Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019: Vahva kassavirta ja parantunut liikevoitto

Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   22.10.2019 klo 13.00

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019:
Vahva kassavirta ja parantunut liikevoitto

AVAINLUKUJA

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
  2019 2018 2019 2018 2018
Liikevaihto, milj. euroa 103,4 104,8 317,0 321,3 431,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 1,1 0,5 6,7 5,0 4,6
Liikevoitto, milj. euroa 1,1 0,5 6,7 5,0 4,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa -0,1 -1,1 1,4 0,3 -1,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,00 -0,02 0,02 0,01 -0,03
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,00 -0,02 0,02 0,01 -0,03
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,30 0,13 0,42 0,41 0,56
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 3,0 2,3 2,3
Velkaantumisaste (gearing), % * 52,1 58,1 65,9*

*oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä–syyskuu 2019 lyhyesti:

- Liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla ja oli 103,4 milj. euroa (104,8).
- Liikevoitto parani ja oli 1,1 milj. euroa (0,5).
- Liiketoiminnan rahavirta vahvistui ja oli 17,4 milj. euroa (7,7).

Tammi–syyskuu 2019 lyhyesti:
- Liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oli 317,0 milj. euroa (321,3).
- Liikevoitto kasvoi 36 % ja oli 6,7 milj. euroa (5,0).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 24,2 milj. euroa (23,7).

Näkymät vuodelle 2019 muuttumattomat

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 (431,1 milj. euroa) tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paraneva vuodesta 2018 (4,6 milj. euroa) ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia.Toimitusjohtaja Petri Helsky:

”Suomisen liikevaihto oli 103,4 milj. euroa kolmannella neljänneksellä, pysyen samalla tasolla viime vuoden kanssa. Myyntimäärät vähenivät hieman vertailukaudesta ja myyntihinnat olivat samalla tasolla. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransi liikevaihtoamme 2,7 milj. eurolla.

Liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 1,1 milj. euroa (0,5), pääasiassa raaka-aineiden hinnoista ja raaka-ainetehokkuudesta johtuvasta bruttokatteen parantumisesta. Valuuttakurssivaikutus tulokseen oli noin
0,6 milj. euroa negatiivinen. Onnistuimme pienentämään merkittävästi varastoja neljänneksen aikana, mikä paransi kassavirtaamme, mutta jolla oli negatiivinen vaikutus tulokseen. Varaston muutoksesta ja muista nettokäyttöpääoman vähennyksistä johtuen liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella neljänneksellä vahva 17,4 milj. euroa (7,7).

Olen luottavainen, että uusien liiketoiminta-alueiden, Eurooppa ja Amerikat, myötä meillä on selkeät vastuut ja uskon vahvasti, että tämä näkyy parantuneena suorituksena tulevaisuudessa. Näemme myös tuloksia muuttuvien kustannusten optimointiin tähtäävästä ohjelmastamme, joka lanseerattiin vuoden 2019 alussa.

Uudella tuotantolinjallamme Bethunessa, Yhdysvalloissa, aikaisemmin tänä vuonna aloittamamme kehitysohjelma on johtanut selkeään suorityskyvyn parantumiseen. Olemme ajaneet useita asiakashyväksyntäajoja tällä neljänneksellä ja jatkamme tuote- ja asiakasportfolion laajentamista linjalla. Investointiprojekti Green Bayn tehtaallamme Yhdysvalloissa on edistynyt hyvin ja lähenee valmistumista. Asiakaspalaute tuotantolinjan parantamisesta on ollut positiivista.

Näemme, että asiakkaat ovat entistä enemmän kiinnostuneita vastuullisesta tuoteportfoliostamme. Valmistaudumme kasvavaan vastuullisten vaihtoehtojen kysyntään kehittämällä jatkuvasti uusia tuotteita portfolioomme, joka sisältää uusiutuvista, kierrätettävistä, kompostoituvista ja muovittomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.

Näen positiivista kehitystä monilla Suomisen toiminnan osa-aluieilla. Päätavoittemme nyt on kasvattaa myyntimääriämme.”


LIIKEVAIHTO

Heinä–syyskuu 2019

Suomisen liikevaihto oli heinä-syyskuussa samalla tasolla vertailukauden kanssa, laskien 1 % ja oli 103,4 milj. euroa (104,8). Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen euroon nähden kasvatti liikevaihtoa 2,7 milj. eurolla.

Suomisella on ollut 1.7.2019 lähtien kaksi uutta liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 66,2 milj. euroa (63,9) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 37,2 milj. euroa (40,9).

Tammi–syyskuu 2019

Suomisen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2019 samalla tasolla vertailukauden kanssa ja oli 317,0 milj. euroa (321,3). Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon kasvatti liikevaihtoa 10,8 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 199,5 milj. euroa (194,0) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 117,5 milj. euroa (127,4).

Tammi-syyskuussa lasten pyyhintätuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus oli 40 % (38 %), kodinhoidon pyyhkeiden osuus 23 % (20 %), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeiden osuus 18 % (23 %), ammattikäytön pyyhkeiden osuus 9 % (9 %) ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden osuus 8 % (9 %).

LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä–syyskuu 2019

Liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 1,1 milj. euroa (0,5), pääasiassa raaka-aineiden hinnoista ja raaka-ainetehokkuudesta johtuvasta bruttokatteen parantumisesta. Negatiivinen valuuttakurssivaikutus tulokseen oli noin -0,6 milj. euroa. Uudelleenjärjestelyistä johtuen kolmannella neljänneksellä oli 0,2 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia.

Voitto ennen tuloveroja oli 0,0 milj. euroa (-1,1) ja raportointikauden voitto -0,1 milj. euroa (-1,1).

Tammi–syyskuu 2019

Liikevoitto kasvoi 36 % ja oli 6,7 milj. euroa (5,0), johtuen pääasiassa myynti- ja raaka-ainehintojen positiivisesta vaikutuksesta, kasvua kuitenkin tasoitti alhaisemmat myyntimäärät. Negatiivinen valuuttakurssivaikutus oli noin -1,8 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 2,7 milj. euroa (0,9) ja raportointikauden voitto 1,4 milj. euroa (0,3).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 71,3 milj. euroa (76,1). Velkaantumisaste oli 52,1 % (58,1 %) ja omavaraisuusaste 42,4 % (42,3 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa -4,1 milj. euroa (-4,0) eli -1,3 % (-1,2 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,5 milj. eurolla (2018: pienensi rahoituskuluja 0,1 milj. eurolla).

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 17,4 milj. euroa (7,7) ja tammi-syyskuussa 24,2 milj. euroa (23,7). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,42 euroa (0,41).

Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos oli 10.4 milj. euroa positiivinen (+4,1), johtuen pääasiassa varastojen pienentymisestä, joka paransi kassavirtaamme tällä neljänneksellä.

Nettokäyttöpääomaa vapautui tammi-syyskuussa 0,6 milj. euroa (sitoutui 0,6 milj. euroa). Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä saadut veronpalautukset, 7,0 milj. euroa, paransivat vertailukauden liiketoiminnan rahavirtaa.

Syyskuussa maksettiin lainan ehtojen mukaisesti takaisin jäljellä oleva osuus, 15,7 milj. euroa, vuonna 2014 liikkeelle lasketusta joukkovelkakirjalainasta.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 8,6 milj. euroa (9,8) ja ne liittyivät pääasiassa Green Bayn tehtaalla Wisconsinissa, Yhdysvalloissa, meneillään olevaan kasvuinvestointiin sekä konserninlaajuiseen tietojärjestelmäuudistukseen.

Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 19,5 milj. euroa (15,4).

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2019 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2019 oli 2 992 411 osaketta eli 5,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,70 euroa, alin 2,04 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,41 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,44 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2019 oli 140,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 729 351 omaa osaketta 30.9.2019.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuoden toisella neljänneksellä luovutettiin yhteensä 33 619 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 31.5.2019.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Aikaisempia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2018, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2019-2021

Suominen Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 uudesta johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa Suomisen hallituksen joulukuussa 2017 hyväksymälle palkkiojärjestelmälle.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, kalenterivuodet 2019–2021. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä.

Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2019–2021 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2019–2021 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 729 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajakson 2019–2021 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2022. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä on suunnattu valikoiduille Suominen-konsernin avainhenkilöille. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2019.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Jan Johansson valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Sari Pajari.  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi kaudeksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä puolivuosikatsauksessa.


Suominen julkaisi pörssitiedotteen 19.3.2019 koskien yhtiökokouksen päätöksiä ja hallituksen järjestäytymiskokousta. Pörssitiedote ja hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Suominen tiedotti 29.5.2019 hallituksen jäsenten osakkeina suoritettavasta vuosipalkkiosta. Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista luovutettiin yhteensä 33 619 osaketta. Tämä jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 966 381 osaketta.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.


MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ


Toni Tamminen (TT, KTM) aloitti talousjohtajana ja Suomisen johtoryhmän jäsenenä 30.7.2019. Klaus Korhonen (OTK) aloitti henkilöstö- ja lakiasiainjohtajana ja Suomisen johtoryhmän jäsenenä 19.8.2019.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Poliittisen tilanteen kehittyminen globaalisti ja muutokset kuluttajien mieltymyksissä voivat vaikuttaa kielteisesti Suomiseen. Esimerkiksi poliittinen, vapaata kaupankäyntiä globaalisti rajoittava päätös voi vaikuttaa merkittävästi joidenkin raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaisi Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen liiketoiminta on maantieteellisesti hajautunutta ja sen asiakkaat edustavat monipuolisesti eri toimialoja, mikä osittain suojaa yhtiötä näiltä riskeiltä.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajien mieltymysten kehittymisestä. Aiemmin muutokset kuluttajien mieltymyksissä globaalilla tasolla ovat vaikuttaneet enimmäkseen Suomiseen positiivisesti, sillä ne ovat kasvattaneet kuitukankaista valmistettujen tuotteiden kysyntää. Kuitenkin tietyt tekijät, mukaan lukien kuluttajien suhtautuminen edes osittain öljypohjaisista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin, tai kuluttajien käsitys kertakäyttöisten tuotteiden vastuullisuudesta yleisellä tasolla, voivat muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä. Suominen seuraa kuluttajatrendejä proaktiivisesti ja kehittää niiden mukaan tuotevalikoimaansa. Yhtiöllä on ollut valikoimassaan biohajoavia, kokonaan kasvipohjaisista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita jo yli 10 vuoden ajan. Suominen käy myös vuoropuhelua EU:n lainsäätäjien kanssa ns. kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseen tähtäävästä direktiiviehdotuksesta.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat vaikuttaa Suomisen liikevaihtoon.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65 % (63 %) vuonna 2018. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suominen ostaa pääosan raaka-aineistaan useammilta suurilta kansainvälisiltä raaka-ainetoimittajilta, ja siksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä suurimmassa osassa Suomisen tuotteita.


Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen on tunnistanut myös muita liiketoimintaansa liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten esimerkiksi tuotantoteknologioihin, tuotevastuuseen, investointeihin sekä rahoitukseen liittyvät riskit. Näitä riskejä on kuvattu tarkemmin tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä 2018.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Kuluttajaluottamusindeksi laski sekä euroalueella että Yhdysvalloissa kolmannella vuosineljänneksellä, mutta pysyi edelleen vahvana molemmilla maantieteellisillä alueilla. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kuitukangasmarkkinoilla on tällä hetkellä ylikapasiteettia, lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteissa sekä WC:stä huuhdeltavissa tuotteissa.

Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2019 keskimäärin vuoden 2018 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa.  Vuonna 2018 Suomisella ei ole ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.


TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 22.10.2019 klo 15.00. Tilaisuus pidetään Suomisen pääkonttorilla, Ultimes Business Garden, Karvaamokuja 2 B, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2019 keskiviikkona 29.1.2020.  


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2019

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2019 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2018

Ne uudet standardit ja tulkinnat, joilla on merkittävä vaikutus Suomisen konsernitilinpäätökseen, on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2019, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Myös laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset Suomisen avaavaan taseeseen on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa.

TASE 

     Oikaistu
1 000 euroa 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 20 780 20 439 21 231
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 126 352 130 539 129 391
Käyttöoikeusomaisuuserät 15 384 16 797
Lainasaamiset 3 348 3 072 3 348
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 43 1 291 1 393
Laskennalliset verosaamiset 2 097 4 933 2 540
Pitkäaikaiset varat yhteensä 184 277 176 547 190 972
    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 41 561 50 601 51 583
Myyntisaamiset 52 905 56 051 58 097
Lainasaamiset 4 017 4 105 4 017
Muut lyhytaikaiset saamiset 4 747 3 902 4 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 996 913 974
Rahavarat 34 717 17 639 27 757
Lyhytaikaiset varat yhteensä 138 943 133 210 146 545
    
Varat yhteensä 323 220 309 757 337 517
    
Oma pääoma ja velat    
Oma pääoma    
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 81 269 81 185 81 185
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 264 264 264
Kurssierot 3 944 -2 457 -669
Kertyneet voittovarat 14 897 15 492 13 237
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 136 871 130 981 130 513
    
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 12 928 15 002 12 373
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 769 898 847
Varaukset 1 595 1 511
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 11 371 100 12 706
Muut pitkäaikaiset velat 17 17 17
Joukkovelkakirjalainat 81 428 80 341 80 615
Pitkäaikaiset velat yhteensä 108 107 96 358 108 067
    
Lyhytaikaiset velat    
Joukkovelkakirjalainat 15 672 15 687
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 990 92 2 742
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 14 000 5 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 362 141 121
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 60 890 66 513 75 386
Lyhytaikaiset velat yhteensä 78 242 82 418 98 936
    
Velat yhteensä 186 349 178 776 207 003
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 323 220 309 757 337 517

TULOSLASKELMA

        
1 000 euroa 7-9/2019 7-9/2018 1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018
Liikevaihto 103 363 104 768 316 953 321 344 431 109
Hankinnan ja valmistuksen kulut -95 677 -98 178 -290 597 -296 852 -399 826
Bruttokate 7 687 6 589 26 356 24 493 31 283
Liiketoiminnan muut tuotot 694 936 2 297 2 131 2 528
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 885 -1 599 -5 673 -5 210 -7 048
Tutkimus ja kehitys -860 -883 -2 582 -2 692 -3 515
Hallinnon kulut -4 397 -4 207 -13 040 -13 228 -17 599
Liiketoiminnan muut kulut -130 -348 -633 -539 -1 055
Liikevoitto 1 108 488 6 724 4 955 4 594
Nettorahoituskulut -1 080 -1 626 -4 072 -4 010 -5 557
Voitto ennen tuloveroja 28 -1 138 2 652 945 -963
Tuloverot -108 -7 -1 232 -649 -757
Raportointikauden voitto / tappio -80 -1 145 1 420 296 -1 720
        
Osakekohtainen tulos, euroa      
Laimentamaton 0,00 -0,02 0,02 0,01 -0,03
Laimennettu 0,00 -0,02 0,02 0,01 -0,03

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
      
Raportointikauden voitto -80 -1 145 1 420 296 -1 720
      
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi      
Kurssierot 4 116 169 5 130 1 039 2 936
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -455 -70 -517 -345 -454
Yhteensä 3 661 99 4 614 694 2 482
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -41
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 11
Yhteensä -29
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 3 661 99 4 614 694 2 452
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 3 581 -1 046 6 034 990 732

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2019 11 860 24 681 81 185 -44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.9.2019 11 860 24 681 81 269 -44


1 000 euroa Kurssierot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 -669 264 13 237 130 513
Raportointikauden tulos 1 420 1 420
Muut laajan tuloksen erät 4 614 4 614
Laaja tulos yhteensä 4 614 1 420 6 034
Osakeperusteiset maksut 240 240
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.9.2019 3 944 264 14 897 136 871


1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2018 11 860 24 681 87 423 -44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus -6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan  0
Omien osakkeiden luovutus  84
Oma pääoma 30.9.2018 11 860 24 681 81 185 -44


1 000 euroa Kurssi-erot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 -3 151 264 15 761 136 794
Raportointikauden tulos 296 296
Muut laajan tuloksen erät 694 694
Laaja tulos yhteensä 694 296 990
Osakeperusteiset maksut -564 -564
Pääoman palautus -6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan 0
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.9.2018 -2 457 264 15 492 130 981


         
1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2018 11 860 24 681 87 423 -44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus -6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan  0
Omien osakkeiden luovutus  84
Oma pääoma 31.12.2018 11 860 24 681 81 185 -44


         
1 000 euroa Kurssi-erot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 -3 151 264 15 761 136 794
Raportointikauden tulos -1 720 -1 720
Muut laajan tuloksen erät 2 482 -29 2 452
Laaja tulos yhteensä 2 482 -1 749 732
Osakeperusteiset maksut -775 -775
Pääoman palautus -6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan 0
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2018 -669 264 13 237 130 513

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018
    
Liiketoiminnan rahavirta    
Raportointikauden voitto 1 420 296 -1 720
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 25 861 20 014 27 210
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 27 281 20 310 25 490
Nettokäyttöpääoman muutos 611 -614 5 621
Rahoituserät -2 613 -2 241 -4 677
Tuloverot -1 120 6 228 5 715
Liiketoiminnan rahavirta 24 160 23 682 32 148
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9 410 -11 105 -15 039
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 198 198
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0 1 4
Investointien rahavirta -9 410 -10 906 -14 837
    
Rahoituksen rahavirta    
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 19 000 5 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -27 876 -15 088 -15 118
Pääoman palautus -6 322 -6 322
Rahoituksen rahavirta -8 876 -21 410 -16 440
    
Rahavarojen muutos 5 874 -8 634 871
    
Rahavarat raportointikauden alussa 27 757 27 240 27 240
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 1 086 -967 -355
Rahavarojen muutos 5 874 -8 634 871
Rahavarat raportointikauden lopussa 34 717 17 639 27 757

TUNNUSLUVUT

       Oikaistu
  7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Liikevaihdon muutos, % * -1,3 2,3 -1,4 -1,8 1,2
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 7,4 6,3 8,3 7,6 7,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 1,1 0,5 2,1 1,5 1,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 1,1 0,5 2,1 1,5 1,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,0 -1,6 -1,3 -1,2 -1,3
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 0,0 -1,1 0,8 0,3 -0,2
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % -0,1 -1,1 0,4 0,1 -0,4
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 2 277 3 081 8 566 9 758 13 580
Poistot, 1 000 euroa 6 726 5 302 19 507 15 425 21 018
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % -0,4 5,0 -1,3
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 3,0 2,3 2,3
Omavaraisuusaste, % 42,4 42,3 38,7
Velkaantumisaste (gearing), % 52,1 58,1 65,9
Henkilöstö keskimäärin 689 673 676
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,00 -0,02 0,02 0,01 -0,03
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,00 -0,02 0,02 0,01 -0,03
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,30 0,13 0,42 0,41 0,56
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,38 2,28 2,27
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 529 868 57 496 249 57 496 249
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 2,44 2,56 2,05
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,04 2,54 1,80
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,70 4,60 4,60
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 2,41 3,52 3,10
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 140,4 147,2 117,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 2 992 411 2 547 703 3 643 880
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 5,2 4,4 6,3
      
*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.    
      
    30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa      
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo    96 371 85 100 97 706
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo    16 990 15 822 23 472
Korolliset saamiset ja rahavarat     -42 083 -24 815 -35 122
Korolliset nettovelat     71 279 76 107 86 055

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2018 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)   Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen
= Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)   Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

                     

1 000 euroa   30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Raportointikauden voitto   1 420 296 -1 720
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 511 273 57 459 736 57 468 939
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 576 963 57 492 454 57 508 720
     
Osakekohtainen tulos     
     
euroa        
Laimentamaton   0,02 0,01 -0,03
Laimennettu   0,02 0,01 -0,03

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta   Liiketoiminnan rahavirta
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


    30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa   24 160 23 682 32 148
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 529 868 57 496 249 57 496 249
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa   0,42 0,41 0,56

                                           
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma   Oma pääoma yhteensä
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


    30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa   136 871 130 981 130 513
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 529 868 57 496 249 57 496 249
Osakekohtainen oma pääoma, euroa   2,38 2,28 2,27

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


    30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 529 868 57 496 249 57 496 249
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 2,44 2,56 2,05
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa   140,4 147,2 117,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


    30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella   2 992 411 2 547 703 3 643 880
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 511 273 57 459 736 57 468 939
Osakkeiden vaihto, %   5,2 4,4 6,3

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2019 ja 2018 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


Käyttökate (EBITDA)     
     
1 000 euroa   30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Liikevoitto   6 724 4 955 4 594
+ Poistot ja arvonalentumiset 19 507 15 425 21 018
Käyttökate   26 231 20 380 25 613

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa   30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin   2 003 4 636 6 157
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 6 563 5 122 7 423
Bruttoinvestoinnit   8 566 9 758 13 580

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


     Oikaistu
1 000 euroa   30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Korolliset velat   109 789 96 205 116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   3 572 4 717 4 429
Korolliset saamiset   -7 365 -7 176 -7 365
Rahavarat -34 717 -17 639 -27 757
Korolliset nettovelat   71 279 76 107 86 056
     
Korolliset velat   109 789 96 205 116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   3 572 4 717 4 429
Korollisten velkojen nimellisarvo   113 361 100 922 121 178

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
   Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa   30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)   -595 6 610 -1 720
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2018 / 30.9.2017 / 31.12.2017   130 981 132 564 136 794
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2018 /  31.12.2017 / 31.3.2018   130 513 136 794 126 866
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2019 / 31.3.2018 / 30.6.2018   133 776 126 866 132 631
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2019 / 30.6.2018 / 30.9.2018   133 178 132 631 130 981
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2019 / 30.9.2018 / 31.12.2018   136 871 130 981 130 513
Keskiarvo   133 064 131 967 131 557
     
Oman pääoman tuotto (ROE), %   -0,4 5,0 -1,3

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korolliset velat


     Oikaistu
1 000 euroa   30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   136 871 130 981 130 513
Korolliset velat   109 789 96 205 116 749
Sijoitettu pääoma   246 660 227 186 247 263

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
   Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


     Oikaistu
1 000 euroa   30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta)   6 363 4 688 4 594
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta)   884 786 801
Yhteensä   7 247 5 473 5 395
     
Sijoitettu pääoma 30.9.2018 / 30.9.2017 / 31.12.2017   227 186 229 735 247 266
Sijoitettu pääoma 31.12.2018 /  31.12.2017 / 31.3.2018   247 263 247 266 232 580
Sijoitettu pääoma 31.3.2019 / 31.3.2018 / 30.6.2018   250 259 232 580 238 589
Sijoitettu pääoma 30.6.2019 / 30.6.2018 / 30.9.2018   249 752 238 589 227 186
Sijoitettu pääoma 30.9.2019 / 30.9.2018 / 31.12.2018   246 660 227 186 247 263
Keskiarvo   244 224 235 071 238 577
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   3,0 2,3 2,3

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä  x 100  
   Taseen loppusumma - saadut ennakot


     Oikaistu
1 000 euroa   30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   136 871 130 981 130 513
     
Taseen loppusumma   323 220 309 757 337 517
Saadut ennakot   -113 -48 -27
   323 107 309 709 337 490
     
Omavaraisuusaste, %   42,4 42,3 38,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100  
   Oma pääoma yhteensä  


     Oikaistu
1 000 euroa   30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Korolliset nettovelat   71 279 76 107 86 056
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   136 871 130 981 130 513
Velkaantumisaste, %   52,1 58,1 65,9


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018
Suomi 1 977 1 891 2 415
Muu Eurooppa 113 322 116 758 153 133
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 198 355 196 799 268 188
Muut maat 3 299 5 896 7 372
Yhteensä 316 953 321 344 431 109

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

   2019 2018
1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Amerikat 66 161 65 011 68 326 65 916 63 896 66 855 63 210
Eurooppa 37 233 38 798 41 466 43 857 40 908 43 086 43 441
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -30 14 -25 -9 -36 21 -35
Yhteensä 103 363 103 824 109 766 109 764 104 768 109 961 106 616

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

   2019 2018
1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 103 363 103 824 109 766 109 764 104 768 109 961 106 616
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 108 2 655 2 961 -361 488 2 919 1 548
% liikevaihdosta 1,1 2,6 2,7 -0,3 0,5 2,7 1,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 1 108 2 655 2 961 -361 488 2 919 1 548
% liikevaihdosta 1,1 2,6 2,7 -0,3 0,5 2,7 1,5
Nettorahoituskulut -1 080 -1 695 -1 297 -1 547 -1 626 -507 -1 876
Voitto ennen tuloveroja 28 960 1 665 -1 908 -1 138 2 411 -328
% liikevaihdosta 0,0 0,9 1,5 -1,7 -1,1 2,2 -0,3

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 19.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2019 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 33 619 osaketta. Osakkeet luovutettiin 31.5.2019 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 83 796 euroa eli noin 2,49 euroa osakkeelta.


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

  30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 129 391 21 231 136 649 17 470 136 649 17 470
Investoinnit ja lisäykset 6 563 2 003 5 122 4 636 7 423 6 157
Myynnit ja vähennykset -1 0 0 0
Poistot ja arvonalentumiset -14 430 -2 477 -13 790 -1 635 -18 648 -2 371
Kurssierot ja muut muutokset 4 829 23 2 559 -32 3 967 -25
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 126 352 20 780 130 540 20 439 129 391 21 231

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

  30.9.2019 31.12.2018
1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa 16 797
Investoinnit ja lisäykset 868
IFRS 16 käyttöönotto 16 797
Myynnit ja vähennykset -112
Poistot ja arvonalentumiset -2 600
Kurssierot ja muut muutokset 432
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 15 384 16 797

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

    Oikaistu
1 000 euroa 1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 116 749 110 472 110 472
    
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 23 429 15 118 15 118
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -27 876 -15 088 -15 118
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 19 000 5 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (* 189 2 664
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -94
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 2 231 15 733 15 749
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 43 1 16
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 68
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 16 990 15 764 23 429
    
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 12 706 162 162
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (* 680 12 622
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -19
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -2 231 -62 -78
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 236
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 11 371 100 12 706
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa  80 615 95 192 95 192
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 813 819 1 093
Siirto lyhytaikaisiin velkoihin -15 671 -15 671
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 81 428 80 341 80 615
    
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 109 789 96 205 116 749

(* 2018 vuokrasopimusvelkojen kirjaaminen taseeseen IFRS 16:n soveltamisen yhteydessä.

VASTUUSITOUMUKSET

    Oikaistu
1 000 euroa 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
    
Muut vastuut    
Vuokravastuut 233 15 363 525
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 774 1 659 1 128
    
Takausvastuut ja muut vastuut    
Takaukset omista sitoumuksista 10 683 10 888 10 516
Muut omat vastuut 2 371 3 021 2 863
Yhteensä 13 054 13 910 13 378

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

  30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit           
  suojauslaskentaa ei sovelleta 2 783 -19 2 617 -12 1 397 9

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo


  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 4 017 3 348 7 365 7 365
Myyntisaamiset 52 905 52 905 52 905
Johdannaiset 20 20 20
Korko- ja muut rahoitussaamiset 841 841 841
Rahavarat 34 717 34 717 34 717
Yhteensä 30.9.2019 4 384 91 812 429 96 626 96 626


1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 4 017 3 348 7 365 7 365
Myyntisaamiset 58 097 58 097 58 097
Johdannaiset 9 9 9
Korko- ja muut rahoitussaamiset 491 491 491
Rahavarat 27 757 27 757 27 757
Yhteensä 31.12.2018 4 373 89 693 429 94 496 94 496

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.


RAHOITUSVELAT


RAHOITUSVELAT 30.9.2019 31.12.2018   
     Oikaistu
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat 81 428 84 898 85 000 80 615 80 750 85 000
Vuokrasopimusvelat 11 371 11 371 11 371 12 706 12 706 12 706
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 92 799 96 269 96 371 93 320 93 456 97 706
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat 15 687 16 156 15 730
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat 14 000 14 000 14 000 5 000 5 000 5 000
Vuokrasopimusvelat 2 990 2 990 2 990 2 742 2 742 2 742
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 39 39 39
Korkovelat 2 147 2 147 2 147 725 725 725
Muut lyhytaikaiset velat 308 308 308 308 308 308
Ostovelat 48 856 48 856 48 856 66 677 66 677 66 677
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 68 340 68 340 68 340 91 139 91 609 91 182
       
Yhteensä 161 139 164 609 164 711 184 459 185 064 188 888

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat    
Valuuttatermiinit, saamiset 20
Lainasaamiset 4 337
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777
Yhteensä 20 5 114
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset    
Valuuttatermiinit, velat -39
Yhteensä -39

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Aikaisemmin julkistettujen lukujen oikaisut on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa.


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite

01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2019.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen