Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020: Liikevoitto lähes kaksinkertaistui, vahva rahavirta

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 23.4.2020 klo 9.30

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020:
Liikevoitto lähes kaksinkertaistui, vahva rahavirta


AVAINLUKUJA

 1-3/1-3/1-12/
 202020192019
Liikevaihto, milj. euroa110,2109,8411,4
Käyttökate11,39,333,7
Käyttökate, %10,28,58,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa5,73,08,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, %5,12,72,0
Liikevoitto, milj. euroa5,73,08,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa3,51,10,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa9,4-2,429,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,060,020,00
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,16-0,040,52
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %4,82,93,7
Velkaantumisaste (gearing), %43,768,350,7

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto nousi 0,4 % ja oli 110,2 milj. euroa (109,8)
- Liikevoitto lähes kaksinkertaistui ja oli 5,7 milj. euroa (3,0)
- Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 9,4 milj. euroa (-2,4)

Näkymät vuodelle 2020 päivitetty

Suominen arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan selvästi vuodesta 2019. On kuitenkin huomioitava, että tulosennuste vuoden jälkipuoliskolle on epävarma johtuen COVID-19 pandemiasta. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2020, julkaistu 29.1.2020:
Suominen arvio vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2019. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa.

Petri Helsky toimitusjohtaja:

“Suomisen liikevoitto lähes kaksinkertaistui ja oli 5,7 milj. euroa (3,0) vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, johtuen lähinnä korkeammista myyntimääristä, parantuneesta tuotannon tehokkuudesta, paremmasta raaka-ainetehokkuudesta ja suotuisammista raaka-aineiden hinnoista. Viime vuonna loppuun saatettu kasvuinvestointiprojekti Green Bayn tehtaallamme Yhdysvalloissa oli yksi tekijöistä, jotka mahdollistivat kasvaneen tuotannon. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,6 milj. euroa.

Liikevaihtomme pysyi vertailukauden tasolla ja oli 110,2 milj. euroa (109,8). Myyntimäärät kasvoivat mutta myyntihinnat laskivat johtuen alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 1,4 milj. euroa.

COVID-19 pandemia kasvatti myyntimääriä kaikilla markkina-alueillamme vuosineljänneksen loppua kohti ja lyhyellä aikavälillä korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan. Vuoden toisella puoliskolla COVID-19 pandemian aiheuttama kysynnän kasvu saattaa kuitenkin olla jo rauhoittunut. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa kuitukankaiden kysynnän kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa. Pandemian suurimmat Suomiselle aiheuttamat riskit ovat mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme mahdolliset sulkemiset virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia sekä logistiikkaan liittyvät ongelmat. Toistaiseksi olemme pystyneet toimimaan lähes normaalisti. Tämän ovat mahdollistaneet hyvin varhaisessa vaiheessa käyttöön otetut tiukat turvallisuusmenettelyt tartuntariskin minimoimiseksi tuotantolaitoksillamme. Lisäksi alueilla, joissa liiketoimintaa on suljettu, viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotantomme välttämättömäksi pandemian torjunnassa. Raaka-aineiden saatavuuteen liittyvien riskien suhteen seuraamme tilannetta tarkasti ja olemme määritelleet niiden osalta riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Olemme edistyneet tammikuussa 2020 julkaistun strategiamme toteuttamisessa. Yksi strategiamme kulmakivistä on vastuullisuus ja vahvistaaksemme johtajuuttamme vastuullisissa kuitukankaissa solmimme monivuotisen kaupallisen yhteistyösopimuksen Ahlstrom-Munksjön kanssa koskien Ställdalenin tehtaalla Ruotsissa valmistettavia tuotteitamme. Julkistimme myös investoinnin yhden tuotantolinjamme parantamiseksi Italiassa. Molemmat toimet lisäävät kykyämme vastata vastuullisten kuitukankaiden kasvavaan kysyntään.

Neljänneksen aikana saimme ensimmäisenä kuitukankaan valmistajana Water UK:n Fine to Flush –sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin HYDRASPUN® Royalille, joka on erityisesti kostean wc-paperin valmistukseen suunniteltu materiaali. HYDRASPUN® tuoteperhe oli ensimmäinen markkinoille lanseerattu huuhdeltaessa hajoava tuote, ja vastuullisten, huuhdeltaessa hajoavien tuotteiden tekeminen on Suomisen ydinosaamista.  

Taloudellisesti vuosi alkoi kannaltamme hyvin ja tällä hetkellä keskitymme varmistamaan, että henkilöstömme pysyy turvassa ja terveenä sekä tukemaan asiakkaitamme ja toteuttamaan strategiaamme.”

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 0,4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 110,2 milj. euroa (109,8). Myyntimäärät kasvoivat mutta myyntihinnat laskivat johtuen alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 1,4 milj.euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 73,2 milj. euroa (68,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 37,1 milj. euroa (41,5).
LIIKEVOITTO JA TULOS

Liikevoitto lähes tuplaantui vertailukaudesta ja oli 5,7 milj. euroa (3,0) lähinnä korkeammista myyntimääristä, parantuneesta tuotannon tehokkuudesta, paremmasta raaka-ainetehokkuudesta ja suotuisista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,6 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 3,7 milj. euroa (1,7) ja raportointikauden voitto 3,5 milj. euroa (1,1). Tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 pandemian johdosta.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 59,3 milj. euroa (91,4). Velkaantumisaste oli 43,7 % (68,3 %) ja omavaraisuusaste 43,1 % (39,9 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -1,9 milj. euroa (-1,3) eli 1,8 % (1,2 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 0,7 milj. eurolla. Vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,3 milj. eurolla. Lisäksi lainasaamisista kirjattiin 0,1 milj. euron suuruinen luottotappiovaraus odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella.

Liiketoiminnan rahavirta oli 9,4 milj. euroa (-2,4) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,16 euroa (-0,04). Liiketoiminnan rahavirran paranemiseen vaikutti eniten parantunut tulos ja nettokäyttöpääoman muutos. Käyttöpääomaa sitoutui lisää 0,9 milj. euroa (Q1 2019: sitoutui lisää 10,4 milj. euroa).

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 0,8 milj. euroa (3,8) ja ne olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat 5,6 milj. euroa (6,3).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Turvallinen työpaikka on meille yksi tärkeimmistä asioista. Keskitymme turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn ja pitkän aikavälin tavoittemme on nolla tapaturmaa (lost-time accidents, LTA).  Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä toimipaikoillamme ei tapahtunut yhtään tapaturmaa.

COVID-19 pandemian aikana olemme tehneet tiukkoja ja ennakoivia toimia varmistaaksemme työntekijöidemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin, sekä sen, että toimintamme jatkuu turvallisesti.

Suominen raportoi vuoden 2019 vastuullisuustyöstään osana vuoden 2019 vuosikertomusta,
joka julkaistiin 26.2.2020. Suomisen vuoden 2019 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiative GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2020 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2020 oli 1 404 870 osaketta eli 2,4 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,65 euroa, alin 2,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,27 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,45 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2020 oli 140,9 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 729 351 omaa osaketta 31.3.2020.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2020.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2019, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2019-2021

Suominen Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 uudesta johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa Suomisen hallituksen joulukuussa 2017 hyväksymälle palkkiojärjestelmälle.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, kalenterivuodet 2019–2021. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä.

Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2019–2021 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2019–2021 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 729 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajakson 2019–2021 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2022. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä on suunnattu valikoiduille Suominen-konsernin avainhenkilöille. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso

Suominen tiedotti 29.1.2020 että hallitus on päättänyt jatkaa konsernin johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteista kannustinjärjestelmää uudella ansaintajaksolla.

Osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2020–2022 ja sen piirissä on noin 20 henkilöä.

Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2020–2022 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Relative Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2020–2022 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 893 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajakson 2020–2022 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2023. Käteisenä maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.

Suomisen 19.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelikokouksesta 250 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Andreas Ahlström, Sari Pajari ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Björn Borgman ja Nina Linander.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 19.3.2020 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3.4.2020 Suominen maksoi osinkoja 2,9 milj. euroa vuodelta 2019, joka vastaa 0,05 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi uudelleen Sari Pajari. Uudeksi jäseneksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Björn Borgman.

Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Suominen tiedotti 19.3.2020, että Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Ernesto Levy jättää yhtiön 6.4.2020. Prosessi seuraajan nimeämiseksi on aloitettu. Liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Lynda Kelly toimii Amerikat liiketoiminta-alueen välisaikaisena johtajana oman roolinsa lisäksi.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Valmistukseen liittyvät riskit
Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.

Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yrityksestä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennakolta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.

Pandemian suurimmat Suomiselle aiheuttamat riskit ovat mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme mahdolliset sulkemiset virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia sekä logistiikkaan liittyvät ongelmat. Toistaiseksi olemme pystyneet toimimaan lähes normaalisti. Tämän ovat mahdollistaneet hyvin varhaisessa vaiheessa käyttöön otetut tiukat turvallisuusmenettelyt tartuntariskin minimoimiseksi tuotantolaitoksillamme. Lisäksi alueilla, joissa liiketoimintaa on suljettu, viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotantomme välttämättömäksi pandemian torjunnassa.

Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.

Kilpailu
Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen pääasiallisilla markkinoilla. Uusiin teknologioihin perustuvat ja halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yrityksen tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.

Raaka-aineiden hinta ja saatavuus
Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja näiden raaka-aineiden hinnanmuutosten siirtäminen sopimuksellisten asiakkaiden hintoihin kestää 2–5 kuukautta.

Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.

COVID-19 pandemia voi mahdollisesti aiheuttaa Suomiselle ongelmia raaka-aineiden saatavuudessa. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit
Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2019 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 65 %:sta (65 %) konsernin nettomyynnistä. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat määritetään luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten kehityksestä. Historiallisesti globaalien kulutusmieltymysten muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteista yleisesti, voivat kuitenkin muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostotottumuksia. Suominen tarkkailee aktiivisesti kuluttajatrendejä ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli kymmenen vuoden ajan.

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset
Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittava direktiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvässä asemassa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavilla poliittisilla päätöksillä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajautettu maantieteellisesti ja asiakkaat toimivat eri teollisuuden aloilla, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.

Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin valuuttakurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Investoinnit
Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia.

Kyberturvallisuus ja tietoturva
Suomisen toiminta on riippuvainen sen ICT-järjestelmien ja ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen ICT-järjestelmät ja ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan. Onnistuneilla verkkohyökkäyksillä voi olla myös suoria taloudellisia vaikutuksia.

Rahoitus- ja taloudelliset riskit  
Konserni altistuu useille rahoitusriskeille, kuten valuuttakurssi-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai niihin liittyviin virheellisiin tulkintoihin. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennallisia verosaamisia voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.

Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Alentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista tulevista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja laskelmissa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon alentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Kuitukankaiden kysyntä lääketieteellisiin ja desinfiointitarkoituksiin on kasvanut COVID-19-pandemiasta johtuen. Olemme myös Suomisella nähneet kysynnän kasvun ja lyhyellä tähtäimellä korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan. Vuoden toisella puoliskolla COVID-19 pandemian aiheuttama kysynnän kasvu saattaa kuitenkin olla jo rauhoittunut. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa kuitukankaiden kysynnän kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa.   

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Suominen arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan selvästi vuodesta 2019. On kuitenkin huomioitava, että tulosennuste vuoden jälkipuoliskolle on epävarma johtuen COVID-19 pandemiasta. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Suominen on laatinut vuodelta 2019 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja
palkkioselvityksen suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 23.4.2020 klo 11.30.

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2020-q1-results. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 49472689#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen julkaisee puolivuosikatsauksensa 2020 keskiviikkona 12.8.2020 noin klo 9.30.


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2020

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2020 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2019.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2020, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE 

    
1 000 euroa31.3.202031.3.201931.12.2019
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet19 15121 47820 020
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet116 181129 366121 584
Käyttöoikeusomaisuuserät13 65416 25714 319
Lainasaamiset3 6503 3483 650
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777777777
Muut pitkäaikaiset saamiset651 04070
Laskennalliset verosaamiset1 8942 2982 091
Pitkäaikaiset varat yhteensä170 867190 060178 007
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus38 60950 69939 257
Myyntisaamiset54 66163 25546 728
Lainasaamiset3 7534 0173 845
Muut lyhytaikaiset saamiset4 9544 1843 820
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset1 7391 038701
Rahavarat41 19021 88137 741
Lyhytaikaiset varat yhteensä144 905145 074132 093
    
Varat yhteensä315 772335 135310 100
    
 

 

Oma pääoma ja velat
   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto81 26981 18581 269
Omat osakkeet-44-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot264264264
Kurssierot4991 377707
Kertyneet voittovarat17 33914 45313 715
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma135 868133 776132 452
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat14 36712 49512 786
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä773841788
Varaukset1 6401 5391 608
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat9 83412 10910 464
Muut pitkäaikaiset velat171717
Joukkovelkakirjalainat81 99480 88381 714
Pitkäaikaiset velat yhteensä108 624107 883107 375
    
Lyhytaikaiset velat   
Joukkovelkakirjalainat15 701
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat3 0662 7912 986
Muut lyhytaikaiset korolliset velat10 0005 00014 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat691965
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat58 14569 78853 282
Lyhytaikaiset velat yhteensä71 28093 47670 273
    
Velat yhteensä179 904201 359177 648
    
Oma pääoma ja velat yhteensä315 772335 135310 100

TULOSLASKELMA

  OikaistuOikaistu
1 000 euroa1-3/20201-3/20191-12/2019
Liikevaihto110 203109 766411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut-96 914-100 142-374 501
Bruttokate13 2899 62436 911
Liiketoiminnan muut tuotot5529192 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-7 144-6 661-27 268
Tutkimus ja kehitys-680-809-3 376
Liiketoiminnan muut kulut-353-111-1 041
Liikevoitto 5 6642 9618 129
Nettorahoituskulut-1 945-1 297-5 998
Voitto ennen tuloveroja3 7191 6652 132
Tuloverot-174-539-1 907
Raportointikauden voitto / tappio3 5461 126225
    
Osakekohtainen tulos, euroa   
Laimentamaton0,060,020,00
Laimennettu0,060,020,00

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20201-3/20191-12/2019
    
Raportointikauden voitto3 5461 126225
    
Muut laajan tuloksen erät:   
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi   
Kurssierot-4682 2381 570
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot259-192-193
Yhteensä-2082 0461 377
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi   
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät75
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-21
Yhteensä54
 

 

 
   
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-2082 0461 431
    
Raportointikauden laaja tulos yhteensä3 3373 1721 656

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202011 86024 68181 269-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Oma pääoma 31.3.202011 86024 68181 269-44


1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202070726413 715132 452
Raportointikauden tulos3 5463 546
Muut laajan tuloksen erät-208-208
Laaja tulos yhteensä-20817 2603 337
Osakeperusteiset maksut7979
Oma pääoma 31.3.202049926417 339135 868


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201911 86024 68181 185-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Oma pääoma 31.3.201911 86024 68181 185-44


1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019-66926413 237130 513
Raportointikauden tulos1 1261 126
Muut laajan tuloksen erät2 0462 046
Laaja tulos yhteensä2 0461 1263 172
Osakeperusteiset maksut9191
Oma pääoma 31.3.20191 37726414 453133 776


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201911 86024 68181 185-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 31.12.201911 86024 68181 269-44


1 000 euroaKurssi-erotArvon-muutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019-66926413 237130 513
Raportointikauden tulos225225
Muut laajan tuloksen erät1 377 541 431
Laaja tulos yhteensä1 3772791 656
Osakeperusteiset maksut198198
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 31.12.201970726413 715132 452

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-3/20201-3/20191-12/2019
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto3 5461 126225
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä8 2248 46734 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta11 7709 59234 810
Nettokäyttöpääoman muutos-879-10 4431 631
Rahoituserät-1 399-944-5 222
Tuloverot-82-557-1 324
Liiketoiminnan rahavirta9 410-2 35229 895
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-1 666-3 160-10 520
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit073
Investointien rahavirta-1 666-3 160-10 447
    
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot10 0005 00038 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-14 779-5 715-47 572
Rahoituksen rahavirta-4 779-715-9 572
    
Rahavarojen muutos2 965-6 2269 875
    
Rahavarat raportointikauden alussa37 74127 75727 757
Valuuttakurssimuutosten vaikutus485351109
Rahavarojen muutos2 965-6 2269 875
Rahavarat raportointikauden lopussa41 19021 88137 741

TUNNUSLUVUT

    
 1-3/20201-3/20191-12/2019
Liikevaihdon muutos, % *0,43,0-4,6
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % **12,18,89,0
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %5,12,72,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %5,12,72,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,8-1,2-1,5
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %3,41,50,5
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %3,21,00,1
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa8493 79411 198
Poistot, 1 000 euroa5 6186 34725 539
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %2,0-0,20,2
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %4,82,93,7
Omavaraisuusaste, %43,139,942,7
Velkaantumisaste (gearing), %43,768,350,7
Henkilöstö keskimäärin678690685
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton0,060,020,00
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu0,060,020,00
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,16-0,040,52
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,362,332,30
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 529 86857 496 24957 529 868
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa2,452,242,31
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,002,042,04
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,652,692,70
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa2,272,402,38
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa140,9128,8132,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä1 404 8702 444 5104 655 863
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä2,44,38,1

*   Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
** Oikaistu

   31.3.202031.3.201931.12.2019
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  94 83497 10995 464
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  13 06623 52116 986
Korolliset saamiset ja rahavarat  -48 593-29 247-45 236
Korolliset nettovelat  59 30791 38367 213

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2019 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2019 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

                     

     
1 000 euroa 31.3.202031.3.201931.12.2019
Raportointikauden voitto 3 5461 126225
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 529 86857 496 24957 515 960
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 609 58657 518 99757 601 340
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton 0,060,020,00
Laimennettu 0,060,020,00

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  31.3.202031.3.201931.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 9 410-2 35129 894
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 529 86857 496 24957 529 868
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,16-0,040,52

                                           
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  31.3.202031.3.201931.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 135 868133 776132 452
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 529 86857 496 24957 529 868
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,362,332,30

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  31.3.202031.3.201931.12.2019
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 529 86857 496 24957 529 868
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,452,242,31
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 140,9128,8132,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  31.3.202031.3.201931.12.2019
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 1 404 8702 444 5104 655 863
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 529 86857 496 24957 515 960
Osakkeiden vaihto, % 2,44,38,1

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


1 000 euroa 31.3.202031.3.201931.12.2019
Liikevoitto 5 6642 9618 129
+ Poistot ja arvonalentumiset5 6186 34725 539
Käyttökate 11 2829 30933 668

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 31.3.202031.3.201931.12.2019
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 211 0002 224
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin8282 7948 974
Bruttoinvestoinnit 8493 79411 198

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 31.3.202031.3.201931.12.2019
Korolliset velat 104 893116 483109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 3 0064 1463 286
Korolliset saamiset -7 403-7 365-7 495
Rahavarat-41 190-21 881-37 741
Korolliset nettovelat 59 30791 38367 213
     
Korolliset velat 104 893116 483109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 3 0064 4293 286
Korollisten velkojen nimellisarvo 107 900120 912112 450

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 31.3.202031.3.201931.12.2019
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 2 645-222225
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2019 / 31.3.2018 / 31.12.2018 133 776126 866130 513
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.3.2019 133 178132 631133 776
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2019 / 30.9.2018 / 30.6.2019 136 871130 981133 178
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2019 / 31.12.2018 / 30.9.2019 132 452130 513136 871
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2020 / 31.3.2019 / 31.12.2019 135 868133 776132 452
Keskiarvo 134 429130 954133 358
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,0-0,20,2

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat


1 000 euroa 31.3.202031.3.201931.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 135 868133 776132 452
Korolliset velat 104 893116 483109 163
Sijoitettu pääoma 240 761250 259241 615

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 31.3.202031.3.201931.12.2019
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 10 8326 0088 129
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 1 005827981
Yhteensä 11 8376 8349 110
     
Sijoitettu pääoma 31.3.2019 / 31.3.2018 / 31.12.2018 250 259232 580231 977
Sijoitettu pääoma 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.3.2019 249 752238 589250 259
Sijoitettu pääoma 30.9.2019 / 30.9.2018 / 30.6.2019 246 660227 186249 752
Sijoitettu pääoma 31.12.2019 / 31.12.2018 / 30.9.2019 241 615231 977246 660
Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019 / 31.12.2019 240 761250 259241 615
Keskiarvo 245 809236 118244 053
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,82,93,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 31.3.202031.3.201931.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 135 868133 776132 452
     
Taseen loppusumma 315 772335 135310 100
Saadut ennakot -313-48-58
  315 459335 087310 042
     
Omavaraisuusaste, % 43,139,942,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä


1 000 euroa 31.3.202031.3.201931.12.2019
Korolliset nettovelat 59 30791 38367 213
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 135 868133 776132 452
Velkaantumisaste, % 43,768,350,7


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-3/20201-3/20191-12/2019
Suomi8046712 527
Muu Eurooppa34 91939 064145 055
Pohjois- ja Etelä-Amerikka73 67769 037259 560
Muut maat8039944 270
Yhteensä110 203109 766411 412

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

 20202019
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Amerikat73 17062 18066 16165 01168 326
Eurooppa37 05432 29437 23338 79841 466
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-21-15-3014-25
Yhteensä110 20394 459103 363103 824109 766

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

NELJÄNNESVUOSIKEHITYS20202019
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Liikevaihto110 20394 459103 363103 824109 766
Vertailukelpoinen liikevoitto5 6641 4051 1082 6552 961
% liikevaihdosta5,11,51,12,62,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto5 6641 4051 1082 6552 961
% liikevaihdosta5,11,51,12,62,7
Nettorahoituskulut-1 945-1 926-1 080-1 695-1 297
Voitto ennen tuloveroja3 719-521289601 665
% liikevaihdosta3,4-0,60,00,91,5

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN  JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 31.3.202031.3.201931.12.2019
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa121 58420 020129 39121 231129 39121 231
IFRS 16 -standardin käyttöönotto-149-149
Investoinnit ja lisäykset828212 7941 0008 9742 224
Myynnit ja vähennykset-1-1
Poistot ja arvonalentumiset-3 822-898-4 728-762-18 608-3 448
Kurssierot ja muut muutokset-2 41091 910101 97712
Kirjanpitoarvo kauden lopussa116 18119 151129 21721 478121 58420 020

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 31.3.202031.3.201931.12.2019
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa14 31916 79716 797
IFRS 16 käyttöönotto149149
Lisäykset145114946
Myynnit ja vähennykset-60-215
Poistot ja arvonalentumiset-897-857-3 483
Kurssierot ja muut muutokset87264125
Kirjanpitoarvo kauden lopussa13 65416 40614 319

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-3/20201-3/20191-12/2019
Korolliset velat yhteensä kauden alussa109 163101 463101 463
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa16 98620 76520 765
IFRS 16 -standardin soveltaminen2 6642 664
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-14 779-5 715-47 572
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset10 0005 00038 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan6629218
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-1-99
Siirrot pitkäaikaisista lainoista7707102 942
Joukkovelkakirjalainan jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan1443
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan232525
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa13 06623 49216 986
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa10 4648484
IFRS 16 -standardin soveltaminen12 62212 622
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan7984733
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-59-121
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-770-710-2 942
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan618888
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa9 83512 10910 464
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 81 71480 61580 615
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan2802681 099
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa81 99480 88381 714
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 104 893116 483109 163

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa31.3.202031.3.201931.12.2019
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut181473179
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset886
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu42833
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista8 49210 5849 906
Muut omat vastuut32 1972 7012 203
Yhteensä40 68913 28512 108

Vuokravastuiden määrä on laskenut IFRS 16:n käyttöönoton johdosta.

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 31.3.202031.3.201931.12.2019
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
  suojauslaskentaa ei sovelleta4 431-442 777-24

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

  
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset3 7533 6507 4037 403
Myyntisaamiset54 66154 66154 661
Korko- ja muut rahoitussaamiset442442442
Rahavarat41 19041 19041 190
Yhteensä 31.3.20204 10099 943429104 472104 472


1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset3 8453 6507 4957 495
Myyntisaamiset46 72846 72846 728
Korko- ja muut rahoitussaamiset313313313
Rahavarat37 74137 74137 741
Yhteensä 31.12.20194 19388 43242993 05493 054


Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

RAHOITUSVELAT

 31.3.202031.12.2019
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat81 99477 77585 00081 71486 06385 000
Vuokrasopimusvelat9 8349 8349 83410 46410 46410 464
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat91 82887 60994 83492 17796 52695 464
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat10 00010 00010 00014 00014 00014 000
Vuokrasopimusvelat3 0663 0663 0662 9862 9862 986
Korkovelat1 0781 0781 078551551551
Johdannaisvelat444444
Muut lyhytaikaiset velat591591591440440440
Ostovelat48 38748 38748 38744 49544 49544 495
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat63 16563 16563 16562 47362 47362 473
       
Yhteensä154 993150 774157 999154 650158 999157 936

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Lainasaamiset3 753
Myytävissä olevat varat777
Yhteensä4 530
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, velat-44
Yhteensä-44

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Suominen on uudelleenluokitellut eräitä hankinnan ja valmistuksen kuluja myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kuluiksi.

 JulkaistuOikaisuOikaistu
1 000 euroa1-3/20191-3/20191-3/2019
Liikevaihto109 766109 766
Hankinnan ja valmistuksen kulut-100 822679-100 143
Bruttokate8 9446799 623
Liiketoiminnan muut tuotot919919
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-5 982-679-6 661
Tutkimus ja kehitys-809-809
Liiketoiminnan muut kulut-111-111
Liikevoitto 2 9612 961
Nettorahoituskulut-1 297-1 297
Voitto ennen tuloveroja1 6651 665
Tuloverot-539-539
Raportointikauden voitto / tappio1 1261 126
    
    
 JulkaistuOikaisuOikaistu
1 000 euroa1-12/20191-12/20191-12/2019
Liikevaihto411 412411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut-377 2552 754-374 501
Bruttokate34 1572 75436 911
Liiketoiminnan muut tuotot2 9032 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-24 513-2 754-27 267
Tutkimus ja kehitys-3 376-3 376
Liiketoiminnan muut kulut-1 041-1 041
Liikevoitto 8 1298 129
Nettorahoituskulut-5 998-5 998
Voitto ennen tuloveroja2 1322 132
Tuloverot-1 907-1 907
Raportointikauden voitto / tappio225225


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite

01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2020.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen