Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Ennätyksellisen korkea liikevaihto ja liikevoitto toisella neljänneksellä

Suominen Oyj:n Puolivuosikatsaus 12.8.2020 klo 9.30

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020:
Ennätyksellisen korkea liikevaihto ja liikevoitto toisella neljänneksellä

AVAINLUKUJA

 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Liikevaihto, milj. euroa122,2103,8232,4213,6411,4
Käyttökate18,09,129,318,433,7
Käyttökate, %14,78,812,68,68,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa12,42,718,15,68,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, %10,12,67,82,62,0
Liikevoitto, milj. euroa12,42,718,15,68,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa8,40,411,91,50,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa9,69,119,06,729,9
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,170,160,330,120,52
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,150,010,210,030,00
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %8,92,73,7
Velkaantumisaste (gearing), %40,965,050,7

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhti–kesäkuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 122,2 milj. euroa (103,8)
- Liikevoitto parani merkittävästi ja oli 12,4 milj. euroa (2,7)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 9,6 milj. euroa (9,1)

Tammi–kesäkuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 232,4 milj. euroa (213,6)
- Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 18,1 milj. euroa (5,6)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 19,0 milj. euroa (6,7)

Näkymät vuodelle 2020 muuttumattomat

Suominen toistaa 17.6.2020 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuodesta 2019. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Toimitusjohtaja Petri Helsky:

”Suominen saavutti vuoden 2020 toisella neljänneksellä ennätyksellisen korkean neljännesvuosittaisen liikevaihdon ja liikevoiton. Liikevaihtomme kasvoi 18 % ja oli 122,2 milj. euroa (103,8). Myyntimäärät kasvoivat merkittävästi mutta myyntihinnat laskivat alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Suurin syy volyymien kasvuun oli COVID-19 pandemiasta johtuva pyyhintätuotteiden korkeampi kysyntä. Pystyimme vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ajamalla tuotantoamme tehokkaasti huolimatta pandemian aiheuttamista haasteista.

Liikevoittomme parani merkittävästi ja oli 12,4 milj. euroa (2,7) vuoden toisella neljänneksellä pääasiassa korkeammista tuotanto- ja myyntimääristä johtuen. Myös katteemme paranivat raaka-aineiden hintojen ja muiden suorien tuotekustannusten kompensoidessa myyntihintojen laskun, samalla kun kiinteät kustannukset saatiin pidettyä hyvin hallinnassa.

Vuoden 2020 ensimmäistä puoliskoa leimasi COVID-19 pandemia. Tänä aikana painopisteemme on ollut henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden varmistamisessa ja liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistamisessa. Varmistimme myös taloudellista asemaamme ja likviditeettiämme uusimalla syndikoidun luottolimiittijärjestelymme, jota koskeva sopimus allekirjoitettiin heti katsauskauden jälkeen heinäkuun alussa.

Pandemia kasvatti myyntivolyymeja kaikilla markkinoillamme myös vuoden toisella neljänneksellä. Vaikka odotammekin korkeamman kysynnän jatkuvan tulevina kuukausina, useilla tehtaillamme suunnitellut huoltoseisokit rajoittavat tuotantomääriämme vuoden toisella puoliskolla. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

Kesäkuussa nostimme kuluvan vuoden tulosnäkymiämme johtuen odotettua vahvemmasta kehityksestä kaikilla markkinoillamme. Ohjeistuksemme mukaisesti odotamme, että vuoden 2020 vertaulukelpoinen liikevoitto paranee merkittävästi vuodesta 2019.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana lanseerasimme FIBRELLA® Shield-nimisen kuitukangasmateriaalin henkityssuojainten valmistukseen. Materiaali täyttää tyypin II hengityssuojainta koskevat vaatimukset. Tällaisia suojaimia käyttävät mm. terveydenhuollon ammattilaiset. Olen ylpeä tiimistämme sekä poikkeuksellisen nopeasta innovaatioprosessista, joka mahdollisti uuden materiaalin lanseeraamisen markkinoille näin lyhyessä ajassa. Tämä on tärkeä lisä tuotetarjonnassamme, jolla voimme auttaa pandemian vastaisessa taistelussa, joskin näiden tuotteiden merkitys myynnillemme on vähäinen.

Vuoden esimmäinen puolisko oli taloudellisesti hyvin vahva ja jatkamme henkilöstömme turvallisuuden ja terveyden varmistamistoimenpiteitä, asiakkaidemme palvelua ja strategiamme toteuttamista. Haluan kiittää kaikkia suomislaisia heidän kovasta työstään, joustavuudestaan ja sopeutumiskyvystään näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.” 

LIIKEVAIHTO

Huhti–kesäkuu 2020

Suomisen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 18 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 122,2 milj. euroa (103,8). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli - 0,4 milj. euroa.

Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 77,2 milj. euroa (65,0) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 45,0 milj. euroa (38,8).

Tammi–kesäkuu 2020

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 9 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 232,4 milj. euroa (213,6). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 1,3 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 150,3 milj. euroa (133,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 82,1 milj. euroa (80,3).  

LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2020

Liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 12,4 milj. euroa (2,7). Valuuttakurssien vaikutus liikevoittoon oli -0,8 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 10,6 milj. euroa (1,0) ja raportointikauden voitto 8,4 milj. euroa (0,4).

Tammi–kesäkuu 2020

Liikevoitto parani ja oli 18,1 milj. euroa (5,6). Valuuttakurssien vaikutus liikevoittoon oli -1,3 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 14,3 milj. euroa (2,6) ja raportointikauden voitto 11,9 milj. euroa (1,5). Tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 pandemian johdosta.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 56,7 milj. euroa (86,5). Velkaantumisaste oli 40,9 % (65,0 %) ja omavaraisuusaste 44,2 % (40,3 %). Taloudellinen asemamme ja likviditeettimme paranivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa -3,8 milj. euroa (-3,0) eli -1,6 % (-1,4%) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 1,3 milj. eurolla (pienensi 0,1 milj. eurolla). Nettorahoituskulut sisältävät lainasaamisista odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella
kirjatun luottotappiovarauksen, -0,5 milj. euroa, sekä varojen käyvän arvon muutoksen, +0,3 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 9,6 milj. euroa (9,1) ja tammi–kesäkuussa 19,0 milj. euroa (6,7). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,33 euroa (0,12) ja vuosineljänneksellä 0,17 euroa (0,16). Käyttöpääomaa sitoutui toisella vuosineljänneksellä 7,7 milj. euroa (vapautui 0,7 milj. euroa). Liikevaihdon parantuminen vaikutti käyttöpääomaan myyntisaamiset noustua kasvaneen myynnin johdosta.

Liiketoiminnan rahavirta parani vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähinnä paremmasta tuloksesta johtuen. Nettokäyttöpääoman muutos oli -8,6 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -9,8 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 2,5 milj. euroa (6,3), ja suurin yksittäinen investointi oli meneillään oleva tuotantolinjan parannusinvestointi yhdellä Italian tuotantolaitoksista. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat 11,2 milj. euroa (12,8).

COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Suomisen henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat tärkeimät prioriteetit. Suominen on varmistanut henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden monenlaisilla toimenpiteillä ja COVID-19 tilannetta seurataan tarkasti. Ennakoivan lähestymistapamme ansiosta vaikutukset kykyymme palvella asiakkaitamme ja jatkaa toimintaamme ovat olleet toistaiseksi rajalliset.

Kuitukankaiden valmistajana Suominen on oleellinen osa hankintaketjua, joka valmistaa desinfiointi- ja siivoustuotteita, kasvosuojia ja suojavaatteita kaikkien saataville ympäri maailmaa. Viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotannon välttämättömäksi toiminnaksi pandemian torjumiseksi alueilla, joilla muuta liiketoimintaa on suljettu.

Pandemia on kasvattanut tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla ja korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan tulevina kuukausina. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

Sekä Suomisen taloudellinen asema että rahavirta ovat pysyneet vahvoina pandemian aikana.

COVID-19 pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu osiossa Lähiajan riskit ja epävarmuudet.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA - HENKILÖSTÖ


Vuoden ensimmäisellä puoliskolle toimipaikoillamme tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapaturma (Lost time accident, LTA), (H1/2019: 2). Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn ja pitkän aikavälin tavoittemme on nolla poissaoloon johtavaa tapaturmaa.

Jatkoimme globaaleja koronaviruksen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitämme suojellaksemme työntekijöidemme turvallisuutta ja hyvinvointia ja varmistaaksemme, että toimintojamme voidaan jatkaa turvallisesti.

Monia henkilöstöön liittyviä prosesseja oli käynnissä vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.
Tavoitteiden asettaminen ja suoritusarviointi saatiin päätökseen noin 90 prosentilla keskustelujen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Henkilöstön pulse-kysely suoritettiin toisella neljänneksellä. Kyselyssä selvitettiin henkilöstön sitoutumiseen ja suoritukseen liittyviä kysymyksiä, sekä esitettiin muutamia kysymyksiä liittyen COVID-19 pandemiaan ymmärtääksemme nykytilan. Vastausten perusteella henkilöstömme on sitoutunutta ja voi hyvin Suomisella. Selkeä enemmistö vastaajista myös tunsi, että on pystynyt työskentelmään tehokkaasti pandemian aikana.

Jatkoimme työtä uudistetun vastuullisuusagendamme konkreettisten tavoitteiden ja mittareiden määrittämiseksi.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2020 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2020 oli 3 573 603 osaketta eli 6,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 3,99 euroa, alin 2,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,84 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,87 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2020 oli 222,8 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 700 230 omaa osaketta 30.6.2020.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 29 121 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 28.5.2020.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Aikaisempia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2019, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Suomisen hallitus hyväksyi 11.12.2017 konsernin johdolle ja avainhenkilöille osakeperusteisen kannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuvat palkkiojärjestelmät. Osakepalkkiojärjestelmässä on tällä hetkellä kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuoden 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot

Jakso2018-20192019-20212020-2022
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) ja EBIT %Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2021Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023
OsallistujatNoin 20 henkilöäNoin 20 henkilöäNoin 20 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä502 000729 000893 000

Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelikokouksesta 250 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Andreas Ahlström, Sari Pajari ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Björn Borgman ja Nina Linander.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 19.3.2020 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3.4.2020 Suominen maksoi osinkoja 2,9 milj. euroa vuodelta 2019, joka vastaa 0,05 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi uudelleen Sari Pajari. Uudeksi jäseneksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Björn Borgman.

Hallituksen valtuutukset 

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tällä hetkellä COVID-19 pandemia aiheuttaa epävarmuutta. Virukseen liittyvät riskit ovat koskeneet Suomisen henkilöstön sekä asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta, mahdollista raaka-ainepulaa sekä mahdollisia asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme sulkemisia virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia, sekä kuljetukseen liittyvia ongelmia. Vuoden toisella puoliskolla suurimmat riskit koronavirukseen liittyen ovat mahdolliset pandemian uudet allot Suomisen toimintamaissa ja niistä aiheutuvat vaikutukset toimintaamme.

Olemme implementoineet laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Mysö valtaosalla asiakkaistamme tuotteiden kysyntä on kasvanut, ja tästä johtuen asiakkaisiimme liittyvät luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet. COVID-19 pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappiohin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja luottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä sekä taloudellisissa olosuhteissa ja taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta sekä ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Kuitukankaiden kysyntä on kasvanut COVID-19 pandemiasta johtuen. Lyhyellä aikavälillä korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Uusi vastuullisuustavoitteisiin sidottu syndikoitu luottolimiittijärjestely

Suominen ilmoitti 13.7.2020 sopineensa uudesta kolmivuotisesta 100 miljoonan euron syndikoidusta luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa kaksi kertaa vuosi kerrallaan. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordean kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing).

Lainan marginaali kasvaa tai pienenee riippuen siitä, miten hyvin Suominen saavuttaa kaksi vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta:

  • Vastuullisten tuotteiden myynnin kasvu
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Uusi lainajärjestely korvaa Suomisen aiemman, 100 miljoonan euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Nordea ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Suominen toistaa 17.6.2020 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuodesta 2019. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Suominen on laatinut vuodelta 2019 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja
palkkioselvityksen suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 12.8.2020 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2020-q2. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuten voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 56242138#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsauksensa torstaina 22.10.2020 noin klo 9.30.


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2020

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2020 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2019.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2020, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE 

1 000 euroa30.6.202030.6.201931.12.2019
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet18 33521 57220 020
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet111 587124 956121 584
Käyttöoikeusomaisuuserät13 03715 89114 319
Lainasaamiset3 6503 3483 650
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777777777
Muut pitkäaikaiset saamiset614370
Laskennalliset verosaamiset1 9802 3742 091
Pitkäaikaiset varat yhteensä164 922184 456178 007
 

 
   
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus38 71847 29439 257
Myyntisaamiset60 69361 28246 728
Lainasaamiset3 3494 0173 845
Muut lyhytaikaiset saamiset7 2075 8643 820
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset581965701
Rahavarat38 66626 53037 741
Lyhytaikaiset varat yhteensä149 214145 952132 093
    
Varat yhteensä314 136330 408310 100
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto81 36181 26981 269
Omat osakkeet-44-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot2264264
Kurssierot-2 601284707
Kertyneet voittovarat23 29114 86513 715
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma138 551133 178132 452
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat14 04912 41112 786
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä769815788
Varaukset1 6561 5571 608
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat9 22911 82710 464
Muut pitkäaikaiset velat171717
Joukkovelkakirjalainat82 27781 15481 714
Pitkäaikaiset velat yhteensä107 997107 780107 375
    
Lyhytaikaiset velat   
Joukkovelkakirjalainat15 716
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat3 1392 8772 986
Muut lyhytaikaiset korolliset velat5 0005 00014 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat6643175
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat58 78665 54053 282
Lyhytaikaiset velat yhteensä67 58889 45070 273
    
Velat yhteensä175 585197 230177 648
    
Oma pääoma ja velat yhteensä314 136330 408310 100

TULOSLASKELMA

  Oikaistu OikaistuOikaistu
1 000 euroa4-6/20204-6/20191-6/20201-6/20191-12/2019
Liikevaihto122 170103 824232 373213 590411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut-102 656-93 347-199 569-193 489-374 501
Bruttokate19 51410 47732 80320 10136 911
Liiketoiminnan muut tuotot7856841 3371 6032 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-7 146-7 200-14 290-13 862-27 268
Tutkimus- ja kehityskulut-645-914-1 325-1 722-3 376
Liiketoiminnan muut kulut-117-392-470-504-1 041
Liikevoitto 12 3912 65518 0555 6168 129
Nettorahoituskulut-1 813-1 695-3 757-2 992-5 998
Voitto ennen tuloveroja10 57996014 2982 6252 132
Tuloverot-2 179-585-2 353-1 124-1 907
Raportointikauden voitto 8 40037511 9451 500225
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton0,150,010,210,030,00
Laimennettu0,150,010,210,030,00

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/20204-6/20191-6/20201-6/20191-12/2019
      
Raportointikauden voitto8 40037511 9451 500225
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot-2 808-1 223-3 2761 0151 570
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät-327-327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-22713033-62-193
Yhteensä-3 362-1 093-3 5719531 377
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät75
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-21
Yhteensä54
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-3 362-1 093-3 5719531 431
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä5 038-7188 3752 4531 656

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202011 86024 68181 269-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako
Oma pääoma 30.6.202011 86024 68181 361-44


1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202070726413 715132 452
Raportointikauden voitto11 94511 945
Muut laajan tuloksen erät-3 309-262-3 571
Laaja tulos yhteensä-3 309-26225 6608 375
Osakeperusteiset maksut508508
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako-2 876-2 876
Oma pääoma 30.6.2020-2 601223 291138 551
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeetKurssi-erot 
Oma pääoma 1.1.201911 86024 68181 185-44-669 
Raportointikauden voitto 
Muut laajan tuloksen erät953 
Laaja tulos yhteensä953 
Osakeperusteiset maksut 
Omien osakkeiden luovutus84 
Oma pääoma 30.6.201911 86024 68181 269-44284 


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.201926413 237130 513
Raportointikauden voitto1 5001 500
Muut laajan tuloksen erät953
Laaja tulos yhteensä1 5002 453
Osakeperusteiset maksut128128
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 30.6.201926414 865133 178


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201911 86024 68181 185-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 31.12.201911 86024 68181 269-44


1 000 euroaKurssi-erotArvon-muutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019-66926413 237130 513
Raportointikauden voitto225225
Muut laajan tuloksen erät1 377 541 431
Laaja tulos yhteensä1 3772791 656
Osakeperusteiset maksut198198
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 31.12.201970726413 715132 452

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-6/20201-6/20191-12/2019
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto11 9451 500225
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä18 12117 46834 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta30 06718 96934 810
Nettokäyttöpääoman muutos-8 612-9 7801 631
Rahoituserät-2 097-1 620-5 222
Tuloverot-353-829-1 324
Liiketoiminnan rahavirta19 0056 73929 895
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-3 923-6 581-10 520
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit073
Investointien rahavirta-3 923-6 581-10 447
    
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot15 00010 00038 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-25 585-11 394-47 572
Osingonjako-2 876
Rahoituksen rahavirta-13 462-1 394-9 572
    
Rahavarojen muutos1 621-1 2359 875
    
Rahavarat raportointikauden alussa37 74127 75727 757
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-6969109
Rahavarojen muutos1 621-1 2359 875
Rahavarat raportointikauden lopussa38 66626 53037 741

TUNNUSLUVUT

 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Liikevaihdon muutos, % *17,7-5,68,8-1,4-4,6
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %16,010,114,19,49,0
Käyttökate,  osuus liikevaihdosta, %14,78,812,68,68,2
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %10,12,67,82,62,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %10,12,67,82,62,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,5-1,6-1,6-1,4-1,5
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %8,70,96,21,20,5
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %6,90,45,10,70,1
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa1 6062 4952 4556 28911 198
Poistot, 1 000 euroa5 5986 43411 21512 78125 539
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %7,9-1,30,2
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %8,92,73,7
Omavaraisuusaste, %44,240,342,7
Velkaantumisaste (gearing), %40,965,050,7
Henkilöstö keskimäärin685691685
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton0,150,010,210,030,00
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu0,150,010,210,030,00
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,170,160,330,120,52
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,412,312,30
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 558 98957 529 86857 529 868
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa3,872,362,31
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,002,042,04
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa3,992,702,70
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa2,842,412,38
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa222,8135,8132,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä3 573 6032 775 1564 655 863
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä6,24,88,1

*   Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

   30.6.202030.6.201931.12.2019
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  94 22996 82795 464
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  8 13923 60716 986
Korolliset saamiset ja rahavarat  -45 665-33 895-45 236
Korolliset nettovelat  56 70386 53967 213

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2019 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2019 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

                     

1 000 euroa 30.6.202030.6.201931.12.2019
Raportointikauden voitto 11 9451 500225
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 535 14857 501 82157 515 960
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 687 19257 540 78257 601 340
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton 0,210,030,00
Laimennettu 0,210,030,00

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  30.6.202030.6.201931.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 19 0056 73929 894
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 558 98957 529 86857 529 868
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,330,120,52

                                           
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  30.6.202030.6.201931.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 138 551133 178132 452
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 558 98957 529 86857 529 868
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,412,312,30

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.6.202030.6.201931.12.2019
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 558 98957 529 86857 529 868
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa3,872,362,31
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 222,8135,8132,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


     
  30.6.202030.6.201931.12.2019
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 3 573 6032 775 1564 655 863
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 535 14857 501 82157 515 960
Osakkeiden vaihto, % 6,24,88,1

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


1 000 euroa 30.6.202030.6.201931.12.2019
Liikevoitto 18 0555 6168 129
+ Poistot ja arvonalentumiset11 21512 78125 539
Käyttökate 29 27118 39733 668

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.6.202030.6.201931.12.2019
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 1051 8832 224
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin2 3504 4068 974
Bruttoinvestoinnit 2 4556 28911 198

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.6.202030.6.201931.12.2019
Korolliset velat 99 645116 573109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 7233 8603 286
Korolliset saamiset -6 999-7 365-7 495
Rahavarat-38 666-26 530-37 741
Korolliset nettovelat 56 70386 53967 213
     
Korolliset velat 99 645116 573109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 7233 8603 286
Korollisten velkojen nimellisarvo 102 368120 434112 450

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 30.6.202030.6.201931.12.2019
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 10 670-1 660225
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.12.2018 133 178132 631130 513
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2019 / 30.9.2018 / 31.3.2019 136 871130 981133 776
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2019 / 31.12.2018 / 30.6.2019 132 452130 513133 178
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2020 / 31.3.2019 / 30.9.2019 135 868133 776136 871
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.12.2019 138 551133 178132 452
Keskiarvo 135 384132 216133 358
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,9-1,30,2

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat


1 000 euroa 30.6.202030.6.201931.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 138 551133 178132 452
Korolliset velat 99 645116 573109 163
Sijoitettu pääoma 238 195249 752241 615

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 30.6.202030.6.201931.12.2019
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 20 5685 7448 129
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 1 001829981
Yhteensä 21 5696 5739 110
     
Sijoitettu pääoma 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.12.2018 249 752238 589231 977
Sijoitettu pääoma 30.9.2019 / 30.9.2018 / 31.3.2019 246 660227 186250 259
Sijoitettu pääoma 31.12.2019 / 31.12.2018 / 30.6.2019 241 615231 977249 752
Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019 / 30.9.2019 240 761250 259246 660
Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.12.2019 238 195249 752241 615
Keskiarvo 243 397239 553244 053
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,92,73,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot
   


     
1 000 euroa 30.6.202030.6.201931.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 138 551133 178132 452
     
Taseen loppusumma 314 136330 408310 100
Saadut ennakot -442-179-58
  313 694330 229310 042
     
Omavaraisuusaste, % 44,240,342,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 


1 000 euroa 30.6.202030.6.201931.12.2019
Korolliset nettovelat 56 70386 53967 213
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 138 551133 178132 452
Velkaantumisaste, % 40,965,050,7


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-6/20201-6/20191-12/2019
Suomi1 6921 3382 527
Muu Eurooppa76 18476 251145 055
Pohjois- ja Etelä-Amerikka152 515133 833259 560
Muut maat1 9822 1684 270
Yhteensä232 373213 590411 412

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

       
  20202019
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Amerikat77 16273 17062 18066 16165 01168 326
Eurooppa45 04737 05432 29437 23338 79841 466
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-38-21-15-3014-25
Yhteensä122 170110 20394 459103 363103 824109 766

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

       
 20202019
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto122 170110 20394 459103 363103 824109 766
Käyttökate17 98911 2827 4377 8349 0899 309
% liikevaihdosta14,710,27,97,68,88,5
Vertailukelpoinen liikevoitto12 3915 6641 4051 1082 6552 961
% liikevaihdosta10,15,11,51,12,62,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto12 3915 6641 4051 1082 6552 961
% liikevaihdosta10,15,11,51,12,62,7
Nettorahoituskulut-1 813-1 945-1 926-1 080-1 695-1 297
Voitto ennen tuloveroja10 5793 719-521289601 665
% liikevaihdosta8,73,4-0,60,00,91,5

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 19.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2020 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 29 121 osaketta. Osakkeet luovutettiin 28.5.2020 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 92 400 euroa eli noin 3,17 euroa osakkeelta.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 30.6.202030.6.201931.12.2019
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa121 58420 020129 39121 231129 39121 231
IFRS 16 -standardin käyttöönotto-149-149
Investoinnit ja lisäykset2 3501054 4061 8838 9742 224
Myynnit ja vähennykset-10-1
Poistot ja arvonalentumiset-7 616-1 791-9 523-1 546-18 608-3 448
Kurssierot ja muut muutokset-4 732183241 97712
Kirjanpitoarvo kauden lopussa111 58718 335124 95621 572121 58420 020

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 30.6.202030.6.201931.12.2019
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa14 31916 94616 946
Lisäykset536717946
Myynnit ja vähennykset-103-215
Poistot ja arvonalentumiset-1 808-1 712-3 483
Kurssierot ja muut muutokset-1044125
Kirjanpitoarvo kauden lopussa13 03715 89214 319

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

    
1 000 euroa1-6/20201-6/20191-12/2019
Korolliset velat yhteensä kauden alussa109 163101 463101 463
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa16 98620 76520 765
IFRS 16 -standardin soveltaminen2 6642 664
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-25 585-11 394-47 572
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset15 00010 00038 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan186148218
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-5-20-99
Siirrot pitkäaikaisista lainoista1 5661 3932 942
Joukkovelkakirjalainan jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan2943
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-10825
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa8 13923 59216 986
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa10 4648484
IFRS 16 -standardin soveltaminen12 62212 622
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan350570733
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-84-121
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-1 566-1 393-2 942
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-182888
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa9 22911 82710 464
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 81 71480 61580 615
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan5635391 099
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa82 27781 15481 714
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 99 645116 573109 163

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa30.6.202030.6.201931.12.2019
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut158298179
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset1 877892
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu15233
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista7 64910 4729 906
Muut omat vastuut30 1272 5832 203
Yhteensä37 77613 01012 108

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 30.6.202030.6.201931.12.2019
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
  suojauslaskentaa ei sovelleta2 480-462 891-6

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset3 3493 6506 9996 999
Myyntisaamiset60 69360 69360 693
Korko- ja muut rahoitussaamiset572572572
Rahavarat38 66638 66638 666
Yhteensä 30.6.20203 696103 580429107 706107 706


1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset3 8453 6507 4957 495
Myyntisaamiset46 72846 72846 728
Korko- ja muut rahoitussaamiset313313313
Rahavarat37 74137 74137 741
Yhteensä 31.12.20194 19388 43242993 05493 054

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

Suominen seuraa jatkuvasti asiakkaiden myyntisaamissaldoja ja ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli saamiset ovat erääntyneet. COVID-19 epidemia on kasvattanut eräiden asiakkaiden luottoriskiä johtuen markkinasta, jolla ne toimivat. Suurella osalla asiakkaista tuotteiden kysyntä on kuitenkin lisääntynyt eivätkä näiden asiakkaiden luottoriski tai myyntisaamisista odotettavissa olevat luottotappiot ole olennaisesti kasvaneet.


RAHOITUSVELAT


 30.6.202031.12.2019
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat82 27783 30085 00081 71486 06385 000
Vuokrasopimusvelat9 2299 2299 22910 46410 46410 464
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat91 50692 52994 22992 17796 52695 464
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat5 0005 0005 00014 00014 00014 000
Vuokrasopimusvelat3 1393 1393 1392 9862 9862 986
Korkovelat1 6071 6071 607551551551
Johdannaisvelat464646
Muut lyhytaikaiset velat846846846440440440
Ostovelat47 16647 16647 16644 49544 49544 495
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat57 80457 80457 80462 47362 47362 473
       
Yhteensä149 310150 333152 033154 650158 999157 936

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Lainasaamiset3 349
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777
Yhteensä4 126
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, velat-46
Yhteensä-46

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Suominen on uudelleenluokitellut eräitä hankinnan ja valmistuksen kuluja myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kuluiksi.

 

 

 
   
TULOSLASKELMA   
 JulkaistuOikaisuOikaistu
1 000 euroa1-6/20191-6/20191-6/2019
Liikevaihto213 590213 590
Hankinnan ja valmistuksen kulut-194 9201 431-193 489
Bruttokate18 6701 43120 101
Liiketoiminnan muut tuotot1 6031 603
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-12 431-1 431-13 862
Tutkimus ja kehitys-1 722-1 722
Liiketoiminnan muut kulut-504-504
Liikevoitto 5 6165 616
Nettorahoituskulut-2 992-2 992
Voitto ennen tuloveroja2 6252 625
Tuloverot-1 124-1 124
Raportointikauden voitto / tappio1 5001 500


 JulkaistuOikaisuOikaistu
1 000 euroa1-12/20191-12/20191-12/2019
Liikevaihto411 412411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut-377 2552 754-374 501
Bruttokate34 1572 75436 911
Liiketoiminnan muut tuotot2 9032 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-24 513-2 754-27 267
Tutkimus ja kehitys-3 376-3 376
Liiketoiminnan muut kulut-1 041-1 041
Liikevoitto 8 1298 129
Nettorahoituskulut-5 998-5 998
Voitto ennen tuloveroja2 1322 132
Tuloverot-1 907-1 907
Raportointikauden voitto / tappio225225


SUOMINEN OYJ
HallitusLisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q2 2020.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus