Kutsu Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 KLO 10.00     KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN            

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiö-kokoukseen,
joka pidetään perjantaina 20. päivänä maaliskuuta 2009             
klo 10.00 alkaen Ravintola Palacen Konferenssisalissa, Eteläranta 10, Helsinki. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 3 §:N JA        
YHTIÖJÄRJESTYKSEN 13 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT                 

2. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa optio-oikeuksia. Ehdotuksen 
pääkohdat ovat seuraavat:                            

Optio-oikeuksia annetaan enintään 450 000 kappaletta ja ne oikeuttavat     
merkitsemään yhteensä enintään 450 000 Suominen Yhtymä Oyj:n uutta osaketta.  

Optio-oikeuksista 150 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2009A, 150 000    
kappaletta tunnuksella 2009B ja 150 000 kappaletta tunnuksella 2009C.      
Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää 
tähän liittyvästä menettelystä ja aikataulusta.                 

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla yhtiön   
toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Osakkeenomistajan         
merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi   
konsernin kannustusjärjestelmää ja siihen on näin ollen katsottava olevan yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.                       

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen.   
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 450
000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun   
vapaan oman pääoman rahastoon.                         

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2009A 2.5.2011 - 30.10.2012,    
optio-oikeudella 2009B 2.5.2012 - 30.10.2013 ja optio-oikeudella 2009C 2.5.2013 
- 30.10.2014. Yhtiön hallitus voi päättää aikaistaa optioilla tapahtuvan    
osakemerkinnän alkamisaikaa.                          

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2009A yhtiön osakkeen vaihdolla   
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2009 pyöristettynä
lähimpään senttiin, optio-oikeudella 2009B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu 
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2010 pyöristettynä lähimpään 
senttiin ja optio-oikeudella 2009C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu     
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2011 pyöristettynä lähimpään 
senttiin. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan, jos 
yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jos yhtiö   
alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille. Osakkeen  
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.              


3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
HANKKIMISESTA                                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18  
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                  

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen   
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,   
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön      
osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen.   
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien  
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken 
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa        
kaupankäynnissä.                                


4. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
LUOVUTTAMISESTA                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
255 057 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus 
on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä.           

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai 
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava    
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa    
yritys-hankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.      


HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA                    

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat  
ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen      
jäsenmääräksi vahvistettaisiin viisi, ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin
nykyisistä jäsenistä Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko Maijala 
ja Heikki Mairinoja, ja että nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö     
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila, 
valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.       


NÄHTÄVILLÄPITO                                 

Tilinpäätösasiakirjojen ja hallituksen ehdotusten on suunniteltu olevan     
osakkeenomistajien nähtävillä 27.2.2009 yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa  
www.suominen.fi sekä yhtiön pääkonttorissa, osoite: Vestonkatu 24, 33580    
Tampere. Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään 
jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.               


OSALLISTUMISOIKEUS                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina   
10.3.2009 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkaan on otettava yhteyttä      
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään 10.3.2009  
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.   


ILMOITTAUTUMINEN                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään perjantaina 13.3.2008 kello 16.00 mennessä joko      
kirjallisesti osoitteella Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere,      
puhelimitse numeroon 010 214 3535/Minna Lehtonen, faksilla numeroon 010 214 3536
tai sähköpostilla osoitteeseen minna.lehtonen@suominen.fi. Ilmoittautumisen on 
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat  
pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun   
postiosoitteeseen.                               


OSINGONMAKSU                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 vahvistetun taseen    
perusteella ei makseta osinkoa.                         


Helsinki, 12.2.2009                               


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Hallitus                                    Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain