KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 10.5.2010 klo 16.15     


KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN            

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 1.6.2010 klo 10.00 Finlandia-talon B-salissa,      
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden    
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.       

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo                   

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista              

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä
enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa      
maksullisessa osakeannissa. Hallituksella olisi ehdotuksen mukaan oikeus päättää
annin suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.     

Ehdotuksen mukaan valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön pääomarakenteen     
vahvistamiseen, liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen ja           
laajennusinvestointien rahoittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin     
tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan voitaisi käyttää osakepohjaisten    
kannustinjärjestelmien luomiseen.                        

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista annin ehdoista.  

Valtuutus olisi voimassa 31.12.2010 saakka ja se ei kumoaisi aikaisempia    
valtuutuksia.                                  

7. Kokouksen päättäminen                            

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                            

Hallituksen ehdotus, tämä yhtiökokouskutsu sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n  
mukaiset asiakirjat ovat saatavilla Suominen Yhtymä Oyj:n internetsivuilla   
osoitteessa www.suominen.fi. Hallituksen ehdotus ja mainitut asiakirjat ovat  
lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta    
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen    
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 15.6.2010 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.5.2010   
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 27.5.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:   

a) sähköpostilla osoitteeseen ir@suominen.fi;                  
b) puhelimitse numeroon 010 214 3535 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00;       
c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere tai    
d) faksilla numeroon 010 214 3536.                       

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,   
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien
Suominen Yhtymä Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.    

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä.                            

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on   
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean   
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri         
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on     
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa        
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä ennen   
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 
Tampere.                                    

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön     
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 27.5.2010 klo 10.00 mennessä.     

4. Muut tiedot                                 

Suominen Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.5.2010 yhteensä 23 720 112  
osaketta ja ääntä.                               

Helsingissä 10.5.2010                              

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 
                                        

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus