Suominen Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Suominen Oyj:n pörssitiedote 6.2.2024 klo 9.15

Suominen Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja pitkän aikavälin etua sekä palkita heitä erinomaisesta suorituksesta.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2028 on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2024–2026, 2025–2027 ja 2026–2028. Hallitus päättää vuosittain ansaintajakson alkamisesta ja yksityiskohdista.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Suomisen osakkeita suoriutumisen perusteella. Ansaintajakson 2024–2026 ansaintakriteerit on sidottu osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2024–2026, osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2024–2026 sekä vuoden 2024 osalta toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoitteeseen (painoarvo 20 %) koskien raaka-ainetehokkuuden parantamista. Mahdolliset palkkiot järjestelmästä maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 1 090 349 Suomisen osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson 2024–2026 kohderyhmään kuuluu 27 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo Suomisessa vastaa 50 prosenttia hänen palkkion maksua edeltävän kalenterivuoden vuotuisesta peruspalkastaan. Vastaavasti toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo Suomisessa vastaa 100 prosenttia hänen edellisen kalenterivuoden vuotuisesta peruspalkastaan. Kyseinen määrä Suomisen osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Suominen Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Tommi Björnman, toimitusjohtaja, Suominen Oyj
Haastattelupyynnöt: Emilia Peltola, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 050 540 9747

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2022 oli 493,3 milj. euroa ja työllistämme noin 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus