Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022: Vuosineljänneksen myynti korkea, tuloksen elpymisessä positiivista kehitystä

Suominen Oyj Osavuosikatsaus 26.10.2022 klo 9.30

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022:

Vuosineljänneksen myynti korkea, tuloksen elpymisessä positiivista kehitystä

AVAINLUKUJA

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
 20222021202220212021
Liikevaihto, milj. euroa131,998,7360,2327,6443,2
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa5,14,210,338,147,0
Vertailukelpoinen käyttökate, %3,94,32,911,610,6
Käyttökate, milj. euroa5,14,210,338,147,0
Liikevoitto, milj. euroa0,2-0,8-4,023,126,9
Liikevoitto, %0,2-0,9-1,17,06,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa-0,4-1,7-5,118,220,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa-10,8-8,9-1,68,211,1
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,19-0,16-0,030,140,19
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,01-0,03-0,090,320,36
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % *0,016,613,9
Velkaantumisaste (gearing), %39,930,230,4

* Oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä–syyskuu 2022 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 34 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 131,9 milj. euroa (98,7)
- Vertailukelpoinen käyttökate parani ja oli 5,1 milj. euroa (4,2)
- Liiketoiminnan rahavirta oli -10,8 milj. euroa (-8,9)

Tammi–syyskuu 2022 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 10 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 360,2 milj. euroa (327,6)
- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 10,3 milj. euroa (38,1)
- Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli -1,6 milj. euroa (8,2)

Näkymät vuodelle 2022 muuttumattomat

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2022 laskee selvästi vuodesta 2021. Ukrainan sota on pahentanut jo entisestään merkittävää raaka-aineiden, energian ja kuljetusten kustannusinflaatiota. Lisäksi, vaikka asiakkaiden varastotasojen normalisoituminen Yhdysvalloissa on edennyt, on se ollut jonkin verran odotettua hitaampaa. Nämä tekijät vaikuttavat koko vuoden tulokseen negatiivisesti, vaikkakin uskomme tuotteidemme kysynnän parantuvan vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 2021 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 47,0 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Petri Helsky:

“Vaikean ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen Suomisen tulos alkoi elpyä kolmannella neljänneksellä. Saavutimme kolmannella vuosineljänneksellä volyymien, hintojen ja valuuttojen myötävaikutuksella kaikkien aikojen korkeimman kvartaaliliikevaihdon. Myyntimäärämme kasvoivat verrattuina sekä Q3/2021 että Q2/2022 tasoihin erityisesti Pohjois-Amerikassa tapahtuneen kysynnän kohentumisen ansiosta. Katteet olivat edelleen alhaisemmat kuin vuosi sitten, mutta paranivat hieman edelliseen neljännekseen verrattuna.

Liikevaihtomme oli 131,9 milj. euroa (98,7) kolmannella vuosineljänneksellä. Myyntimäärät kasvoivat ja myyntihinnat nousivat raaka-ainehintojen nousun seurauksena. Valuuttakurssien vaikutus oli merkittävästi positiivinen, +11,1 milj. euroa. Vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) parani 5,1 milj. euroon (4,2). Korkeammat myynti- ja tuotantovolyymit vaikuttivat tulokseen positiivisesti, mutta myyntihintojen nousu ei pystynyt täysin kompensoimaan kasvaneita raaka-aine- ja energiakustannuksia huolimatta jo aiemmin käyttöönotetusta energialisämaksusta Euroopassa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin vaikuttivat positiivisesti Brasiliassa ja Italiassa saadut kertaluonteiset verohyvitykset ja -kannustimet.

Elokuussa tiedotimme kaikkia tuotteitamme koskevasta lisämaksuista Pohjois-Amerikassa vastauksena merkittävään ja odottamattomaan raaka-aine-, energia- ja rahtikustannusten nousuun. Syyskuussa tiedotimme uudesta energialisämaksusta kaikille tuotteillemme Euroopassa, sillä energian hinnat ovat jatkaneet merkittävää nousuaan maaliskuussa käyttöönotetun ensimmäisen lisämaksun jälkeen. Energian kustannusinflaation odotetaan jatkuvan syksyn ja talven aikana.

Kolmannella vuosineljänneksellä Suominen suoritti ensimmäistä kertaa EcoVadis-vastuullisuusarvioinnin ja sai siitä hopeatason luokituksen. Tulos asettaa meidät parhaan 8 %:n joukkoon EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Odotamme, että tuotteidemme kysyntä Yhdysvalloissa jatkaa elpymistään, ja olemme jo nähneet vuoden viimeisen neljänneksen alussa raaka-ainemarkkinoiden kääntyvän suotuisammaksi. Samalla omat parannustoimemme alkavat kantaa hedelmää. Odotamme kaikkien näiden tekijöiden vaikuttavan positiivisesti tulokseen viimeisellä neljänneksellä."

LIIKEVAIHTO

Heinä–syyskuu 2022

Suomisen liikevaihto parani heinä–syyskuussa 2022 vertailukaudesta 34 % ja oli 131,9 milj. euroa (98,7) kun sekä volyymit että myyntihinnat kasvoivat. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 11,1 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 80,3 milj. euroa (57,0) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 51,7 milj. euroa (41,6).


Tammi–syyskuu 2022

Suomisen liikevaihto nousi tammi–syyskuussa 2022 vertailukaudesta 10 % ja oli 360,2 milj. euroa (327,6). Volyymit vähenivät mutta myyntihinnat kasvoivat, ja valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti 23,7 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 206,3 milj. euroa (196,4) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 154,1 milj. euroa (131,3).


KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä–syyskuu 2022

Käyttökate oli 5,1 milj. euroa (4,2). Myynti- ja tuotantovolyymien kasvu vaikutti tulokseen positiivisesti, kun taas katteet pienenivät, sillä myyntihintojen nousu ei täysin kompensoinut korkeampia raaka-aine- ja energiakustannuksia. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli +0,3 milj. euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin vaikuttivat positiivisesti Brasiliassa ja Italiassa saadut kertaluonteiset verohyvitykset ja -kannustimet.

Liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 0,2 milj. euroa (-0,8).

Voitto ennen tuloveroja oli 0,1 milj. euroa (-1,8) ja raportointikauden voitto -0,4 milj. euroa (-1,7). Kauden verot olivat -0,5 milj. euroa (0,1).

Tammi–syyskuu 2022

Käyttökate oli 10,3 milj. euroa (38,1). Pääsyinä käyttökatteen laskuun olivat alhaisemmat myynti- ja tuotantovolyymit sekä alhaisemmat katteet, kun myyntihintojen nousu ei täysin kompensoinut raaka-aineiden, energian ja kuljetusten korkeampia kustannuksia. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli +0,3 milj. euroa.

Liikevoitto heikkeni ja oli -4,0 milj. euroa (23,1).

Voitto ennen tuloveroja oli -4,3 milj. euroa (23,8) ja raportointikauden voitto -5,1 milj. euroa (18,2).

Kauden tuloverot olivat -0,8 milj. euroa (-5,6).


RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 65,8 milj. euroa (48,2). Velkaantumisaste oli 39,9 % (30,2 %) ja omavaraisuusaste 39,8 % (42,5 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa -0,3 milj. euroa (+0,7) eli -0,1 % (+0,2 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 4,4 milj. eurolla (2021: pienensi rahoituskuluja 1,1 milj. eurolla).

Suominen myi maaliskuussa 2021 vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus vertailukauden nettorahoituskuluihin. Rahavirtavaikutus vuodelle 2021 oli 11,6 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa -10,8 milj. euroa (-8,9) ja tammi–syyskuussa -1,6 milj. euroa (8,2). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli -0,03 euroa (0,14). Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen tammi-syyskuussa vaikutti heikompi tulos.  

Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos oli -13,9 milj. euroa (-11,4). Nettokäyttöpääoman muutos oli tammi–syyskuussa -7,3 milj. euroa (-23,2).

Kesäkuussa 2022 Suominen pidensi yhdellä vuodella heinäkuussa 2020 solmitun kolmivuotisen 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloaikaa. Voimassaoloaika piteni heinäkuuhun 2025 asti.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 7,4 milj. euroa (14,0), ja suurin yksittäinen investointi oli meneillään oleva kasvuinvestointi Nakkilan tehtaalla. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Suominen tiedotti kesäkuussa, että se vahvistaa asemaansa vastuullisissa tuotteissa investoimalla yhden tuotantolinjansa parantamiseen Nakkilan tehtaalla. Investointi on linjassa Suomisen strategian kanssa ja se tukee yhtiön visiota olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 6 milj. euroa ja investointihanke valmistuu vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Katsauskauden poistot olivat 14,3 milj. euroa (15,0).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä saimme hopeatason luokituksen EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnista. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun vastasimme EcoVadiksen arviointiin ja saimme luokituksen. Saimme 63/100 pistettä, joka on ainoastaan kolme pistettä seuraavasta, kultatasosta. Tällä tuloksella olemme parhaan 8 % joukossa EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Syyskuun loppuun mennessä toimipaikoillamme ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA).

Mittaamme systemaattisesti henkilöstömme sitoutuneisuutta toteuttamalla Suominen Vibe-henkilöstötutkimuksen joka vuosi. Vuoden aikana olemme hyödyntäneet viime vuoden tutkimuksen tuloksia kehityshankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Nyt on taas aika kerätä palautetta, ja tämän vuoden Vibe-tutkimus on parhaillaan käynnissä.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan tuotantomme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Kolmannella neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019. Konkreettinen esimerkki toimistamme kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on aurinkopaneelien käyttöönotto Alicanten tehtaallamme elokuussa 2022.

Meillä on kattava valikoima vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden lanseerausta vuodessa.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2021 vuosikertomusta, joka julkaistiin 2.3.2022. Suomisen vuoden 2021 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti ja sen on ulkoisesti varmennettu.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2022 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2022 oli 9 800 783 osaketta eli 17,1 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 5,27 euroa, alin 2,46 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 3,64 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,64 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2022 oli 151,7 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 778 492 omaa osaketta 30.9.2022.

Suomisen omien osakkeiden osto-ohjelma alkoi 3.11.2021 ja päättyi 21.1.2022. Tammikuussa 2022 hankittiin yhteensä 68 677 omaa osaketta.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 237 584 osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 18 585 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 24.3.2022 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 17.5.2022

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2020–20222021–20232022–2024
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025
Osallistujat16 henkilöä17 henkilöä23 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä684 500413 000362 000


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2022.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Jaakko Eskola, Nina Linander ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Aaron Barsness.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 24.3.2022 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 7.4.2022 osinkoja yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2022, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja uudeksi jäseneksi Aaron Barsness.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 24.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 24.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2023 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

28.6.2022: OP-Henkivakuutus Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä ylitti 5 % liputusrajan.

8.3.2022: Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Groupin osakeomistus Suomisessa ylitti 10 % liputusrajan. Samaan aikaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä omistus ylitti 20 % liputusrajan.

25.2.2022: Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Goupin omistus Suomisessa ylitti 5 % liputusrajan.

20.1.2022: Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarisen osakeomistus Suomisessa alitti 5 % liputusrajan.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Suominen ilmoitti 6.9.2022, että talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Toni Tamminen on päättänyt hakeutua uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle ja jättää yhtiön viimeistään 5.3.2023.


NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstom Capital B.V., Oy Etra Invest Ab ja Etola Group Oy ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:  

  • Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, Ahlstom Capital B.V:n edustajana;
  • Mikael Etola, toimistusjohtaja, Etola-yhtiöt, Oy Etra Invest Ab:n ja Etola Group Oy:n edustajana.

Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoimikunnan kolmantena jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2022 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomiselle relevantit raaka-aine-, energia-, ja kuljetusmarkkinat ovat kärsineet merkittävästä volatiliteetista ja kustannusinflaatiosta. Markkinoiden kehittymissuunnalla voi olla vaikutusta Suomisen taloudelliseen tulokseen.

Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suomiseen yrityksenä vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka vaikuttavat edellä mainittuun kustannusinflaatioon.

Myös COVID-19 pandemia voi aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit liittyvät henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyteen ja turvallisuuteen, mahdollisiin ongelmiin raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet, sekä mahdollisiin asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemisiin virusinfektioista johtuen. Huolimatta pandemian aiheuttamasta inflaatiosta ja haasteista toimitusketjussa, jotka rasittavat koko kuitukangasteollisuutta ja sen arvoketjua, emme ole kokeneet normaalia enempää maksuviivästyksiä ja siksi emme näe, että meidän luottoriskimme olisivat merkittävästi kasvaneet.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja asiakkaille annettuihin luottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä sekä taloudellisissa olosuhteissa ja taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuoden 2021 vuosikertomuksesta sekä ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Markkinoiden odotus on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä pysyy korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Pandemia kuitenkin aiheutti kysyntäpiikin, jota seurannut kysynnän hiipuminen on johtanut varastojen epätasapainoon koko hankintaketjussa, erityisesti Yhdysvalloissa. Tämä tilanne jatkuu osittain edelleen.

Ukrainan sota on pahentanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineita sekä lisännyt yleistä epävarmuutta. Näemme kuitenkin merkkejä raaka-ainemarkkinoiden kääntymisestä suotuisampaan suuntaan neljännestä vuosineljänneksestä eteenpäin, ja odotamme lisäksi Yhdysvaltojen varastotasojen normalisoituvan tulevaisuudessa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2022 laskee selvästi vuodesta 2021. Ukrainan sota on pahentanut jo entisestään merkittävää raaka-aineiden, energian ja kuljetusten kustannusinflaatiota. Lisäksi, vaikka asiakkaiden varastotasojen normalisoituminen Yhdysvalloissa on edennyt, on se ollut jonkin verran odotettua hitaampaa. Nämä tekijät vaikuttavat koko vuoden tulokseen negatiivisesti, vaikkakin uskomme tuotteidemme kysynnän parantuvan vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 2021 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 47,0 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2021 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 11.00.

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2022-q3. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Rekisteröidy alla olevan linkin kautta osallistuaksesi telekonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.
https://call.vsy.io/access-8477.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Vuonna 2017 liikkeelle laskettu 85 milj. euroa joukkovelkakirjalaina erääntyi ja maksettiin kokonaisuudessaan 3.10.2022.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteensa 3.2.2023 noin klo 9.30.   

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2022

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2022 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2021 konsernitilinpäätöksessä.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2022, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE  

    
1 000 euroa30.9.202230.9.202131.12.2021
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet10 66214 32013 176
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet127 537113 162115 478
Käyttöoikeusomaisuuserät14 89016 34415 741
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Muut pitkäaikaiset saamiset887196
Laskennalliset verosaamiset1 8711 2991 668
Pitkäaikaiset varat yhteensä170 964161 112162 077
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus69 26550 71449 763
Myyntisaamiset75 92052 95965 495
Muut lyhytaikaiset saamiset10 5695 6155 403
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset3 7002 8552 564
Rahavarat84 664103 182101 357
Lyhytaikaiset varat yhteensä244 118215 325224 583
    
Varat yhteensä415 082376 437386 660
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot265-7-7
Kurssierot13 220-7 801-5 577
Kertyneet voittovarat39 46955 25756 549
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma165 188159 682163 199
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat13 37614 00613 931
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä595662638
Pitkäaikaiset varaukset1 9561 8851 916
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat12 35313 70613 167
Muut pitkäaikaiset velat43
Joukkovelkakirjalainat49 257132 85749 144
Pitkäaikaiset velat yhteensä77 537163 11978 799
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat3 1412 7232 761
Joukkovelkakirjalainat84 99084 062
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat3 8291 018669
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat80 39849 89457 170
Lyhytaikaiset velat yhteensä172 35853 636144 662
    
Velat yhteensä249 895216 755223 461
    
Oma pääoma ja velat yhteensä415 082376 437386 660

TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/20227-9/20211-9/20221-9/20211-12/2021
Liikevaihto131 93798 654360 225327 634443 219
Hankinnan ja valmistuksen kulut-126 723-93 182-343 446-285 220-392 390
Bruttokate5 2145 47216 78042 41450 828
Liiketoiminnan muut tuotot3 0076964 1032 4044 434
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-6 754-6 034-21 551-19 562-26 238
Tutkimus- ja kehityskulut-925-678-2 571-1 872-2 678
Liiketoiminnan muut kulut-340-298-729-317595
Liikevoitto202-842-3 96923 06726 941
Nettorahoituskulut-78-969-284684-390
Voitto ennen tuloveroja125-1 811-4 25323 75126 551
Tuloverot-523112-801-5 554-5 816
Raportointikauden voitto-398-1 699-5 05418 19720 734
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton-0,01-0,03-0,090,320,36
Laimennettu-0,01-0,03-0,090,310,36

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/20227-9/20211-9/20221-9/20211-12/2021
      
Raportointikauden voitto-398-1 699-5 05418 19720 734
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot8 1171 96820 4396 6919 137
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-725-255-1 642-559-781
Yhteensä7 3921 71318 7976 1328 356
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät26
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-7
Yhteensä19
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä7 3921 71318 7976 1328 375
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä6 9941413 74324 32929 109

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 692-5 577
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät18 797
Laaja tulos yhteensä18 797
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 30.9.202211 86024 68175 69213 220


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022-756 549163 199
Raportointikauden voitto-5 054-5 054
Muut laajan tuloksen erät18 797
Laaja tulos yhteensä-5 05413 743
Osingonjako-11 492-11 492
Osakeperusteiset maksut3535
Omien osakkeiden hankinta-352-352
Omien osakkeiden luovutus5555
Siirrot erien välillä272-272
Oma pääoma 30.9.202226539 469165 188


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202111 86024 68181 361-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus9044
Osingonjako ja varojen jako-5 759
Oma pääoma 30.9.202111 86024 68175 692


1 000 euroaKurssierotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021-13 933-741 962145 882
Raportointikauden voitto18 19718 197
Muut laajan tuloksen erät6 1326 132
Laaja tulos yhteensä6 13218 19724 329
Osakeperusteiset maksut900900
Omien osakkeiden luovutus-4490
Osingonjako ja varojen jako-5 759-11 519
Oma pääoma 30.9.2021-7 801-755 257159 682


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202111 86024 68181 361-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osingonjako ja pääoman palautus-5 759
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus9044
Oma pääoma 31.12.202111 86024 68175 692


1 000 euroaKurssierotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021-13 933-741 962145 882
Raportointikauden voitto20 73420 734
Muut laajan tuloksen erät8 356198 375
Laaja tulos yhteensä8 35620 75429 109
Osingonjako ja pääoman palautus-5 759-11 519
Osakeperusteiset maksut1 2761 276
Omien osakkeiden hankinta-1 640-1 640
Omien osakkeiden luovutus-4490
Oma pääoma 31.12.2021-5 577-756 549163 199

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-9/20221-9/20211-12/2021
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto-5 05418 19720 734
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä15 53920 91927 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta10 48639 11648 319
Nettokäyttöpääoman muutos-7 275-23 203-25 242
Rahoituserät-2 009-2 272-5 258
Tuloverot-2 755-5 449-6 731
Liiketoiminnan rahavirta-1 5538 19211 088
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-7 415-13 609-17 628
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit044
Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä2 1232 170
Investointien rahavirta-7 415-11 482-15 454
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot50 00050 000
Joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskukulut-939-939
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-2 325-1 998-2 757
Lainasaamisten takaisinmaksu9 3019 301
Omien osakkeiden hankinta-379-1 612
Osingonjako ja pääoman palautus-11 492-11 520-11 520
Rahoituksen rahavirta-14 19744 84542 473
    
Rahavarojen muutos-23 16541 55538 106
    
Rahavarat raportointikauden alussa101 35757 87757 877
Valuuttakurssimuutosten vaikutus6 4723 7505 374
Rahavarojen muutos-23 16541 55538 106
Rahavarat raportointikauden lopussa84 664103 182101 357

TUNNUSLUVUT

 7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Liikevaihdon muutos, % *33,7-14,59,9-5,8-3,4
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %4,05,54,712,911,5
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %3,94,32,911,610,6
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %0,2-0,9-1,17,06,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-0,1-1,0-0,10,2-0,1
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %0,1-1,8-1,27,26,0
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %-0,3-1,7-1,45,64,7
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa3 3903 3437 38014 01617 771
Poistot, 1 000 euroa4 9225 08214 25314 98420 092
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-1,616,713,3
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % **0,016,613,9
Omavaraisuusaste, %39,842,542,2
Velkaantumisaste (gearing), %39,930,230,4
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)706709709
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,01-0,03-0,090,320,36
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,01-0,03-0,090,310,36
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,19-0,16-0,030,140,19
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,872,772,85
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 480 72757 624 55857 293 235
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa2,644,415,18
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,464,374,25
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa5,276,416,41
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa3,645,575,48
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa151,7254,1296,8
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä9 800 78315 570 11617 714 203
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä17,127,030,8
      
* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  
** Oikaistu     
   30.9.202230.9.202131.12.2021
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  62 353148 70663 167
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  88 1412 72387 761
Korolliset saamiset ja rahavarat  -84 664-103 182-101 357
Korolliset nettovelat  65 83048 24749 570

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2021 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2021 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


     
1 000 euroa 30.9.202230.9.202131.12.2021
Raportointikauden voitto -5 05418 19720 734
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 425 76057 601 00857 579 440
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 510 35858 019 32458 023 347
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton -0,090,320,36
Laimennettu -0,090,310,36

        

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.9.202230.9.202131.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa -1 5538 19211 088
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 72757 624 55857 293 235
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,030,140,19

                
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.9.202230.9.202131.12.2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 165 188159 682163 199
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 72757 624 55857 293 235
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,872,772,85

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.9.202230.9.202131.12.2021
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 72757 624 55857 293 235
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,644,415,18
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 151,7254,1296,8

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.9.202230.9.202131.12.2021
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 9 800 78315 570 11617 714 203
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 425 76057 601 00857 579 440
Osakkeiden vaihto, % 17,127,030,8

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2022 ja 2021 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 30.9.202230.9.202131.12.2021
Liikevoitto -3 96923 06726 941
+ Poistot ja arvonalentumiset14 25314 98420 092
Käyttökate 10 28438 05147 033

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.9.202230.9.202131.12.2021
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 410122162
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin6 97113 89417 609
Bruttoinvestoinnit 7 38014 01617 771

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suomisen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.9.202230.9.202131.12.2021
Korolliset velat 149 741149 286149 134
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 7532 1431 794
Rahavarat-84 664-103 182-101 357
Korolliset nettovelat 65 83048 24749 570
     
Korolliset velat 149 741149 286149 134
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 7532 1431 794
Korollisten velkojen nimellisarvo 150 494151 429150 927

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 30.9.202230.9.202131.12.2021
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -2 51625 49120 734
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2021 / 30.9.2020 / 31.12.2020 159 682144 074145 882
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2021 / 31.12.2020 / 31.3.2021 163 199145 882152 227
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2022 / 31.3.2021 / 30.6.2021 153 504152 227159 386
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 / 30.9.2021 158 098159 386159 682
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 / 31.12.2021 165 188159 682163 199
Keskiarvo 159 934152 250156 075
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,616,713,3

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat

Sijoitetun pääoman laskentaperiaatetta on muutettu. Aikaisempien vuosien luvut on oikaistu

1 000 euroa 30.9.202230.9.202131.12.2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 165 188159 682163 199
Korolliset velat 149 741149 286149 134
Rahavarat-84 664-103 182-101 357
Sijoitettu pääoma 230 264205 786210 975

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

=

Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

Sijoitetun pääoman laskentaperiaatetta on muutettu. Aikaisempien vuosien luvut on oikaistu

1 000 euroa 30.9.202230.9.202131.12.2021
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -9431 59626 941
     
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2021 / 30.9.2020 / 31.12.2020 205 786191 626188 298
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2021 / 31.12.2020 / 31.3.2021 210 975188 298170 609
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2022 / 31.3.2021 / 30.6.2021 205 806170 609192 651
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 / 30.9.2021 210 561192 651205 786
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2022 / 30.9.2021 / 31.12.2021 230 264205 786210 975
Keskiarvo 212 679189 794193 664
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,016,613,9

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma yhteensä x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 30.9.202230.9.202131.12.2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 165 188159 682163 199
     
Taseen loppusumma 415 082376 437386 660
Saadut ennakot -108-430-75
  414 975376 008386 584
     
Omavaraisuusaste, % 39,842,542,2

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %

=

Korolliset nettovelat x 100 
Oma pääoma yhteensä  


1 000 euroa 30.9.202230.9.202131.12.2021
Korolliset nettovelat 65 83048 24749 570
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 165 188159 682163 199
Velkaantumisaste, % 39,930,230,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-9/20221-9/20211-12/2021
Suomi2 5032 0872 707
Muu Eurooppa145 781124 512168 841
Pohjois- ja Etelä-Amerikka210 482199 523269 247
Muut maat1 4581 5122 424
Yhteensä360 225327 634443 219

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

  20222021
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Amerikat80 30864 22661 72668 85857 04867 40271 904
Eurooppa51 70153 81948 53046 74741 63446 25143 432
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-72-2612-20-28-6-2
Yhteensä131 937118 019110 269115 58598 654113 647115 333

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20222021
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto131 937118 019110 269115 58598 654113 647115 333
Vertailukelpoinen käyttökate5 1241 8633 2988 9834 24015 27718 534
% liikevaihdosta3,91,63,07,84,313,416,1
Käyttökate5 1241 8633 2988 9834 24015 27718 534
% liikevaihdosta3,91,63,07,84,313,416,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto202-2 903-1 2683 874-84210 31713 592
% liikevaihdosta0,2-2,5-1,23,4-0,99,111,8
Nettorahoituskulut-78723-930-1 074-969-1 6133 266
Voitto ennen tuloveroja125-2 180-2 1982 800-1 8118 70416 858
% liikevaihdosta0,1-1,8-2,02,4-1,87,714,6

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 24.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2022 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 18 585 osaketta. Osakkeet luovutettiin 17.5.2022 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 61 331 euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 60 739 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 463 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 116 755 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 817 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 30.9.202230.9.202131.12.2021
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keet 
Kirjanpitoarvo kauden alussa115 47813 176104 66616 748104 66616 748 
Investoinnit ja lisäykset6 97141013 89412217 609162 
Poistot ja arvonalentumiset-8 790-2 886-9 969-2 615-13 061-3 801 
Kurssierot ja muut muutokset13 878-384 571656 26468 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa127 53710 662113 16214 320115 47813 176 

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 30.9.202230.9.202131.12.2021
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa15 74117 78417 784
Lisäykset689599719
Myynnit ja vähennykset-13-59-103
Poistot ja arvonalentumiset-2 577-2 399-3 230
Kurssierot ja muut muutokset1 049419571
Kirjanpitoarvo kauden lopussa14 89016 34415 741

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-9/20221-9/20211-12/2021
Korolliset velat yhteensä kauden alussa149 134100 293100 293
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa86 8232 5392 539
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-2 325-1 998-2 757
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan242226309
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-13-41-67
Siirrot pitkäaikaisista lainoista2 2681 93686 610
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan928105
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan2086184
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa88 1312 72386 823
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa13 16714 89214 892
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan448380418
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-29-47
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-2 268-1 936-2 653
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan1 007399557
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa12 35313 70613 167
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa   49 14482 86282 862
Joukkovelkakirjalainojen nostot50 00050 000
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan1139331 178
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset-939-939
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-83 957
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa49 257132 85749 144
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 149 741149 286149 134

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa30.9.202230.9.202131.12.2021
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut11010185
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset2 7431 883713
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu240251458
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista4 0023 9673 495
Muut omat vastuut18 99426 91124 713
Yhteensä22 99630 87828 208

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 30.9.202230.9.202131.12.2021
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
   suojauslaskentaa ei sovelleta749-351 917-431 960-14

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset75 92075 92075 920
Johdannaissaamiset00
Korko- ja muut rahoitussaamiset261261261
Rahavarat84 66484 66484 664
Yhteensä 30.9.2022160 845421161 266161 266


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset65 49565 49565 495
Johdannaissaamiset222
Korko- ja muut rahoitussaamiset259259259
Rahavarat101 357101 357101 357
Yhteensä 31.12.20212167 111421167 534167 534

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2021.


RAHOITUSVELAT

 30.9.202231.12.2021
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat49 25740 34550 00049 14449 12550 000
Vuokrasopimusvelat12 35312 35312 35313 16713 16713 167
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat61 61052 69862 35362 31162 29263 167
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat84 99085 00085 00084 06286 49685 000
Vuokrasopimusvelat3 1413 1413 1412 7612 7612 761
Korkovelat2 3522 3522 352936936936
Johdannaisvelat353535151515
Muut lyhytaikaiset velat410410410379379379
Ostovelat62 53662 53662 53645 66145 66145 661
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat153 464153 474153 474133 814136 248134 752
       
Yhteensä215 074206 172215 827196 125198 540197 919

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2021.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 euroaTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat    
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä421
    
Käypään arvoon arvostetut velat   
Valuuttatermiinit, velat-35
Yhteensä-35

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2021.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2021 oli 443,2 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2022.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus