Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019: Liikevaihto ja liikevoitto paranivat

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 24.4.2019 klo 15.00

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019:
Liikevaihto ja liikevoitto paranivat


AVAINLUKUJA

 1-3/1-3/1-12/
 201920182018
Liikevaihto, milj. euroa109,8106,6431,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa3,01,54,6
Liikevoitto, milj. euroa3,01,54,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa1,1-0,4-1,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,02-0,01-0,03
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,02-0,01-0,03
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,040,090,56
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 2,94,62,3
Velkaantumisaste (gearing), % 68,368,265,9*

*oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2019:

- Liikevaihto nousi 3 % ja oli 109,8 milj. euroa (106,6). Yhdysvaltain dollarin vaikutus liikevaihtoon oli 4,7 milj. euroa positiivinen.
- Liikevoitto parani ja oli 3,0 milj. euroa (1,5) pääasiassa parantuneista myyntihinnoista sekä muutoksesta tuote- ja asiakasjakaumassa.
- Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli -2,4 milj. euroa (5,2), heikkenemiseen vaikutti eniten nettokäyttöpääoman muutos.  

Näkymät vuodelle 2019 muuttumattomat

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 (431,1 milj. euroa) tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2018 (4,6 milj. euroa) ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia.

Toimitusjohtaja Petri Helsky kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Suomisen liikevaihto ja liikevoitto molemmat paranivat ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 3 % vertailukaudesta ja oli 109,8 (106,6) milj. euroa. Parantuneet myyntihinnat samoin kuin Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransivat liikevaihtoa, vaikkakin myyntimäärät pienenivät. Liikevoittomme parani 3,0 milj. euroon, pääasiassa parantuneista myyntihinnoista sekä tuote- ja asiakasjakauman muutoksesta johtuen.

Tämä on positiinen alku vuodelle, mutta meillä on edelleen paljon tehtävää tuloksemme ja toimintamme parantamiseksi. Meidän täytyy jatkaa tarvittavia toimia Suomisen kannattavuuden parantamiseksi. Keskitymme edellen parantamaan tuotannomme suorituskykyä sekä jatkamme myös kaupallisten kyvykkyyksiemme kehittämistä.

Vuoden ensimmäinen neljännes oli paras tuotantoneljännes uudella tuotantolinjallamme Bethunessa, Yhdysvalloissa. Neljänneksen aikana suoritimme testiajoja (Final Acceptance Certifications FAC). Nämä FAC:t ja muut koeajot vaikuttivat tulokseen negatiivisesti, mutta linjan vaikutus bruttokatteeseemme oli lievästi positiivinen. Toinen kasvuinvestointimme Green Bayn tehtaallamme Yhdysvalloissa eteni suunnitellusti ja odotamme tuotantolinjaan tehtävien parannusten olevan täydessä käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Konserninlaajuinen tietojärjestelmäuudistus jatkui suunnitellusti ja uudet järjestelmät otettiin käyttöön Paulinian tehtaallamme Brasiliassa huhtikuun alussa. Viimeinen Suomisen tehtaista, Bethunen tehdas Yhdysvalloissa, ottaa uudet järjestelmät käyttöön toukokuussa. Olen varma, että tämän uudistuksen myötä lisäämme tehokkuutta, tuottavuutta ja läpinäkyvyyttä tulevaisuudessa.”

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 3 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 109,8 milj. euroa (106,6). Myyntimäärät pienenivät vertailukaudesta, mutta parantuneet myyntihinnat samoin kuin Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransivat liikevaihtoa. Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen vaikutus liikevaihtoon oli 4,7 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 101,2 milj. euroa (97,5) ja Care-liiketoiminta-alueen 8,5 milj. euroa (9,2).

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-maaliskuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (41 % myynnistä), kodinhoidon pyyhkeisiin (23 %), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (18 %), ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin (9 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan. Lastenhoidon ja kodinhoidon pyyhintätuotteiden osuudet liikevaihdosta nousivat vertailukaudesta. Henkilökohtaisen hygienian pyyhintään ja hygieniatuotteisiin ja terveydenhuoltoon tarkoitettujen kuitukankaiden osuus laski.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Liikevoitto parani ja oli 3,0 milj. euroa (1,5) lähinnä parantuneista myyntihinnoista sekä tuote- ja asiakasjakauman muutoksesta johtuen. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutokset paransivat liikevoittoa 0,1 milj. eurolla. IFRS 16 Vuokrasopimus -standardin käyttööotto paransi liikevoittoa noin 60 tuhannella eurolla. Vertailukautta ei ole oikaistu.

Voitto ennen tuloveroja oli 1,7 milj. euroa (-0,3) ja raportointikauden voitto 1,1 milj. euroa (-0,4).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 91,4 milj. euroa (86,5). Velkaantumisaste oli 68,3 % (68,2 %) ja omavaraisuusaste 39,9 % (41,2 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -1,3 milj. euroa (-1,9) eli 1,2% (1,8 %) liikevaihdosta. IFRS 16:n käyttöönotto kasvatti rahoituskuluja 0,3 milj. eurolla. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,3 milj. eurolla. Vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 0,7 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli -2,4 milj. euroa (5,2) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta -0,04 euroa (0,09). Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikutti eniten nettokäyttöpääoman muutos. Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin -0,9 milj. euroa (-0,8) vaikutti merkittävimpänä eränä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Käyttöpääomaa sitoutui 10,4 milj. euroa (sitoutui 0,7 milj. euroa).

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 3,8 milj. euroa (2,2) ja ne liittyivät pääasiassa kasvuinvestointihankkeeseen Green Bayn -tehtaalla Yhdysvalloissa sekä konserninlaajuiseen hankkeeseen tietojärjestelmien uudistamiseksi. Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto jatkui huhtikuussa kun järjestelmät otettiin käyttöön Paulinian tehtaalla Brasiliassa. Kaikki Suomisen tehtaat käyttävät uusia tietojärjestelmiä toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat 6.3 milj. euroa (5,0). Suurin osa poistojen kasvusta edellisvuoteen verrattuna johtui IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2019 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2019 oli 2 444 510 osaketta eli 4,3 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,69 euroa, alin 2,04 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,40 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,24 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2019 oli 128,8 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 762 970 omaa osaketta 31.3.2019.


Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2019.


Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2018, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

Suominen Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 uudesta johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa Suomisen hallituksen joulukuussa 2017 hyväksymälle palkkiojärjestelmälle.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, kalenterivuodet 2019–2021. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä.

Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2019–2021 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2019–2021 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 729 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajakson 2019–2021 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2022. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2019.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Suomisen 19.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Päätös oli nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson, Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Sari Pajari. Päätöksen olivat nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastusta koskevat päätökset olivat hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisia.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi uudelleen Risto Anttonen. Uudeksi jäseneksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Sari Pajari.

Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

MUUTOKSET KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ

Petri Helsky aloitti Suomisen toimitusjohtajana 7.1.2019. Suomisen talousjohtaja Tapio Engström toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 3.8.2018-7.1.2019.

Suominen tiedotti 9.1.2019, että Suominen Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Tapio Engström jättää Suomisen viimeistään 8. heinäkuuta 2019.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Poliittisen tilanteen kehittyminen globaalisti ja muutokset kuluttajien mieltymyksissä voivat vaikuttaa kielteisesti Suomiseen. Esimerkiksi poliittinen, vapaata kaupankäyntiä globaalisti rajoittava päätös voi vaikuttaa merkittävästi joidenkin raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaisi Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen liiketoiminta on maantieteellisesti hajautunutta ja sen asiakkaat edustavat monipuolisesti eri toimialoja, mikä osittain suojaa yhtiötä näiltä riskeiltä.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajien mieltymysten kehittymisestä. Aiemmin muutokset kuluttajien mieltymyksissä globaalilla tasolla ovat vaikuttaneet enimmäkseen Suomiseen positiivisesti, sillä ne ovat kasvattaneet kuitukankaista valmistettujen tuotteiden kysyntää. Kuitenkin tietyt tekijät, mukaan lukien kuluttajien suhtautuminen edes osittain öljypohjaisista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin; tai kuluttajien käsitys kertakäyttöisten tuotteiden vastuullisuudesta yleisellä tasolla, voivat muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä. Suominen seuraa kuluttajatrendejä proaktiivisesti ja kehittää niiden mukaan tuotevalikoimaansa. Yhtiöllä on ollut valikoimassaan biohajoavia, kokonaan kasvipohjaisista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita jo yli 10 vuoden ajan. Suominen käy myös vuoropuhelua EU:n lainsäätäjien kanssa ns. kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseen tähtäävästä direktiiviehdotuksesta.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat vaikuttaa Suomisen liikevaihtoon.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65 % (63 %) vuonna 2018. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suominen ostaa pääosan raaka-aineistaan useammilta suurilta kansainvälisiltä raaka-ainetoimittajilta, ja siksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä suurimmassa osassa Suomisen tuotteita.


Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien käyttöönotto voi myöhästyä suunnitellusta, investoinnit voivat maksaa alkuperäistä arviota enemmän tai tuottaa suunniteltua vähemmän hyötyä. Investointien käyttöönottovaiheessa voi ilmetä tilapäisiä toiminnan häiriöitä.

Suomisen liiketoiminta riippuu yhtiön käyttämien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen turvallisuudesta ja vakaudesta sekä kyberriskien hallinnan onnistumisesta. Mikäli kyberriskit realisoituisivat tai Suomisen tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja ei voisi käyttää tai niissä olisi merkittäviä ja pitkäaikaisia käyttöön vaikuttavia ongelmia, Suomisen maine sekä kyky toimittaa tuotteita asiakkaille sovitun aikataulun mukaisesti, tilata raaka-aineita ja hallita varastojaan voisi heikentyä.

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä.

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Suomisen Teknologia-konsernitoiminto varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että verotuksessa vahvistettuja tappioita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyviä verotuksellisia voittoja vasten.

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita ovat muun muassa valuutta-, korko-, vastapuoli-, likviditeetti- ja luottoriski. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Konsernin rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus säätelevät kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikassa. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Euroalueella kuluttajien luottamusindeksi kasvoi hieman vuoden alussa. Yhdysvalloissa sen sijaan luottamusindeksi laski hieman. Kuluttajien luottamusindeksit ovat edelleen vahvat molemmilla maantieteellisillä alueilla.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kuitukangasmarkkinoilla on tällä hetkellä ylikapasiteettia, lähinnä lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteissa sekä wc:stä huuhdeltavissa tuotteissa.

Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2019 keskimäärin vuoden 2018 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta ilman 2018 IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa.  Vuosina 2019 ja 2018 Suomisella ei ole ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.


TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-maaliskuun 2019 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 24.4.2019 klo 15.30. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin toimistolla, osoite Itämerentori 2, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa 2019 keskiviikkona 7.8.2019 noin klo 13.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2019

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2019 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2018

Alla on esitetty erikseen ne uudet standardit ja tulkinnat, joilla on merkittävä vaikutus Suomisen konsernitilinpäätökseen. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2019, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset Suomisen avaavaan taseeseen on esitetty erillisissä taulukoissa tämän osavuosikatsauksen lopussa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia on sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla raportointikausilla. Uuden standardin mukaisesti vuokralleottajan tulee kirjata taseeseensa vuokrasopimusten perusteella syntyvät vuokrasopimusvelat sekä käyttöoikeutta koskevat omaisuuserät. Standardin johdosta sekä korollisten velkojen että aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden (käyttöoikeusomaisuuserien) määrät Suomisen konsernitaseessa kasvoivat. Lisäksi tuloslaskelmaan kirjatut vuokrakulut pienenivät ja poistot sekä korkokulut vastaavasti kasvoivat, eli standardin käyttöönotto on vaikuttanut liikevoittoon.

Suominen omistaa suurimman osan tuotantolaitoksistaan (eli rakennukset ja maa-alueet) sekä kaikki tuotantolinjansa. Vuokratut tuotantolaitokset Italiassa sekä Windsor Locksissa, Yhdysvalloissa, muodostavat Suomisen merkittävimmät vuokrasopimukset. Muut vuokrasopimukset ovat lähinnä toimistotilojen sekä pienempien koneiden ja laitteiden vuokrasopimuksia.

Taseeseen kirjattavien vuokrasopimusvelkojen sekä käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvoon vaikuttavat muun muassa vuokrasopimusten pituus ja niihin mahdollisesti liittyvät optiot sekä mahdollisuudet pidentää tai lyhentää vuokra-aikaa. Erityisesti kirjanpitoarvoihin vaikuttavat arviot vuokrattujen tuotantolaitosten vuokrasopimusten pituudesta ja mahdollisesta jatkamisesta. Suominen on oikaissut 31.12.2018 julkaistua tasettaan IFRS 16:n käyttöönoton johdosta. Taseeseen kirjattujen vuokrasopimusvelkojen kirjanpitoarvo oli 31.12.2018 15,3 milj. euroa ja käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvo oli 16,8 milj. euroa. Tämän lisäksi Suominen kirjasi taseeseensa vuokrattuihin kiinteistöihin liittyviä varauksia.

IFRS 16 -standardin soveltamisessa Suominen on noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista, ja jossa siirtymähetken vuokrasopimusvelat vastasivat jäljellä olevien vuokrien nykyarvoa. Tämän lisäksi IFRS 16 -standardia ei sovellettu sellaisiin vuokrasopimuksiin, jotka päättyvät 12 kuukauden kuluessa siirtymähetkestä 1.1.2019 tai vähäisiä omaisuuseriä koskeviin vuokrasopimuksiin. Tämän lisäksi IFRS 16 -standardia sovellettiin vain sellaisiin sopimuksiin, jotka on aikaisemmin luokiteltu vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusvelat diskontattiin käyttäen siirtymähetken diskonttauskorkoja.

Standardin soveltamisessa siirtymähetken jälkeen Suominen käyttää standardin sallimia käytännön apukeinoja. Standardi sallii, että vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset sekä sellaiset sopimukset, joissa alkuperäinen vuokra-aika on enintään 12 kuukautta, kirjataan vuokrakuluiksi tuloslaskelmaan. Tämän lisäksi eräiden kohdeomaisuuseräluokkien osalta ei muita kuin vuokrasopimuskomponentteja eroteta vuokrasopimuskomponenteista. 

IFRIC 23 -tulkinta: Tuloverotukseen liittyvä epävarmuus

IFRIC 23 -tulkinta ohjeistaa, kuinka tuloveroihin liittyvän epävarmuus huomioidaan tuloverojen kirjaamisessa. IFRIC 23:n mukaisesti olennaista on se, onko todennäköistä, että veroviranomainen hyväksyy yhtiön valitseman verotuksellisen kannanoton. Mikäli on todennäköistä, että veroviranomainen hyväksyy yhtiön verotuksellisen kannan, ei yhtiöllä ole verotuksellista epävarmuutta, joka vaatisi kirjausta kirjanpitoon. Mikäli on todennäköistä, että veroviranomainen ei hyväksy yhtiön näkemystä, huomioidaan epävarmuuden vaikutus tuloverojen tai laskennallisten verojen kirjaamisessa. Tällöin verotuksellisen epävarmuuden vaikutus huomioidaan joko todennäköisimmän lopputuloksen tai odotetun lopputuloksen perusteella, sen mukaan, kumpi menetelmistä heijastaa lopputulosta paremmin.

Verotuksellisesta epävarmuudesta johtuvia arvioita on muutettava, mikäli ne tosiasiat ja olosuhteet, jotka huomioitiin tuloverotukseen liittyvää epävarmuutta arvioitaessa, muuttuvat.

Tulkinnan mukaan yhtiön tulee valita, käsitteleekö se verotuksellisia epävarmuuksia toisistaan erillisinä, vai voidaanko näitä yhdistää yhden tai useamman eri epävarmuuden kanssa. Yhtiön tulee valita se lähestymistapa, joka parhaiten ennakoi verotuksellisten epävarmuustilanteiden ratkaisua.

Suominen on soveltanut tulkintaa 1.1.2019 lähtien oikaisematta vertailutietoja.

TASE 

   Oikaistu
1 000 euroa31.3.201931.3.201831.12.2018
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo 15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet21 47818 34621 231
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 129 366129 907129 391
Käyttöoikeusomaisuuserät16 25716 797
Lainasaamiset3 3483 0723 348
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777777777
Muut pitkäaikaiset saamiset1 0401 6181 393
Laskennalliset verosaamiset2 2985 4792 540
Pitkäaikaiset varat yhteensä190 060174 694190 972
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 50 69942 99951 583
Myyntisaamiset 63 25558 06558 097
Lainasaamiset4 0174 3374 017
Muut lyhytaikaiset saamiset4 1843 1904 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset1 0387 496974
Rahavarat21 88117 04727 757
Lyhytaikaiset varat yhteensä145 074133 134146 545
    
Varat yhteensä335 135307 828337 517
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto81 18581 10181 185
Omat osakkeet-44-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot264264264
Kurssierot1 377-6 235-669
Kertyneet voittovarat14 45315 23913 237
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma133 776126 866130 513
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat 12 49514 14712 373
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä841914847
Varaukset1 5391 511
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat12 10913112 706
Muut pitkäaikaiset velat 171717
Joukkovelkakirjalainat80 88395 46380 615
Pitkäaikaiset velat yhteensä107 883110 671108 067
    
Lyhytaikaiset velat   
Joukkovelkakirjalainat15 70115 687
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 7911202 742
Muut lyhytaikaiset korolliset velat5 00010 0005 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat19678121
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat69 78860 09275 386
Lyhytaikaiset velat yhteensä93 47670 29098 936
    
Velat yhteensä201 359180 962207 003
    
Oma pääoma ja velat yhteensä335 135307 828337 517

TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Liikevaihto109 766106 616431 109
Hankinnan ja valmistuksen kulut-100 822-98 769-399 826
Bruttokate8 9447 84731 283
Liiketoiminnan muut tuotot9196242 528
Myynnin ja markkinoinnin kulut-1 777-1 780-7 048
Tutkimus ja kehitys-809-808-3 515
Hallinnon kulut-4 205-4 337-17 599
Liiketoiminnan muut kulut-1112-1 055
Liikevoitto 2 9611 5484 594
Nettorahoituskulut-1 297-1 876-5 557
Voitto ennen tuloveroja1 665-328-963
Tuloverot -539-44-757
Raportointikauden voitto / tappio1 126-372-1 720
    
Osakekohtainen tulos, euroa   
Laimentamaton0,02-0,01-0,03
Laimennettu0,02-0,01-0,03

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
    
Raportointikauden voitto1 126-372-1 720
    
Muut laajan tuloksen erät:   
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi   
Kurssierot 2 238-3 3392 936
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-192255-454
Yhteensä2 046-3 0842 482
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi   
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-41
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot11
Yhteensä-29
    
Muut laajan tuloksen erät yhteensä2 046-3 0842 452
    
Raportointikauden laaja tulos yhteensä3 172-3 457732

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201911 86024 68181 185-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Oma pääoma 31.3.201911 86024 68181 185-44


1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019-66926413 237130 513
Raportointikauden tulos1 1261 126
Muut laajan tuloksen erät2 0462 046
Laaja tulos yhteensä2 0461 1263 172
Osakeperusteiset maksut9191
Oma pääoma 31.3.20191 37726414 453133 776


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus-6 322
Omien osakkeiden luovutus
Oma pääoma 31.3.201811 86024 68181 101-44


1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018-3 15126415 761136 794
Raportointikauden tulos-372-372
Muut laajan tuloksen erät-3 084-3 084
Laaja tulos yhteensä-3 084-372-3 457
Osakeperusteiset maksut-149-149
Pääoman palautus-6 322
Omien osakkeiden luovutus
Oma pääoma 31.3.2018-6 23526415 239126 866


     
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus-6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan 0
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.201811 86024 68181 185-44


     
1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018-3 15126415 761136 794
Raportointikauden tulos-1 720-1 720
Muut laajan tuloksen erät2 482-292 452
Laaja tulos yhteensä2 482-1 749732
Osakeperusteiset maksut-775-775
Pääoman palautus-6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan0
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 31.12.2018-66926413 237130 513

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto1 126-372-1 720
Oikaisut yhteensä8 4677 23727 210
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta9 5926 86525 490
Nettokäyttöpääoman muutos-10 443-7325 621
Rahoituserät-944-769-4 677
Tuloverot-557-1925 715
Liiketoiminnan rahavirta-2 3525 17232 148
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-3 160-3 622-15 039
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista198
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit04
Investointien rahavirta-3 160-3 622-14 837
    
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot5 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-715-5 029-15 118
Pääoman palautus -6 322-6 322
Rahoituksen rahavirta-715-11 351-16 440
    
Rahavarojen muutos-6 226-9 801871
    
Rahavarat raportointikauden alussa27 75727 24027 240
Valuuttakurssimuutosten vaikutus351-392-355
Rahavarojen muutos-6 226-9 801871
Rahavarat raportointikauden lopussa21 88117 04727 757

TUNNUSLUVUT

   Oikaistu
 1-3/20191-3/20181-12/2018
Liikevaihdon muutos, % *3,0-5,61,2
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 8,17,47,3
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 8,17,47,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 2,71,51,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 2,71,51,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,2-1,8-1,3
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 1,5-0,3-0,2
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 1,0-0,3-0,4
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa3 7942 23613 580
Poistot, 1 000 euroa6 3474 99921 018
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-0,27,4-1,3
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %2,94,62,3
Omavaraisuusaste, % 39,941,238,7
Velkaantumisaste (gearing), % 68,368,265,9
Henkilöstö keskimäärin690664676
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,02-0,01-0,03
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,02-0,01-0,03
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,040,090,56
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,332,212,27
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 496 24957 472 50757 496 249
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 2,243,742,05
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,043,661,80
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,694,604,60
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 2,404,163,10
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa128,8214,9117,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 2 444 510793 4803 643 880
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä4,31,46,3
    
*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.   
    
 31.3.201931.3.201831.12.2018
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa   
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo97 109100 86197 706
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo23 52110 12023 472
Korolliset saamiset ja rahavarat -29 247-24 457-35 122
Korolliset nettovelat91 38386 52586 056
     

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2018 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

           

1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Raportointikauden voitto 1 126-372-1 720
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 496 24957 401 84857 468 939
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 518 99757 442 07657 508 720
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton 0,02-0,01-0,03
Laimennettu 0,02-0,01-0,03

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  31.3.201931.3.201831.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa -2 3515 17232 148
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 496 24957 472 50757 496 249
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,040,090,56

                       
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  31.3.201931.3.201831.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 133 776126 866130 513
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 496 24957 472 50757 496 249
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,332,212,27

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  31.3.201931.3.201831.12.2018
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita  57 496 24957 472 50757 496 249
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,243,742,05
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 128,8214,9117,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  31.3.201931.3.201831.12.2018
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 2 444 510793 4803 643 880
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 496 24957 401 84857 468 939
Osakkeiden vaihto, % 4,31,46,3

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) =Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2019 ja 2018 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Liikevoitto 2 9611 5484 594
+ Poistot ja arvonalentumiset6 3474 99921 018
Käyttökate 9 3096 54625 613

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 1 0001 3756 157
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin2 7948627 423
Bruttoinvestoinnit 3 7942 23613 580

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


    Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Korolliset velat 116 483105 714116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 1465 2674 429
Korolliset saamiset -7 365-7 409-7 365
Rahavarat-21 881-17 047-27 757
Korolliset nettovelat 91 38386 52586 056
     
Korolliset velat 116 483105 714116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 4295 2674 429
Korollisten velkojen nimellisarvo 120 912110 981121 178

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -2229 866-1 720
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2018 / 31.3.2017 / 31.12.2017 126 866139 902136 794
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2018 /  30.6.2017 / 31.3.2018 132 631134 074126 866
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2018 / 30.9.2017 / 30.6.2018 130 981132 564132 631
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2018 / 31.12.2017 / 30.9.2018 130 513136 794130 981
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2019 / 31.3.2018 / 31.12.2018 133 776126 866130 513
Keskiarvo 130 954134 040131 557
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -0,27,4-1,3

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat


    Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 133 776126 866130 513
Korolliset velat 116 483105 714116 749
Sijoitettu pääoma 250 259232 580247 263

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


    Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 6 00810 2894 594
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 827745801
Yhteensä 6 83411 0345 395
     
Sijoitettu pääoma 31.3.2018 / 31.3.2017 / 31.12.2017 232 580244 103247 266
Sijoitettu pääoma 30.6.2018 /  30.6.2017 / 31.3.2018 238 589234 892232 580
Sijoitettu pääoma 30.9.2018 / 30.9.2017 / 30.6.2018 227 186229 735238 589
Sijoitettu pääoma 31.12.2018 / 31.12.2017 / 30.9.2018 247 263247 266227 186
Sijoitettu pääoma 31.3.2019 / 31.3.2018 / 31.12.2018 250 259232 580247 263
Keskiarvo 239 175237 715238 577
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,94,62,3

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


    Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 133 776126 866130 513
     
Taseen loppusumma 335 135307 828337 517
Saadut ennakot -48-33-27
  335 087307 795337 490
     
Omavaraisuusaste, % 39,941,238,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä


    Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Korolliset nettovelat 91 38386 52586 056
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 133 776126 866130 513
Velkaantumisaste, % 68,368,265,9


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-12/20181-3/20181-12/2018
Suomi6717192 415
Muu Eurooppa39 06441 331153 133
Pohjois- ja Etelä-Amerikka69 03762 578268 188
Muut maat 9941 9887 372
Yhteensä109 766106 616431 109
    

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

  20192018
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Convenience101 229102 91595 63499 94797 481
Care8 5456 8489 1459 9629 152
Kohdistamattomat kurssierot-72-1252-17
Yhteensä109 766109 764104 768109 961106 616

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20192018
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Liikevaihto109 766109 764104 768109 961106 616
Vertailukelpoinen liikevoitto2 961-3614882 9191 548
% liikevaihdosta2,7-0,30,52,71,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto2 961-3614882 9191 548
% liikevaihdosta2,7-0,30,52,71,5
Nettorahoituskulut-1 297-1 547-1 626-507-1 876
Voitto ennen tuloveroja1 665-1 908-1 1382 411-328
% liikevaihdosta1,5-1,7-1,12,2-0,3

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Palkat lähipiirille olivat katsauskaudella 487 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 87 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 20 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 40 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN  JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 31.3.201931.3.201831.12.2018
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa129 39121 231136 64917 470136 64917 470
Investoinnit ja lisäykset2 7941 0008621 3757 4236 157
Myynnit ja vähennykset-10
Poistot -4 728-762-4 516-483-18 648-2 371
Kurssierot ja muut muutokset1 91010-3 088-163 967-25
Kirjanpitoarvo kauden lopussa129 36621 478129 90718 346129 39121 231

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 31.3.201931.12.2018
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa16 797
Lisäykset114
IFRS 16 käyttöönotto16 797
Vähennykset-60
Poistot -857
Kurssierot ja muut muutokset264
Kirjanpitoarvo kauden lopussa16 25716 797

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

   Oikaistu
1 000 euroa 1-3/20191-3/20181-12/2018
Korolliset velat yhteensä kauden alussa116 749110 472110 472
    
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 23 42915 11815 118
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-715-5 029-15 118
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset5 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (*292 664
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -1
Siirrot pitkäaikaisista lainoista7103115 749
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan1416
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan25
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa23 49210 12023 429
    
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa12 706162162
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (*8412 622
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -59
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-710-31-78
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan88
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa12 10913112 706
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa  80 61595 19295 192
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan2682701 093
Siirto lyhytaikaisiin velkoihin-15 671
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 80 88395 46280 615
    
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 116 483105 714116 749

(* 2018 vuokrasopimusvelkojen kirjaaminen taseeseen IFRS 16:n soveltamisen yhteydessä.

VASTUUSITOUMUKSET

   Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut 90116 380525
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset8862 4381 128
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista10 58410 58810 516
Muut omat vastuut 2 7013 3322 863
Yhteensä13 28513 92013 379

Vuokravastuiden määrä on laskenut IFRS 16:n käyttöönoton johdosta.

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 31.3.201931.3.201831.12.2018
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
  suojauslaskentaa ei sovelleta2 777-241 90711 3979

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Johdannaiset, suojauslaskenta
e. Kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset4 0173 3487 3657 365
Myyntisaamiset63 25563 25563 255
Korko- ja muut rahoitussaamiset606606606
Rahavarat21 88121 88121 881
Yhteensä 31.3.20194 36489 09142993 88493 884
      
      
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset4 0173 3487 3657 365
Myyntisaamiset58 09758 09758 097
Johdannaiset999
Korko- ja muut rahoitussaamiset491491491
Rahavarat27 75727 75727 757
Yhteensä 31.12.20184 37389 69342994 49694 496


Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.


RAHOITUSVELAT


 31.3.201931.12.2018
    Oikaistu
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat80 88382 02585 00080 61580 75085 000
Vuokrasopimusvelat12 10912 10912 10912 70612 70612 706
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat92 99194 13497 10993 32093 45697 706
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat15 70116 02615 73015 68716 15615 730
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat5 0005 0005 0005 0005 0005 000
Vuokrasopimusvelat2 7912 7912 7912 7422 7422 742
Johdannaissopimukset, suojauslaskentaa ei sovelleta242424
Korkovelat1 1071 1071 107725725725
Muut lyhytaikaiset velat364364364308308308
Ostovelat59 97059 97059 97066 67766 67766 677
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat84 95885 28384 98791 13991 60991 182
       
Yhteensä177 949179 416182 096184 459185 064188 888

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Lainasaamiset4 017
Myytävissä olevat varat777
Yhteensä4 794
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, velat-24
Yhteensä-24

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Tase

     
   31.12.2018
1 000 euroa JulkaistuOikaisutOikaistu
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo  15 49615 496
Aineettomat hyödykkeet 21 23121 231
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  129 391129 391
KäyttöoikeusomaisuuserätIFRS 1616 79716 797
Lainasaamiset 3 3483 348
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777777
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 3931 393
Laskennalliset verosaamiset 2 5402 540
Pitkäaikaiset varat yhteensä 174 17516 797190 972
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus  51 58351 583
Myyntisaamiset  58 09758 097
Lainasaamiset 4 0174 017
Muut lyhytaikaiset saamiset 4 1184 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 974974
Rahavarat 27 75727 757
Lyhytaikaiset varat yhteensä 146 545146 545
     
Varat yhteensä 320 72016 797337 517
     
Oma pääoma ja velat    
Oma pääoma    
Osakepääoma 11 86011 860
Ylikurssirahasto 24 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 81 18581 185
Omat osakkeet -44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 264264
Kurssierot -669-669
Kertyneet voittovarat 13 23713 237
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 130 513130 513
     
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat  12 37312 373
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 847847
VarauksetIFRS 161 5111 511
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelatIFRS 168412 62212 706
Muut pitkäaikaiset velat  1717
Joukkovelkakirjalainat 80 61580 615
Pitkäaikaiset velat yhteensä 93 93514 132108 067
     
Lyhytaikaiset velat    
Joukkovelkakirjalainat 15 68715 687
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelatIFRS 16782 6642 742
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 5 0005 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 121121
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 75 38675 386
Lyhytaikaiset velat yhteensä 96 2722 66498 936
     
Velat yhteensä 190 20716 796207 003
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 320 72016 796337 517


Rahoitusvelat  
 31.12.2018
1 000 euroaJulkaistuOikaisuOikaistu
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
    
Joukkovelkakirjalainat80 61580 615
Vuokrasopimusvelat8412 62212 706
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat80 69812 62293 320
    
Lyhytaikaiset rahoitusvelat   
    
Joukkovelkakirjalainat15 68715 687
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat5 0005 000
Vuokrasopimusvelat782 6642 742
Korkovelat725725
Muut lyhytaikaiset velat308308
Ostovelat66 67766 677
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat88 4752 66491 139
    
Yhteensä169 17315 286184 459

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Korolliset nettovelat

  JulkaistuOikaistu
1 000 euroa 31.12.201831.12.2018
Korolliset velat 101 463116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 4294 429
Korolliset saamiset -7 365-7 365
Rahavarat-27 757-27 757
Korolliset nettovelat 70 77086 056
    
Korolliset velat 101 463116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 4294 429
Korollisten velkojen nimellisarvo 105 892116 749

Sijoitettu pääoma

  JulkaistuOikaistu
1 000 euroa 31.12.201831.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 513130 513
Korolliset velat 101 463116 749
Sijoitettu pääoma 231 977247 263

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

  JulkaistuOikaistu
1 000 euroa 31.12.201831.12.2018
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 4 5944 594
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 801801
Yhteensä 5 3955 395
    
Sijoitettu pääoma 31.12.2017  247 266247 266
Sijoitettu pääoma 31.3.2018  232 580232 580
Sijoitettu pääoma 30.6.2018  238 589238 589
Sijoitettu pääoma 30.9.2018  227 186227 186
Sijoitettu pääoma 31.12.2018 231 977247 263
Keskiarvo 235 520238 577
    
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,32,3

Omavaraisuusaste, %

  JulkaistuOikaistu
1 000 euroa 31.12.201831.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 513130 513
    
Taseen loppusumma 320 720337 517
Saadut ennakot -27-27
  320 694337 490
    
Omavaraisuusaste, % 40,738,7

Velkaantumisaste, %

  JulkaistuOikaistu
1 000 euroa 31.12.201831.12.2018
Korolliset nettovelat 70 77086 056
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 513130 513
Velkaantumisaste, % 54,265,9


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Liite

01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2019.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus