SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2006 (IFRS)

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ     PÖRSSITIEDOTE 12.2.2007 KLO 8.30


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2006 (IFRS)


                 10-12/ 10-12/  1-12/ 1-12/
                 2006  2005  2006  2005
                               
Liikevaihto, milj. e       54,2  44,6  202,6 195,2
Liikevoitto, milj. e        0,8  -1,3   1,2  -3,1
Katsauskauden voitto/tappio,                 
milj. e, jatkuvat liiketoiminnot -0,1  -1,6  -1,8  -4,7
Tulos/osake, e, jatkuvat                   
liiketoiminnot          0,00  -0,07  -0,08 -0,20
Sijoitetun pääoman tuotto                  
(ROI), %              2,1  -2,5   0,9  -0,8
Liiketoiminnan rahavirta/                  
osake, e             0,21  0,05  0,53  0,01


Vuonna 2006 Suominen paransi liiketoiminnan tulostaan edellis-
vuotisesta, mutta tulos oli edelleen tappiollinen. Vuoden sisällä
myynnin kehitys oli epätasainen ja myynnin määrät nousivat vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla. Myynnin marginaalit paranivat edellis-
vuotisesta, mutta kaikkia kustannusten nousuja ei pystytty siirtämään
myyntihintoihin. Vuoden 2005 syksyllä aloitettu säästöohjelma vietiin
läpi onnistuneesti ja 6 miljoonan euron säästöt ylittivät tavoitteen.
Tulokseen sisältyy kertaluonteisia kustannuksia Kauhavan tehtaan
sulkemisesta 0,7 miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan paranevan viime vuoteen
verrattuna ja tuloksen verojen jälkeen nousevan positiiviseksi.

Hallitus esittää, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 6 senttiä
osakkeelta.


Konsernin liikevaihto ja tulos

Suominen Yhtymä Oyj:n jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto
viimeisellä vuosineljänneksellä oli 54,2 miljoonaa euroa (44,6),
liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa (-1,3) ja tappio ennen veroja 0,3
miljoonaa euroa (-2,1).

Jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden liikevaihto oli 202,6 miljoonaa
euroa (195,2). Liikevaihto kasvoi neljällä prosentilla edellis-
vuotisesta. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto oli 1,2
miljoonaa euroa (-3,1), tappio ennen veroja 2,7 miljoonaa euroa (-6,8)
ja verojen jälkeen 1,8 miljoonaa euroa (-4,7).

Vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon myynti oli ensimmäistä suurempi
kysynnän parantumisen ja uusien tuotteiden myynnin takia. Vuoteen 2005
verrattuna sekä Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan että Jousto-
pakkausten liikevaihto nousi. Tulosta ovat parantaneet 6 miljoonan
euron kustannusleikkaukset sekä parantunut myyntihintojen hallinta.
Tulosta rasittavat öljypohjaisten raaka-aineiden ja energian
kustannusten nousu. Joustopakkausten Kauhavan tehtaan sulkemisen 0,7
miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset osuivat vuoden
viimeiselle neljännekselle. Tuotannon määrä oli myyntimääriä alempi,
mikä alensi liikevoittoa, mutta vapautti liikepääomaa. Suominen muutti
IAS 19 mukaisten eläkevastuiden käsittelyä siten, että vastuisiin
sisältyvät aktuaarivoitot, 1,4 miljoonaa euroa verovelalla
vähennettynä, käsitellään omassa pääomassa.


Kustannus- ja tehostamisohjelmat

Konserni julkisti syksyllä 2005 laajan kustannusten säästöohjelman
toimintojen tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelmaan
kuului tuotannon tehostaminen ja henkilöstön vähentäminen ensi-
sijaisesti konsernin Alankomaiden yksikössä. Ohjelmalla myös
tehostettiin osto- ja logistiikkatoimintoja, parannettiin tuotannon
saantoa sekä siirrettiin Joustopakkausten tuotantoa Puolaan. Ohjelma
jakaantui eri yksiköissä toteutettuihin useisiin alakohtiin.
Kokonaissäästöt vuoden 2006 aikana olivat 6 miljoonaa euroa. Kesällä
2006 päätettiin Joustopakkausten Kauhavan tehtaan toiminnan
lopettamisesta. Tehtaan tuotanto siirrettiin toimialan muihin
yksiköihin vuoden aikana.

Syksyn 2006 aikana päätettiin uudesta tehostamisohjelmasta. Strategia-
ja toimintasuunnittelun yhteydessä yksiköille vahvistettiin
yksityiskohtaiset ohjelmat - nimeltään Portaat huipulle - toisaalta
toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan tehostamiseen ja toisaalta
myynnin lisäämiseen. Edellisen ohjelman keskittyessä pääosin
kustannusten alentamiseen, vuoden 2007 ohjelmat kattavat liike-
toiminnan alueet kokonaisvaltaisesti. Painopistettä on siirretty
myynnin kasvattamiseen ja uusien tuotteiden lanseeraamiseen
asiakkaille. Kannattavuutta parannetaan kustannuksia alentamalla sekä
tuotannon tehokkuutta lisäävin toimenpitein, jotka liittyvät mm.
valmistusmäärien kasvuun, tuotantoajojen pidentymiseen ja nopeuksien
nostoon. Tavoitteena on vuonna 2007 saavuttaa noin kuuden miljoonan
euron tehokkuuden paraneminen, mistä puolet tulee volyymikehityksestä
riippumattomista kustannussäästöistä.


Rahoitus

Korollista vierasta pääomaa oli 89,3 miljoonaa euroa eli 9,8 miljoonaa
euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Vieraaseen pääomaan sisältyy 4
miljoonan euron pääomalainat. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
oli 16,0 miljoonaa euroa (10,2). Käyttöpääomaa vapautui 1,9 miljoonaa
euroa (sitoutui 5,4 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulut olivat 3,9
miljoonaa euroa (3,7) eli 1,9 prosenttia (1,9 %) liikevaihdosta.
Omavaraisuusaste oli 32,3 prosenttia (31,2 %) ja korollisten netto-
velkojen suhde omaan pääomaan (gearing) 154,4 prosenttia (167,6 %).
Liiketoiminnan rahavirta oli 12,5 miljoonaa euroa (0,1) eli 0,53 euroa
osaketta kohti (0,01).


Investoinnit

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 4,3 miljoonaa euroa
(7,7). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 14,6 miljoonaa euroa
(15,6). Investoinneista Kosteuspyyhkeiden osuus oli 1,0 miljoonaa
euroa, Kuitukankaiden 1,2 miljoonaa euroa ja Joustopakkausten 2,1
miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset rahankäytöt kohdistuivat
Nakkilan lämpövoimalan rakennusteknisiin töihin, 0,6 miljoonaa euroa,
ja Puolan uuden painokoneen maksueriin, 0,6 miljoonaa euroa. Muut
investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja.


Segmenttien tulos

Pyyhkeet ja kuitukankaat –toimialan liikevaihto katsauskaudella oli
126,9 miljoonaa euroa eli 3 prosenttia korkeampi kuin vastaavalla
jaksolla vuonna 2005. Pyyhkeet ja kuitukankaat –toimialan liiketappio
oli 0,1 miljoonaa euroa (-3,5).

Kosteuspyyhkeiden liikevaihto, 69,3 miljoonaa euroa, nousi 7
prosentilla edellisvuotisesta. Kosteuspyyhkeiden toimitusmäärät
nousivat niin vauvanhoitotuotteiden kuin henkilökohtaisen hygienian
alueella. Kotitalouspyyhkeiden määrät pienenivät. Myynnin kasvua
hidasti uusien tuoteprojektien lykkääntyminen toiselle vuosi-
puoliskolle ja suunniteltua hitaammin kasvanut myynti kaupan
ketjuille. Vuoden alussa aloittanutta kaupan ketjujen myynti-
organisaatiota vahvistettiin Saksan ja Ranskan osalta. Samalla kun
oman kuitukankaan hyödyntäminen kosteuspyyhepakkauksissa lisääntyi,
tuotetarjonta perustui entistä enemmän konsernin omiin konsepteihin.
Tuotannon tehostamisohjelma ja yksikön säästösuunnitelma toteutuivat
suunnitellusti.

Kuitukankaiden liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 67,3 miljoonaa
euroa. Lämpösidotun hygieniatuotemateriaalin myynti laski vertailu-
vuoteen verrattuna. Pyyhkimisessä käytetyn kuitukankaan toimitukset
kasvoivat niin konsernista ulos kuin konsernin sisällä. Kosteuspyyhe-
valmistajien varastojen lasku ennen kesää heijastui vahvana kysynnän
elpymisenä loppuvuoden aikana. Tämä kysynnän voimakas heilahtelu nosti
toiminnan kustannuksia. Tuotannon määrä oli myynnin määrää alempi.
Kohonneet energiahinnat nostivat lämmitys-, sähkö- ja rahti-
kustannuksia. Nakkilassa käynnistynyt Fortumin kiinteän polttoaineen
voimala on alkanut tuottaa yksikön prosessilämmön aikaisempaa alemmin
kustannuksin.

Joustopakkaukset-toimialan liikevaihto katsauskaudella oli 76,0
miljoonaa euroa eli 6 prosenttia suurempi kuin vastaavalla jaksolla
vuonna 2005. Joustopakkaukset-toimialan liikevoitto oli 2,0 miljoonaa
euroa (0,1). Toimialan liikevaihdon kasvu oli seurausta myyntihintojen
noususta ja myynnin rakenteen muutoksista. Hygieniatuote- ja
elintarvikepakkausten määrät nousivat, sen sijaan vähittäiskaupalle
toimitettavien joustopakkausten määrät laskivat, minkä takia Jousto-
pakkausten toimituskilot vähenivät hieman. Tuotannon siirrot Puolaan
ja Keski-Euroopan lisääntyneet toimitukset kasvattivat Puolan tehtaan
tuotantomääriä. Leipäpakkausten valmistukseen keskittyneen Kauhavan
tehtaan tuotannon siirto muille paikkakunnille toteutui suunni-
tellusti. Sulkeminen aiheutti kuitenkin tuotantomäärien laskua.
Tehdaskiinteistö myytiin vuoden 2007 alussa. Tehtaan sulkeminen
aiheutti vuodelle 2006 noin 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset
kustannukset. Saavutettavat toimintakulujen vuotuiset säästöt ovat
vuodesta 2007 alkaen noin puoli miljoonaa euroa. Kysynnän voimakkaan
kasvun johdosta päätettiin lisätä painokapasiteettia Puolassa.
Investoinnin määrä on noin 2,6 miljoonaa euroa ja se valmistuu kesällä
2007.


Muutoksia konsernin organisaatiossa ja johdossa

Yhtiön toimitusjohtajana oli Heikki Bergholm 4.5.2006 asti ja sen
jälkeen toimitusjohtajana on ollut Kalle Tanhuanpää.

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan johtaja Esa Palttala jäi
eläkkeelle 1.8.2006. Kosteuspyyhkeet-liiketoimintayksikön johtaja
Pekka Rautala sekä Kuitukankaat-liiketoimintayksikön johtaja Sakari
Santa-Paavola siirtyivät raportoimaan toimitusjohtaja Kalle
Tanhuanpäälle. Joustopakkausten toimialajohtajana aloitti Petri Rolig
1.10.2006, jolloin edellinen toimialajohtaja Juha Henttonen siirtyi
konsernissa projektitehtäviin.

Suominen tarkensi 27.9.2006 organisaatiotaan siten, että konsernitason
innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan kehitysvastuu annettiin Petri
Roligille, operatiivisen tehokkuuden kehitysvastuu Pekka Rautalalle
sekä ostojen ja logistiikan kehitysvastuu Sakari Santa-Paavolalle.

Suominen Yhtymä Oyj:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja,
Joustopakkaukset-toimialan johtaja, Kosteuspyyhkeet- ja Kuitukankaat-
liiketoimintayksiköiden johtajat sekä talousjohtaja.


Yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2006 yhtiön hallitukseen valittiin
Heikki Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko
Maijala ja Heikki Mairinoja. Mikko Maijala on toiminut hallituksen
puheenjohtajana ja Pekka Laaksonen varapuheenjohtajana.

Tilintarkastajaksi valittiin Pricewaterhouse-Coopers Oy, KHT-yhteisö,
vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2005 päättyneeltä
tilikaudelta ei makseta osinkoa.


Osakepääoma ja osakkeet

Suominen Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 11 860 056 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 23 720 112 kappaletta, vasta-arvoltaan 0,50
euroa. Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä 1.1. – 31.12.2006 oli
7 000 722 kappaletta eli 29,5 prosenttia osakepääoman mukaisista
osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 2,80 ja 3,85 euron välillä.
Viimeinen kaupantekokurssi oli 2,97 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-
arvo 31.12.2006 oli 70,3 miljoonaa euroa.


Omat osakkeet

Yhtiöllä oli 1.1.2006 hallussaan 15 129 omaa osaketta, hankinta-
arvoltaan 5,22 euroa osakkeelta.

20.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on vuoden aikana luovuttanut 14 008 omaa
osaketta hallituksen palkkioina. Luovutettujen osakkeiden hinta oli
3,64 euroa kappaleelta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiö-
kokouksesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjako-
kelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka vasta-arvo ja
yhtiön tytäryhtiöillä olevien osakkeiden vasta-arvo yhdessä yhtiön ja
sen tytäryhtiöiden aikaisemmin hankkimien omien osakkeiden kanssa
vastaa yhteensä 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä.
Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisissa yrityskaupoissa, inves-
tointien rahoittamisessa, kannustinjärjestelmien toteuttamisessa tai
muussa tarkoituksessa. Yhtiö on valtuutuksen mukaisesti hankkinut
50 000 omaa osaketta. Hankittujen osakkeiden keskihinta oli 3,15 euroa
kappaleelta.

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.12.2006 yhteensä 51 121 omaa
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli
0,2 %.


Optio-oikeudet 2006

Varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päätti antaa yhtiön
toimitusjohtajalle yhteensä 300 000 kappaleen optio-ohjelmasta 2006A
optioita 100 000 kappaletta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamiselle katsottiin olevan painava taloudellinen syy, koska
optio-oikeudet tarkoitettiin osaksi konsernin kannustusjärjestelmää
lisäämään optio-oikeuden saajan sitoutumista yhtiöön. Osakkeiden
merkintähinta optio-oikeudella 2006A on yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2006 eli 3,40
euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella on 2.5.2008 -
30.10.2009.


Hallituksen muut valtuudet

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.


Näkymät

Koko vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan paranevan viime vuoteen
verrattuna ja tuloksen verojen jälkeen nousevan positiiviseksi.

Arvio myynnin kasvusta perustuu asiakkaiden antamiin ja omiin
ennusteisiin. Kannattavuuden arvioidaan parantuvan suunniteltujen
kustannussäästöjen, toiminnan tehostamisen ja myynnin kasvun johdosta.
Muoviraaka-aineiden nopeat hinnan vaihtelut voivat vaikuttaa
marginaaleihin.

Erityisesti toiminnan laajentaminen Puolassa nostaa investointien
määrän tänä vuonna arviolta 12 miljoonan euron tasolle.


Uudet taloudelliset tavoitteet

Hallitus on asettanut Suominen Yhtymää koskevat taloudelliset
tavoitteet vuosille 2007 - 2009:
- Liikevoiton nostaminen asteittain 7 %:n tasolle,
- Liikevaihdon vuotuinen kasvu keskimäärin yli 5 %,
- Gearingin laskeminen asteittain tasolle 120 %,
- Voitonjaon kasvattaminen yhtiön terve kehitys turvaten.
   
   
Voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 22 652 822,21 euroa, josta
tilikauden voitto on 249 405,75 euroa.

Hallitus esittää 29.3.2007 pidettävälle yhtiökokoukselle, että
voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

Osinkona jaetaan 0,06 euroa 23 668 991 osakkeelle        
eli, e                        1 420 139,46
Jätetään tilille edellisten tilikausien voitto, e  21 232 682,75

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön
maksukykyä.


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 31.12.2006 (IFRS)

Suominen on ottanut käyttöön IFRS 2 Osakeperusteiset maksut
-standardin. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja
tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan
1.1.2006, on esitetty vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Suominen on
ottanut käyttöön IAS 19 standardia koskevan muutoksen, joka
mahdollistaa työsuhde-etuuksien vakuutusmatemaattisten voittojen ja
tappioiden kirjaamisen suoraan omaan pääomaan. Kurssierojen käsittelyä
on muutettu siten, että myynnin kurssivoitot ja tappiot sisältyvät
liikevaihtoon ja muut liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja
-tappiot ovat kulujen oikaisuja. Voitot ja tappiot valuutta-
johdannaisista on kirjattu muihin liiketoiminnan tuottoihin ja
kuluihin. Muuten käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin
tilinpäätöksessä vuodelta 2005. Myynnin tuloutusperiaatteisiin on
tehty tarkennuksia, jotka ovat muuttaneet myös vertailutietoja.
Muuttuneen IAS 19 standardin, myynnin tuloutuksen ja kurssierojen
oikaisut on sisällytetty tämän tiedotteen mukaisiin tilinpäätös-
lukuihin ja vertailutietoihin. IAS 19 mukainen muutos lisää omaa
pääomaa nettona 1,4 miljoonaa euroa. Muutos korjaa myös vertailuvuoden
tulosta veroilla vähennettynä 0,4 miljoonaa euroa. Muiden oikaisujen
vaikutus tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. Tässä tulos-
tiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


TULOSLASKELMA
1 000 e             10-12/  10-12/   1-12/  1-12/
                  2006   2005   2006   2005
                                  
LIIKEVAIHTO           54 228  44 589  202 627 195 161
                                  
Hankinnan ja valmistuksen                      
kulut              -50 199  -42 737 -189 522 -185 628
                                  
BRUTTOKATE            4 029   1 852  13 105  9 533
Liiketoiminnan muut tuotot     296   1 091    724  1 754
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -893  -1 142  -3 567  -4 419
Tutkimus ja kehitys        -537   -835  -2 009  -2 468
Hallinnon kulut         -1 583  -1 773  -6 292  -6 595
Liiketoiminnan muut kulut     -531   -465   -771   -936
                                  
LIIKEVOITTO             781  -1 272   1 190  -3 131
                                  
Korko- ja muut rahoitustuotot                    
ja –kulut            -1 081   -954  -4 024  -3 864
Johdannaisvoitot ja -tappiot     16    88    97   199
                                  
VOITTO ENNEN VEROJA        -284  -2 138  -2 737  -6 796
Tuloverot              232    572    954  2 051
                                  
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO                     
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA    -52  -1 566  -1 783  -4 745
Voitto/tappio myydyistä                       
liiketoiminnoista                       1 075
                                  
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO     -52  -1 566  -1 783  -3 670
                                  
Osakekohtainen tulos jatku-                     
vista liiketoiminnoista, e     0,00   -0,07   -0,08  -0,20
Osakekohtainen tulos myy-                      
dyistä liiketoiminnoista, e                   0,05
Osakekohtainen tulos                        
jatkuvista ja myydyistä      
liiketoiminnoista, e        0,00   -0,07   -0,08  -0,15


TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA
                 10-12/  10-12/   1-12/  1-12/
                  2006   2005   2006   2005
                                  
Liikevaihdon muutos, % *      21,6         3,8     
Bruttokate, % **          7,4    4,2    6,5   4,9
Liikevoitto, % **          1,4   -2,9    0,6   -1,6
Rahoitustuotot ja -kulut, % **   -2,0   -1,9   -1,9   -1,9
Voitto ennen veroja, % **     -0,5   -4,8   -1,4   -3,5
Voitto jatkuvista liike-                      
toiminnoista, % **         -0,1   -3,5   -0,9   -2,4
Voitto myydyistä liike-                       
toiminnoista, % **                        0,6
Katsauskauden voitto, % **     -0,1   -3,5   -0,9   -1,9

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
** Osuus liikevaihdosta.


TASE
1 000 e                  12/2006  12/2005
                              
VARAT                           
                              
Pitkäaikaiset varat                    
Liikearvo                 34 195  34 195
Aineettomat hyödykkeet            944   1 022
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    77 168  88 129
Myytävissä olevat sijoitukset         766    878
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset    100     
Laskennalliset verosaamiset          882   1 372
Pitkäaikaiset varat yhteensä       114 055  125 596
                              
Lyhytaikaiset varat                    
Vaihto-omaisuus              27 840  30 214
Myyntisaamiset               25 583  21 765
Lainasaamiset                      270
Muut lyhytaikaiset saamiset         6 240   5 897
Verosaamiset                 918    925
Rahavarat                  1 220   1 166
Lyhytaikaiset varat yhteensä        61 801  60 237
                              
Varat yhteensä              175 856  185 833
                              
                              
OMA PÄÄOMA JA VELAT                    
                              
Oma pääoma                         
Osakepääoma                11 860  11 860
Ylikurssirahasto              24 681  24 681
Arvonmuutos- ja muut rahastot        1 185    368
Muuntoerot                  738    760
Muu oma pääoma               18 279  20 260
Oma pääoma yhteensä            56 743  57 929
                              
Velat                           
Pitkäaikaiset velat                    
Laskennalliset verovelat          6 768   7 639
Eläkevelvoitteet               314    342
Varaukset                   85    200
Pääomalainat                2 000   4 000
Korolliset velat              63 133  68 864
Muu pitkäaikainen vieras pääoma        13    30
Pitkäaikaiset velat yhteensä        72 313  81 075
                              
Lyhytaikaiset velat                    
Korolliset velat              22 202  24 277
Varaukset                   115    200
Pääomalainat                2 000   2 000
Tilikauden verotettavaan tuloon              
perustuvat verovelat              67    472
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   22 416  19 880
Lyhytaikaiset velat yhteensä        46 800  46 829
                              
Velat yhteensä              119 113  127 904
                              
Oma pääoma ja velat yhteensä       175 856  185 833


LASKELMA OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUISTA TUOTOISTA JA KULUISTA
31.12.2006 PÄÄTTYNEELLÄ TILIKAUDELLA

1 000 e                      1-12/2006 1-12/2005
                                   
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä           240    275
Rahavirran suojaukset                         
Omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot       1 932   1 867
Siirretty kauden voittoon tai tappioon         -711    -665
Etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin kirjatut      
voitot ja tappiot                    -99   -1 743
Omaan pääomaan kirjatut verot             -547    140
Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot       815    -126
                                   
Tilikauden voitto/tappio               -1 783   -3 670
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä       -968   -3 796

Laskelmassa omaan pääomaan kirjatuista tuotoista ja kuluista
31.12.2006 päättyneellä tilikaudella esitetään IAS 1.96:n mukaisesti
ne omaan pääomaan kirjatut erät, jotka ovat tuottoja ja kuluja.
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista esitetään tilinpäätöksen
liitetiedoissa.


TUNNUSLUVUT                12/2006  12/2005
                              
Tulos/osake, e, jatkuvat liiketoiminnot   -0,08   -0,20
Tulos/osake, e, myydyt liiketoiminnot    0,00   0,05
Tulos/osake, e, jatkuvat ja myydyt             
liiketoiminnot               -0,08   -0,15
Oma pääoma/osake, e             2,40   2,44
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e      0,53   0,01
Oman pääoman tuotto, %            -3,1   -6,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %         0,9   -0,8
Omavaraisuusaste, %             32,3   31,2
Gearing, %                 154,4   167,6
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e         4 337   7 714
Poistot ja arvonalentumiset, 1 000 e    14 694  15 561


RAHAVIRTALASKELMA                     
1 000 e                 1-12/2006 1-12/2005
                              
Liiketoiminta                       
Liikevoitto                 1 190  -3 131
Oikaisut yhteensä             14 856  13 320
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   16 045  10 188
Käyttöpääoman muutos            1 879  -4 895
Nettorahoituskulut             -4 835  -4 156
Maksetut verot                -605   -994
Liiketoiminnan rahavirta          12 483    144
                              
Investoinnit                        
Investoinnit aineellisiin ja                
aineettomiin hyödykkeisiin         -3 135  -8 087
Investointien rahavirta myydyistä             
liiketoiminnoista                   5 748
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät     667    399
Investointien rahavirta          -2 468  -1 940
                              
Rahoitus                          
Omien osakkeiden hankinta          -157     
Pitkäaikaisten lainojen nostot       5 000  15 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -10 792  -17 368
Pääomalainat                -2 000  -2 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos       -2 014   4 964
Rahoituksen rahavirta           -9 963    596
                              
Rahavarojen muutos               52  -1 200


SEGMENTTIRAPORTOINTI

PYYHKEET JA KUITUKANKAAT
1 000 e            1-12/2006 1-12/2005 Muutos %
                              
Liikevaihto                        
- Kosteuspyyhkeet        69 299  64 911    6,8
- Kuitukankaat          67 296  67 476   -0,3
- eliminoinnit          -9 687  -8 947    8,3
Yhteensä            126 908  123 440    2,8
                              
Liikevoitto            -149  -3 452     
% liikevaihdosta          -0,1   -2,8     
                              
Varat              116 715  122 746     
Velat              13 943  11 105     
Nettovarat           102 772  111 641     
Investoinnit           2 150   4 893     
Poistot ja arvonalentumiset    8 768   9 682     
Henkilöstö keskimäärin       455    532     


JOUSTOPAKKAUKSET
1 000 e            1-12/2006 1-12/2005 Muutos %
                              
Liikevaihto           75 987  71 837    5,8
                              
Liikevoitto            1 958    72     
% liikevaihdosta          2,6    0,1     
                              
Varat              55 127  59 552     
Velat              11 228   7 901     
Nettovarat            43 899  51 651     
Investoinnit           2 122   2 784     
Poistot ja arvonalentumiset    5 873   5 812     
Henkilöstö keskimäärin       593    607     


KONSERNIERÄT
1 000 e            1-12/2006 1-12/2005
                         
Liikevaihto            -268   -116
                         
Liikevoitto            -619    249
                         
Varat               4 014   2 839
Velat              93 942  107 917
Investoinnit             65    37
Poistot ja arvonalentumiset     53    67
Henkilöstö keskimäärin        12    11


LIIKEVAIHTO MARKKINA-              
ALUEITTAIN
1 000 e            1-12/2006 1-12/2005
                         
Suomi              33 208  34 649
Skandinavia           21 539  20 299
Hollanti             40 348  23 302
Muu Eurooppa           82 421  98 932
Muu maailma           25 111  17 979
Jatkuvien liiketoimintojen            
liikevaihto yhteensä      202 627  195 161


TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
1 000 e        I/2006  II/2006 III/2006  IV/2006 I-IV/2006
LIIKEVAIHTO                              
Pyyhkeet ja                              
kuitukankaat
- Kosteuspyyhkeet   16 813  16 773  17 826  17 887   69 299
- Kuitukankaat     16 922  15 281  17 031  18 062   67 296
- eliminoinnit     -2 991  -2 824  -2 034  -1 838   -9 687
Yhteensä        30 744  29 230  32 823  34 111  126 908
                                   
Joustopakkaukset    18 596  18 491  18 768  20 132   75 987
                                   
Konsernierät ja                            
eliminoinnit       -38    -65   -150    -15    -268
                                   
Jatkuvien liike-                           
toimintojen liike-             
vaihto yhteensä    49 302  47 656  51 441  54 228  202 627
                                   
LIIKEVOITTO                              
Pyyhkeet ja       
kuitukankaat       -355   -452    -34    692    -149
% liikevaihdosta     -1,2   -1,5   -0,1    2,0    -0,1
Joustopakkaukset     991    362    475    130   1 958
% liikevaihdosta     5,3    2,0    2,5    0,6    2,6
Konsernierät ja      -52   -402   -124    -41    -619
eliminoinnit
                                   
Liikevoitto        
jatkuvista liike-
toiminnoista       584   -492    317    781   1 190
% liikevaihdosta     1,2   -1,0    0,6    1,4    0,6
                                   
NETTORAHOITUSKULUT    -927   -966   -969  -1 065   -3 927
                                   
JATKUVIEN LIIKE-     
TOIMINTOJEN VOITTO
ENNEN VEROJA       -343  -1 458   -652   -284   -2 737


ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
1 000 e                  12/2006  12/2005
                         
OMASTA VELASTA                  
Kiinteistökiinnitykset           5 046      
Yrityskiinnitykset             1 177   1 177
                         
MUUT OMAT VASTUUT                      
Leasingvuokrat ja -vastuut         8 555   2 268
Vuokravastuut               15 767   10 206
Takausvastuu myydyn liiketoiminnan             
kiinteistöleasingsopimuksesta        1 642   1 721


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT
1 000 e                  12/2006  12/2005
                              
VALUUTTATERMIINIT                      
Kaupankäyntitarkoituksessa tehdyt              
sopimukset                 9 750   11 791
                              
KORONVAIHTOSOPIMUKSET                    
Suojaustarkoituksessa tehdyt sopimukset  55 633   62 600
Kaupankäyntitarkoituksessa tehdyt              
sopimukset                 5 000   5 000
                              
SÄHKÖJOHDANNAISSOPIMUKSET                  
Suojaustarkoituksessa tehdyt sopimukset   5 353   3 441
Kaupankäyntitarkoituksessa tehdyt              
sopimukset                  285   1 974


JOHDANNAISSOPIMUSTEN KÄYVÄT ARVOT
1 000 e                  12/2006  12/2005
                              
VALUUTTATERMIINIT                      
Kaupankäyntitarkoituksessa tehdyt              
sopimukset                   -5    -84
                              
KORONVAIHTOSOPIMUKSET                    
Suojaustarkoituksessa tehdyt sopimukset   1 082    -304
Kaupankäyntitarkoituksessa tehdyt              
sopimukset                   -7    -104
                              
SÄHKÖJOHDANNAISSOPIMUKSET                  
Suojaustarkoituksessa tehdyt sopimukset    781    909
Kaupankäyntitarkoituksessa tehdyt              
sopimukset                   10    282

Suominen käyttää johdannaisia yksinomaan liiketoimintariskien
suojaamiseen. IAS:n mukaisesti johdannaiset jaetaan suojauslaskennan
vaatimukset täyttäviin sopimuksiin ja muihin eli ns. kaupankäynti-
tarkoituksessa tehtyihin sopimuksiin. Yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista
suojauslaskentaa määriteltyihin koronvaihtosopimuksiin, joiden avulla
muuttuvakorkoisten lainojen korkovirrat on suojattu kiinteiksi.
Suojauslaskentaa sovelletaan myös ennalta määriteltyyn osaan sähkön-
hankintaa, jolla sähkön hintavaihtelut kiinnitetään halutulle
ajanjaksolle. Suojan täytyy olla tehokas sekä etu- että jälkikäteen
tarkasteltaessa. Suojauslaskennan tehokkuus dokumentoidaan suojausta
tehtäessä ja se testataan suojauksen ollessa voimassa. Koronvaihto-
sopimusten ja sähköjohdannaisten tehokkaat osuudet on kirjattu oman
pääoman arvonmuutosrahastoon.

Konserni ei sovella valuuttasuojauksissaan IAS 39:n mukaista suojaus-
laskentaa. Avoimet valuuttatermiinit arvostetaan käypään arvoon ja
käyvän arvon muutokset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja
kuluihin.

Kaikkien johdannaissopimusten käyvät arvot ovat taseessa saatavina ja
velkoina.Helsinki, 12.2.2007


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ


HallitusLisätietoja: toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, puh. 010 214 300


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus