SUOMINEN YHTYMÄN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT MERKINTÄOIKEUSANNISTA JA SEN EHDOISTA

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 1.6.2010 klo 15.00      


Ei julkistettavaksi tai Levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai
Kanadaan.                                    

SUOMINEN YHTYMÄN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT MERKINTÄOIKEUSANNISTA JA SEN EHDOISTA  

Osakeannin ehtojen pääkohdat:                          
- Osakeannilla on tarkoitus kerätä noin 10 miljoonaa euroa           
- Osakkeen merkintähinta osakeannissa on 0,43 euroa               
- Yksi (1) uusi osake jokaista yhtä (1) 4.6.2010 omistettua yhtiön osaketta   
kohden (1:1)                                  
- Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 2.6.2010 lähtien ja    
osakeannin täsmäytyspäivä on 4.6.2010                      
- Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika on 9.-16.6.2010              
- Osakeannin merkintäaika on 9.-23.6.2010                    
- Merkintäsitoumukset kattavat yhteensä 55,85 prosenttia osakeannista.     

Suominen Yhtymä Oyj:n ("Suominen" tai "Yhtiö") hallitus on 1.6.2010 pidetyn   
yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen 
enintään 23 674 902 uutta osaketta nykyisten osakkeenomistajien         
merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa. Osakeannilla on tarkoitus kerätä
noin 10 miljoonaa euroa ja kerättävät varat on tarkoitus käyttää taseen     
vahvistamiseen ja siten luomaan paremmat edellytykset rakenteellisiin muutoksiin
ja liiketoiminnan kehittämiseen.                        

Osakkeenomistajat, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 4.6.2010 merkittyinä 
Yhtiön osakasluetteloon, saavat automaattisesti kutakin omistamaansa Yhtiön   
osaketta kohden yhden vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen    
merkintäoikeuden. Jokainen merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden
osakkeen osakeannissa. Osakkeen merkintähinta on 0,43 euroa kultakin      
merkintäoikeusannissa tarjottavalta osakkeelta, mikä vastaa 53 prosentin    
laskennallista alennusta annin jälkeiseen teoreettiseen osakkeen hintaan (TERP) 
laskettuna Suomisen 31.5.2010 Nasdaq OMX Helsingissä listatun osakkeen     
päätöskurssista.                                


Merkintäsitoumukset                               

Tietyt Suomisen suurimmat osakkeenomistajat mukaan lukien johtoryhmän ja    
hallituksen jäsenet, jotka omistavat Suomisen osakkeita ovat ilmoittaneet    
sitoutuvansa merkitsemään täysimääräisesti omistusosuutensa nojalla niille   
merkittäväksi tarjottavat uudet osakkeet. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Oy Etra
Invest Ab on ilmoittanut sitoutuvansa merkitsemään uusia tarjottavia osakkeita 
määrän, joka vastaa vähintään puolta omistusosuutensa nojalla sille       
tarjottavista osakkeista, eli 9,5 prosenttia kaikista tarjottavista uusista   
osakkeista. Edellä mainitut merkintäsitoumukset kattavat yhteensä 55,85     
prosenttia osakeannissa tarjottavista uusista osakkeista.            


Esitteen julkaiseminen                             

Yhtiö on jättänyt osakeantiin liittyvän suomenkielisen esitteen         
Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Hyväksyntä odotetaan saatavan arviolta   
4.6.2010. Suomenkielinen esite on saatavissa Suomisen internetsivuilla     
www.suominen.fi arviolta 7.6.2010 sekä osakeannin merkintäpaikoissa viimeistään 
9.6.2010.                                    

Osakeannin alustava tulos julkaistaan arviolta 24.6.2010 ja lopullinen tulos  
julkistetaan arviolta 30.6.2010.                        

Osakeannin ehdot on esitetty tämän pörssitiedotteen liitteenä.         

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Corporate Finance Oy.         

Helsinki 1.6.2010                                

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    

Lisätietoja antavat:                              
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


HUOMAUTUS:                                   

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai    
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, 
Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole 
tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity 
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, 
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai
ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa   
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita
myydä julkisesti Yhdysvalloissa.                        

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva  
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla     
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun 
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.       

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle      
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä   
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian   
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial 
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) 
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net  
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti 
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki 
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan     
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.       

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita   
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa,
tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin   
tarkoittamille kokeneille sijoittajille.                    

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen 
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,         
"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen  
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti
laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden 
merkintöjä.                                   

Pohjola Corporate Finance toimii osakeannissa ainoastaan Suominen Yhtymän eikä 
kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin   
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän     
tiedotteen). Pohjola Corporate Finance ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla 
kenellekään muulle kuin Suominen Yhtymälle, eikä se anna osakeantiin tai    
mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Pohjola 
Corporate Finance ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai   
takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai 
minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa 
ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Pohjola   
Corporate Finance ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen       
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti    
sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin 
voisi tiedotteen johdosta syntyä.
osakeannin-ehdot-2010.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus