Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Hyvä kannattavuus toisella neljänneksellä, lyhyen aikavälin kysyntänäkymät haasteelliset

Suominen Oyj:n Puolivuosikatsaus 13.8.2021 klo 9.30

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021:
Hyvä kannattavuus toisella neljänneksellä, lyhyen aikavälin kysyntänäkymät haasteelliset

AVAINLUKUJA

 4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
 20212020202120202020
Liikevaihto, milj. euroa113,6122,2229,0232,4458,9
Vertailukelpoinen käyttökate15,318,033,829,360,9
Vertailukelpoinen käyttökate, %13,414,714,812,613,3
Käyttökate15,318,033,829,360,9
Liikevoitto, milj. euroa10,312,423,918,139,5
Liikevoitto, %9,110,110,47,88,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa6,18,419,911,930,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa1,29,617,119,057,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,020,170,300,330,99
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,110,150,350,210,52
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %17,98,916,7
Velkaantumisaste (gearing), %22,440,925,4

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhtikesäkuu 2021 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 7,0 % ja oli 113,6 milj. euroa (122,2)
- Vertailukelpoinen käyttöate laski 15,1 % ja oli 15,3 milj. euroa (18,0)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 milj. euroa (9,6)

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 1,5 % ja oli 229,0 milj. euroa (232,4)
- Vertailukelpoinen käyttöate kasvoi 15,5 % ja oli 33,8 milj. euroa (29,3)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 17,1 milj. euroa (19,0)

Näkymät vuodelle 2021

12.8.2021 julkaistun arvion mukaisesti Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Petri Helsky:

”Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihtomme laski 7,0 % vertailukaudesta ja oli 113,6 milj. euroa (122,2). Myyntimäärät vähenivät verrattuna erittäin korkeaan vertailukauteen Q2/2020, mutta myyntihinnat nousivat seuraten korkeampia raaka-ainehintoja. Vertailukelpoinen käyttökatteemme (EBITDA) oli hyvällä tasolla ja oli 15,3 milj. euroa (18,0). Tulokseen vaikuttivat odotetun negatiivisesti korkeammat raaka-aine- ja kuljetuskustannukset sekä alhaisemmat myynti- ja tuotantomäärät. Näitä jossain määrin kompensoivat korkeammat myyntihinnat sekä parantunut raaka-ainetehokkuus.

Eteenpäin katsoessamme Suomisella on vahva asema sekä strategisesti että taloudellisesti. Globaali markkinanäkemys on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä jatkuu korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Euroopassa näkemyksemme on, että EU:n kertakäyttömuovidirektiivi (SUPD) hyödyttää Suomista, sillä olemme hyvissä asemissa vastaamaan kasvavaan innovatiivisten ja vastuullisten kuitukankaiden kysyntään uraauurtavalla osaamisellamme kuitukankaissa sekä vesineulausteknologiallamme. Olemme johtaja vastuullisissa kuitukankaissa ja tavoitteemme on lisätä vastuullisten tuotteiden osuutta 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja lanseerata vähintään kymmenen vastuullista tuotetta vuodessa. Tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä olemme lanseeranneet yhdeksän vastuullista tuotetta.

Toisen vuosineljänneksen loppua kohti erityisesti pohjoisamerikkalaiset asiakkaamme alkoivat kokea yllättävää kysynnän hidastumista, joka yhdistettynä poikkeukselliseen varastojen kasvattamiseen läpi koko hankintaketjun on saanut varastotasot epätasapainoon. Tämä on vaikuttanut myös Suomisen tilauksiin, vaikka monessa tapauksessa olemme hyötyneet siitä, että olemme asiakkaidemme ensisijainen toimittaja. Odotamme, että tuotteidemme kysyntä palautuu, kun tämä väliaikainen epätasapaino markkinoilla on ohi. Tämän hetkinen näkemyksemme on, että palautuminen alkaa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Euroopassa toinen kysyntään vaikuttava tekijä on aikaisempi epävarmuus SUPD -direktiivin lopullisesta muodosta, joka siirsi asiakkaidemme tuotekehitysprojekteja, ja nyt kun direktiivin lopullinen sisältö on selvillä, tilauksiimme on vaikuttanut se, että valmistajat ja vähittäiskauppa pyrkivät tyhjentämään olemassa olevia varastojansa.

Investointiprojekti olemassa olevan tuotantolinjamme päivittämiseksi ja uudelleen käynnistämiseksi Cressassa, Italiassa lähestyi valmistumista neljänneksen aikana. Projekti valmistuu vuoden kolmannella neljänneksellä, hieman alkuperäistä aikataulua nopeammin. Tämä investointi vahvistaa kyvykkyyksiämme Euroopassa ja se on tehty kasvuun tähtäävän strategiamme mukaisesti. Kaksi muuta käynnissä olevaa investointiprojektia, yksi Italiassa ja toinen Yhdysvalloissa, etenevät suunnitelmien mukaisesti ja valmistuvat vuoden toisella puoliskolla.

Kesäkuussa Suominen laski liikkeelle 50 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja kuponkikorko 1,50 %. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla onnistuimme parantamaan taloudellista tulostamme verrattuna vertailukauteen H1/2020. Toisella vuosipuoliskolla pääasiallinen epävarmuuden lähde liittyy asiakkaiden kysyntään ja tämän lisäksi koemme edelleen jonkin verran volatiliteettia raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla. On selvää, että ainakin kolmas vuosineljännes tulee olemaan hyvin haastava myyntimäärien suhteen. Tämän hetkinen odotuksemme on, että kysyntä alkaa palautua vuoden loppua kohti, kun epätasapaino hankintaketjussa on ohi. Teemme luonnollisesti kaikkia mahdollisia toimenpiteitä minimoidaksemme tämän hetkellisen kysynnän hidastumisen vaikutuksia.”

LIIKEVAIHTO

Huhtikesäkuu 2021

Suomisen liikevaihto laski huhti–kesäkuussa 7,0 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 113,6 milj. euroa (122,2). Myyntimäärät vähenivät verrattuna erittäin korkeaan vertailukauteen Q2/2020, mutta myyntihinnat nousivat seuraten korkeampia raaka-ainehintoja. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -6,5 milj. euroa.

Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 67,4 milj. euroa (77,2) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 46,3 milj. euroa (45,0).

Tammi–kesäkuu 2021

Suomisen liikevaihto laski tammi–kesäkuussa 1,5 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 229,0 milj. euroa (232,4). Myyntimäärät olivat linjassa vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon kanssa, mutta myyntihinnat olivat korkeammat. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -14,6 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 139,3 milj. euroa (150,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 89,7 milj. euroa (82,1).

KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhtikesäkuu 2021

Käyttökate heikkeni 15,3 milj. euroon (18,0). Tähän vaikuttivat odotetusti korkeammat raaka-aine- ja kuljetuskustannukset, sekä alhaisemmat myynti- ja tuotantovolyymit. Näitä jossain määrin kompensoivat korkeammat myyntihinnat sekä parantunut raaka-ainetehokkuus.. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -0,3 milj. euroa.

Liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli 10,3 milj. euroa (12,4).

Voitto ennen tuloveroja oli 8,7 milj. euroa (10,6) ja raportointikauden voitto 6,1 milj. euroa (8,4).

Tammi–kesäkuu 2021

Käyttökate parani 33,8 milj. euroon (29,3). Raaka-aineideiden ja kuljetusten kustannukset kasvoivat, mutta tätä kompensoivat korkeammat myyntihinnat, parantunut raaka-ainetehokkuus ja liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen positiivinen vaikutus. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -1,7 milj. euroa.

Liikevoitto parani ja oli 23,9 milj. euroa (18,1).

Voitto ennen tuloveroja oli 25,6 milj. euroa (14,3) ja raportointikauden voitto 19,9 milj. euroa (11,9). Vertailukauden tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 pandemian johdosta.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 35,7 milj. euroa (56,7). Velkaantumisaste oli 22,4 % (40,9 %) ja omavaraisuusaste 40,6 % (44,2 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa +1,7 milj. euroa (-3,8) eli +0,7 % (-1,6%) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,5 milj. eurolla (kasvatti 1,2 milj. eurolla).

Suominen myi maaliskuussa vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus Suomisen nettorahoituskuluihin. Tämä vaikutus koostuu sekä osakkeiden myyntivoitosta että lainasaamisista tehtyjen alaskirjausten peruutuksesta. Rahavirtavaikutus oli 11,6 milj. euroa, koostuen sekä osakkeiden kauppahinnasta että lainasaamisten ja kertyneiden korkojen maksusta.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 1,2 milj. euroa (9,6) ja tammi–kesäkuussa 17,1 milj. euroa (19,0). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,30 euroa (0,33) ja vuosineljänneksellä 0,02 euroa (0,17).

Käyttöpääoman muutos oli toisella vuosineljänneksellä -9,7 milj. euroa (-7,7).

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähinnä nettokäyttöpääoman kasvun vuoksi. Nettokäyttöpääoman muutos oli -11,8 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -8,6 milj. euroa. Lisäksi vuosipuoliskolla maksettin vertailukautta enemmän tuloveroennakkoja.

Toukokuussa 2021 Suominen pidensi yhdellä vuodella heinäkuussa 2020 solmitun kolmivuotisen 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloaika. Voimassaoloaika piteni heinäkuuhun 2024 asti.

Suominen laski kesäkuussa 2021 liikkeeseen 50 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja se erääntyy 11.6.2027. Lainalle maksetaan kiinteää 1,50 %:n korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä 19 sijoittajaa. Joukkovelkakirjalaina on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 10,7 milj. euroa (2,5), joista suurimmat yksittäiset investoinnit olivat kasvuinvestoinnit Cressan tehtaalla Italiassa sekä Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat 9,9 milj. euroa (11,2).

COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Pandemia on lisännyt tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla. Vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen loppua kohti kysyntä alkoi hidastua etenkin Pohjois-Amerikassa. Pitkällä aikavälillä sekä markkina että Suominen odottavat kysynnän pysyvän korkeammalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa.

Sekä Suomisen taloudellinen asema että rahavirta ovat pysyneet vahvoina pandemian aikana.

COVID-19 pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu osiossa Lähiajan riskit ja epävarmuudet.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla edistyimme yritysvastuuohjelmassamme määritellyissä toimenpiteissä.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Kesäkuun lopussa poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä toimipaikoillamme oli 3 (1 H1/2020).

Henkilöstötutkimuksemme, Suominen Vibe, on työkalumme jolla mittaamme ja kehitämme systemaattisesti sitoutumista. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme kehityshankkeita, jotka oli käynnistetty viime vuoden lopulla suoritetun tutkimuksen tulosten perusteella. Seuraava Vibe-tutkimus tehdään syksyllä 2021.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden tuotelanseerausta vuodessa. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tehtiin yhdeksän tuotelanseerausta.

Julkaisimme uudet liiketapaperiaatteemme vuoden 2021 alussa ja tähän liittyvä pakollinen koulutusohjelma koko henkilöstölle julkaistaan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2020 vuosikertomusta, joka julkaistiin 3.3.2021. Suomisen vuoden 2020 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2021 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2021 oli 11 967 176 osaketta eli 20,8 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 6,24 euroa, alin 5,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 5,67 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,57 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2021 oli 320,9 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 644 013 omaa osaketta 30.6.2021.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 34 872 osaketta. 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteistilillä olevat 4 049 osaketta siirtyivät yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 16 042 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 25.3.2022 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 31.5.2021.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2019–20212020–20222021–2023
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024
Osallistujat16 henkilöä18 henkilöä19 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä546 000756 500470 000


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 20192021

Suomisella on myös sitouttava lisäosakejärjestelmä, joka on suunnattu valikoiduille Suomisen avainhenkilöille. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Lisäosakejärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi syyskuussa 2020 ja yhteensä 9 352 osaketta siirrettiin osallistujille.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2020 ja hallituksen ehdotukset, jotka koskivat yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja lisäksi pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jaakko Eskola.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 25.3.2021 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 8.4.2021 osinkoja ja pääoman palautusta yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2020, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja Sari Pajari-Sederholm.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen vastaanotti 15.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 15 % liputusrajan.

Suominen vastaanotti 18.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutus Elon omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan.

Suominen vastaanotti 16.4.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Bolero Holdings SARL:n omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan.

Suominen vastaanotti 29.4.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 5 % liputusrajan.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat edelleen olemassa, ainakin niin kauan, kunnes rokotekattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta olennaisissa maissa.

Olemme toteuttaneet laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Viimeaikainen kysynnän hidastuminen on luonnollisesti vaikuttanut myös joihinkin asiakkaisiimme. Toistaiseksi meillä ei ole ollut merkittäviä ongelmia asiakkaiden maksuissa ja siten emme näe, että luottoriskimme olisi merkittävästi kasvanut. Jatkamme asiakkaidemme taloudellisen tilanteen ja maksukäyttäytymisen seuraamista. COVID-19 -pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappiohin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja luottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä sekä taloudellisissa olosuhteissa ja taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta sekä ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Globaali markkinanäkemys on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä jatkuu korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Toisen vuosineljänneksen loppua kohti kuitenkin erityisesti pohjoisamerikkalaiset asiakkaamme alkoivat kokea yllättävää kysynnän hidastumista, joka yhdistettynä poikkeukselliseen varastojen kasvattamiseen läpi koko hankintaketjun on saanut varastotasot epätasapainoon. Tämä on vaikuttanut myös Suomisen tilauksiin, vaikka monessa tapauksessa olemme hyötyneet siitä, että olemme asiakkaidemme ensisijainen toimittaja. Odotamme, että tuotteidemme kysyntä palautuu, kun tämä väliaikainen epätasapaino markkinoilla on ohi. Tämän hetkinen näkemyksemme on, että palautuminen alkaa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Euroopassa toinen kysyntään vaikuttava tekijä on aikaisempi epävarmuus EU:n kertakäyttömuovidirektiivin (SUPD) lopullisesta muodosta, joka siirsi asiakkaidemme tuotekehitysprojekteja, ja nyt kun direktiivin lopullinen sisältö on selvillä, tilauksiimme on vaikuttanut se, että valmistajat ja vähittäiskauppa pyrkivät tyhjentämään olemassa olevia varastojansa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tulosvaroitus 12.8.2021: Suominen alentaa näkymiään vuodelle 2021

Uudet näkymät: Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Aikaisemmat näkymät: Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta kasvava volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla lisää epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

12.8.2021 julkaistun arvion mukaisesti, Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Suominen on laatinut vuodelta 2020 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 13.8.2021 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2021-q2-results. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuten voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 21713834#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksensa keskiviikkona 27.10.2021 noin klo 9.30.


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2021

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2021 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin puolivuotiskatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2020.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE  

    
1 000 euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet15 15318 33516 748
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet111 482111 587104 666
Käyttöoikeusomaisuuserät16 73813 03717 784
Lainasaamiset3 6503 978
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421777768
Muut pitkäaikaiset saamiset766173
Laskennalliset verosaamiset1 2261 9804 034
Pitkäaikaiset varat yhteensä160 592164 922163 548
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus52 30238 71835 431
Myyntisaamiset56 27160 69351 128
Lainasaamiset3 3493 476
Muut lyhytaikaiset saamiset5 8807 2075 675
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset1 500581247
Rahavarat115 96438 66657 877
Lyhytaikaiset varat yhteensä231 916149 214153 833
    
Varat yhteensä392 508314 136317 381
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69281 36181 361
Omat osakkeet-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot-72-7
Kurssierot-9 514-2 601-13 933
Kertyneet voittovarat56 67323 29141 962
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma159 386138 551145 882
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat13 75014 04913 320
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä724769774
Pitkäaikaiset varaukset1 8531 6561 797
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat14 0409 22914 892
Muut pitkäaikaiset velat61717
Joukkovelkakirjalainat132 56082 27782 862
Pitkäaikaiset velat yhteensä162 933107 997113 662
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset varaukset306250
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 6283 1392 539
Muut lyhytaikaiset korolliset velat5 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat772664415
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat66 48358 78654 634
Lyhytaikaiset velat yhteensä70 19067 58857 838
    
Velat yhteensä233 123175 585171 499
    
Oma pääoma ja velat yhteensä392 508314 136317 381

TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/20214-6/20201-6/20211-6/20201-12/2020
Liikevaihto113 647122 170228 980232 373458 893
Hankinnan ja valmistuksen kulut-96 913-102 656-192 038-199 569-389 123
Bruttokate16 73319 51436 94132 80369 770
Liiketoiminnan muut tuotot8637851 7071 3372 584
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-6 905-7 146-13 527-14 290-27 946
Tutkimus- ja kehityskulut-594-645-1 194-1 325-2 767
Liiketoiminnan muut kulut219-117-19-470-2 150
Liikevoitto10 31712 39123 90918 05539 492
Nettorahoituskulut-1 613-1 8131 653-3 757-5 582
Voitto ennen tuloveroja8 70410 57925 56214 29833 910
Tuloverot-2 581-2 179-5 666-2 353-3 794
Raportointikauden voitto6 1238 40019 89611 94530 116
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton0,110,150,350,210,52
Laimennettu0,110,150,340,210,52

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/20214-6/20201-6/20211-6/20201-12/2020
      
Raportointikauden voitto6 1238 40019 89611 94530 116
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot455-2 8084 723-3 276-15 504
Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät-327-327-327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot131-227-30533929
Yhteensä586-3 3624 418-3 571-14 902
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutos-8
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-10
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot3
Yhteensä-15
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä586-3 3624 418-3 571-14 917
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä6 7095 03824 3148 37515 199

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202111 86024 68181 361-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus9044
Osingonjako ja varojen jako-5 759
Oma pääoma 30.6.202111 86024 68175 692


1 000 euroaKurssierotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021-13 933-741 962145 882
Raportointikauden voitto19 89619 896
Muut laajan tuloksen erät4 4184 418
Laaja tulos yhteensä4 41819 89624 314
Osakeperusteiset maksut618618
Omien osakkeiden luovutus-4490
Osingonjako ja varojen jako-5 759-11 519
Oma pääoma 30.6.2021-9 514-756 673159 386


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202011 86024 68181 269-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako
Oma pääoma 30.6.202011 86024 68181 361-44


1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202070726413 715132 452
Raportointikauden voitto11 94511 945
Muut laajan tuloksen erät-3 309-262-3 571
Laaja tulos yhteensä-3 309-26225 6608 375
Osakeperusteiset maksut508508
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako-2 876-2 876
Oma pääoma 30.6.2020-2 601223 291138 551


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202011 86024 68181 269-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.202011 86024 68181 361-44


1 000 euroaKurssi-erotArvon-muutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202070726413 715132 452
Raportointikauden voitto30 11630 116
Muut laajan tuloksen erät-14 640-270-7-14 917
Laaja tulos yhteensä-14 640-27030 10915 199
Osakeperusteiset maksut1 0151 015
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako-2 876-2 876
Oma pääoma 31.12.2020-13 933-741 962145 882

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-6/20211-6/20201-12/2020
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto19 89611 94530 116
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä14 56118 12134 626
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta34 45730 06764 742
Nettokäyttöpääoman muutos-11 845-8 612-1 023
Rahoituserät-1 456-2 097-4 289
Tuloverot-4 027-353-2 438
Liiketoiminnan rahavirta17 12919 00556 991
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-9 101-3 923-10 885
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit12
Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä2 123
Investointien rahavirta-6 978-3 923-10 873
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot50 000
Joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskukulut-898
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot15 00015 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-1 326-25 585-31 968
Lainasaamisten takaisinmaksu9 301
Osingonjako ja pääoman palautus-11 520-2 876-2 876
Rahoituksen rahavirta45 557-13 462-19 845
    
Rahavarojen muutos55 7091 62126 274
    
Rahavarat raportointikauden alussa57 87737 74137 741
Valuuttakurssimuutosten vaikutus2 379-696-6 138
Rahavarojen muutos55 7091 62126 274
Rahavarat raportointikauden lopussa115 96438 66657 877

TUNNUSLUVUT

 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Liikevaihdon muutos, % *-7,017,7-1,58,811,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %14,716,016,114,115,2
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %13,414,714,812,613,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %9,110,110,47,88,6
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,4-1,50,7-1,6-1,2
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %7,78,711,26,27,4
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %5,46,98,75,16,6
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa5 4481 60610 6732 45510 406
Poistot, 1 000 euroa4 9605 5989 90211 21521 432
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %25,77,921,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %17,98,916,7
Omavaraisuusaste, %40,644,246,0
Velkaantumisaste (gearing), %22,440,925,4
Henkilöstö keskimäärin709685689
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton0,110,150,350,210,52
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu0,110,150,340,210,52
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,020,170,300,330,99
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,772,412,53
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 615 20657 558 98957 568 341
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa5,573,875,08
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa5,002,002,00
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa6,243,995,36
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa5,672,844,29
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa320,9222,8292,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä11 967 1763 573 60312 937 753
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä20,86,222,5

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

  30.6.202130.6.202031.12.2020
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa    
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 149 04094 22999 892
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 2 6288 1392 539
Korolliset saamiset ja rahavarat -115 964-45 665-65 331
Korolliset nettovelat 35 70556 70337 101

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 

        

1 000 euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Raportointikauden voitto19 89611 94530 116
    
    
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita57 592 91357 535 14857 549 842
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita57 981 21257 687 19257 796 591
    
Osakekohtainen tulos   
    
euroa   
Laimentamaton0,350,210,52
Laimennettu0,340,210,52

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


 30.6.202130.6.202031.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa17 12919 00556 991
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita57 615 20657 558 98957 568 341
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,300,330,99

        
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


 30.6.202130.6.202031.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa159 386138 551145 882
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita57 615 20657 558 98957 568 341
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,772,412,53

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.6.202130.6.202031.12.2020
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 615 20657 558 98957 568 341
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa5,573,875,08
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 320,9222,8292,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.6.202130.6.202031.12.2020
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 11 967 1763 573 60312 937 753
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 592 91357 535 14857 549 842
Osakkeiden vaihto, % 20,86,222,5

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2021 ja 2020 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 30.6.202130.6.202031.12.2020
Liikevoitto 23 90918 05539 492
+ Poistot ja arvonalentumiset9 90211 21521 432
Käyttökate 33 81129 27060 924

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.6.202130.6.202031.12.2020
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 70105306
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin10 6042 35010 100
Bruttoinvestoinnit 10 6732 45510 406

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.6.202130.6.202031.12.2020
Korolliset velat 149 22999 645100 293
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 4402 7232 138
Korolliset saamiset -6 999-7 454
Rahavarat-115 964-38 666-57 877
Korolliset nettovelat 35 70556 70337 101
     
Korolliset velat 149 22999 645100 293
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 4402 7232 138
Korollisten velkojen nimellisarvo 151 669102 368102 431

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)38 06710 67030 116
    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.12.2019138 551133 178132 452
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.3.2020144 074136 871135 868
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2020 / 31.12.2019 / 30.6.2020145 882132 452138 551
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2021/ 31.3.2020 / 30.9.2020152 227135 868144 074
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2021 / 30.6.2020 / 31.12.2020159 386138 551145 882
Keskiarvo148 024135 384139 365
    
Oman pääoman tuotto (ROE), %25,77,921,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat


1 000 euroa 30.6.202130.6.202031.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 159 386138 551145 882
Korolliset velat 149 22999 645100 293
Sijoitettu pääoma 308 615238 195246 175

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta)45 34520 56839 492
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta)6521 001925
Yhteensä45 99721 56940 416
    
Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.12.2019238 195249 752241 615
Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.3.2020240 368246 660240 761
Sijoitettu pääoma 31.12.2020 / 31.12.2019 / 30.6.2020246 175241 615238 195
Sijoitettu pääoma 31.3.2021/ 31.3.2020 / 30.9.2020252 608240 761240 368
Sijoitettu pääoma 30.6.2021 / 30.6.2020 / 31.12.2020308 615238 195246 175
Keskiarvo257 192243 397241 423
    
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %17,98,916,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot
   


1 000 euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä159 386138 551145 882
    
Taseen loppusumma392 508314 136317 381
Saadut ennakot-190-442-23
 392 318313 694317 358
    
Omavaraisuusaste, %40,644,246,0

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  


1 000 euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
Korolliset nettovelat35 70556 70337 101
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä159 386138 551145 882
Velkaantumisaste, %22,440,925,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-6/20211-6/20201-12/2020
Suomi1 3671 6923 180
Muu Eurooppa85 47376 184156 060
Pohjois- ja Etelä-Amerikka141 096152 515295 975
Muut maat1 0441 9823 678
Yhteensä228 980232 373458 893

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20212020
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Amerikat67 40271 90466 82971 94777 16273 170
Eurooppa46 25143 43244 27643 54245 04737 054
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-6-2-19-54-38-21
Yhteensä113 647115 333111 086115 435122 170110 203

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

  20212020
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto113 647115 333111 086115 435122 170110 203
Vertailukelponen käyttökate15 27718 53413 54618 10717 98911 282
% liikevaihdosta13,416,112,215,714,710,2
Käyttökate15 27718 53413 54618 10717 98911 282
% liikevaihdosta13,416,112,215,714,710,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto10 31713 5928 53012 90712 3915 664
% liikevaihdosta9,111,87,711,210,15,1
Nettorahoituskulut-1 6133 266-64-1 761-1 813-1 945
Voitto ennen tuloveroja8 70416 8588 46611 14610 5793 719
% liikevaihdosta7,714,67,69,78,73,4

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 25.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2021 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 16 042 osaketta. Osakkeet luovutettiin 31.5.2021 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 90 445 euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 12 002 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 128 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 14 742 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 146 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 30.6.2021 
1 000 euroaAineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeetKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa104 66616 74817 784
Investoinnit ja lisäykset10 60470325
Myynnit ja vähennykset-17
Poistot ja arvonalentumiset-6 590-1 719-1 593
Kurssierot ja muut muutokset2 80255239
Kirjanpitoarvo kauden lopussa111 48215 15316 738


 30.6.202031.12.2020
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetKäyttö-oikeus-omaisuus-erätAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetKäyttö-oikeus-omaisuus-erät
Kirjanpitoarvo kauden alussa121 58420 02014 319121 58420 02014 319
Investoinnit ja lisäykset2 35010553610 1003067 410
Myynnit ja vähennykset-80
Poistot ja arvonalentumiset-7 616-1 791-1 808-14 354-3 549-3 530
Kurssierot ja muut muutokset-4 7321-10-12 664-29-335
Kirjanpitoarvo kauden lopussa111 58618 33513 037104 66616 74817 784

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-6/20211-6/20201-12/2020
Korolliset velat yhteensä kauden alussa100 293109 163109 163
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa2 53916 98616 986
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-1 326-25 585-31 968
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset15 00015 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan114186276
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-20-5-625
Siirrot pitkäaikaisista lainoista1 2851 5663 001
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan37-10-130
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa2 6288 1392 539
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa14 89210 46410 464
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan2183507 744
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-5-3
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-1 285-1 566-3 001
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan220-18-312
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa14 0409 22914 892
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa   82 86281 71481 714
Joukkovelkakirjalainojen nostot50 000
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan5965631 148
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset-898
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa132 56082 27782 862
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 149 22999 645100 293

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa30.6.202130.6.202031.12.2020
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut121158104
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset2 8401 8776 586
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu6515234
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista3 8757 6494 317
Muut omat vastuut29 10730 12733 452
Yhteensä32 98237 77637 769

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 30.6.202130.6.202031.12.2020
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
suojauslaskentaa ei sovelleta2 777-482 480-462 99160

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset56 27156 27156 271
Korko- ja muut rahoitussaamiset310310310
Rahavarat115 964115 964115 964
Yhteensä 30.6.2021172 545421172 966172 966


  
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347421768768
Lainasaamiset3 4763 9787 4547 454
Myyntisaamiset51 12851 12851 128
Johdannaissaamiset616161
Korko- ja muut rahoitussaamiset378378378
Rahavarat57 87757 87757 877
Yhteensä 31.12.20203 885113 360421117 666117 666

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.


RAHOITUSVELAT

 30.6.202131.12.2020
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat132 560137 067135 00082 86287 66185 000
Vuokrasopimusvelat14 04014 04014 04014 89214 89214 892
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat146 601151 107149 04097 754102 55399 892
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Vuokrasopimusvelat2 6282 6282 6282 5392 5392 539
Korkovelat1 6121 6121 612522522522
Johdannaisvelat484848111
Muut lyhytaikaiset velat502502502552552552
Ostovelat54 36254 36254 36242 02442 02442 024
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat59 15259 15259 15245 63945 63945 639
       
Yhteensä205 753210 259208 192143 393148 191145 531

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä421
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, velat-48
Yhteensä-48

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051


Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q2 2021.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus