SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                 PÖRSSITIEDOTE 12.2.2007 KLO 8.30


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 12.2.2007 kutsua
koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi torstaina 29. päivänä
maaliskuuta 2007.


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen, joka pidetään torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2007
klo 10.00 alkaen Ravintola Palacen Konferenssisalissa, Eteläranta 10,
Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 3 §:N JA
YHTIÖJÄRJESTYKSEN 14 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT


2. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin
osittain. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:

1) Vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva 3 §
poistetaan.
  
2)Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut
kohdat kuin maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-
osuusjärjestelmään, poistetaan.

3) Yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että toiminimen
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista
termiä ”edustamisoikeus”.

4) Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiö-
kokoukseen on julkaistava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta.

5) Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1. kohtaa muutetaan siten, että
varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus ja 3. ja 4. kohtia siten,
että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.


3. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa optio-oikeuksia.
Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

Optio-oikeuksia annetaan enintään 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 200 000 Suominen Yhtymä Oyj:n uutta
osaketta.

Optio-oikeuksista 100 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2007A ja
100 000 kappaletta tunnuksella 2007B. Optio-oikeudet lasketaan
liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää tähän
liittyvästä menettelystä ja aikataulusta.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla
yhtiön johtoryhmän jäsenille. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin
kannustusjärjestelmää ja siihen on näin ollen katsottava olevan yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden
osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena
nousta enintään 200 000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta
merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2007A 2.5.2009 -
30.10.2010, ja optio-oikeudella 2007B 2.5.2010 - 30.10.2011. Yhtiön
hallitus voi päättää aikaistaa optioilla tapahtuvan osakemerkinnän
alkamisaikaa.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2007A yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2007
pyöristettynä lähimpään senttiin ja optio-oikeudella 2007B yhtiön
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä
toukokuussa 2008 pyöristettynä lähimpään senttiin. Optio-oikeudella
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan, jos yhtiö jakaa
osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jos yhtiö
alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille.
Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.


4. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimis-
valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön
kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön
vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.


5. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 1 237 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan
yhtiökokouksen päättymisestä.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeen-
omistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yritys-
hankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön
kannustinjärjestelmää.


HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 28 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi, ja että hallituksen
jäseniksi valittaisiin kaikki nykyiset jäsenet eli Heikki Bergholm,
Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki
Mairinoja, ja että nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki
Lassila, valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
toimikaudeksi.


NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeen-
omistajien nähtävinä 12.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite:
Vestonkatu 24, 33580 Tampere, ja niistä lähetetään jäljennökset
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.


OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
maanantaina 19.3.2007 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvo-
paperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallinta-
rekisteröidyn osakkaan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä,
jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään 19.3.2007 tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.


ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 22.3.2007 kello 16.00
mennessä joko kirjallisesti osoitteella Suominen Yhtymä Oyj, PL 380,
33101 Tampere, puhelimitse numeroon 010 214 3535/Minna Lehtonen,
faksilla numeroon 010 214 3536 tai sähköpostilla osoitteeseen
minna.lehtonen@suominen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun
postiosoitteeseen.


OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan
osinkona 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on 3.4.2007 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön omille osakkeille ei makseta osinkoa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon maksupäivä on
12.4.2007.

Helsingissä helmikuun 12. päivänä 2007


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ


HallitusLisätietoja: toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, puh. 010 214 300


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus