Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 7.5.2024 klo 9.30

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024:

Kannattavuus paranee asteittain

AVAINLUKUJA

 1-3/1-3/1-12/
 202420232023
Liikevaihto, milj. euroa113,6116,8450,9
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa4,52,615,8
Vertailukelpoinen käyttökate, %3,92,33,5
Käyttökate, milj. euroa4,72,611,2
Käyttökate, %4,12,32,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa-0,1-2,0-2,8
Vertailukelpoinen liikevoitto, %-0,1-1,7-0,6
Liikevoitto, milj. euroa0,1-2,1-7,5
Liikevoitto, %0,1-1,8-1,7
Raportointikauden voitto, milj. euroa-1,0-3,9-12,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa-2,23,330,7
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,040,060,53
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,02-0,07-0,22
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-3,0-4,7-4,1
Velkaantumisaste (gearing), %39,039,135,3

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tammi-maaliskuu 2024 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 3% ja oli 113,6 milj. euroa (116,8)
- Vertailukelpoinen käyttökate parani 4,5 milj. euroon (2,6)
- Liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 milj. euroa (3,3)

Näkymät vuodelle 2024

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2024 nousee vuodesta 2023. Vuonna 2023 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,8 milj. euroa.

Tommi Björnman, toimitusjohtaja:

"Vuosi 2024 on alkanut positiivisilla merkeillä kysynnän elpymisestä. Vaikka liiketoimintaympäristössä on edelleen haasteita, olemme onnistuneet parantamaan vuosineljänneksen vertailukelpoista käyttökatetta, joka oli 4,5 milj. euroa (2,6), parannusta tukivat kasvaneet myyntimäärät, erityisesti EMEA-alueella, ja paremmat myyntikatteet.

Olemme pystyneet parantamaan kannattavuuttamme keskittymällä systemaattisesti kaupalliseen osaamiseemme ja toimintamme tehokkuuteen, ja odotamme tulevaisuudessa asteittaisia parannuksia erityisesti tuotannon suorituskykyyn ja linjojen tehokkuuteen liittyen.

Liikevaihtomme oli 113,6 milj. euroa (116,8) ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myyntihinnat laskivat hieman, mutta myyntimäärät kasvoivat vertailukauteen nähden.

Kykymme innovoida ja vastata markkinoiden tarpeisiin näkyy uusien, viimeisen kolmen vuoden aikana lanseerattujen, tuotteiden osuudessa liikevaihdostamme, joka pysyi erittäin hyvällä tasolla ja ylitti 35 % ensimmäisellä neljänneksellä.

Huhtikuun alussa ilmoitimme investointiprojektista kyvykkyyksiemme parantamiseen vastuullisissa tuotteissa parantamalla ja päivittämällä yhtä tuotantolinjaamme Bethunessa, Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa. Tällä investoinnilla vahvistamme asemaamme johtavana vastuullisten kuitukankaiden tarjoajana Amerikan markkinoilla. Investointi on linjassa strategiamme kanssa ja tukee visiotamme olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa.

Perustuen vahvaan vastuullisuusosaamiseemme järjestimme Sustainability & Innovative Fibers -seminaarin Windsor Locksissa helmikuun lopussa 2024. Tilaisuudessa tarjosimme asiakkaillemme mielenkiintoisia esityksiä alansa huippuasiantuntijoilta, sekä mahdollisuuden vaihtaa ideoita noin viidenkymmenen kuitukangasalan ammattilaisen kanssa. Seminaari sai erittäin positiivista palautetta.

Yleisesti ottaen Suomisen markkinat osoittavat resilienssiä epävarmassa globaalissa talousympäristössä, jossa paikallisesti esiintyy jonkin verran markkinoiden vaihtelua. Lyhyellä aikavälillä emme näe suuria muutoksia."

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto laski tammi–maaliskuussa 3 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 113,6 milj. euroa (116,8). Myyntivolyymit kasvoivat vertailukaudesta ja myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-aineiden hintoja. Valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti 0,6 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja EMEA. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 70,0 milj. euroa (75,0) ja EMEA-liiketoiminta-alueen 43,5 milj. euroa (41,8).

KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Vertailukelpoinen käyttökate parani 4,5 milj. euroon (2,6). Käyttökatteen parannukseen vaikuttivat eniten kasvaneet myyntimäärät, etenkin EMEA-alueella, ja paremmat myyntikatteet. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus käyttökatteeseen oli 0,1 milj. euroa. Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat +0,2 milj. euroa, edellisvuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä näitä eriä ei ollut. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät Mozzaten tehtaan sulkemiseen Italiassa. Käyttökate oli 4,7 milj. euroa (2,6).

Vertailukelpoinen liikevoitto parani -0,1 milj. euroon (-2,0). Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (-2,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat +0,2 milj. euroa (-0,1). Ne liittyivät Mozzaten tehtaan sulkemiseen Italiassa.

Tulos ennen tuloveroja oli -0,7 milj. euroa (-3,6) ja raportointikauden tulos -1,0 milj. euroa (-3,9).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 49,2 milj. euroa (54,8). Velkaantumisaste oli 39,0 % (39,1 %) ja omavaraisuusaste 39,6 % (42,5 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -0,8 milj. euroa (-1,5) eli -0,7 % (-1,3 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi nettorahoituskuluja 0,4 milj. eurolla. Vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu kasvatti nettorahoituskuluja 0,3 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 milj. euroa (3,3) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta -0,04 euroa (0,06). Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikutti eniten nettokäyttöpääoman muutos. Käyttöpääomaa sitoutui -5,8 milj. euroa (Q1 2023: vapautui 3,1 milj. euroa).

Suominen allekirjoitti heinäkuussa 2020 kolmivuotisen 100 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility), joka alun perin sisälsi kaksi yhden vuoden pituista pidennysoptiota, joista molemmat on käytetty. Suominen sopi 28.3.2024 tämän luottolimiitin voimassaoloajan jatkamisesta vielä yhdellä vuodella heinäkuuhun 2026 asti.


INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 2,0 milj. euroa (1,5) ja ne koostuivat pääosin ylläpitoinvestoinneista sekä yhden Nakkilan tehtaan tuotantolinjan parannusinvestointiin.

Katsauskauden poistot olivat 4,6 milj. euroa (4,6) ja arvonalentumistappiot 0,0 milj. euroa (0,1).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimipaikoillamme tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapaturma (LTA, lost time accident).

Työntekijän ja esimiehen väliset kehityskeskustelut käytiin helmi-maaliskuussa. Keskustelut kattoivat 100 % toimihenkilöistä. Jatkoimme maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun tuotannon työntekijöidemme kehityskeskusteluprosessin jalkauttamista.

Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden tuotelanseerausta vuodessa.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2023 vuosikertomusta, joka julkaistiin 12.3.2024. Suomisen vuoden 2023 vastuullisuusraportointi on laadittu GRI-standardien mukaisesti ja se on ulkoisesti varmennettu.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2024 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2024 oli 233 128 osaketta eli 0,4 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,92 euroa, alin 2,60 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,73 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,80 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2024 oli 161,5 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 566 760 omaa osaketta 31.3.2024.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 4.4.2024 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa yhtiön tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen julkistamisesta.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2022–20242023–20252024–2026
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2027
Osallistujat21 henkilöä23 henkilöä27 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä222 000687 0001 090 349


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtajan osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet Suomisen arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön sekä tarjota toimitusjohtajalle kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotetaan omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen ei saanut katsauskaudella arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ukrainassa jatkuvan sodan suora vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suominen yhtiönä kärsii eniten sodan välillisistä taloudellisista vaikutuksista. Konflikti Punaisellamerellä on ainakin väliaikaisesti nostanut merirahdin hintoja.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2023 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Näemme joitain positiivisia signaaleja sekä markkinoilta että asiakkailtamme, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Epävakaudet Israelissa ja Punaisenmeren alueella, sekä sota Ukrainassa luovat edelleen epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Mahdolliset vaikutukset Suomiseen oletetaan olevan epäsuoria. Jatkamme tilanteiden seuraamista.

NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2024 nousee vuodesta 2023. Vuonna 2023 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,8 milj. euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous (4.4.2024)

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten uusista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Aaron Barsnessin, Björn Borgmanin, Nina Linanderin ja Laura Remeksen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Charles Héaulmé.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Charles Héaulmé.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Suominen julkaisi pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 4.4.2024. Pörssitiedote ja uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät Suomisen internetsivuita www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 15.4.2024 osinkoa kokonaisuudessaan 5,8 miljoonaa euroa vuodelta 2023, joka vastaa 0,10 euroa per osake.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi uudelleen Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja strategiavaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström sekä Laura Remes valittiin uudelleen jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Charles Héaulmé, ja Aaron Barsness sekä Björn Borgman valittiin uudelleen jäseniksi. Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Laura Remes, ja Andreas Ahlström ja Aaron Barsness valittiin uudelleen jäseniksi.


Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2025 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 5 000 000 kappaletta. Osakeanti sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2025 saakka.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2023 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Tommi Björnman ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/q1-2024/register. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048412. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen julkaisee puolivuosikatsauksensa 2024 9.8.2024 noin klo 9.30.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2024

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2024 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2023.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2024, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa31.3.202431.3.202331.12.2023
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet5 2118 7986 084
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet113 352113 232112 727
Käyttöoikeusomaisuuserät11 62012 32211 109
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Muut pitkäaikaiset saamiset757383
Laskennalliset verosaamiset1 7785442 048
Pitkäaikaiset varat yhteensä147 953150 886147 967
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus41 61755 38537 914
Myyntisaamiset67 52263 17262 325
Muut lyhytaikaiset saamiset5 7049 4427 345
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset1 7631 1082 128
Rahavarat53 89749 68158 755
Lyhytaikaiset varat yhteensä170 503178 788168 467
    
Varat yhteensä318 456329 674316 434
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot316265316
Kurssierot2 0031 156111
Kertyneet voittovarat11 49226 47612 251
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma126 045140 131124 912
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat9 07810 8679 362
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä172397179
Pitkäaikaiset varaukset5821 970564
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat10 24611 4409 711
Joukkovelkakirjalainat49 48749 33349 449
Pitkäaikaiset velat yhteensä69 56674 00769 265
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset varaukset3 7423 870
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 8253 0683 117
Muut lyhytaikaiset korolliset velat40 00040 00040 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat430371148
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat75 84972 09875 122
Lyhytaikaiset velat yhteensä122 846115 536122 257
    
Velat yhteensä192 412189 543191 522
    
Oma pääoma ja velat yhteensä318 456329 674316 434

TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20241-3/20231-12/2023
Liikevaihto113 587116 793450 851
Hankinnan ja valmistuksen kulut-105 444-111 939-428 122
Bruttokate8 1434 85422 729
Liiketoiminnan muut tuotot6791 1014 802
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-7 777-7 337-28 497
Tutkimus- ja kehityskulut-963-880-3 851
Liiketoiminnan muut kulut17169-2 700
Liikevoitto 99-2 093-7 517
Nettorahoituskulut-790-1 537-5 987
Voitto ennen tuloveroja-691-3 630-13 504
Tuloverot-313-319719
Raportointikauden voitto -1 004-3 949-12 786
    
Osakekohtainen tulos, euroa   
Laimentamaton-0,02-0,07-0,22
Laimennettu-0,02-0,07-0,22

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20241-3/20231-12/2023
    
Raportointikauden voitto-1 004-3 949-12 786
    
Muut laajan tuloksen erät:   
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi   
Kurssierot2 152-1 757-2 991
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-260234424
Yhteensä1 892-1 522-2 567
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi   
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-22
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot
Yhteensä-22
    
Muut laajan tuloksen erät yhteensä1 892-1 522-2 589
    
Raportointikauden laaja tulos yhteensä888-5 472-15 375

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202411 86024 68175 692111
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät1 892
Laaja tulos yhteensä1 892
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus
Oma pääoma 31.3.202411 86024 68175 6922 003


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202431612 251124 912
Raportointikauden voitto-1 004-1 004
Muut laajan tuloksen erät1 892
Laaja tulos yhteensä-1 004888
Osakeperusteiset maksut248248
Omien osakkeiden luovutus-3-3
Oma pääoma 31.3.202431611 492126 045


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202311 86024 68175 6922 678
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät-1 522
Laaja tulos yhteensä-1 522
Osakeperusteiset maksut
Oma pääoma 31.3.202311 86024 68175 6921 156


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 
Oma pääoma 1.1.202326530 740145 916 
Raportointikauden voitto-3 949-3 949 
Muut laajan tuloksen erät0-1 522 
Laaja tulos yhteensä-3 949-5 472 
Osakeperusteiset maksut-314-314 
Oma pääoma 31.3.202326526 476140 131 
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202311 86024 68175 6922 678
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät-2 567
Laaja tulos yhteensä-2 567
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 31.12.202311 86024 68175 692111


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202326530 740145 916
Raportointikauden voitto-12 786-12 786
Muut laajan tuloksen erät-22-2 589
Laaja tulos yhteensä-12 808-15 375
Osingonjako-5 767-5 767
Osakeperusteiset maksut8888
Omien osakkeiden luovutus4949
Siirrot erien välillä51-51
Oma pääoma 31.12.202331612 251124 912

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-3/20241-3/20231-12/2023
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto-1 004-3 949-12 786
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä5 7656 22926 612
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta4 7612 27913 826
Nettokäyttöpääoman muutos-5 7953 08025 703
Rahoituserät-1 055-1 131-4 954
Tuloverot-138-958-3 851
Liiketoiminnan rahavirta-2 2283 26930 724
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-2 708-1 864-11 062
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit02836
Investointien rahavirta-2 708-1 836-11 027
    
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot40 000120 000240 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-40 786-120 780-243 271
Osingonjako-5 767
Rahoituksen rahavirta-786-780-9 038
    
Rahavarojen muutos-5 72265310 659
    
Rahavarat raportointikauden alussa58 75549 50849 508
Valuuttakurssimuutosten vaikutus864-479-1 412
Rahavarojen muutos-5 72265310 659
Rahavarat raportointikauden lopussa53 89749 68158 755

TUNNUSLUVUT

 1-3/20241-3/20231-12/2023
Liikevaihdon muutos, % *-2,75,9-8,6
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %7,24,25,0
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %3,92,33,5
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, %4,12,32,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-0,1-1,7-0,6
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %0,1-1,8-1,7
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-0,7-1,3-1,3
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-0,6-3,1-3,0
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %-0,9-3,4-2,8
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa2 0041 53811 223
Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa4 5754 74118 680
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-7,6-10,1-9,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-3,0-4,7-4,1
Omavaraisuusaste, %39,642,539,5
Velkaantumisaste (gearing), %39,039,135,3
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)668714682
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,02-0,07-0,22
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,02-0,07-0,22
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,040,060,53
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,182,432,17
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 692 45957 670 51057 692 459
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa2,803,032,85
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,602,832,48
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,923,343,48
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa2,733,092,85
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa161,5174,7164,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä233 128346 6672 743 668
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä0,40,64,8

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

  31.3.202431.3.202331.12.2023
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa    
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 60 24661 44059 711
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 42 82543 06843 117
Rahavarat -53 897-49 681-58 755
Korolliset nettovelat 49 17454 82644 074

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2023 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2023 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 
   


1 000 euroa 31.3.202431.3.202331.12.2023
Raportointikauden voitto -1 004-3 949-12 786
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 692 45957 554 53257 656 044
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 744 61057 680 20257 738 524
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton -0,02-0,07-0,22
Laimennettu -0,02-0,07-0,22

        

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  31.3.202431.3.202331.12.2023
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa -2 2283 26930 724
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 670 51057 692 459
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,040,060,53

                
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  31.3.202431.3.202331.12.2023
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 126 045140 131124 912
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 670 51057 692 459
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,182,432,17

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  31.3.202431.3.202331.12.2023
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 670 51057 692 459
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,803,032,85
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 161,5174,7164,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  31.3.202431.3.202331.12.2023
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 233 128346 6672 743 668
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 692 45957 554 53257 656 044
Osakkeiden vaihto, % 0,40,64,8

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto    
     
1 000 euroa 31.3.202431.3.202331.12.2023
Liikevoitto 99-2 093-7 517
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 2 207
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut 2 344
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tuotot ja kulut -184116
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistappiot 8
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot 3108108
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot -6-16
Vertailukelpoinen liikevoitto -88-1 985-2 750

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 31.3.202431.3.202331.12.2023
Liikevoitto 99-2 093-7 517
+ Poistot ja arvonalentumiset4 5754 74118 680
Käyttökate 4 6732 64811 163


Käyttökate 4 6732 64811 163
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-1904 650
Vertailukelpoinen käyttökate 4 4842 64815 813

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 31.3.202431.3.202331.12.2023
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 3349169
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin1 9721 48911 054
Bruttoinvestoinnit 2 0041 53811 223

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


     
1 000 euroa 31.3.202431.3.202331.12.2023
Korolliset velat 102 558103 841102 278
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 513667551
Rahavarat-53 897-49 681-58 755
Korolliset nettovelat 49 17454 82644 074
     
Korolliset velat 102 558103 841102 278
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 513667551
Korollisten velkojen nimellisarvo 103 071104 508102 828

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 31.3.202431.3.202331.12.2023
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -9 840-15 477-12 786
     
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2023 / 31.3.2022 / 31.12.2022 140 131153 504145 916
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2023 / 30.6.2022 / 31.3.2023 127 236158 098140 131
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2023 / 30.9.2022 / 30.6.2023 130 283165 188127 236
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2023 / 31.12.2022 / 30.9.2023 124 912145 916130 283
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2024 / 31.3.2023 / 31.12.2023 126 045140 131124 912
Keskiarvo 129 721152 567133 695
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -7,6-10,1-9,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat


1 000 euroa 31.3.202431.3.202331.12.2023
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 126 045140 131124 912
Korolliset velat 102 558103 841102 278
Rahavarat-53 897-49 681-58 755
Sijoitettu pääoma 174 706194 290168 435

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 31.3.202431.3.202331.12.2023
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -5 325-9 783-7 517
     
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2023 / 31.3.2022 / 31.12.2022 194 290205 806199 773
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2023 / 30.6.2022 / 31.3.2023 182 005210 561194 290
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2023 / 30.9.2022 / 30.6.2023 181 914230 264182 005
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2023 / 31.12.2022 / 30.9.2023 168 435199 773181 914
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2024 / 31.3.2023 / 31.12.2023 174 706194 290168 435
Keskiarvo 180 270208 139185 283
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -3,0-4,7-4,1

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 31.3.202431.3.202331.12.2023
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 126 045140 131124 912
     
Taseen loppusumma 318 456329 674316 434
Saadut ennakot -80-215-104
  318 376329 458316 330
     
Omavaraisuusaste, % 39,642,539,5

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä


1 000 euroa 31.3.202431.3.202331.12.2023
Korolliset nettovelat 49 17454 82644 074
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 126 045140 131124 912
Velkaantumisaste, % 39,039,135,3


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-3/20241-3/20231-12/2023
Suomi8148483 240
Muu Eurooppa40 10940 174155 759
Pohjois- ja Etelä-Amerikka72 56775 584291 108
Muut maat97187743
Yhteensä113 587116 793450 851

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20242023
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Amerikat70 03072 33670 86569 77075 044
EMEA43 54942 63535 55342 89641 756
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit8-33297-8
Yhteensä113 587114 938106 447112 673116 793

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20242023
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Liikevaihto113 587114 938106 447112 673116 793
Vertailukelpoinen käyttökate4 4845 2755 2002 6902 648
% liikevaihdosta3,94,64,92,42,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät190-11-26-4 613
Käyttökate4 6735 2635 174-1 9222 648
% liikevaihdosta4,14,64,9-1,72,3
      
Vertailukelpoinen liikevoitto-88670666-2 102-1 985
% liikevaihdosta-0,10,60,6-1,9-1,7
      
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät186-11-26-4 621-108
Liikevoitto99658640-6 722-2 093
% liikevaihdosta0,10,60,6-6,0-1,8
Nettorahoituskulut-790-2 005-1 152-1 293-1 537
Voitto ennen tuloveroja-691-1 347-512-8 016-3 630
% liikevaihdosta-0,6-1,2-0,5-7,1-3,1

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 31.3.202431.3.202331.12.2023
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa112 7276 084116 1959 709116 1959 709
Investoinnit ja lisäykset1 972331 4894911 054169
Myynnit ja vähennykset0
Poistot ja arvonalentumiset-2 979-907-2 969-958-12 012-3 792
Kurssierot ja muut muutokset1 6332-1 483-2-2 510-2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa113 3525 211113 2328 798112 7276 084

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 31.3.202431.3.202331.12.2023
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa11 10911 90211 902
Lisäykset1 0781 3522 410
Myynnit ja vähennykset-1-5-148
Poistot ja arvonalentumiset-688-814-2 876
Kurssierot ja muut muutokset121-113-180
Kirjanpitoarvo kauden lopussa11 62012 32211 109

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-3/20241-3/20231-12/2023
Korolliset velat yhteensä kauden alussa102 278103 365103 365
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa43 11742 85542 855
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-40 786-120 780-243 271
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset40 000120 000240 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan111311782
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-185-3-82
Siirrot pitkäaikaisista lainoista5357102 878
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan32-25-44
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa42 82543 06843 117
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa9 71111 21511 215
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan9671 0411 629
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-2-67
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-535-710-2 878
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan103-104-188
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa10 24611 4409 711
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa49 44949 29549 295
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan3838154
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa49 48749 33349 449
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 102 558103 841102 278

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa31.3.202431.3.202331.12.2023
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut4278871
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset1 0072 5071 368
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu382971 485
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista2 4863 0492 440
Muut omat vastuut14 48124 11716 744
Yhteensä16 96727 16719 214

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo


 Luokittelu 
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset67 52267 52267 522
Korko- ja muut rahoitussaamiset388388388
Rahavarat53 89753 89753 897
Yhteensä 31.3.2024121 807421122 228122 228


   
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset62 37562 37562 375
Korko- ja muut rahoitussaamiset201201201
Rahavarat58 75558 75558 755
Yhteensä 31.12.2023121 281421121 702121 702

Suominen on käyttänyt vuonna 2024 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2023.


RAHOITUSVELAT

 31.3.202431.12.2023
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat49 48742 31550 00049 44942 08050 000
Vuokrasopimusvelat10 24610 24610 2469 7119 7119 711
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat59 73352 56160 24659 16051 79159 711
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat40 00040 00040 00040 00040 00040 000
Vuokrasopimusvelat2 8252 8252 8253 1173 1173 117
Korkovelat810810810626626626
Muut lyhytaikaiset velat376376376508508508
Ostovelat61 79161 79161 79160 56260 56260 562
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat105 802105 802105 802104 814104 814104 814
       
Yhteensä165 535158 363166 048163 974156 605164 525

Suominen on käyttänyt vuonna 2024 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2023.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 euroaTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat

   
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä 31.3.2024421
    
    

Suominen on käyttänyt vuonna 2024 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2023.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Tommi Björnman, toimitusjohtaja, puh. 010 214 3018
Janne Silonsaari, talousjohtaja, puh. 050 409 9264

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2024_FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu