Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Vuosi alkoi vahvasti, näkymät ennallaan

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 28.4.2021 klo 9.30

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021:
Vuosi alkoi vahvasti, näkymät ennallaan

AVAINLUKUJA

 1-3/1-3/1-12/
 202120202020
Liikevaihto, milj. euroa115,3110,2458,9
Vertailukelpoinen käyttökate18,511,360,9
Vertailukelpoinen käyttökate, %16,110,213,3
Käyttökate18,511,360,9
Liikevoitto, milj. euroa13,65,739,5
Liikevoitto, %11,85,18,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa13,83,530,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa16,09,457,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,280,160,99
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,240,060,52
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %19,84,816,7
Velkaantumisaste (gearing), %13,343,725,4

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti:

- Liikevaihto nousi 5 % ja oli 115,3 milj. euroa (110,2). Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 8,1 milj. euroa.
- Vertailukelpoinen käyttökate parani merkittävästi 18,5 milj. euroon (11,3). Valuuttakurssien negatiiviinen vaikutus käyttökatteeseen oli 1,5 milj. euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 16,0 milj. euroa (9,4)

Näkymät vuodelle 2021 ennallaan

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla on lisännyt epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Petri Helsky, toimitusjohtaja:

“Suomisen vuosi 2021 alkoi hyvin. Liikevaihtomme kasvoi ja oli 115,3 milj. euroa (110.2) ensimmäisellä neljänneksellä huolimatta epäsuotuisista valuuttakursseista, sillä tuotteidemme kysyntä jatkui vahvana. Vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökatteemme (EBITDA) oli ennätyksellisen korkea: 18,5 milj. euroa (11.3). Tähän vaikuttivat korkeammat myyntivolyymit, jota tukivat parantunut tuotanto- ja raaka-ainetehokkuus sekä myynnin mix. Odotusten mukaisesti raaka-aineiden hintainflaatio kiihtyi merkittävästi neljänneksen aikana, mutta se vaikuttaa tulokseen täysimääräisesti tulevina kuukausina.

COVID-19-pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkinoilla, ja kysynnän odotetaan jatkuvan korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa, ainakin siihen saakka, kunnes rokotuskattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta merkityksellisissä maissa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

Viime vuonna julkistimme kolme investointihanketta, kaksi Italiaan ja yhden Yhdysvaltoihin, jotka tukevat strategiaamme vahvistamalla asemaamme vastuullisissa tuotteissa sekä lisäämällä kapasiteettiamme. Hankkeet etenevät suunnitellusti ja valmistuvat vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Neljänneksen aikana myimme vähemmistöosuutemme Amerplastista Hanmere Polythene Ltd:lle, joka on isobritannialaisen pääomasijoituskonserni Chiltern Capitalin portfolioyhtiö. Kaupan positiivinen vaikutus nettorahoituskuluihin oli 3,7 milj. euroa ja rahavirtaan 11,6 milj. euroa. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Suomisen tulokseen jatkossa.

Tulevaisuudessa näemme myyntimme pysyvän vahvana. Odotamme kuitenkin kasvavien raaka-aine- ja kuljetuskustannusten vaikuttavan tulokseemme etenkin toisella vuosineljänneksellä. Työskentelemme jatkuvasti vaikutusten lieventämiseksi ja kannattavuutemme turvaamiseksi. Koko vuoden näkymämme ovat ennallaan.

Vuosi on alkanut vahvasti, ja meillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa strategiamme toteuttamista.”

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 5 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 115,3 milj. euroa (110,2). Myyntimäärät kasvoivat ja myös myyntihinnat paranivat jonkin verran myyntimixin tukemina. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 8,1 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 71,9 milj. euroa (73,2) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 43,4 milj. euroa (37,1).

KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Käyttökate parani 18,5 milj. euroon (11,3). Tähän vaikuttivat korkeammat myyntivolyymit, jota tukivat parantunut tuotanto- ja raaka-ainetehokkuus sekä myyntimix. Odotusten mukaisesti raaka-aineiden hintainflaatio kiihtyi merkittävästi neljänneksen aikana, mutta se vaikuttaa tulokseen täysimääräisesti tulevina kuukausina. Valuuttakurssien negatiiviinen vaikutus käyttökatteeseen oli 1,5 milj. euroa.

Liikevoitto parani 13,6 milj. euroon (5,7).

Voitto ennen tuloveroja oli 16,9 milj. euroa (3,7) ja raportointikauden voitto 13,8 milj. euroa (3,5). Amerplastin myynnillä oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Vertailukauden tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2020 Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 pandemian johdosta.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 20,2 milj. euroa (59,3). Velkaantumisaste oli 13,3 % (43,7 %) ja omavaraisuusaste 43,9 % (43,1 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa +3,3 milj. euroa (-1,9) eli 2,8 % (-1,8 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi nettorahoituskuluja 0,7 milj. eurolla. Vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu kasvatti nettorahoituskuluja 0,7 milj. eurolla.

Suominen myi maaliskuussa vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus Suomisen nettorahoituskuluihin. Tämä vaikutus koostuu sekä osakkeiden myyntivoitosta että lainasaamisista tehtyjen alaskirjausten peruutuksesta. Rahavirtavaikutus oli 11,6 milj. euroa, koostuen sekä osakkeiden kauppahinnasta että lainasaamisten ja kertyneiden korkojen maksusta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 16,0 milj. euroa (9,4) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,28 euroa (0,16). Liiketoiminnan rahavirran paranemiseen vaikutti eniten parantunut tulos. Käyttöpääomaa sitoutui lisää 2,2 milj. euroa (Q1 2020: sitoutui lisää 0,9 milj. euroa).

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 5,2 milj. euroa (0,8) ja ne koostuivat pääosin kasvuinvestoinneista Cressan tehtaalle Italiassa sekä Bethunen tehtaalle Yhdysvalloissa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat 4,9 milj. euroa (5,6).

COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Suomisen henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat tärkeimmät prioriteettimme. Suominen pyrkii varmistamaan henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden monenlaisilla toimenpiteillä, ja COVID-19
-tilannetta seurataan tarkasti. Ennakoivan lähestymistapamme ansiosta olemme toistaiseksi pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti.

Kuitukankaiden valmistajana Suominen on oleellinen osa hankintaketjua, joka valmistaa desinfiointi- ja siivoustuotteita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotannon välttämättömäksi toiminnaksi pandemian torjumiseksi alueilla, joilla muuta liiketoimintaa on suljettu.

Pandemia on kasvattanut tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla ja kysynnän odotetaan jatkuvan korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden kysynnän kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa.

Sekä Suomisen taloudellinen asema että rahavirta ovat pysyneet vahvoina pandemian aikana.

COVID-19 pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu osiossa lähiajan riskit ja epävarmuudet.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana etenimme yritysvastuuohjelmassamme määritellyissä toimenpiteissä.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimipaikoillamme tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapaturma (LTA, lost time accident).

Työntekijän ja esimiehen väliset kehityskeskustelut käytiin helmi-maaliskuussa. Keskustelut kattoivat 97 % toimihenkilöistä. Tavoitteemme on kehittää ja maailmanlaajuisesti yhdenmukaistaa myös tuntipalkkaisten työntekijöidemme kehityskeskusteluprosessia.

Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden tuotelanseerausta vuodessa.

Julkaisimme uudet liiketapaperiaatteemme vuoden 2021 alussa ja pakollinen koulutusohjelma koko henkilöstölle järjestetään myöhemmin tänä vuonna.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2020 vuosikertomusta, joka julkaistiin 3.3.2021. Suomisen vuoden 2020 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2021 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2021 oli 7 004 147 osaketta eli 12,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 6,24 euroa, alin 5,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 5,60 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,74 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2021 oli 330,6 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 660 055 omaa osaketta 31.3.2021. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 34 872 osaketta. 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteistilillä olevat 4 049 osaketta siirtyivät yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 25.3.2021 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2021.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2019–20212020–20222021–2023
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024
Osallistujat16 henkilöä18 henkilöä19 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä546 000756 500470 000


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 20192021

Suomisella on myös sitouttava lisäosakejärjestelmä, joka on suunnattu valikoiduille Suomisen avainhenkilöille. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Lisäosakejärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi syyskuussa 2020 ja yhteensä 9 352 osaketta siirrettiin osallistujille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2020 ja hallituksen ehdotukset, jotka koskivat yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja lisäksi pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jaakko Eskola.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 25.3.2021 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 8.4.2021 osinkoja ja pääoman palautusta yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2020, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja Sari Pajari-Sederholm.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen vastaanotti 15.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 15 % liputusrajan.

Suominen vastaanotti 18.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutus Elon omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

COVID-19 pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat edelleen olemassa, ainakin niin kauan, kunnes rokotekattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta olennaisissa maissa.

Olemme ottaneet käyttöön laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja jatkuvasti, ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten kartoittaneet vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Myös valtaosalla asiakkaistamme tuotteiden kysyntä on kasvanut, ja tästä johtuen asiakkaisiimme liittyvät luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet. COVID-19 pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappioihin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja asiakasluottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä ja taloudellisissa olosuhteissa sekä rahoitusriskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2020 osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkina-alueillamme ja kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa ainakin niin kauan, kunnes rokotekattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta olennaisissa maissa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla on lisännyt epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2020 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen Oyj vastaanotti 16.4.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Bolero Holdings SARL:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 5 % liputusrajan.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 28.4.2021 klo 11.00.

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2021-q1-results. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 18841110#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen julkaisee puolivuosikatsauksensa 2021 perjantaina 13.8.2021 noin klo 9.30.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2021

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2021 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2020.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE  

    
1 000 euroa31.3.202131.3.202031.12.2020
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet15 92519 15116 748
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet110 050116 181104 666
Käyttöoikeusomaisuuserät17 40513 65417 784
Lainasaamiset3 6503 978
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421777768
Muut pitkäaikaiset saamiset696573
Laskennalliset verosaamiset2 0441 8944 034
Pitkäaikaiset varat yhteensä161 410170 867163 548
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus39 73238 60935 431
Myyntisaamiset55 43254 66151 128
Lainasaamiset3 7533 476
Muut lyhytaikaiset saamiset6 2564 9545 675
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset2 1681 739247
Rahavarat81 99941 19057 877
Lyhytaikaiset varat yhteensä185 587144 905153 833
    
Varat yhteensä346 997315 772317 381
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 60281 26981 361
Omat osakkeet-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot-7264-7
Kurssierot-10 100499-13 933
Kertyneet voittovarat50 19217 33941 962
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma152 227135 868145 882
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat13 88414 36713 320
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä752773774
Pitkäaikaiset varaukset1 8331 6401 797
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat14 6429 83414 892
Muut pitkäaikaiset velat171717
Joukkovelkakirjalainat83 15581 99482 862
Pitkäaikaiset velat yhteensä114 283108 624113 662
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset varaukset270250
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 5843 0662 539
Muut lyhytaikaiset korolliset velat10 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat3 40369415
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat74 23058 14554 634
Lyhytaikaiset velat yhteensä80 48771 28057 838
    
Velat yhteensä194 770179 904171 499
    
Oma pääoma ja velat yhteensä346 997315 772317 381

TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20211-3/20201-12/2020
Liikevaihto115 333110 203458 893
Hankinnan ja valmistuksen kulut-95 125-96 914-389 123
Bruttokate20 20813 28969 770
Liiketoiminnan muut tuotot8455522 584
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-6 622-7 144-27 946
Tutkimus- ja kehityskulut-600-680-2 767
Liiketoiminnan muut kulut-238-353-2 150
Liikevoitto13 5925 66439 492
Nettorahoituskulut3 266-1 945-5 582
Voitto ennen tuloveroja16 8583 71933 910
Tuloverot-3 085-174-3 794
Raportointikauden voitto13 7743 54630 116
    
Osakekohtainen tulos, euroa   
Laimentamaton0,240,060,52
Laimennettu0,240,060,52

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20211-3/20201-12/2020
    
Raportointikauden voitto13 7743 54630 116
    
Muut laajan tuloksen erät:   
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi   
Kurssierot4 268-468-15 504
Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät-327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-436259929
Yhteensä3 832-208-14 902
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi   
Oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutos-8
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-10
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot3
Yhteensä-15
    
Muut laajan tuloksen erät yhteensä3 832-208-14 917
    
Raportointikauden laaja tulos yhteensä17 6063 33715 199

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202111 86024 68181 361-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus44
Osingonjako ja varojen jako-5 759
Oma pääoma 31.3.202111 86024 68175 602


1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021-13 933-741 962145 882
Raportointikauden voitto13 77413 774
Muut laajan tuloksen erät3 8323 832
Laaja tulos yhteensä3 83213 77417 606
Osakeperusteiset maksut259259
Omien osakkeiden luovutus-44
Osingonjako ja varojen jako-5 759-11 519
Oma pääoma 31.3.2021-10 100-750 192152 227


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202011 86024 68181 269-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Oma pääoma 31.3.202011 86024 68181 269-44


1 000 euroaKurssi-erotArvon-muutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 
Oma pääoma 1.1.202070726413 715132 452 
Raportointikauden tulos3 5463 546 
Muut laajan tuloksen erät-208-208 
Laaja tulos yhteensä-20817 2603 337 
Osakeperusteiset maksut7979 
Oma pääoma 31.3.202049926417 339135 868 
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202011 86024 68181 269-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.202011 86024 68181 361-44


1 000 euroaKurssi-erotArvon-muutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202070726413 715132 452
Raportointikauden voitto30 11630 116
Muut laajan tuloksen erät-14 640-270-7-14 917
Laaja tulos yhteensä-14 640-27030 10915 199
Osakeperusteiset maksut1 0151 015
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako-2 876-2 876
Oma pääoma 31.12.2020-13 933-741 962145 882

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-3/20211-3/20201-12/2020
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto13 7743 54630 116
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä5 1218 22434 626
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta18 89411 77064 742
Nettokäyttöpääoman muutos-2 157-879-1 023
Rahoituserät-283-1 399-4 289
Tuloverot-501-82-2 438
Liiketoiminnan rahavirta15 9549 41056 991
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-4 255-1 666-10 885
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit12
Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä2 123
Investointien rahavirta-2 132-1 666-10 873
    
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot10 00015 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-638-14 779-31 968
Lainasaamisten takaisinmaksu9 301
Osingonjako-2 876
Rahoituksen rahavirta8 663-4 779-19 845
    
Rahavarojen muutos22 4852 96526 274
    
Rahavarat raportointikauden alussa57 87737 74137 741
Valuuttakurssimuutosten vaikutus1 637485-6 138
Rahavarojen muutos22 4852 96526 274
Rahavarat raportointikauden lopussa81 99941 19057 877

TUNNUSLUVUT

 1-3/20211-3/20201-12/2020
Liikevaihdon muutos, % *4,70,411,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %17,512,115,2
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %16,110,213,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %11,85,18,6
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %2,8-1,8-1,2
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %14,63,47,4
Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, %11,93,26,6
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa5 22684910 406
Poistot, 1 000 euroa4 9425 61821 432
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %28,12,021,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %19,84,816,7
Omavaraisuusaste, %43,943,146,0
Velkaantumisaste (gearing), %13,343,725,4
Henkilöstö keskimäärin703678689
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton0,240,060,52
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu0,240,060,52
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,280,160,99
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,642,362,53
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 599 16457 529 86857 568 341
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa5,742,455,08
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa5,002,002,00
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa6,242,655,36
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa5,602,274,29
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa330,6140,9292,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä7 004 1471 404 87012 937 753
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä12,22,422,5

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

   31.3.202131.3.202031.12.2020
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  99 64294 83499 892
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  2 58413 0662 539
Korolliset saamiset ja rahavarat  -81 999-48 593-65 331
Korolliset nettovelat  20 22759 30737 101

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 
   


1 000 euroa 31.3.202131.3.202031.12.2020
Raportointikauden voitto 13 7743 54630 116
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 581 24557 529 86857 549 842
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 912 92057 609 58657 796 591
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton 0,240,060,52
Laimennettu 0,240,060,52

        

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  31.3.202131.3.202031.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 15 9549 41056 991
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 599 16457 529 86857 568 341
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,280,160,99

                
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  31.3.202131.3.202031.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 152 227135 868145 882
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 599 16457 529 86857 568 341
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,642,362,53

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  31.3.202131.3.202031.12.2020
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 599 16457 529 86857 568 341
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa5,742,455,08
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 330,6140,9292,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  31.3.202131.3.202031.12.2020
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 7 004 1471 404 87012 937 753
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 581 24557 529 86857 549 842
Osakkeiden vaihto, % 12,22,422,5

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2021 ja 2020 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


1 000 euroa 31.3.202131.3.202031.12.2020
Liikevoitto 13 5925 66439 492
+ Poistot ja arvonalentumiset4 9425 61821 432
Käyttökate 18 53411 28260 924

Bruttoinvestoinnit

     
1 000 euroa 31.3.202131.3.202031.12.2020
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 1921306
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin5 20782810 100
Bruttoinvestoinnit 5 22684910 406

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


     
1 000 euroa 31.3.202131.3.202031.12.2020
Korolliset velat 100 381104 893100 293
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 1 8453 0062 138
Korolliset saamiset -7 403-7 454
Rahavarat-81 999-41 190-57 877
Korolliset nettovelat 20 22759 30737 101
     
Korolliset velat 100 381104 893100 293
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 1 8453 0062 138
Korollisten velkojen nimellisarvo 102 226107 900102 431

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 31.3.202131.3.202031.12.2020
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 40 3442 64530 116
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2020 / 31.3.2019 / 31.12.2019 135 868133 776132 452
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.3.2020 138 551133 178135 868
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2020 / 30.9.2021 / 30.6.2020 144 074136 871138 551
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2020/ 31.12.2019 / 30.9.2020 145 882132 452144 074
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2021 / 31.3.2020 / 31.12.2020 152 227135 868145 882
Keskiarvo 143 320134 429139 365
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % 28,12,021,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat


1 000 euroa 31.3.202131.3.202031.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 152 227135 868145 882
Korolliset velat 100 381104 893100 293
Sijoitettu pääoma 252 608240 761246 175

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 31.3.202131.3.202031.12.2020
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 47 42010 83239 492
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 8581 005925
Yhteensä 48 27811 83740 416
     
Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019 / 31.12.2019 240 761250 259241 615
Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.3.2020 238 195249 752240 761
Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2021 / 30.6.2020 240 368246 660238 195
Sijoitettu pääoma 31.12.2020/ 31.12.2019 / 30.9.2020 246 175241 615240 368
Sijoitettu pääoma 31.3.2021 / 31.3.2020 / 31.12.2020 252 608240 761246 175
Keskiarvo 243 621245 809241 423
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 19,84,816,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 31.3.202131.3.202031.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 152 227135 868145 882
     
Taseen loppusumma 346 997315 772317 381
Saadut ennakot -60-313-23
  346 937315 459317 358
     
Omavaraisuusaste, % 43,943,146,0

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä


1 000 euroa 31.3.202131.3.202031.12.2020
Korolliset nettovelat 20 22759 30737 101
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 152 227135 868145 882
Velkaantumisaste, % 13,343,725,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-3/20211-3/20201-12/2020
Suomi7808043 180
Muu Eurooppa41 47234 919156 060
Pohjois- ja Etelä-Amerikka72 37073 677295 975
Muut maat7118033 678
Yhteensä115 333110 203458 893

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20212020
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Amerikat71 90466 82971 94777 16273 170
Eurooppa43 43244 27643 54245 04737 054
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-2-19-54-38-21
Yhteensä115 333111 086115 435122 170110 203

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20212020
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Liikevaihto115 333111 086115 435122 170110 203
Vertailukelpoinen käyttökate18 53413 54618 10717 98911 282
% liikevaihdosta16,112,215,714,710,2
Käyttökate18 53413 54618 10717 98911 282
% liikevaihdosta16,112,215,714,710,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto13 5928 53012 90712 3915 664
% liikevaihdosta11,87,711,210,15,1
Nettorahoituskulut3 266-64-1 761-1 813-1 945
Voitto ennen tuloveroja16 8588 46611 14610 5793 719
% liikevaihdosta14,67,69,78,73,4

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 12 002 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 128 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 14 742 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 146 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 31.3.202131.3.202031.12.2020
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa104 66616 748121 58420 020121 58420 020
Investoinnit ja lisäykset5 207198282110 100306
Poistot ja arvonalentumiset-3 284-861-3 822-898-14 354-3 549
Kurssierot ja muut muutokset3 46119-2 4109-12 664-29
Kirjanpitoarvo kauden lopussa110 05015 925116 18119 151104 66616 748

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 31.3.202131.3.202031.12.2020
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa17 78414 31914 319
Lisäykset911457 410
Myynnit ja vähennykset-11-80
Poistot ja arvonalentumiset-797-897-3 530
Kurssierot ja muut muutokset33887-335
Kirjanpitoarvo kauden lopussa17 40513 65417 784

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-3/20211-3/20201-12/2020
Korolliset velat yhteensä kauden alussa100 293109 163109 163
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa2 53916 98616 986
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-638-14 779-31 968
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset10 00015 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan2966276
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-13-625
Siirrot pitkäaikaisista lainoista6227703 001
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan4423-130
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa2 58413 0662 539
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa14 89210 46410 464
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan68797 744
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-4-3
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-622-770-3 001
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan30861-312
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa14 6429 83514 892
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa   82 86281 71481 714
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan2932801 148
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa83 15581 99482 862
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 100 381104 893100 293

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa31.3.202131.3.202031.12.2020
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut124181104
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset4 4426 586
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu11734
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista3 9228 4924 317
Muut omat vastuut31 30432 19733 452
Yhteensä35 22640 68937 769

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 31.3.202131.3.202031.12.2020
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
suojauslaskentaa ei sovelleta2 729-664 431-442 99160

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset55 43255 43255 432
Korko- ja muut rahoitussaamiset340340340
Rahavarat81 99981 99981 999
Yhteensä 31.3.2021137 771421138 192138 192


  
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347421768768
Lainasaamiset3 4763 9787 4547 454
Myyntisaamiset51 12851 12851 128
Johdannaissaamiset616161
Korko- ja muut rahoitussaamiset378378378
Rahavarat57 87757 87757 877
Yhteensä 31.12.20203 885113 360421117 666117 666

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

RAHOITUSVELAT

 31.3.202131.12.2020
1 000 euroaKirjan-
pitoarvo
Käypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat83 15587 66985 00082 86287 66185 000
Vuokrasopimusvelat14 64214 64214 64214 89214 89214 892
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat97 797102 31199 64297 754102 55399 892
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Vuokrasopimusvelat2 5842 5842 5842 5392 5392 539
Korkovelat1 0601 0601 060522522522
Johdannaisvelat666666111
Muut lyhytaikaiset velat639639639552552552
Ostovelat51 13451 13451 13442 02442 02442 024
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat55 48455 48455 48445 63945 63945 639
       
Yhteensä153 280157 795155 126143 393148 191145 531

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat

   
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä421
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttajohdannaiset, velat-66
Yhteensä-66

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051


Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2021_FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus