Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023: Haastava alku vuodelle, markkinoiden epävarmuudesta huolimatta näkymät ennallaan

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 4.5.2023 klo 9.30

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023:
Haastava alku vuodelle, markkinoiden epävarmuudesta huolimatta näkymät ennallaan

AVAINLUKUJA

 1-3/1-3/1-12/
 202320222022
Liikevaihto, milj. euroa116,8110,3493,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa2,63,315,3
Vertailukelpoinen käyttökate, %2,33,03,1
Käyttökate, milj. euroa2,63,314,3
Käyttökate, %2,33,02,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa-2,0-1,3-4,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, %-1,7-1,2-0,8
Liikevoitto, milj. euroa-2,1-1,3-9,0
Liikevoitto, %-1,8-1,2-1,8
Raportointikauden voitto, milj. euroa-3,9-2,3-13,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa3,3-2,714,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,06-0,050,24
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,07-0,04-0,24
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % *-4,76,1-4,2
Velkaantumisaste (gearing), %39,135,037,4

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tammi-maaliskuu 2023 lyhyesti:

- Liikevaihto nousi 6 % ja oli 116,8 milj. euroa (110,3)
- Vertailukelpoinen käyttökate laski 2,6 milj. euroon (3,3)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 3,3 milj. euroa (-2,7)

Näkymät vuodelle 2023

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa.

Tommi Björnman, toimitusjohtaja:

”Vuoden 2023 alku on ollut Suomiselle haastava. Vaikka raaka-aineiden hinnat alkoivat laskea vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, ovat ne silti merkittävästi korkeammat kuin vertailukaudella. Liikevaihtomme oli ensimmäisellä neljänneksellä 116,8 milj. euroa (110,3). Myyntihinnat nousivat ja myyntimäärät olivat samalla tasolla kuin vertailukaudella huolimatta lakoista Suomen satamissa ja Mozzaten tehtaallamme Italiassa.

Vuosineljänneksen käyttökate laski 2,6 milj. euroon (3,3). Raaka-ainekustannuksemme nousivat enemmän kuin myyntihinnat, jotka reagoivat nousseisiin kustannuksiin viiveellä johtuen hintamekanismista.

Tammikuussa 2023 aloitimme neuvottelut koskien suunnitelmaa tuotannon pysyvästä lopettamisesta Mozzaten tehtaallamme Italiassa. Neuvottelut on nyt saatu päätökseen ja tuotanto Mozzatessa päättyi huhtikuussa 2023.

Vastuullisten kuitukankaiden edelläkävijänä Suominen järjesti Sustainability & New Fiber -seminaarin Nakkilassa helmikuun 2023 lopussa. Seminaari keräsi yhteen noin 50 ammattilaista eri puolilta kuitukangastuotannon arvoketjua ja sai erinomaista palautetta. Innovaatio- ja vastuullisuustyömme sai myös tunnustusta INDEX™23 -messuilla, kun HYDRASPUN® Circula -tuotteemme voitti EDANA:n INDEX™23 Award -palkinnon kategoriassa, joka esitteli, kuinka innovaatiot ja vastuullisuus vievät kuitukangasteollisuutta eteenpäin.

Lähitulevaisuus näyttää edelleen haastavalta ja kilpailu on kovaa. Markkinat ovat edelleen epävakaat, ja sama koskee raaka-aine-, energia- ja rahtikustannuksia. Olemme kuitenkin optimistisempia vuoden toisen puoliskon suhteen. Raaka-ainehinnat laskivat Q1/2023 aikana verrattuna edelliseen neljännekseen (Q4/2022) ja näemme merkkejä siitä, että raaka-aineiden hinnat pysyvät lähitulevaisuudessa lähellä Q1/2023 tasoa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Kaikki huomioiden odotamme, että vertailukelpoinen käyttökatteemme vuonna 2023 nousee vuodesta 2022.

Olen iloinen saadessani liittyä Suomisen joukkoon ja työskennellä yhdessä koko tiimin kanssa, jotta saamme asemoitua yhtiön takaisin kannattavan kasvun tielle."

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto nousi tammi–maaliskuussa 6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 116,8 milj. euroa (110,3). Myyntimäärät olivat edellisvuoden vastaavan jakson tasolla huolimatta lakoista Suomen satamissa ja Mozzaten tehtaallamme Italiassa. Myyntihinnat nousivat korkeampien raaka-ainehintojen seurauksena. Valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti 3,4 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 75,0 milj. euroa (61,7) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 41,8 milj. euroa (48,5).

KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Käyttökate laski 2,6 milj. euroon (3,3). Raaka-ainekustannuksemme nousivat enemmän kuin myyntihinnat, jotka reagoivat nousseisiin kustannuksiin viiveellä johtuen hintamekanismista. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus käyttökatteeseen oli 0,1 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski -2,0 milj. euroon (-1,3). Liikevoitto oli -2,1 milj. euroa (-1,3). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,1 milj. euroa. Ne koostuivat Mozzaten tehtaan tuotannon suunniteltuun sulkemiseen liittyvistä omaisuuserien arvonalentumista Italiassa.

Tulos ennen tuloveroja oli -3,6 milj. euroa (-2,2) ja raportointikauden tulos -3,9 milj. euroa (-2,3).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 54,8 milj. euroa (53,8). Velkaantumisaste oli 39,1 % (35,0 %) ja omavaraisuusaste 42,5 % (39,8 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -1,5 milj. euroa (-0,9) eli -1,3 % (-0,8 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti nettorahoituskuluja 0,3 milj. eurolla. Vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu pienensi nettorahoituskuluja 0,7 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli 3,3 milj. euroa (-2,7) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,06 euroa (-0,05). Liiketoiminnan rahavirran paranemiseen vaikutti eniten nettokäyttöpääoman muutos. Käyttöpääomaa vapautui 3,1 milj. euroa (Q1 2022: sitoutui lisää 4,3 milj. euroa).


INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 1,5 milj. euroa (1,8) ja ne koostuivat pääosin ylläpitoinvestoinneista sekä yhden Nakkilan tehtaan tuotantolinjan parannusinvestointiin.

Katsauskauden poistot olivat 4,6 milj. euroa (4,6) ja arvonalentumistappion 0,1 milj. euroa.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimipaikoillamme tapahtui kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA, lost time accident).

Työntekijän ja esimiehen väliset kehityskeskustelut käytiin helmi-maaliskuussa. Keskustelut kattoivat 97 % toimihenkilöistä. Jatkoimme maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun tuntipalkkaisten työntekijöidemme kehityskeskusteluprosessin jalkauttamista.

Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden tuotelanseerausta vuodessa.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2022 vuosikertomusta, joka julkaistiin 9.3.2023. Suomisen vuoden 2022 vastuullisuusraportointi on laadittu GRI-standardien mukaisesti ja se on ulkoisesti varmennettu.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2023 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2023 oli 346 667 osaketta eli 0,6 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 3,34 euroa, alin 2,83 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 3,09 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,03 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2023 oli 174,7 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 588 709 omaa osaketta 31.3.2023. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 189 783 osaketta.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 3.4.2023 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa yhtiön tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkistamisesta.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2021–20232022–20242023–2025
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026
Osallistujat16 henkilöä22 henkilöä24 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä284 500262 500778 500


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen ei saanut katsauskaudella arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

MUUTOKSET JOHDOSSA

Suominen tiedotti 30.3.2023, että Tommi Björnman aloittaa toimitusjohtajana 1.4.2023.

Suominen tiedotti 6.3.2023, että Janne Silonsaari on nimitetty talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään kesäkuussa 2023.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ukrainan sodan suora vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suominen yhtiönä kärsii eniten sodan välillisistä taloudellisista vaikutuksista.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2022 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Lähitulevaisuus näyttää edelleen haastavalta ja kilpailu on kovaa. Markkinat ovat edelleen epävakaat, ja sama koskee raaka-aine-, energia- ja rahtikustannuksia. Olemme kuitenkin optimistisempia vuoden toisen puoliskon suhteen. Raaka-ainehinnat laskivat Q1/2023 aikana verrattuna edelliseen neljännekseen (Q4/2022) ja näemme merkkejä siitä, että raaka-aineiden hinnat pysyvät lähitulevaisuudessa lähellä Q1/2023 tasoa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 milj. euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen on saanut päätökseen neuvottelut koskien suunnitelmaa tuotannon pysyvästä lopettamisesta Mozzaten tehtaalla Italiassa (14.4.2023)

Suominen ilmoitti 10.1.2023 aloittavansa neuvottelut paikallisten ammattiliittojen kanssa koskien suunnitelmaa tuotannon lopettamisesta pysyvästi Mozzaten tehtaalla. Suunnitelman mukaan tuotanto tehtaalla loppuisi vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Suominen on nyt saanut neuvottelut päätökseen. Prosessin päätyttyä Suominen etenee suunnitelmassaan, joka johtaa tuotannon pysyvään lopettamiseen ja 54 työntekijän irtisanomiseen Mozzatessa.

Irtisanomisista aiheutuu noin 2,3 milj. euron kertaluonteinen kulu, joka kirjataan vuoden 2023 toiselle neljännekselle.

Varsinainen yhtiökokous (3.4.2023)

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2022. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että jatkossa yhtiökokoukset voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Jaakko Eskola ja Nina Linander. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Laura Remes.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 3.4.2023 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 14.4.2023 osinkoja yhteensä 5,8 milj. euroa vuodelta 2022, joka vastaa 0,10 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander. Andreas Ahlström   valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseneksi ja Laura Remes valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola ja Björn Borgman ja Aaron Barsness valittiin uudelleen jäseniksi.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2022 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Tommi Björnman ja väliaikainen talousjohtaja Sirpa Koskinen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 4.5.2023 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2023-q1/. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010545. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen julkaisee puolivuosikatsauksensa 2023 9.8.2023 noin klo 9.30.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2023

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2023 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2022.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2023, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa31.3.202331.3.202231.12.2022
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet8 79812 5039 709
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet113 232116 643116 195
Käyttöoikeusomaisuuserät12 32215 46511 902
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Muut pitkäaikaiset saamiset7310193
Laskennalliset verosaamiset5441 665693
Pitkäaikaiset varat yhteensä150 886162 295154 510
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus55 38549 00563 261
Myyntisaamiset63 17266 74066 648
Muut lyhytaikaiset saamiset9 4429 0078 857
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset1 1082 439662
Rahavarat49 68197 04649 508
Lyhytaikaiset varat yhteensä178 788224 237188 935
    
Varat yhteensä329 674386 532343 445
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot26580265
Kurssierot1 156-6802 678
Kertyneet voittovarat26 47641 87130 740
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma140 131153 504145 916
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat10 86713 42111 730
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä397596424
Pitkäaikaiset varaukset1 9701 9481 950
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat11 44012 91711 215
Muut pitkäaikaiset velat1
Joukkovelkakirjalainat49 33349 18149 295
Pitkäaikaiset velat yhteensä74 00778 06474 614
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat3 0682 8822 855
Muut lyhytaikaiset korolliset velat40 00040 000
Joukkovelkakirjalainat84 368
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat371729289
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat72 09866 98579 771
Lyhytaikaiset velat yhteensä115 536154 964122 915
    
Velat yhteensä189 543233 028197 529
    
Oma pääoma ja velat yhteensä329 674386 532343 445

TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20231-3/20221-12/2022
Liikevaihto116 793110 269493 298
Hankinnan ja valmistuksen kulut-111 939-103 687-474 718
Bruttokate4 8546 58218 579
Liiketoiminnan muut tuotot1 1013155 739
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-7 337-7 255-28 932
Tutkimus- ja kehityskulut-880-795-3 503
Liiketoiminnan muut kulut169-116-841
Liikevoitto-2 093-1 268-8 958
Nettorahoituskulut-1 537-930-2 923
Voitto ennen tuloveroja-3 630-2 198-11 881
Tuloverot-319-138-1 983
Raportointikauden voitto-3 949-2 336-13 863
    
Osakekohtainen tulos, euroa   
Laimentamaton-0,07-0,04-0,24
Laimennettu-0,07-0,04-0,24

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20231-3/20221-12/2022
    
Raportointikauden voitto-3 949-2 336-13 863
    
Muut laajan tuloksen erät:   
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi   
Kurssierot-1 7575 1038 873
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot234-206-618
Yhteensä-1 5224 8978 255
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi   
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät137
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-125
Yhteensä12
    
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-1 5224 8978 267
    
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-5 4722 561-5 596

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 6922 678
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät-1 522
Laaja tulos yhteensä-1 522
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus
Oma pääoma 31.3.202311 86024 68175 6921 156


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202226530 740145 916
Raportointikauden voitto-3 949-3 949
Muut laajan tuloksen erät0-1 522
Laaja tulos yhteensä-3 949-5 472
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut-314-314
Omien osakkeiden luovutus
Oma pääoma 31.3.202326526 476140 131


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot 
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 692-5 577 
Raportointikauden voitto 
Muut laajan tuloksen erät4 897 
Laaja tulos yhteensä4 897 
Osingonjako 
Osakeperusteiset maksut 
Omien osakkeiden hankinta 
Siirrot erien välillä 
Oma pääoma 31.3.202211 86024 68175 692-680 
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022-756 549163 199
Raportointikauden voitto-2 336-2 336
Muut laajan tuloksen erät4 897
Laaja tulos yhteensä-2 3362 561
Osingonjako-11 492-11 492
Osakeperusteiset maksut-412-412
Omien osakkeiden hankinta-352-352
Siirrot erien välillä87-87
Oma pääoma 31.3.20228041 871153 504


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 692-5 577
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät8 255
Laaja tulos yhteensä8 255
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 31.12.202211 86024 68175 6922 678


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022-756 549163 199
Raportointikauden voitto-13 863-13 863
Muut laajan tuloksen erät128 267
Laaja tulos yhteensä-13 851-5 596
Osingonjako-11 492-11 492
Osakeperusteiset maksut106106
Omien osakkeiden hankinta-352-352
Omien osakkeiden luovutus5252
Siirrot erien välillä272-272
Oma pääoma 31.12.202226530 740145 916

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-3/20231-3/20221-12/2022
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto-3 949-2 336-13 863
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä6 2295 27628 037
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta2 2792 94114 174
Nettokäyttöpääoman muutos3 080-4 3137 753
Rahoituserät-1 131-466-4 745
Tuloverot-958-840-3 156
Liiketoiminnan rahavirta3 269-2 67914 027
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-1 864-2 235-9 764
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit2830
Investointien rahavirta-1 836-2 235-9 734
    
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot120 00040 000
Pitkäaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-85 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-120 780-709-3 003
Omien osakkeiden hankinta-379-379
Osingonjako-11 492
Rahoituksen rahavirta-780-1 088-59 875
    
Rahavarojen muutos653-6 002-55 582
    
Rahavarat raportointikauden alussa49 508101 357101 357
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-4791 6913 732
Rahavarojen muutos653-6 002-55 582
Rahavarat raportointikauden lopussa49 68197 04649 508

TUNNUSLUVUT

 1-3/20231-3/20221-12/2022
Liikevaihdon muutos, % *5,9-4,411,3
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %4,26,03,8
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %2,33,03,1
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, %2,33,02,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-1,7-1,2-0,8
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-1,8-1,2-1,8
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,3-0,8-0,6
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-3,1-2,0-2,4
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %-3,4-2,1-2,8
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa1 5381 7689 713
Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa4 7414 56623 245
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-10,12,9-8,8
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-4,76,1-4,2
Omavaraisuusaste, %42,539,842,5
Velkaantumisaste (gearing), %39,135,037,4
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)714710707
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,07-0,04-0,24
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,07-0,04-0,24
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,06-0,050,24
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,432,672,54
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 670 51057 462 14257 480 727
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa3,033,553,00
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,833,022,36
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa3,345,275,27
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa3,093,853,57
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa174,7204,0172,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä346 6677 195 43310 902 032
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä0,612,619,0

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

   31.3.202331.3.202231.12.2022
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  61 44062 91761 215
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  43 06887 88242 855
Korolliset saamiset ja rahavarat  -49 681-97 046-49 508
Korolliset nettovelat  54 82653 75354 562

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2022 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2022 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 
   


1 000 euroa 31.3.202331.3.202231.12.2022
Raportointikauden voitto -3 949-2 336-13 863
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 554 53257 323 49457 439 615
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 680 20257 419 94657 533 196
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton -0,07-0,04-0,24
Laimennettu -0,07-0,04-0,24

        

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  31.3.202331.3.202231.12.2022
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 3 269-2 67914 027
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 670 51057 462 14257 480 727
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,06-0,050,24

                
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  31.3.202331.3.202231.12.2022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 140 131153 504145 916
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 670 51057 462 14257 480 727
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,432,672,54

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  31.3.202331.3.202231.12.2022
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 670 51057 462 14257 480 727
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa3,033,553,00
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 174,7204,0172,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  31.3.202331.3.202231.12.2022
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 346 6677 195 43310 902 032
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 554 53257 323 49457 439 615
Osakkeiden vaihto, % 0,612,619,0

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto    
     
1 000 euroa 31.3.202331.3.202231.12.2022
Liikevoitto -2 093-1 268-8 958
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistappiot 2 288
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot 1081 536
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot 971
Vertailukelpoinen liikevoitto -1 985-1 268-4 163

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


Käyttökate (EBITDA)    
     
1 000 euroa 31.3.202331.3.202231.12.2022
Liikevoitto -2 093-1 268-8 958
+ Poistot ja arvonalentumiset4 7414 56623 245
Käyttökate 2 6483 29815 257

Vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate 2 6483 29814 287
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot971
Vertailukelpoinen käyttökate 2 6483 29815 257

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 31.3.202331.3.202231.12.2022
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 49261438
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin1 4891 5089 275
Bruttoinvestoinnit 1 5381 7689 713

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 31.3.202331.3.202231.12.2022
Korolliset velat 103 841149 348103 365
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 6671 451705
Rahavarat-49 681-97 046-49 508
Korolliset nettovelat 54 82653 75354 562
     
Korolliset velat 103 841149 348103 365
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 6671 451705
Korollisten velkojen nimellisarvo 104 508150 799104 069

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 31.3.202331.3.202231.12.2022
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -15 4774 625-13 863
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2022 / 31.3.2021 / 31.12.2021 153 504152 227163 199
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 / 31.3.2022 158 098159 386153 504
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 / 30.6.2022 165 188159 682158 098
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2022 / 31.12.2021 / 30.9.2022 145 916163 199165 188
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2023 / 31.3.2022 / 31.12.2022 140 131153 504145 916
Keskiarvo 152 567157 600157 181
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -10,12,9-8,8

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat


1 000 euroa 31.3.202331.3.202231.12.2022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 140 131153 504145 916
Korolliset velat 103 841149 348103 365
Rahavarat-49 681-97 046-49 508
Sijoitettu pääoma 194 290205 806199 773

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 31.3.202331.3.202231.12.2022
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -9 78312 081-8 958
     
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2022 / 31.3.2021 / 31.12.2021 205 806170 609210 975
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 / 31.3.2022 210 561192 651205 806
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 / 30.6.2022 230 264205 786210 561
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2022 / 31.12.2021 / 30.9.2022 199 773210 975230 264
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2023 / 31.3.2022 / 31.12.2022 194 290205 806199 773
Keskiarvo 208 139197 165211 476
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,76,1-4,2

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 31.3.202331.3.202231.12.2022
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 140 131153 504145 916
     
Taseen loppusumma 329 674386 532343 445
Saadut ennakot -215-788-74
  329 458385 744343 371
     
Omavaraisuusaste, % 42,539,842,5

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä


1 000 euroa 31.3.202331.3.202231.12.2022
Korolliset nettovelat 54 82653 75354 562
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 140 131153 504145 916
Velkaantumisaste, % 39,135,037,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-3/20231-3/20221-12/2022
Suomi8487873 522
Muu Eurooppa40 17445 709193 673
Pohjois- ja Etelä-Amerikka75 58462 922294 367
Muut maat1878511 736
Yhteensä116 793110 269493 298

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20232022
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Amerikat75 04481 71480 30864 22661 726
Eurooppa41 75651 40151 70153 81948 530
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-8-43-72-2612
Yhteensä116 793133 072131 937118 019110 269

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20232022
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Liikevaihto116 793133 072131 937118 019110 269
Vertailukelpoinen käyttökate2 6484 9735 1241 8633 298
% liikevaihdosta2,33,73,91,63,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-971
Käyttökate2 6484 0035 1241 8633 298
% liikevaihdosta2,33,03,91,63,0
      
Vertailukelpoinen liikevoitto-1 985-194202-2 903-1 268
% liikevaihdosta-1,7-0,10,2-2,5-1,2
      
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-108-4 795
Liikevoitto-2 093-4 989202-2 903-1 268
% liikevaihdosta-1,8-3,70,2-2,5-1,2
Nettorahoituskulut-1 537-2 639-78723-930
Voitto ennen tuloveroja-3 630-7 628125-2 180-2 198
% liikevaihdosta-3,1-5,70,1-1,8-2,0

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 91 443 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 552 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 31.3.202331.3.202231.12.2022
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa116 1959 709115 47813 176115 47813 176
Investoinnit ja lisäykset1 489491 5082619 275438
Myynnit ja vähennykset
Poistot ja arvonalentumiset-2 969-958-2 767-955-14 393-3 869
Kurssierot ja muut muutokset-1 483-22 425225 835-36
Kirjanpitoarvo kauden lopussa113 2328 798116 64312 503116 1959 709

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 31.3.202331.3.202231.12.2022
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa11 90215 74115 741
Lisäykset1 352419705
Myynnit ja vähennykset-5-2-27
Poistot ja arvonalentumiset-814-843-4 983
Kurssierot ja muut muutokset-113150466
Kirjanpitoarvo kauden lopussa12 32215 46511 902

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-3/20231-3/20221-12/2022
Korolliset velat yhteensä kauden alussa103 365149 134149 134
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa42 85586 82386 823
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-120 780-709-88 003
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset120 00040 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan311115260
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-3-2-15
Siirrot pitkäaikaisista lainoista7106802 770
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan306938
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-253783
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa43 06887 25042 855
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa11 21513 16713 167
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan1 041304445
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-2-12
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-710-680-2 770
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-104127385
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa11 44012 91711 215
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa   49 29549 14449 144
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan3837151
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa49 33349 18149 295
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 103 841149 348103 365

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa31.3.202331.3.202231.12.2022
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut888398
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset2 5071 1172 641
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu297332429
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista3 0493 5583 102
Muut omat vastuut24 11723 46616 755
Yhteensä27 16727 02519 857

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 31.3.202331.3.202231.12.2022
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
suojauslaskentaa ei sovelleta2 675-17

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset63 17263 17263 172
Korko- ja muut rahoitussaamiset301301301
Rahavarat49 68149 68149 681
Yhteensä 31.3.2023113 154421113 575113 575


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset66 64866 64866 648
Korko- ja muut rahoitussaamiset334334334
Rahavarat49 50849 50849 508
Yhteensä 31.12.2022116 490421116 911116 911

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.


RAHOITUSVELAT

 31.3.202331.12.2022
1 000 euroaKirjan-pitoarvoKäypä arvoNimellis-
arvo
Kirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat49 33340 12550 00049 29539 42550 000
Vuokrasopimusvelat11 44011 44011 44011 21511 21511 215
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat60 77351 56561 44060 51050 64061 215
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat40 00040 00040 00040 00040 00040 000
Vuokrasopimusvelat3 0683 0683 0682 8552 8552 855
Korkovelat788788788734734734
Johdannaisvelat000000
Muut lyhytaikaiset velat459459459353353353
Ostovelat57 07757 07757 07764 56564 56564 565
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat101 392101 392101 392108 506108 506108 506
       
Yhteensä162 164152 956162 831169 016159 146169 721

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat

   
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä421
    
    

Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2022.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Tommi Björnman, toimitusjohtaja, puh. 010 214 3018
Sirpa Koskinen, väliaikainen talousjohtaja, puh. 010 214 300

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2022 oli 493,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2023_FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain