SUOMINEN YHTYMÄN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 30.6.2010 klo 13.30     


Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai
Kanadaan.                                    


SUOMINEN YHTYMÄN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS            

Suominen Yhtymä Oyj:n ("Suominen") merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen  
mukaan merkintäoikeuksia käyttäen merkittiin 23 108 629 osaketta eli 97,6    
prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista. Jäljelle jääneet 566 273 osaketta  
merkittiin ilman merkintäoikeuksia.                       

Osakeanti merkittiin 139,3 prosenttisesti. Koska anti ylimerkittiin, allokaatio 
ilman merkintäoikeuksia merkittyjen antiosakkeiden osalta tehtiin käytettyjen  
merkintäoikeuksien suhteessa annin ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallitus on tänään
hyväksynyt kaikki merkintäoikeuksilla tapahtuneet merkinnät sekä ilman     
merkintäoikeuksia tapahtuneet merkinnät yllä mainittujen allokaatioperiaatteiden
mukaisesti. Uusien osakkeiden jaosta ilmoitetaan vahvistuskirjeellä arviolta  
2.7.2010 niille merkitsijöille, jotka ovat merkinneet uusia osakkeita ilman   
merkintäoikeuksia. Yhtiö palauttaa sijoittajille arviolta 1.7.2010       
merkintähinnan siltä osin, kun sijoittaja ei ole allokaatiossa saanut ilman   
merkintäoikeuksiaan merkitsemiänsä tarjottavia osakkeita.            
                                        
Uusia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ OMX
Helsingissä 1.7.2010 saakka. Kaikki osakeannissa merkityt osakkeet       
rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta noin 1.7.2010, minkä jälkeen     
väliaikaiset osakkeet yhdistetään Suomisen nykyisiin osakkeisiin ja ilman    
merkintäoikeuksia merkityt osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille.
Kaupankäynnin uusilla osakkeilla yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa arvioidaan 
alkavan 2.7.2010.                                
                                        
Osakeannin seurauksena Suomisen osakkeiden määrä kasvaa 23 674 902 osakkeella 47
395 014 osakkeeseen. Osakeannin nettotuotto on noin 9,7 miljoonaa euroa.    
                                        
Suomisen optio-ohjelmien ehtojen mukaisesti Suomisen hallitus on muuttanut   
optio-ohjelmien ehtoja ottamaan huomioon osakeannin vaikutuksen siten, että   
yhdellä optiolla voi merkitä aikaisemman yhden osakkeen sijasta kaksi osaketta 
ja että optioiden merkintähinnat ovat seuraavat: 2006C 1,05 euroa, 2007A 1,94  
euroa, 2007B 1,05 euroa ja 2009A 0,95 euroa.                  

Osakeannin pääjärjestäjänä toimi Pohjola Corporate Finance Oy.         

Helsinki 30.6.2010                               

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    


Lisätietoja antavat:                              
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi                                 


HUOMAUTUS:                                   

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai    
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, 
Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole 
tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity 
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, 
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai
ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa   
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita
myydä julkisesti Yhdysvalloissa.                        

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva  
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla     
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun 
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.       

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle      
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä   
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian   
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial 
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) 
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net  
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti 
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki 
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan     
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.       

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita   
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa,
tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin   
tarkoittamille kokeneille sijoittajille.                    

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen 
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,         
"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen  
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti
laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden 
merkintöjä.                                   

Pohjola Corporate Finance toimii osakeannissa ainoastaan Suominen Yhtymän eikä 
kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin   
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän     
tiedotteen). Pohjola Corporate Finance ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla 
kenellekään muulle kuin Suominen Yhtymälle, eikä se anna osakeantiin tai    
mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Pohjola 
Corporate Finance ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai   
takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai 
minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa 
ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Pohjola   
Corporate Finance ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen       
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti    
sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin 
voisi tiedotteen johdosta syntyä.

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen