Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: Liikevoitto parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla, vaikka liikevaihto laski hieman

Suominen Oyj:n Puolivuosikatsaus 7.8.2019 klo 13.00

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019:
Liikevoitto parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla, vaikka liikevaihto laski hieman

AVAINLUKUJA

  4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
  2019 2018 2019 2018 2018
Liikevaihto, milj. euroa 103,8 110,0 213,6 216,6 431,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 2,7 2,9 5,6 4,5 4,6
Liikevoitto, milj. euroa 2,7 2,9 5,6 4,5 4,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa 0,4 1,8 1,5 1,4 -1,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,01 0,03 0,03 0,03 -0,03
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,01 0,03 0,03 0,03 -0,03
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,16 0,19 0,12 0,28 0,56
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 2,7 4,1 2,3
Velkaantumisaste (gearing), % * 65,0 59,6 65,9*

*oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhti–kesäkuu 2019 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 6 % ja oli 103,8 milj. euroa (110,0). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 3,4 milj. eurolla.
- Liikevoitto laski 9 % ja oli 2,7 milj. euroa (2,9).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 9,1 milj. euroa (10,8). Vertailukauden rahavirtaan vaikutti Yhdysvalloissa saatu 7,0 milj. euron veronpalautus.

Tammi–kesäkuu 2019 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 1 % ja oli 213,6 milj. euroa (216,6). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 8,1 milj. eurolla.
- Liikevoitto kasvoi 26 % ja oli 5,6 milj. euroa (4,5).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 6,7 milj. euroa (16,0). Liiketoiminnan rahavirta heikkeni lähinnä vertailukauden veronpalautusten sekä raportointikauden nettokäyttöpääoman sitoutumisen vuoksi.

Näkymät vuodelle 2019 muuttumattomat

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 (431,1 milj. euroa) tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paraneva vuodesta 2018 (4,6 milj. euroa) ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia.


Toimitusjohtaja Petri Helsky:

”Suomisen liikevaihto oli toisella neljänneksellä 103,8 milj. euroa. Myyntimäärät laskivat vertailukaudesta, mutta myyntihinnat paranivat johtuen siitä, että prioriteettimme on ollut kauppojen kannattavuus myyntivolyymin sijaan. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransi liikevaihtoamme 3,4 milj. eurolla toisella neljänneksellä. Liikevoittomme laski ja oli 2,7 (2,9) milj. euroa.

Toinen vuosineljännes jatkui samalla tasolla ensimmäisen neljänneksen kanssa. Katsottaessa vuoden ensimmäistä puoliskoa, liikevaihtomme laski hieman, mutta liikevoittomme parani.

Jatkoimme systemaattista kehitystyötä uudella tuotantolinjallamme Bethunessa, Yhdysvalloissa toisella neljänneksellä. Suoritimme useita koeajoja ja asiakashyväksyntäajoja, jotka aiheuttivat joitakin lisäkustannuksia. Jatkamme Bethunen uuden tuotantolinjan kehittämistä osana normaalia liiketoimintaa.

Heinäkuun alusta alkaen uudet liiketoiminta-alueemme ovat Amerikat ja Eurooppa. Olen varma, että tämän uuden organisaation myötä pystymme olemaan tehokkaampia, fokusoidumpia ja ketterämpiä, mikä tukee työtämme Suomisen kannattavuuden parantamiseksi jatkossa. Liiketoiminta-alueiden uudelleenjärjestelyistä johtuen toisella neljänneksellä oli 0,4 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia.

Konserninlaajuinen tietojärjestelmäuudistus saatiin päätökseen, kun uudet järjestelmät otettiin onnistuneesti käyttöön Paulínian tehtaalla Brasiliassa sekä Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa toisella neljänneksellä. Nyt kaikki kahdeksan tehdastamme käyttävät uusia järjestelmiä, jonka johdosta meillä on mahdollisuus edelleen lisätä toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja läpinäkyvyyttä.” 

LIIKEVAIHTO

Huhti–kesäkuu 2019

Suomisen liikevaihto laski huhti–kesäkuussa 6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 103,8 milj. euroa (110,0). Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen vaikutus liikevaihtoon oli 3,4 milj. euroa.

30.6.2019 saakka Suomisen liiketoiminta-alueet olivat Convenience ja Care. Convenience toimitti kuitukankaita rullatavarana erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care toimitti hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 96,1 milj. euroa (99,9) ja Care-liiketoiminta-alueen 7,7 milj. euroa (10,0).

1.7.2019 alkaen Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 65,0 milj. euroa (66,9) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 38,8 milj. euroa (43,1).

Tammi–kesäkuu 2019

Suomisen liikevaihto laski tammi–kesäkuussa 1 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 213,6 milj. euroa (216,6). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 8,1 milj. euroa vertailukaudesta.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 197,3 milj. euroa (197,4) ja Care-liiketoiminta-alueen 16,2 milj. euroa (19,1).

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 133,3 milj. euroa (130,1) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 80,3 milj. euroa (86,5).  

Tammi-kesäkuussa 2019 lasten pyyhintätuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus liikevaihdosta nousi 41 %:iin (38 %) ja kodinhoidon pyyhkeiden osuus kasvoi 23 %:iin (20 %). Henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus laski 18 %:iin (23 %). Muiden sovellusten osuudet pysyivät suunnilleet vertailukauden tasolla, eli ammattikäytön pyyhkeiden osuus oli 9 % ja hygienia- ja terveydenhuollon sovelluksien osuus 9 %.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2019

Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta 9 % ja oli 2,7 milj. euroa (2,9). Liikevoittoa rasittivat poikkeuksellisen suuret luottotappiovaraukset. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutosten vaikutus liikevoittoon oli vähäinen. Liiketoiminta-alueiden uudelleenjärjestelyistä johtuen toisella neljänneksellä oli 0,4 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia.

Voitto ennen tuloveroja oli 1,0 milj. euroa (2,4) ja raportointikauden voitto 0,4 milj. euroa (1,8).

Tammi–kesäkuu 2019

Liikevoitto kasvoi 26 % ja oli 5,6 milj. euroa (4,5). Yhdysvaltain dollarin kurssimuutosten vaikutus liikevoittoon oli vähäinen.

Voitto ennen tuloveroja oli 2,6 milj. euroa (2,1) ja raportointikauden voitto 1,5 milj. euroa (1,4).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 86,5 milj. euroa (79,1). Velkaantumisaste oli 65,0 % (59,6 %) ja omavaraisuusaste 40,3 % (41,7 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa -3,0 milj. euroa (-2,4) eli -1,4 % (-1,1%) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,1 milj. eurolla (0,2). Vuokrasopimusvelkojen korkokulut kasvattivat nettorahoituskuluja 0,5 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 9,1 milj. euroa (10,8) ja tammi-kesäkuussa 6,7 milj. euroa (16,0). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,12 euroa (0,28) ja vuosineljänneksellä 0,16 euroa (0,19). Käyttöpääomaa vapautui toisella vuosineljänneksellä 0,7 milj. euroa (-4,0 milj. euroa).

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähinnä käyttöpääoman muutoksesta johtuen (-9,8 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -4,7 milj. euroa). Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja tuloveroja parani 3,8 milj. eurolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2018 liiketoiminnan rahavirtaa paransivat Yhdysvalloissa saadut veronpalautukset.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 6,3 milj. euroa (6,7) ja ne liittyivät pääasiassa Green Bayn -tehtaalla Wisconsinissa, Yhdysvalloissa meneillään olevaan kasvuinvestointiin sekä konserninlaajuiseen tietojärjestelmäuudistukseen.

Kaikki Suomisen kahdeksan tehdasta ovat siirtyneet uusien tietojärjestelmien piiriin, kun uudet tietojärjestelmät otettiin toisella vuosineljänneksellä onnistuneesti käyttöön Paulínian tehtaalla Brasiliassa sekä Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa.  

Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 12,8 milj. euroa (10,1).

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2019 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2019 oli 2 775 156 osaketta eli 4,8 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,70 euroa, alin 2,04 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,41 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,36 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2019 oli 135,8 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 729 351 omaa osaketta 30.6.2019.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 33 619 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 31.5.2019.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Aikaisempia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2018, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2019-2021

Suominen Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 uudesta johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa Suomisen hallituksen joulukuussa 2017 hyväksymälle palkkiojärjestelmälle.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, kalenterivuodet 2019–2021. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä.

Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2019–2021 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2019–2021 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 729 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajakson 2019–2021 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2022. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä on suunnattu valikoiduille Suominen-konsernin avainhenkilöille. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2019.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Jan Johansson valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Sari Pajari.  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi kaudeksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä puolivuosikatsauksessa.


Suominen julkaisi pörssitiedotteen 19.3.2019 koskien yhtiökokouksen päätöksiä ja hallituksen järjestäytymiskokousta. Pörssitiedote ja hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Suominen tiedotti 29.5.2019 hallituksen jäsenten osakkeina suoritettavasta vuosipalkkiosta. Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista luovutettiin yhteensä 33 619 osaketta. Tämä jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 966 381 osaketta.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ

Suominen tiedotti 24.4.2019 uudesta organisaatiosta ja muutoksista johtoryhmässä. Toni Tamminen (TkT, KTM) nimitetiin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 30.7.2019 alkaen. Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti Suomisen aikaisemman talousjohtajan Tapio Engströmin viimeinen päivä Suomisella oli 3.5. ja Sirpa Koskinen, VP, Group Controller toimi väliaikaisena talousjohtajana Toni Tammisen aloittamiseen saakka.

Samalla tiedotettiin useista muutoksista Suomisen johtoryhmän jäsenten vastuualueisiin: Ernesto Levy nimitettiin Amerikat-liiketoiminta-alueen johtajaksi, aikaisemmin hän oli Convenience-liiketoiminta-alueen johtaja. Markku Koivisto nimitettiin Eurooppa-liiketoiminta-alueen väliaikaiseksi johtajaksi, hän jatkaa myös roolissaan teknologiajohtajana. Lynda Kelly nimitettiin liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi, aikaisemmin hän oli Care-liiketoiminta-alueen johtaja. Operational Excellence -organisaation johtaja Larry Kinn jäi eläkkeelle heinäkuussa. Samanaikaisesti yhtiö tiedotti lopettavansa laajennetun johtoryhmän.

Suominen tiedotti 20.5.2019, että henkilöstöjohtaja Hannu Sivula jättää yhtiön.

Suominen tiedotti 22.5.2019, että Klaus Korhonen (OTK) nimitettiin henkilöstö- ja lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa yhtiössä 19.8.2019.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Poliittisen tilanteen kehittyminen globaalisti ja muutokset kuluttajien mieltymyksissä voivat vaikuttaa kielteisesti Suomiseen. Esimerkiksi poliittinen, vapaata kaupankäyntiä globaalisti rajoittava päätös voi vaikuttaa merkittävästi joidenkin raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaisi Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen liiketoiminta on maantieteellisesti hajautunutta ja sen asiakkaat edustavat monipuolisesti eri toimialoja, mikä osittain suojaa yhtiötä näiltä riskeiltä.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajien mieltymysten kehittymisestä. Aiemmin muutokset kuluttajien mieltymyksissä globaalilla tasolla ovat vaikuttaneet enimmäkseen Suomiseen positiivisesti, sillä ne ovat kasvattaneet kuitukankaista valmistettujen tuotteiden kysyntää. Kuitenkin tietyt tekijät, mukaan lukien kuluttajien suhtautuminen edes osittain öljypohjaisista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin, tai kuluttajien käsitys kertakäyttöisten tuotteiden vastuullisuudesta yleisellä tasolla, voivat muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä. Suominen seuraa kuluttajatrendejä proaktiivisesti ja kehittää niiden mukaan tuotevalikoimaansa. Yhtiöllä on ollut valikoimassaan biohajoavia, kokonaan kasvipohjaisista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita jo yli 10 vuoden ajan. Suominen käy myös vuoropuhelua EU:n lainsäätäjien kanssa ns. kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseen tähtäävästä direktiiviehdotuksesta.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat vaikuttaa Suomisen liikevaihtoon.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65 % (63 %) vuonna 2018. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suominen ostaa pääosan raaka-aineistaan useammilta suurilta kansainvälisiltä raaka-ainetoimittajilta, ja siksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä suurimmassa osassa Suomisen tuotteita.


Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen on tunnistanut myös muita liiketoimintaansa liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten esimerkiksi tuotantoteknologioihin, tuotevastuuseen, investointeihin sekä rahoitukseen liittyvät riskit. Näitä riskejä on kuvattu tarkemmin tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä 2018.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Euroalueella kuluttajien luottamusindeksi laski hieman toisella vuosineljänneksellä. Yhdysvalloissa sen sijaan kuluttajien luottamusindeksi nousi hieman. Kuluttajien luottamusindeksit ovat silti edelleen vahvat molemmilla maantieteellisillä alueilla.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kuitakangasmarkkinoilla on tällä hetkellä ylikapasiteettia, lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteissa sekä wc:stä huuhdeltavissa tuotteissa.

Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2019 keskimäärin vuoden 2018 tasolla.


NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa.  Vuonna 2018 Suomisella ei ole ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.


TIEDOTUSTILAISUUS

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät Suomisen puolivuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 7.8.2019 klo 15.00. Tilaisuus pidetään Suomisen pääkonttorilla, Ultimes Business Garden, Karvaamokuja 2 B, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsauksensa tiistaina 22.10.2019 noin klo 15.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2019

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2019 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2018

Ne uudet standardit ja tulkinnat, joilla on merkittävä vaikutus Suomisen konsernitilinpäätökseen, on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2019, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Myös laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset Suomisen avaavaan taseeseen on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa.

TASE 

     Oikaistu
1 000 euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 21 572 20 111 21 231
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 124 956 132 590 129 391
Käyttöoikeusomaisuuserät 15 891 16 797
Lainasaamiset 3 348 3 072 3 348
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 43 1 317 1 393
Laskennalliset verosaamiset 2 374 4 681 2 540
Pitkäaikaiset varat yhteensä 184 456 178 043 190 972
    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 47 294 47 290 51 583
Myyntisaamiset 61 282 59 575 58 097
Lainasaamiset 4 017 4 337 4 017
Muut lyhytaikaiset saamiset 5 864 3 630 4 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 965 672 974
Rahavarat 26 530 24 480 27 757
Lyhytaikaiset varat yhteensä 145 952 139 984 146 545
    
Varat yhteensä 330 408 318 027 337 517
    
Oma pääoma ja velat    
Oma pääoma    
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 81 269 81 185 81 185
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 264 264 264
Kurssierot 284 -2 555 -669
Kertyneet voittovarat 14 865 17 241 13 237
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 133 178 132 631 130 513
    
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 12 411 14 841 12 373
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 815 908 847
Varaukset 1 557 1 511
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 11 827 116 12 706
Muut pitkäaikaiset velat 17 17 17
Joukkovelkakirjalainat 81 154 95 736 80 615
Pitkäaikaiset velat yhteensä 107 780 111 617 108 067
    
Lyhytaikaiset velat    
Joukkovelkakirjalainat 15 716 15 687
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 877 106 2 742
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 5 000 10 000 5 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 317 321 121
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 65 540 63 352 75 386
Lyhytaikaiset velat yhteensä 89 450 73 780 98 936
    
Velat yhteensä 197 230 185 397 207 003
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 330 408 318 027 337 517

TULOSLASKELMA

1 000 euroa 4-6/2019 4-6/2018 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Liikevaihto 103 824 109 961 213 590 216 577 431 109
Hankinnan ja valmistuksen kulut -94 099 -99 905 -194 920 -198 674 -399 826
Bruttokate 9 725 10 056 18 670 17 903 31 283
Liiketoiminnan muut tuotot 684 571 1 603 1 195 2 528
Myynnin ja markkinoinnin kulut -2 011 -1 830 -3 788 -3 610 -7 048
Tutkimus ja kehitys -914 -1 001 -1 722 -1 809 -3 515
Hallinnon kulut -4 437 -4 684 -8 643 -9 021 -17 599
Liiketoiminnan muut kulut -392 -193 -504 -191 -1 055
Liikevoitto 2 655 2 919 5 616 4 466 4 594
Nettorahoituskulut -1 695 -507 -2 992 -2 383 -5 557
Voitto ennen tuloveroja 960 2 411 2 625 2 083 -963
Tuloverot -585 -598 -1 124 -642 -757
Raportointikauden voitto / tappio 375 1 813 1 500 1 441 -1 720
        
Osakekohtainen tulos, euroa      
Laimentamaton 0,01 0,03 0,03 0,03 -0,03
Laimennettu 0,01 0,03 0,03 0,03 -0,03

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 4-6/2019 4-6/2018 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
      
Raportointikauden voitto 375 1 813 1 500 1 441 -1 720
      
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi      
Kurssierot -1 223 4 210 1 015 871 2 936
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 130 -530 -62 -275 -454
Yhteensä -1 093 3 680 953 595 2 482
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -41
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 11
Yhteensä -29
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1 093 3 680 953 595 2 452
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -718 5 493 2 453 2 036 732

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet Kurssi-erot
Oma pääoma 1.1.2019 11 860 24 681 81 185 -44 -669
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 953
Laaja tulos yhteensä 953
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.6.2019 11 860 24 681 81 269 -44 284


1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 264 13 237 130 513
Raportointikauden tulos 1 500 1 500
Muut laajan tuloksen erät 953
Laaja tulos yhteensä 1 500 2 453
Osakeperusteiset maksut 128 128
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.6.2019 264 14 865 133 178


1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet Kurssi-erot
Oma pääoma 1.1.2018 11 860 24 681 87 423 -44 -3 151
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 595
Laaja tulos yhteensä 595
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus -6 322
Omien osakkeiden luovutus  84
Oma pääoma 30.6.2018 11 860 24 681 81 185 -44 -2 555


1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 264 15 761 136 794
Raportointikauden tulos 1 441 1 441
Muut laajan tuloksen erät 595
Laaja tulos yhteensä 1 441 2 036
Osakeperusteiset maksut 39 39
Pääoman palautus -6 322
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.6.2018 264 17 241 132 631


         
1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2018 11 860 24 681 87 423 -44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus -6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan  0
Omien osakkeiden luovutus  84
Oma pääoma 31.12.2018 11 860 24 681 81 185 -44


         
1 000 euroa Kurssi-erot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 -3 151 264 15 761 136 794
Raportointikauden tulos -1 720 -1 720
Muut laajan tuloksen erät 2 482 -29 2 452
Laaja tulos yhteensä 2 482 -1 749 732
Osakeperusteiset maksut -775 -775
Pääoman palautus -6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan 0
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2018 -669 264 13 237 130 513

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
    
Liiketoiminnan rahavirta    
Raportointikauden voitto 1 500 1 441 -1 720
Oikaisut yhteensä 17 468 13 767 27 210
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 18 969 15 208 25 490
Nettokäyttöpääoman muutos -9 780 -4 707 5 621
Rahoituserät -1 620 -1 429 -4 677
Tuloverot -829 6 881 5 715
Liiketoiminnan rahavirta 6 739 15 952 32 148
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6 581 -7 146 -15 039
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 198 198
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0 4
Investointien rahavirta -6 581 -6 948 -14 837
    
Rahoituksen rahavirta    
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 5 000 5 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -6 394 -5 058 -15 118
Lainasaamisten takaisinmaksu
Pääoman palautus -6 322 -6 322
Rahoituksen rahavirta -1 394 -11 380 -16 440
    
Rahavarojen muutos -1 235 -2 376 871
    
Rahavarat raportointikauden alussa 27 757 27 240 27 240
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 9 -384 -355
Rahavarojen muutos -1 224 -2 376 871
Rahavarat raportointikauden lopussa 26 530 24 480 27 757

TUNNUSLUVUT

      Oikaistu
  4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Liikevaihdon muutos, % * -5,6 -1,8 -1,4 -3,7 1,2
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 9,4 9,1 8,7 8,3 7,3
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 9,4 9,1 8,7 8,3 7,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 2,6 2,7 2,6 2,1 1,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 2,6 2,7 2,6 2,1 1,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,6 -0,5 -1,4 -1,1 -1,3
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 0,9 2,2 1,2 1,0 -0,2
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 0,4 1,6 0,7 0,7 -0,4
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 2 495 4 441 6 289 6 677 13 580
Poistot, 1 000 euroa 6 434 5 124 12 781 10 123 21 018
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % -1,3 7,2 -1,3
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 2,7 4,1 2,3
Omavaraisuusaste, % 40,3 41,7 38,7
Velkaantumisaste (gearing), % 65,0 59,6 65,9
Henkilöstö keskimäärin 691 670 676
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,01 0,03 0,03 0,03 -0,03
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,01 0,03 0,03 0,03 -0,03
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,16 0,19 0,12 0,28 0,56
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,31 2,31 2,27
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 529 868 57 496 249 57 496 249
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 2,36 3,40 2,05
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,04 3,22 1,80
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,70 4,60 4,60
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 2,41 3,82 3,10
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 135,8 195,5 117,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 2 775 156 1 688 315 3 643 880
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 4,8 2,9 6,3
      
*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.   
      
    30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa      
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo    96 827 100 846 97 706
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo    23 607 10 106 23 472
Korolliset saamiset ja rahavarat     -33 895 -31 889 -35 122
Korolliset nettovelat     86 539 79 062 86 055

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2018 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)   Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)   Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

                     

1 000 euroa   30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Raportointikauden voitto   1 500 1 441 -1 720
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 501 821 57 441 177 57 468 939
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 540 782 57 523 022 57 508 720
     
 

Osakekohtainen tulos
    
     
euroa        
Laimentamaton   0,03 0,03 -0,03
Laimennettu   0,03 0,03 -0,03

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta   Liiketoiminnan rahavirta
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


    30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa   6 739 15 952 32 148
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 529 868 57 496 249 57 496 249
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa   0,12 0,28 0,56

                                           
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


    30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa   133 178 132 631 130 513
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 529 868 57 496 249 57 496 249
Osakekohtainen oma pääoma, euroa   2,31 2,31 2,27

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


    30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 529 868 57 496 249 57 496 249
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 2,36 3,40 2,05
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa   135,8 195,5 117,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


    30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella   2 775 156 1 688 315 3 643 880
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 501 821 57 441 177 57 468 939
Osakkeiden vaihto, %   4,8 2,9 6,3

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2019 ja 2018 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


Käyttökate (EBITDA)     
     
1 000 euroa   30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Liikevoitto   5 616 4 466 4 594
+ Poistot 12 781 10 123 21 018
Käyttökate   18 397 14 589 25 613

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa   30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin   1 883 3 664 6 157
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 4 406 3 013 7 423
Bruttoinvestoinnit   6 289 6 677 13 580

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


     Oikaistu
1 000 euroa   30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Korolliset velat   116 573 105 958 116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   3 860 4 994 4 429
Korolliset saamiset   -7 365 -7 409 -7 365
Rahavarat -26 530 -24 480 -27 757
Korolliset nettovelat   86 539 79 062 86 056
     
Korolliset velat   116 573 105 958 116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   3 860 4 994 4 429
Korollisten velkojen nimellisarvo   120 434 110 952 121 178

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa   30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)   -1 660 9 562 -1 720
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2018 / 30.6.2017 / 31.12.2017   132 631 134 074 136 794
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2018 /  30.9.2017 / 31.3.2018   130 981 132 564 126 866
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2018 / 31.12.2017 / 30.6.2018   130 513 136 794 132 631
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2019 / 31.3.2018 / 30.9.2018   133 776 126 866 130 981
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.12.2018   133 178 132 631 130 513
Keskiarvo   132 216 132 586 131 557
     
Oman pääoman tuotto (ROE), %   -1,3 7,2 -1,3

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat


     Oikaistu
1 000 euroa   30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   133 178 132 631 130 513
Korolliset velat   116 573 105 958 116 749
Sijoitettu pääoma   249 752 238 589 247 263

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
   Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


     Oikaistu
1 000 euroa   30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta)   5 744 8 817 4 594
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta)   829 780 801
Yhteensä   6 573 9 597 5 395
     
Sijoitettu pääoma 30.6.2018 / 30.6.2017 / 31.12.2017   238 589 234 892 247 266
Sijoitettu pääoma 30.9.2018 /  30.9.2017 / 31.3.2018   227 186 229 735 232 580
Sijoitettu pääoma 31.12.2018 / 31.12.2017 / 30.6.2018   247 263 247 266 238 589
Sijoitettu pääoma 31.3.2019 / 31.3.2018 / 30.9.2018   250 259 232 580 227 186
Sijoitettu pääoma 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.12.2018   249 752 238 589 247 263
Keskiarvo   242 610 236 613 238 577
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   2,7 4,1 2,3

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  x 100  
   Taseen loppusumma - saadut ennakot
     


     Oikaistu
1 000 euroa   30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   133 178 132 631 130 513
     
Taseen loppusumma   330 408 318 027 337 517
Saadut ennakot   -179 -51 -27
   330 229 317 977 337 490
     
Omavaraisuusaste, %   40,3 41,7 38,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100  
   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  


     Oikaistu
1 000 euroa   30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Korolliset nettovelat   86 539 79 062 86 056
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   133 178 132 631 130 513
Velkaantumisaste, %   65,0 59,6 65,9


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Suomi 1 338 1 349 2 415
Muu Eurooppa 76 251 80 177 153 133
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 133 833 130 531 268 188
Muut maat 2 168 4 521 7 372
Yhteensä 213 590 216 577 431 109

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

Convenience ja Care

  2019 2018
1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Convenience 96 086 101 229 102 915 95 634 99 947 97 481
Care 7 704 8 545 6 848 9 145 9 962 9 152
Kohdistamattomat kurssierot 33 -7 2 -12 52 -17
Yhteensä 103 824 109 766 109 764 104 768 109 961 106 616

Amerikat ja Eurooppa

  2019 2018
1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Amerikat 65 011 68 326 65 916 63 896 66 855 63 210
Eurooppa 38 798 41 466 43 857 40 908 43 086 43 441
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit 14 -25 -9 -36 21 -35
Yhteensä 103 824 109 766 109 764 104 768 109 961 106 616

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

  2019 2018
1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 103 824 109 766 109 764 104 768 109 961 106 616
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 655 2 961 -361 488 2 919 1 548
% liikevaihdosta 2,6 2,7 -0,3 0,5 2,7 1,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 2 655 2 961 -361 488 2 919 1 548
% liikevaihdosta 2,6 2,7 -0,3 0,5 2,7 1,5
Nettorahoituskulut -1 695 -1 297 -1 547 -1 626 -507 -1 876
Voitto ennen tuloveroja 960 1 665 -1 908 -1 138 2 411 -328
% liikevaihdosta 0,9 1,5 -1,7 -1,1 2,2 -0,3

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 19.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2019 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 33 619 osaketta. Osakkeet luovutettiin 31.5.2019 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 83 796 euroa eli noin 2,49 euroa osakkeelta.

Muut palkat lähipiirille ilman osakeperusteisia maksuja olivat katsauskaudella 1 167 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 142 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 20 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 85 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

       
  30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 129 391 21 231 136 649 17 470 136 649 17 470
Investoinnit 4 406 1 883 3 013 3 664 7 423 6 157
Myynnit ja vähennykset -1 0
Poistot -9 523 -1 546 -9 135 -988 -18 648 -2 371
Kurssierot ja muut muutokset 683 4 2 063 -35 3 967 -25
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 124 956 21 572 132 591 20 111 129 391 21 231


  30.6.2019 31.12.2018
1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa 16 797
Investoinnit ja lisäykset 717
IFRS 16 käyttöönotto 16 797
Myynnit ja vähennykset -103
Poistot -1 712
Kurssierot ja muut muutokset 193
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 15 891 16 797

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

     
    Oikaistu
1 000 euroa 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 116 749 110 472 110 472
    
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 23 429 15 118 15 118
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -6 394 -5 058 -15 118
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 5 000 5 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (* 148 2 664
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -20
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 1 393 46 15 749
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 29 16
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 8
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 23 592 10 106 23 429
    
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 12 706 162 162
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (* 570 12 622
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -84
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -1 393 -46 -78
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 28
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 11 827 116 12 706
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa  80 615 95 192 95 192
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 539 544 1 093
Siirto lyhytaikaisiin velkoihin -15 671
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 81 154 95 736 80 615
    
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 116 573 105 958 116 749

(* 2018 vuokrasopimusvelkojen kirjaaminen taseeseen IFRS 16:n soveltamisen yhteydessä.

VASTUUSITOUMUKSET

    Oikaistu
1 000 euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
    
Muut vastuut    
Vuokravastuut 298 15 876 525
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 892 2 255 1 128
    
Takausvastuut ja muut vastuut    
Takaukset omista sitoumuksista 10 472 10 880 10 516
Muut omat vastuut 2 538 3 178 2 863
Yhteensä 13 010 14 058 13 378

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

  30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit           
  suojauslaskentaa ei sovelleta 2 891 -6 12 524 -37 1 397 9

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo


  
1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 4 017 3 348 7 365 7 365
Myyntisaamiset 61 282 61 282 61 282
Johdannaiset 7 7 7
Korko- ja muut rahoitussaamiset 723 723 723
Rahavarat 26 530 26 530 26 530
Yhteensä 30.6.2019 4 371 91 883 429 96 683 96 683


1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 4 017 3 348 7 365 7 365
Myyntisaamiset 58 097 58 097 58 097
Johdannaiset 9 9 9
Korko- ja muut rahoitussaamiset 491 491 491
Rahavarat 27 757 27 757 27 757
Yhteensä 31.12.2018 4 373 89 693 429 94 496 94 496

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.


RAHOITUSVELAT


  30.6.2019 31.12.2018
          Oikaistu  
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat 81 154 83 513 85 000 80 615 80 750 85 000
Vuokrasopimusvelat 11 827 11 827 11 827 12 706 12 706 12 706
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 92 980 95 339 96 827 93 320 93 456 97 706
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat 15 716 15 905 15 730 15 687 16 156 15 730
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Vuokrasopimusvelat 2 877 2 877 2 877 2 742 2 742 2 742
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 12 12 12
Korkovelat 1 810 1 810 1 810 725 725 725
Muut lyhytaikaiset velat 333 333 333 308 308 308
Ostovelat 54 212 54 212 54 212 66 677 66 677 66 677
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 79 960 80 149 79 974 91 139 91 609 91 182
       
Yhteensä 172 941 175 488 176 801 184 459 185 064 188 888

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat    
Lainasaamiset 4 017
Valuuttatermiinit, saamiset 7
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777
Yhteensä 7 4 794
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset    
Valuuttatermiinit, velat -12
Yhteensä -12

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Aikaisemmin julkistettujen lukujen oikaisut on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa.


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite

01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q2 2019.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus