Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Haastava ensimmäinen vuosipuolisko, näkymät ennallaan

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 9.8.2023 klo 9.30

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023:

Haastava ensimmäinen vuosipuolisko, näkymät ennallaan

AVAINLUKUJA

 4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
 20232022202320222022
Liikevaihto, milj. euroa112,7118,0229,5228,3493,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa2,71,95,35,215,3
Vertailukelpoinen käyttökate, %2,41,62,32,33,1
Käyttökate, milj. euroa-1,91,90,75,214,3
Käyttökate, %-1,71,60,32,32,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa-2,1-2,9-4,1-4,2-4,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, %-1,9-2,5-1,8-1,8-0,8
Liikevoitto, milj. euroa-6,7-2,9-8,8-4,2-9,0
Liikevoitto, %-6,0-2,5-3,8-1,8-1,8
Raportointikauden voitto, milj. euroa-8,2-2,3-12,1-4,7-13,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa6,411,99,79,214,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,110,210,170,160,24
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,14-0,04-0,21-0,08-0,24
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-6,7-0,6-4,2
Velkaantumisaste (gearing), %43,533,937,4

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhti–kesäkuu 2023 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 4,5 % ja oli 112,7 milj. euroa (118,0)
- Vertailukelpoinen käyttökate parani ja oli 2,7 milj. euroa (1,9)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 6,4 milj. euroa (11,9)
- Mozzaten tehtaan sulkeminen Italiassa saatettu päätökseen

Tammi–kesäkuu 2023 lyhyesti:

- Liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oli 229,5 milj. euroa (228,3)
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,3 milj. euroa (5,2)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 9,7 milj. euroa (9,2)

Näkymät vuodelle 2023

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Tommi Björnman:

”Vuoden 2023 toinen neljännes oli edelleen haastava Suomiselle. Liikevaihtomme oli toisella vuosineljänneksellä 112,7 milj. euroa (118,0). Myyntimäärät olivat hieman vertailukautta korkeammat, mutta myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-ainekustannuksia.

Vertailukelpoinen käyttökatteemme (EBITDA) kasvoi neljänneksellä 2,7 milj. euroon (1,9) johtuen pääasiassa paremmista myyntikatteista ja alhaisemmista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista.

Jatkamme taloudellisen suorituksemme parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden identifioimista ja toteuttamista. Osana parannustoimenpiteitämme aloitimme tammikuussa neuvottelut tuotannon lopullisesta lopettamisesta Mozzaten tehtaallamme Italiassa. Neuvottelut saatiin päätökseen ja tuotanto Mozzatessa loppui huhtikuussa 2023. Jatkamme toimenpiteitämme parantaaksemme toiminnan tehokkuutta muilla tehtaillamme.

Investointiprojektimme yhden tuotantolinjan parantamiseksi Nakkilassa etenee suunnitellusti. Projekti vahvistaa asemaamme vastuullisissa tuotteissa ja se valmistuu vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Suomisen vahva maine markkinoilla ja kattava vastuullisten tuotteiden portfolio antaa meille vakaan pohjan strategiamme toteuttamiselle ja asiakasyhteistyön edelleen vahvistamiselle. Innovaatiot ovat strategiamme ytimessä ja uusien tuotteiden myynti säilyi vahvana, ollen yli 35 % liikevaihdostamme.

Vaikka markkinahaasteet jatkuivat, toinen vuosineljännes oli operatiivisesti hieman ensimmäistä neljännestä parempi. Huolimatta markkinaolosuhteiden säilymisestä epävarmoina maailmantalouden turbulenssista johtuen, odotan, että parannustoimenpiteemme vaikuttavat positiivisesti suoritukseemme vuoden toisella puoliskolla.”

LIIKEVAIHTO

Huhti–kesäkuu 2023

Suomisen liikevaihto laski huhti–kesäkuussa 4,5 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 112,7 milj. euroa (118,0). Myyntimäärät olivat hieman vertailukautta korkeammat, mutta myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-ainehintoja. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -1,6 milj. euroa.

Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 69,8 milj. euroa (64,2) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 42,9 milj. euroa (53,8). Suurin yksittäinen vaikutus liikevaihdon laskuun Euroopassa oli Mozzaten tehtaan sulkeminen.


Tammi–kesäkuu 2023

Suomisen liikevaihto oli tammi–kesäkuussa vertailukauden tasolla ja oli 229,5 milj. euroa (228,3). Myyntimäärät olivat vertailukauden H1/2022 tasolla, mutta myyntihinnat olivat alhaisemmat. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 1,7 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 144,8 milj. euroa (126,0) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 84,7 milj. euroa (102,3). Suurin yksittäinen vaikutus liikevaihdon laskuun Euroopassa oli Mozzaten tehtaan sulkeminen.


KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2023

Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,7 milj. euroa (1,9). Nousu johtui pääasiassa paremmista myyntikatteista ja alhaisemmista myynti-, hallinto-, ja yleiskustannuksista.

Valuuttakurssien vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 0,2 milj. euroa.

Käyttökate oli -1,9 milj. euroa (1,9) johtuen Mozzaten tehtaan tuotannon sulkemiseen liittyvistä kertaluonteisista kuluista. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat -4,6 milj. euroa ja ne koostuivat pääosin irtisanomis- ja ennallistamiskuluista.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli -2,1 milj. euroa (-2,9). Liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli -6,7 milj. euroa (-2,9). Liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,6 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli -8,0 milj. euroa (-2,2) ja raportointikauden voitto -8,2 milj. euroa (-2,3).

Tammi–kesäkuu 2023

Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,3 milj. euroa (5,2). Myyntihintamme olivat yleisesti alhaisemmat, mutta alhaisemmat raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannukset kompensoivat hintoja. Liiketoiminnan muut tuotot olivat korkeammat kuin vertailukaudella johtuen pääasiassa Italian verohyvityksistä. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli 0,3 milj. euroa.

Käyttökate laski 0,7 milj. euroon (5,2) johtuen Mozzaten tehtaan tuotannon sulkemiseen liittyvistä kertaluonteisista kuluista. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat -4,6 milj. euroa ja ne koostuivat pääosin irtisanomis- ja ennallistamiskuluista.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli -4,1 milj. euroa (-4,2). Liikevoitto heikkeni ja oli -8,8 milj. euroa (-4,2). Liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,7 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli -11,6 milj. euroa (-4,4) ja raportointikauden voitto -12,1 milj. euroa (-4,7).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 55,4 milj. euroa (53,6). Velkaantumisaste oli 43,5 % (33,9 %) ja omavaraisuusaste 39,7 % (39,0 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa -2,8 milj. euroa (-0,2) eli -1,2 % (-0,1 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 0,3 milj. eurolla (pienensi 3,0 milj. eurolla).

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 6,4 milj. euroa (11,9) ja tammi–kesäkuussa 9,7 milj. euroa (9,2). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,17 euroa (0,16) ja vuosineljänneksellä 0,11 euroa (0,21). Liiketoiminnan rahavirta sekä toiselta neljännekseltä että vuoden ensimmäiseltä puoliskolta sisälsi Mozzaten tehtaan sulkemiseen liittyviä irtisanomiskustannuksia yhteensä 2,2 milj euroa.

Käyttöpääoman muutos oli toisella vuosineljänneksellä 9,0 milj. euroa (10,9).

Liiketoiminnan rahavirta parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähinnä nettokäyttöpääoman positiivisen kehityksen ansiosta, kun pystyimme vapauttamaan pääomaa vaihto-omaisuudesta ja saamisista. Nettokäyttöpääoman muutos oli 12,1 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla 6,6 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 3,7 milj. euroa (4,0), ja ne koostuivat pääosin ylläpitoinvestoinneista sekä yhden Nakkilan tehtaan tuotantolinjan parannusinvestoinnista.

Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 9,5 milj. euroa (9,3).

MOZZATEN TEHTAAN SULKEMINEN

Suominen ilmoitti 14.4.2023, että se oli saanut päätökseen neuvottelut paikallisten ammattiliittojen kanssa koskien suunnitelmaa tuotannon lopettamisesta pysyvästi Mozzaten tehtaalla. Prosessin päätyttyä Suominen on edennyt suunnitelmassaan, joka on johtanut tuotannon pysyvään lopettamiseen ja 55 työntekijän irtisanomiseen Mozzatessa.

Irtisanomisista on aiheutunut noin 2,2 milj. euron kertaluonteinen kulu, joka on kirjattu vuoden 2023 toiselle neljännekselle. Lisäksi vuoden toisella neljänneksellä on kirjattu muita tehtaan sulkemisesta johtuvia kertaluonteisia kuluja 2,5 milj. euroa.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toimipaikoillamme on tapahtunut valitettavasti 3 (0) poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA), mutta toisaalta Paulinian tehtaamme Brasiliassa saavutti merkittävän virstanpylvään, eli 4 000 päivää ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Mittaamme ja kehitämme systemaattisesti henkilöstömme sitoutumista toteuttamalla Suominen Vibe-henkilöstötutkimuksemme joka vuosi. Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme kehityshankkeita, jotka oli käynnistetty viime vuoden lopulla suoritetun tutkimuksen tulosten perusteella. Seuraava Vibe-tutkimus tehdään syksyllä 2023.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme toimenpiteitämme vähentääksemme energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme. Tavoitteemme on vähentää näitä 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden tuotelanseerausta vuodessa.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2022 vuosikertomusta, joka julkaistiin maaliskuussa 2023. Suomisen vuoden 2022 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien mukaisesti ja sen on ulkoisesti varmennettu.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2023 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2023 oli 2 040 991 osaketta eli 3,5 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 3,48 euroa, alin 2,51 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,89 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,90 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2023 oli 167,3 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 566 760 omaa osaketta 30.6.2023.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 189 783 osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 21 949 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 3.4.2023 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 10.5.2023.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2021–20232022–20242023–2025
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026
Osallistujat16 henkilöä22 henkilöä24 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä284 500262 500778 500


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtajan osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Suomisen hallitus päätti 19.5.2023 perustaa uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet Suomisen arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön sekä tarjota toimitusjohtajalle kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotetaan omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2023.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2022. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että jatkossa yhtiökokoukset voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Jaakko Eskola ja Nina Linander. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Laura Remes.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä puolivuotiskatsauksessa.

Suominen julkaisi 3.4.2023 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 14.4.2023 osinkoja yhteensä 5,8 milj. euroa vuodelta 2022, joka vastaa 0,10 euroa osakkeelta.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander. Andreas Ahlström valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseneksi ja Laura Remes valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola ja Björn Borgman ja Aaron Barsness valittiin uudelleen jäseniksi.

Hallituksen valtuutukset


Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

MUUTOKSET JOHDOSSA

Tommi Björnman aloitti toimitusjohtajana 1.4.2023.

Janne Silonsaari aloitti talousjohtajana 1.6.2023.

Jonni Friman aloitti muutos- ja kehitysjohtajana 1.6.2023.

Janne Silonsaari ja Jonni Friman ovat Suomisen johtoryhmän jäseniä ja raportoivat toimitusjohtaja Tommi Björnmanille.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ukrainan sodan suora vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suominen yhtiönä kärsii eniten sodan välillisistä taloudellisista vaikutuksista.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2022 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Lähitulevaisuus näyttää edelleen haastavalta johtuen maailmantalouden turbulenssista ja kovasta kilpailusta. Raaka-aineiden hinnat jatkoivat laskuaan Q2/2023 aikana verrattuna edelliseen neljännekseen (Q1/2023) ja lyhyellä aikavälillä emme odota merkittäviä muutoksia hintoihin, mutta pitkän aikavälin näkyvyys on epäselvä. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2022 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Tommi Björnman ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 9.8.2023 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa  https://suominen.videosync.fi/2023-q2. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010546. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksensa perjantaina 27.10.2023 noin klo 9.30.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2023

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Puolivuotiskatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2022, lukuun ottamatta 1.1.2023 käyttöönotettuja uusia standardeja ja tulkintoja.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2023, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE  

1 000 euroa30.6.202330.6.202231.12.2022
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet7 88711 5509 709
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet112 441121 525116 195
Käyttöoikeusomaisuuserät11 97615 24511 902
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Muut pitkäaikaiset saamiset759393
Laskennalliset verosaamiset4591 777693
Pitkäaikaiset varat yhteensä148 755166 107154 510
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus48 58160 63663 261
Myyntisaamiset63 10968 83666 648
Muut lyhytaikaiset saamiset9 6739 8118 857
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset1 5453 417662
Rahavarat48 59897 11449 508
Lyhytaikaiset varat yhteensä171 507239 815188 935
    
Varat yhteensä320 261405 922343 445
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot316265265
Kurssierot1 9545 8282 678
Kertyneet voittovarat12 73239 77130 740
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma127 236158 098145 916
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat10 29612 97011 730
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä164595424
Pitkäaikaiset varaukset4 3501 9061 950
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat10 86912 63211 215
Joukkovelkakirjalainat49 37149 21149 295
Pitkäaikaiset velat yhteensä75 05077 31474 614
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat3 1273 0572 855
Muut lyhytaikaiset korolliset velat40 00040 000
Joukkovelkakirjalainat84 677
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat5773 844289
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat74 27178 93279 771
Lyhytaikaiset velat yhteensä117 975170 509122 915
    
Velat yhteensä193 025247 823197 529
    
Oma pääoma ja velat yhteensä320 261405 922343 445

TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/20234-6/20221-6/20231-6/20221-12/2022
Liikevaihto112 673118 019229 466228 288493 298
Hankinnan ja valmistuksen kulut-109 605-113 036-221 544-216 722-474 718
Bruttokate3 0684 9847 92211 56618 579
Liiketoiminnan muut tuotot6377811 7391 0965 739
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-6 902-7 543-14 239-14 797-28 932
Tutkimus- ja kehityskulut-1 105-852-1 986-1 647-3 503
Liiketoiminnan muut kulut-2 421-273-2 252-389-841
Liikevoitto -6 722-2 903-8 816-4 171-8 958
Nettorahoituskulut-1 293723-2 830-206-2 923
Voitto ennen tuloveroja-8 016-2 180-11 646-4 377-11 881
Tuloverot-170-141-489-278-1 983
Raportointikauden voitto -8 186-2 320-12 135-4 655-13 863
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton-0,14-0,04-0,21-0,08-0,24
Laimennettu-0,14-0,04-0,21-0,08-0,24

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/20234-6/20221-6/20231-6/20231-12/2022
      
Raportointikauden voitto-8 186-2 320-12 135-4 655-13 863
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot8087 219-94812 3228 873
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-10-711224-917-618
Yhteensä7986 508-72411 4058 255
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät137
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-125
Yhteensä12
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä7986 508-72411 4058 267
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-7 3884 188-12 8596 750-5 596

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202311 86024 68175 6922 678
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät-724
Laaja tulos yhteensä-724
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 30.6.202311 86024 68175 6921 954


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202326530 740145 916
Raportointikauden voitto-12 135-12 135
Muut laajan tuloksen erät-724
Laaja tulos yhteensä-12 135-12 859
Osingonjako-5 767-5 767
Osakeperusteiset maksut-109-109
Omien osakkeiden luovutus5555
Siirrot erien välillä51-51
Oma pääoma 30.6.202331612 732127 236


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 692-5 577
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät11 405
Laaja tulos yhteensä11 405
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 30.6.202211 86024 68175 6925 828


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022-756 549163 199
Raportointikauden voitto-4 655-4 655
Muut laajan tuloksen erät11 405
Laaja tulos yhteensä-4 6556 750
Osingonjako-11 492-11 492
Osakeperusteiset maksut-64-64
Omien osakkeiden hankinta-352-352
Omien osakkeiden luovutus5858
Siirrot erien välillä272-272
Oma pääoma 30.6.202226539 771158 098


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-
rahasto
Kurssierot
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 692-5 577
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät8 255
Laaja tulos yhteensä8 255
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 31.12.202211 86024 68175 6922 678


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022-756 549163 199
Raportointikauden voitto-13 863-13 863
Muut laajan tuloksen erät128 267
Laaja tulos yhteensä-13 851-5 596
Osingonjako-11 492-11 492
Osakeperusteiset maksut106106
Omien osakkeiden hankinta-352-352
Omien osakkeiden luovutus5252
Siirrot erien välillä272-272
Oma pääoma 31.12.202226530 740145 916

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-6/20231-6/20221-12/2022
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto-12 135-4 655-13 863
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä14 3609 86028 037
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta2 2255 20514 174
Nettokäyttöpääoman muutos12 1006 6307 753
Rahoituserät-2 792-1 771-4 745
Tuloverot-1 861-829-3 156
Liiketoiminnan rahavirta9 6719 23514 027
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-3 663-4 496-9 764
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit31030
Investointien rahavirta-3 632-4 496-9 734
    
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot160 00040 000
Pitkäaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-85 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-161 648-1 529-3 003
Omien osakkeiden hankinta-379-379
Osingonjako-5 767-11 492-11 492
Rahoituksen rahavirta-7 415-13 400-59 875
    
Rahavarojen muutos-1 375-8 662-55 582
    
Rahavarat raportointikauden alussa49 508101 357101 357
Valuuttakurssimuutosten vaikutus4664 4193 732
Rahavarojen muutos-1 375-8 662-55 582
Rahavarat raportointikauden lopussa48 59897 11449 508

TUNNUSLUVUT

 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Liikevaihdon muutos, % *-4,53,80,5-0,311,3
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %2,74,23,55,13,8
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %2,41,62,32,33,1
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, %-1,71,60,32,32,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-1,9-2,5-1,8-1,8-0,8
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-6,0-2,5-3,8-1,8-1,8
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,10,6-1,2-0,1-0,6
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-7,1-1,8-5,1-1,9-2,4
Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, %-7,3-2,0-5,3-2,0-2,8
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa2 1462 2223 6853 9919 713
Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa4 8004 7669 5419 33123 245
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-14,5-2,4-8,8
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-6,7-0,6-4,2
Omavaraisuusaste, %39,739,042,5
Velkaantumisaste (gearing), %43,533,937,4
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)705708707
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,14-0,04-0,21-0,08-0,24
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,14-0,04-0,21-0,08-0,24
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,110,210,170,160,24
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,212,752,54
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 692 45957 480 72757 480 727
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa2,902,993,00
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,512,752,36
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa3,485,275,27
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa2,893,673,57
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa167,3171,9172,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä2 040 9919 397 26810 902 032
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä3,516,419,0

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

   30.6.202330.6.202231.12.2022
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  60 86962 63261 215
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  43 12788 05742 855
Korolliset saamiset ja rahavarat  -48 598-97 114-49 508
Korolliset nettovelat  55 39853 57554 562

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2022 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2022 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


1 000 euroa 30.6.202330.6.202231.12.2022
Raportointikauden voitto -12 135-4 655-13 863
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 619 02657 397 82157 439 615
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 687 68157 484 59957 533 196
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton -0,21-0,08-0,24
Laimennettu -0,21-0,08-0,24

        

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.6.202330.6.202231.12.2022
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 9 6719 23514 027
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 480 72757 480 727
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,170,160,24

        
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.6.202330.6.202231.12.2022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 127 236158 098145 916
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 480 72757 480 727
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,212,752,54

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.6.202330.6.202231.12.2022
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 692 45957 480 72757 480 727
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,902,993,00
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 167,3171,9172,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.6.202330.6.202231.12.2022
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 2 040 9919 397 26810 902 032
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 619 02657 397 82157 439 615
Osakkeiden vaihto, % 3,516,419,0

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto

     
1 000 euroa 30.6.202330.6.202231.12.2022
Liikevoitto -8 816-4 171-8 958
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 2 207
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut 2 341
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 81
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistappiot 82 288
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot 1081 536
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot -16971
Vertailukelpoinen liikevoitto -4 086-4 171-4 163

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

     
1 000 euroa 30.6.202330.6.202231.12.2022
Liikevoitto -8 816-4 171-8 958
+ Poistot ja arvonalentumiset9 5419 33123 245
Käyttökate 7265 16014 287


Käyttökate 7265 16014 287
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät4 613971
Vertailukelpoinen käyttökate 5 3385 16015 257

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.6.202330.6.202231.12.2022
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 96346438
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin3 5893 6459 275
Bruttoinvestoinnit 3 6853 9919 713

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.6.202330.6.202231.12.2022 
Korolliset velat 103 367149 577103 365 
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 6291 112705 
Rahavarat-48 598-97 114-49 508 
Korolliset nettovelat 55 39853 57554 562 
      
Korolliset velat 103 367149 577103 365 
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 6291 112705 
Korollisten velkojen nimellisarvo 103 996150 689104 069 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 30.6.202330.6.202231.12.2022
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -21 343-3 817-13 863
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 / 31.12.2021 158 098159 386163 199
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 / 31.3.2022 165 188159 682153 504
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2022 / 31.12.2021 / 30.6.2022 145 916163 199158 098
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2023 / 31.3.2022 / 30.9.2022 140 131153 504165 188
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2023 / 30.6.2022 / 31.12.2022 127 236158 098145 916
Keskiarvo 147 314158 774157 181
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -14,5-2,4-8,8

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat


1 000 euroa 30.6.202330.6.202231.12.2022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 127 236158 098145 916
Korolliset velat 103 367149 577103 365
Rahavarat-48 598-97 114-49 508
Sijoitettu pääoma 182 005210 561199 773

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 30.6.202330.6.202231.12.2022
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -13 603-1 139-8 958
     
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 / 31.12.2021 210 561192 651210 975
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 / 31.3.2022 230 264205 786205 806
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2022 / 31.12.2021 / 30.6.2022 199 773210 975210 561
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2023 / 31.3.2022 / 30.9.2022 194 290205 806230 264
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2023 / 30.6.2022 / 31.12.2022 182 005210 561199 773
Keskiarvo 203 379205 156211 476
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -6,7-0,6-4,2

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot
   


1 000 euroa 30.6.202330.6.202231.12.2022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 127 236158 098145 916
     
Taseen loppusumma 320 261405 922343 445
Saadut ennakot -129-107-74
  320 132405 814343 371
     
Omavaraisuusaste, % 39,739,042,5

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  


1 000 euroa 30.6.202330.6.202231.12.2022
Korolliset nettovelat 55 39853 57554 562
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 127 236158 098145 916
Velkaantumisaste, % 43,533,937,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-6/20231-6/20221-12/2022
Suomi1 7271 8953 522
Muu Eurooppa81 07096 307193 673
Pohjois- ja Etelä-Amerikka146 308128 872294 367
Muut maat3611 2141 736
Yhteensä229 466228 288493 298

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20232022
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Amerikat69 77075 04481 71480 30864 22661 726
Eurooppa42 89641 75651 40151 70153 81948 530
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit7-8-43-72-2612
Yhteensä112 673116 793133 072131 937118 019110 269

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20232022
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto112 673116 793133 072131 937118 019110 269
Vertailukelpoinen käyttökate2 6902 6484 9735 1241 8633 298
% liikevaihdosta2,42,33,73,91,63,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-4 613-971
Käyttökate-1 9222 6484 0035 1241 8633 298
% liikevaihdosta-1,72,33,03,91,63,0
       
Vertailukelpoinen liikevoitto-2 102-1 985-194202-2 903-1 268
% liikevaihdosta-1,9-1,7-0,10,2-2,5-1,2
       
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-4 621-108-4 795
Liikevoitto-6 722-2 093-4 989202-2 903-1 268
% liikevaihdosta-6,0-1,8-3,70,2-2,5-1,2
Nettorahoituskulut-1 293-1 537-2 639-78723-930
Voitto ennen tuloveroja-8 016-3 630-7 628125-2 180-2 198
% liikevaihdosta-7,1-3,1-5,70,1-1,8-2,0

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, joilla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 3.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2023 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 21 949 osaketta. Osakkeet luovutettiin 10.5.2023 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 61 457 euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 91 443 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 552 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 30.6.202330.6.202231.12.2022
1 000 euroaAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa116 1959 709115 47813 176115 47813 176
Investoinnit ja lisäykset3 589963 6453469 275438
Myynnit ja vähennykset0
Poistot ja arvonalentumiset-6 111-1 917-5 699-1 920-14 393-3 869
Kurssierot ja muut muutokset-1 232-18 101-535 835-36
Kirjanpitoarvo kauden lopussa112 4417 887121 52511 550116 1959 709

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 30.6.202330.6.202231.12.2022
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa11 90215 74115 741
Lisäykset1 724609705
Myynnit ja vähennykset-28-2-27
Poistot ja arvonalentumiset-1 513-1 712-4 983
Kurssierot ja muut muutokset-108609466
Kirjanpitoarvo kauden lopussa11 97615 24511 902

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-6/20231-6/20221-12/2022
Korolliset velat yhteensä kauden alussa103 365149 134149 134
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa42 85586 82386 823
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-161 648-1 529-88 003
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset160 00040 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan548203260
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-19-2-15
Siirrot pitkäaikaisista lainoista1 4121 5032 770
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan615938
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-2112083
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa43 12787 73442 855
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa11 21513 16713 167
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan1 176407445
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-10-12
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-1 412-1 503-2 770
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-99563385
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa10 86912 63211 215
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa49 29549 14449 144
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan7666151
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa49 37149 21149 295
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 103 367149 577103 365

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa30.6.202330.6.202231.12.2022
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut927498
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset2 6701 0282 641
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu152290429
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista3 0513 7783 102
Muut omat vastuut21 82521 22916 755
Yhteensä24 87625 00719 857

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 30.6.202330.6.202231.12.2022
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
suojauslaskentaa ei sovelleta2 108-38

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset63 10963 10963 109
Korko- ja muut rahoitussaamiset268268268
Rahavarat48 59848 59848 598
Yhteensä 30.6.2023111 975421112 396112 396


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset66 64866 64866 648
Korko- ja muut rahoitussaamiset334334334
Rahavarat49 50849 50849 508
Yhteensä 31.12.2022116 490421116 911116 911

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.


RAHOITUSVELAT

 30.6.202331.12.2022
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat49 37140 72550 00049 29539 42550 000
Vuokrasopimusvelat10 86910 86910 86911 21511 21511 215
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat60 24051 59460 86960 51050 64061 215
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat40 00040 00040 00040 00040 00040 000
Vuokrasopimusvelat3 1273 1273 1272 8552 8552 855
Korkovelat227227227734734734
Muut lyhytaikaiset velat564564564353353353
Ostovelat59 53259 53259 53264 56564 56564 565
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat103 450103 450103 450108 506108 506108 506
       
Yhteensä163 690155 044164 319169 016159 146169 721

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä421
    

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Tommi Björnman, puh. 010 214 3018
Talousjohtaja Janne Silonsaari, puh. 050 409 9264

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2022 oli 493,3 milj. euroa ja työllistämme noin 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q2 2023.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen