SUOMINEN VALMISTELEE NOIN 10 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANTIA

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 26.5.2010 klo 9.45      


Ei julkistettavaksi tai Levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai
Kanadaan.                                    


SUOMINEN VALMISTELEE NOIN 10 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANTIA       

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus valmistelee yhtiön nykyisille osakkeenomistajille
tarjottavaa noin 10 miljoonan euron osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen   
perustuvaa osakeantia. Osakeannilla kerättävät varat olisi tarkoitus käyttää  
taseen vahvistamiseen ja siten luomaan paremmat edellytykset rakenteellisiin  
muutoksiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hallitus on tehnyt ehdotuksen    
1.6.2010 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen        
valtuuttamisesta päättämään yhteensä enintään 30 miljoonan uuden osakkeen    
antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa. Osakeannin    
järjestäminen edellyttää muun muassa, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen   
ehdotuksen. Suunnitellun osakeannin pääjärjestäjänä toimisi Pohjola Corporate  
Finance Oy.                                   

Tietyt Suomisen suurimmat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet sitoutuvansa   
merkitsemään täysimääräisesti omistusosuutensa nojalla niille merkittäväksi   
tarjottavat uudet osakkeet. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Oy Etra Invest Ab on 
ilmoittanut sitoutuvansa merkitsemään uusia tarjottavia osakkeita määrän, joka 
vastaa vähintään puolta sille sen omistusosuuden nojalla tarjottavista     
osakkeista, eli 9,5 prosenttia kaikista tarjottavista uusista osakkeista. Edellä
mainitut merkintäsitoumukset kattaisivat yhteensä 55,1 prosenttia osakeannissa 
tarjottavista uusista osakkeista.                        

Yhtiön hallitus päättää merkintäetuoikeusannin yksityiskohtaisista ehdoista,  
kuten tarjottavien osakkeiden määrästä ja uusien osakkeiden merkintähinnasta sen
jälkeen, kun ylimääräinen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään  
osakeannista. Suunniteltu osakeanti on tarkoitus toteuttaa kesäkuun 2010 loppuun
mennessä huomioiden markkinaolosuhteissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset.  


Helsinki 26.5.2010                               

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    


Lisätietoja antavat:                              
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


HUOMAUTUS:                                   

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai    
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, 
Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole 
tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity 
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, 
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai
ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa   
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita
myydä julkisesti Yhdysvalloissa.                        

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva  
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla     
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun 
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.       

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle      
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä   
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian   
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial 
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) 
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net  
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti 
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki 
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan     
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.       

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita   
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa,
tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin   
tarkoittamille kokeneille sijoittajille.                    

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen 
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,         
"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen  
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti
laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden 
merkintöjä.                                   

Pohjola Corporate Finance toimii osakeannissa ainoastaan Suominen Yhtymän eikä 
kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin   
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän     
tiedotteen). Pohjola Corporate Finance ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla 
kenellekään muulle kuin Suominen Yhtymälle, eikä se anna osakeantiin tai    
mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Pohjola 
Corporate Finance ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai   
takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai 
minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa 
ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Pohjola   
Corporate Finance ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen       
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti    
sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin 
voisi tiedotteen johdosta syntyä.

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen