Liiketoiminta

Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Vuonna 2020Amerikat-liiketoiminta-alueen osuus oli 63 prosenttia ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen osuus 37 prosenttia liikevaihdosta.

Strategia 2020–2025

 

 

Missio

Autamme asiakkaitamme menestymään luomalla laadukkaita kuitukankaita

Visio

Edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa

Strategia: Kasvu ja kannattavuus

Kasvamme tarjoamalla innovatiivisia ja vastuullisia kuitukankaita asiakkaillemme. Parannamme kannattavuutta tehostamalla toimintojamme ja vaalimalla erinomaiseen suoritukseen tähtäävää kulttuuria. Keskitymme pyyhintätuotteisiin. Vahvistamme tuloksentekokykyämme Euroopassa ja Amerikoissa, arvioimme mahdollisuuksia Aasiassa.

 

Suomisen viisi painopistettä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

Toiminnan tehokkuus

Parannamme tehokkuuttamme ja kustannustietoisuuttamme koko organisaatiossa

Tiennäyttäjä vastuullisuudessa

Uraauurtava osaamisemme kuitukankaissa ja monipuolinen laitekantamme auttavat meitä johtamaan vastuullisten kuitukankaiden markkinaa

Erottautuminen innovaatioilla ja kaupallisella osaamisella

Rakennamme läheisempiä asiakassuhteita ja tarjoamme markkinoiden parhaat tuotteet ja palvelut

Hyvä työpaikka

Valjastamme positiivisen energian ja sitoutuneisuuden tuloksen tekoon

Kaksi toimintamallia

Optimoimme toimintamme ja parannamme tulostamme ottamalla käyttöön omat toimintamallit erikois- ja standardituotteille

Arvot

Arvomme ovat vastuunotto, yhteistyö, suorituskyky ja oikeudenmukaisuus.

Strategiassa edistyminen

 

Julkaisimme vuoden 2020 alussa uuden strategiamme vuosille 2020–2025 ja aloimme toteuttaa sitä viiden strategisen painopisteemme kautta.  Yritysvastuu on olennainen osa strategiaamme ja yritysvastuuohjelmamme  tukee tavoitteidemme saavuttamista.

Suomisen visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa ja missiomme on auttaa asiakkaitamme menestymään luomalla laadukkaita kuitukankaita. Strategiamme päätavoitteet ovat kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Haemme kasvua tarjoamalla innovatiivisia ja vastuullisia kuitukankaita asiakkaillemme. Parannamme kannattavuutta tehostamalla toimintojamme ja vaalimalla erinomaiseen suoritukseen tähtäävää kulttuuria. Keskitymme pyyhintätuotteisiin. Vahvistamme kyvykkyyksiämme Euroopassa ja Amerikoissa ja arvioimme mahdollisuuksia Aasiassa.

Toteutamme strategiaamme viiden strategisen painopisteemme kautta.

Keskitymme toiminnan tehostamiseen

Toiminnan tehokkuus -painopisteellämme parannamme jatkuvasti toimintojemme tehokkuutta ja laatua, edistämme työntekijöidemme työterveyttä ja -turvallisuutta ja vahvistamme kustannustietoisuutta koko organisaatiossa.

Jatkamme systemaattista kehitystyötä toimintojemme suorituskyvyn parantamiseksi ja kustannustehokkuuden vahvistamiseksi toteuttamalla World Class Operations -ohjelmaamme. Parhaiden käytäntöjen säännöllinen jakaminen tehtaidemme välillä on konkreettinen esimerkki jatkuvasta parantamisesta.

Meillä työturvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista. Vahvis tamme järjestelmällisesti turvallisuuskulttuuriamme ja työn tekijöidemme turvallisuustietoisuutta ottamalla käyttöön luo kassaan parhaat käytännöt, välineet ja järjestelmät. COVID-19-pandemian vuoksi terveys- ja turvallisuuskysymyksiin on ollut tarpeen kiinnittää jopa tavallista enemmän huomiota. Olemme pandemian alusta lähtien keskittyneet henkilöstömme terveyden turvaamiseen kattavien globaalien ja paikallisten turvallisuustoimenpiteiden ja -menettelyjen avulla.

Viemme vastuullisuuden uudelle tasolle

Tiennäyttäjä vastuullisuudessa -painopisteemme tavoite on hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla uraauurtavaa osaamistamme kuitukankaissa sekä monipuolista laitekantaamme, jotta voimme johtaa vastuullisten kuitukankaiden markkinaa. Monet aikamme suurimmista globaaleista haasteista ja huolenaiheista liittyvät ympäristökysymyksiin. Vastuullisten kuitukankaiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti osana tätä kehitystä. Haluamme näyttää tietä tässä markkinoiden muutoksessa kehittämällä tuote valikoimaamme jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä tuotteita.

Vuonna 2020 toimme markkinoille useita uusia vastuullisia tuotteita. Nämä kuitukankaat on valmistettu biohajoavista ja uusiutuvista kasvipohjaisista kuiduista. Jatkamme määrätietoista työtämme uusien vastuullisten tuotteiden kehittämiseksi ja tutkimme muun muassa mahdollisuuksia käyttää uusia uusiutuvia kuituja raaka-aineena.

Pyrimme käyttämään resursseja tehokkaasti ja toimimaan mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Vuonna 2020 asetimme uudet tavoitteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja määrittelimme toimintasuunnitelmia ja aikatauluja tavoitteidemme saavuttamiseksi yritysvastuuohjelmamme yhteydessä. Tavoitteemme on vähentää energiankulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, vedenkulutusta ja kaatopaikkajätteen määrää tuotettua tonnia kohti 20 % vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Lisäksi uudistimme liiketapaperiaatteemme vuoden 2020 aikana. Kaikille työntekijöille järjestetään pakollinen koulutus uusista liiketapaperiaatteista vuonna 2021.

Tarjoamme johtavia innovaatioita ja parannamme asiakkaiden tuntemusta

Erottautuminen innovaatioilla ja kaupallisella osaamisella -painopisteemme tavoite on tarjota markkinoiden parhaat tuotteet ja palvelut sekä rakentaa läheisempiä suhteita asiak kaisiimme. Asiakaslähtöinen tuotekehityksemme keskittyy erityisesti vastuullisiin tuotteisiin, tuotteiden kuviointiin sekä erinomaiseen hajoavuuteen. Vuonna 2020 uusien tuotteiden osuus oli yli 25 % liikevaihdostamme.

Käynnistimme vuonna 2020 ohjelman kehittääksemme entisestään sekä myynnin osaamista että yhteisiä proses sejamme. Kaupallista osaamistamme vahvistamalla pystymme hyödyntämään kilpailuetujemme potentiaalin täysimääräisesti. Kehitimme edelleen myös key account management -käytäntöjämme.

Toteutimme vuoden aikana maailmanlaajuisen asiakaskyselyn vahvistaaksemme asiakkaiden tarpeiden tuntemusta, jotta voimme parantaa heidän asiakaskokemustaan  entisestään.

Vahvistamme työntekijöiden sitoutuneisuutta

Hyvä työpaikka -painopisteemme keskittyy valjastamaan organisaation positiivisen energian ja sitoutuneisuuden tuloksen tekoon. Vuonna 2020 toteutimme globaalin henkilöstökyselyn. Tulosten perusteella laaditaan konkreettisia kehityssuunnitelmia henkilöstön sitoutuneisuuden vahvistamiseksi.

Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja käytäntöjämme, joiden avulla voimme tunnistaa erinomaisen suorituksen, palkita siitä ja edistää sitä tulokseen perustuvalla palkkauksella. Vuonna 2020 uudistimme tehtävä   arkkitehtuuriamme ja kehitimme henkilöstön suorituksen kehitykseen ja palkitsemiseen liittyviä prosesseja.

Optimoimme toimintamallimme

Kaksi toimintamallia -painopisteemme tavoitteena on optimoida toimintamme ottamalla käyttöön omat toimintamallit erikois- ja standardituotteille. Tavoitteemme on keskittää standardituotteet niille parhaiten soveltuville tuotantolinjoille ja valmistaa erikoistuotteet puolestaan pienemmillä ja joustavammilla tuotantolinjoilla.

Vuonna 2020 määrittelimme toimintamallien optimointiin liittyvät tavoitteet ja tunnusluvut sekä kehitimme laitestrategian kaikille tuotantolinjoillemme. Jatkamme toimintamalleja, joiden avulla pystymme toimittamaan suurina määrinä valmistettavia standardituotteita entistä kustannustehokkaammin, ja toisaalta vastaamaan asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin erikoistuotteillamme, joiden tuotantomäärät ovat usein pienempiä.