Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: Liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät, liikevoittoa koskevaa ohjausta täsmennetty, Bethunen-tehtaan uuden tuotantolinjan bruttokate kääntyi positiiviseksi

Suominen Oyj   Puolivuosikatsaus   3.8.2018 klo 8.00

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018:
Liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät, liikevoittoa koskevaa ohjausta täsmennetty, Bethunen-tehtaan uuden tuotantolinjan bruttokate kääntyi positiiviseksi


AVAINLUKUJA

 4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
 20182017201820172017
Liikevaihto, milj. euroa110,0112,0216,6224,9426,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa2,94,44,510,615,0
Liikevoitto, milj. euroa2,94,44,510,615,0
Raportointikauden voitto, milj. euroa1,82,11,46,414,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,030,040,030,120,27
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,030,040,030,110,25
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,190,190,280,310,39
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 4,19,76,6
Velkaantumisaste (gearing), % 59,653,759,5*

*oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2018:

- Liikevaihto laski 2 % ja oli 110,0 milj. euroa (112,0). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset heikensivät raportoitua liikevaihtoa -5,2 milj. eurolla.
- Liikevoitto laski 34 % ja oli 2,9 milj. euroa (4,4) pääasiassa wc:stä huuhdeltavien tuotteiden myyntihintoihin kohdistuneen paineen sekä tiettyjen toimituskykyyn liittyvien ongelmien vuoksi.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 10,8 milj. euroa (10,2). Rahavirtaa kasvatti Yhdysvalloissa saatu 7,0 milj. euron veronpalautus.
- Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinassa sijaitsevan Bethunen-tehtaan uuden tuotantolinjan bruttokate kääntyi positiiviseksi toisen vuosineljänneksen lopulla.

- Suominen täsmentää arviotaan tulevaisuuden näkymistä ja odottaa, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto on parempi kuin vuonna 2017 ja vertailukelpoinen liikevoitto on vuoden 2017 tasolla. Aiemmin Suominen arvioi, että liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2017. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Kuluttajien luottamusta mittaavat indeksit pysyivät vahvalla tasolla Suomisen päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kuitukankaitamme käytetään pääasiassa päivittäistavaroissa, ja näillä kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sekä kuluttajien luottamus vaikuttavat kulutuskysyntään.

Suomisen liikevaihto oli 110,0 milj. euroa. Määrätietoiset toimenpiteet tuotteiden hinnoittelussa sekä tuoteportfolion suotuisa kehitys vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti, mutta EUR/USD-valuuttakurssimuutokset käänsivät liikevaihdon laskuun viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon heikensi liikevaihtoa 5,2 milj. eurolla toisella vuosineljänneksellä.

Suomisen liikevoitto laski toisella vuosineljänneksellä 2,9 milj. euroon lähinnä wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin kohdistuneen kireän hintakilpailun vuoksi. Lisäksi meillä oli edelleen joitakin toimituskykyyn liittyviä ongelmia jotka johtuivat pääasiassa rahtipalveluiden saatavuuteen liittyvistä haasteita Yhdysvallloissa. EUR/USD-valuuttakurssimuutokset alensivat liikevoittoa 0,3 milj. eurolla. Kuitenkin liikevoitto lähes kaksinkertaistui vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä. Tämä on merkki siitä, että kannattavuuden parantamiseen tähtäävän 3P-ohjelmamme toimenpiteet tuottavat tulosta ja että Suomisen liikevoiton negatiivinen kehitys on nyt alkanut kääntyä asteittain kohti parempaa. Viestimme muutoksen asteittaisesta luonteesta täsmentämällä liikevoiton kehitystä vuonna 2018 koskevaa ohjausta.

3P-ohjelma aloitettiin vuoden 2017 lopulla ja se keskittyy Suomisen kannattavuuden parantamiseen hinnoittelun (Pricing), suorituskyvyn (Performance) ja tuotannon suunnittelun (Planning) kehittämisen avulla.

Toisella vuosineljänneksellä myyntimäärät laskivat hieman, mutta pystyimme edelleen hieman nostamaan keskimääräistä myyntihintaamme verrattuna sekä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon sekä vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen. Keskihintaan vaikutti myös tuoteportfolion positiivinen muutos: katsauskauden päättyessä korkean lisäarvon tuotteiden osuus liikevaihdosta oli noussut 62 %:iin (59 % vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017).

Ohjelman toisen P:n eli suorituskyvyn (Performance) parantamisen osalta olen hyvin tyytyväinen voidessani todeta, että Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa sijaitseva uusi tuotantolinjamme kääntyi bruttokatteeltaan positiiviseksi. Tämä jo odotettu etappi saavutettiin toisen vuosineljänneksen lopulla, kun tuotantolinja saatiin toimimaan selvästi aiempaa vakaammin ja luotettavammin.

Ohjelman kolmas P on tuotannon suunnittelu (Planning) ja siinä meneillään olevalla konserninlaajuisella tietojärjestelmäuudistuksella on tärkeä rooli. Järjestelmäuudistus eteni toisella neljänneksellä aikataulun mukaan ja uudet järjestelmät otettiin käyttöön molemmilla tehtaillamme Italiassa. Uudistus on meille kasvun mahdollistaja, sillä sen avulla pystymme parantamaan tuotantomme suunnittelua ja optimointia. Tällä hetkellä neljä Suomisen kahdeksasta tehtaasta käyttää uusittuja tietojärjestelmiä. Arvioimme, että suurin osa tehtaistamme on uusien tietojärjestelmien piirissä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Raportointikauden voitto oli 1,8 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti vahvasti Yhdysvalloissa maksettu veronpalautus.

Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa meneillään oleva kasvuinvestointihanke etenee suunnitelmien ja aikataulun mukaan. Odotamme tuotantolinjaan tehtävien muutosten olevan täydessä käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä.”

LIIKEVAIHTO

Huhti-kesäkuu 2018

Suomisen liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 110,0 milj. euroa (112,0). Tuotteiden hinnoittelussa tehdyt toimenpiteet vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti, mutta EUR/USD-valuuttakurssimuutokset sekä vertailukautta pienemmät myyntimäärät käänsivät liikevaihdon laskuun viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen vaikutus liikevaihtoon oli -5,2 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 99,9 milj. euroa (103,0) ja Care-liiketoiminta-alueen 10,0 milj. euroa (9,1).

Tammi-kesäkuu 2018

Suomisen liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 216,6 milj. euroa (224,9). Toimenpiteet tuotteiden hinnoittelussa sekä tuoteportfolion kehittämisessä vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti, mutta EUR/USD-valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa -14,2 milj. euroa vertailukaudesta.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 197,4 milj. euroa (204,8) ja Care-liiketoiminta-alueen 19,1 milj. euroa (20,2).

Tammi-kesäkuussa lasten pyyhintätuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus liikevaihdosta laski 38 %:iin (41 %) ja henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus kasvoi 23 %:iin (20 %). Muiden sovellusten osuudet pysyivät suunnilleet vertailukauden tasolla: kodinhoidon pyyhkeiden osuus oli 20 %, ammattikäytön pyyhkeiden 9 % ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden 9 %. Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2018

Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta 34 % ja oli 2,9 milj. euroa (4,4) lähinnä wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin kohdistuneen kireän hintakilpailun vuoksi. Lisäksi Suomisella oli edelleen tiettyjä toimituskykyyn liittyviä ongelmia jotka johtuivat pääasiassa rahtipalveluiden saatavuuteen liittyvistä haasteista Yhdysvallloissa. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutosten vaikutus liikevoittoon oli -0,3 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 2,4 milj. euroa (4,1) ja raportointikauden voitto 1,8 milj. euroa (2,1).

Tammi-kesäkuu 2018

Liikevoitto laski 58 % ja oli 4,5 milj. euroa (10,6). Liikevoiton lasku johtui lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteisiin sekä wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin kohdistuneesta kireästä hintakilpailusta. Lisäksi tietyt toimituskykyyn liittyvät ongelmat heikensivät katteitamme. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon pienensi liikevoittoa -0,3 milj. eurolla.

Voitto ennen tuloveroja oli 2,1 milj. euroa (10,2) ja raportointikauden voitto 1,4 milj. euroa (6,4).


RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 79,1 milj. euroa (72,1). Velkaantumisaste oli 59,6 % (53,7 %) ja omavaraisuusaste 41,7 % (43,0 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa -2,4 milj. euroa (-0,4) eli -1,1 % (-0,2 %) liikevaihdosta. Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla rahoituskuluja pienensi IAS 23 -standardin edellyttämä korkokulujen aktivointi käyttöomaisuuteen, joka pienensi tuloslaskelmaan kirjattuja korkokuluja 1,6 milj. euroa. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,2 milj. eurolla. Vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelulla ei ollut olennaista vaikutusta nettorahoituseriin.  

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 10,8 milj. euroa (10,2) ja tammi-kesäkuussa 16,0 milj. euroa (16,3). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,28 euroa (0,31). Huhti-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta parani hieman vertailukaudesta Yhdysvalloissa maksettujen veronpalautusten ansiosta. Veronpalautuksilla ei ollut vaikutusta toisen vuosineljänneksen tulokseen. Käyttöpääomaa sitoutui toisella vuosineljänneksellä 4,0 milj. euroa (vapautui 0,3 milj. euroa).

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni hieman vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähinnä heikomman tuloksen vuoksi. Lisäksi käyttöpääomaa sitoutui 4,7 milj. euroa (sitoutui 2,5). Saadut veronpalautukset paransivat liiketoiminnan rahavirtaa.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 6,7 milj. euroa (24,2) ja ne liittyivät pääasiassa konserninlaajuiseen tietojärjestelmäuudistukseen sekä Green Bayn -tehtaalla Wisconsinissa, Yhdysvalloissa meneillään olevaan kasvuinvestointiin.

Suomisen kahdeksasta tehtaasta neljä on jo siirtynyt uusien tietojärjestelmien piiriin. Uudet tietojärjestelmät otettiin onnistuneesti käyttöön Green Bayn -tehtaalla Yhdysvalloissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja molemmilla Italian-tehtailla toisella vuosineljänneksellä.  

Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 10,1 milj. euroa (9,2).

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2018 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2018 oli 1 688 315 osaketta eli 2,9 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 4,60 euroa, alin 3,22 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 3,82 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,40 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2018 oli 195,5 milj. euroa.


Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 762 970 omaa osaketta 30.6.2018.

Suominen Oyj:n hallitus päätti 6.3.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suominen Oyj:n sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 sekä osakepalkkiojärjestelmän 2015 (ansaintajakso 2015‒2017) palkkioiden maksamista varten. Järjestelmiin osallistuneille henkilöille luovutettiin yhteensä 89 568 Suominen Oyj:n omaa osaketta.

Katsauskaudella yhtiön hallituksen jäsenille luovutettiin osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista yhteensä 23 742 osaketta.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 1.6.2018.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2017, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

Suominen Oyj:n hallitus päätti 6.3.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suominen Oyj:n sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 sekä osakepalkkiojärjestelmän 2015 (ansaintajakso 2015‒2017) palkkioiden maksamista varten. Päätös osakkeiden luovuttamisesta suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Suominen Oyj:n yhtiökokouksen 16.3.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Järjestelmien piirissä oli 14 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaan ja palkkiosta aiheutuviin veroihin ja veroluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahan maksettavan osan vähentämisen jälkeen järjestelmiin osallistuneille henkilöille luovutettiin suunnatun maksuttoman osakeannin kautta yhteensä 89 568 Suominen Oyj:n osaketta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2018.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 palautetaan pääomaa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,3 milj. euroa. Yhtiökokouksen päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen.

Suomisen 15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Päätös oli Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen jan Johansson, Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Halllituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi kaudeksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastusta koskevat päätökset olivat hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisia.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä puolivuosikatsauksessa.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen. Andreas Ahlström valittiin tarkastusvaliokunnan jäseneksi uudelleen ja Laura Raitio valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseniksi uudelleen Risto Anttonen ja Laura Raitio.

Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 15.3.2018 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka. 30.6.2018 luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä oli enintään 4 872 826 osaketta.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj vastaanotti 26.4.2018 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan TVF TopCo Limitedin omistus Suominen Oyj:ssä ylitti 5 % liputusrajan ja oli 5,68 % osakkeista ja äänistä. TVF TopCo Limited on Triton Value Fundin (TVF) välillisesti omistama yhtiö.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat vaikuttaa Suomisen liikevaihtoon.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 63 % (63 %) vuonna 2017. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Yhtiö käyttää myös vientitakuita ja asiakasriskin vakuuttamista rajoitetussa määrin.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.


Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien käyttöönotto voi myöhästyä suunnitellusta, investoinnit voivat maksaa alkuperäistä arviota enemmän tai tuottaa suunniteltua vähemmän hyötyä. Investointien käyttöönottovaiheessa voi ilmetä tilapäisiä toiminnan häiriöitä.

Suomisen liiketoiminta riippuu yhtiön käyttämien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen turvallisuudesta ja vakaudesta sekä kyberriskien hallinnan onnistumisesta. Mikäli kyberriskit realisoituisivat tai Suomisen tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja ei voisi käyttää tai niissä olisi merkittäviä ja pitkäaikaisia käyttöön vaikuttavia ongelmia, Suomisen maine sekä kyky toimittaa tuotteita asiakkaille sovitun aikataulun mukaisesti, tilata raaka-aineita ja hallita varastojaan voisi heikentyä.

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä.

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Suomisen Teknologia-konsernitoiminto varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että verotuksessa vahvistettuja tappioita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyviä verotuksellisia voittoja vasten.

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita ovat muun muassa valuutta-, korko-, vastapuoli-, likviditeetti- ja luottoriski. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Konsernin rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Suomisen päämarkkinoilla, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, kuluttajaluottamusindeksit olivat edelleen vahvalla tasolla. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Markkinoille tullut uusi tuotantokapasiteetti on jossain määrin kypsyttänyt lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteiden sekä wc:stä huuhdeltavien tuotteiden markkinoita.

Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2018 keskimäärin vuoden 2017 tasolla.


NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Suominen täsmentää arviotaan tulevaisuuden näkymistä ja odottaa, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto on parempi kuin vuonna 2017 ja vertailukelpoinen liikevoitto on vuoden 2017 tasolla. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.


TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen puolivuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 3.8.2018 klo 11.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin toimistolla, osoite Itämerentori 2, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous tuloksesta alkaa 3.8.2018 klo 15.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3936 2999 (tunnus: 289666). Puhelinkokousta voi seurata myös suorana lähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi/webcast.

Puhelinkokouksen nauhoite on kuunneltavissa kokouksen päättymisen jälkeen osoitteessa www.suominen.fi/webcast tai soittamalla numeroon +44 20 3936 3001 (tunnus 138227).

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 2018 torstaina 25.10.2018 noin klo 8.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2018

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2018 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2017

Ne uudet standardit ja tulkinnat, joilla on merkittävä vaikutus Suomisen konsernitilinpäätökseen, on esitetty Suomisen tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksessa. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2018, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Myös laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset Suomisen avaavaan taseeseen on esitetty Suomisen tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksessa.

TASE 

    Oikaistu
1 000 euroa30.6.201830.6.201731.12.2017
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo 15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet20 11115 79517 470
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 132 590140 194136 649
Lainasaamiset3 0725 8363 072
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777777777
Muut pitkäaikaiset saamiset1 3171 9591 744
Laskennalliset verosaamiset4 6813 6975 142
Pitkäaikaiset varat yhteensä178 043183 753180 349
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 47 29039 73544 241
Myyntisaamiset 59 57559 56353 934
Lainasaamiset4 3372 5504 337
Muut lyhytaikaiset saamiset3 6305 1594 236
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset6729747 703
Rahavarat24 48020 37927 240
Lyhytaikaiset varat yhteensä139 984128 360141 692
    
Varat yhteensä318 027312 113322 040
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto81 18576 26287 423
Omat osakkeet-44-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot264398264
Kurssierot-2 5552 923-3 151
Kertyneet voittovarat17 2417 04415 761
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma132 631123 125136 794
Hybridilaina10 950
Oma pääoma yhteensä132 631134 074136 794
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat 14 84110 72614 558
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä908988984
Muut pitkäaikaiset velat 1770649
Joukkovelkakirjalainat95 73675 00095 192
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 1169 089162
Pitkäaikaiset velat yhteensä111 61796 510110 945
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset korolliset velat10 10616 72915 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat3212 69232
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat63 35262 10859 152
Lyhytaikaiset velat yhteensä73 78081 52974 302
    
Velat yhteensä185 397178 039185 247
    
Oma pääoma ja velat yhteensä318 027312 113322 040

TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/20184-6/20171-6/20181-6/20171-12/2017
Liikevaihto109 961112 002216 577224 922425 996
Hankinnan ja valmistuksen kulut-99 905-100 122-198 674-199 368-383 839
Bruttokate10 05611 88017 90325 55442 157
Liiketoiminnan muut tuotot5715871 1959361 764
Myynnin ja markkinoinnin kulut-1 830-1 951-3 610-3 809-7 262
Tutkimus ja kehitys-1 001-1 217-1 809-2 481-4 739
Hallinnon kulut-4 684-4 936-9 021-9 630-16 861
Liiketoiminnan muut kulut-19327-19180-59
Liikevoitto 2 9194 3914 46610 64915 000
Nettorahoituskulut-507-285-2 383-442-2 570
Voitto ennen tuloveroja2 4114 1052 08310 20712 430
Tuloverot -598-1 988-642-3 8502 048
Raportointikauden voitto 1 8132 1171 4416 35714 478
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton0,030,040,030,120,27
Laimennettu0,030,040,030,110,25

LAAJA TULOSLASKELMA

      
1 000 euroa4-6/20184-6/20171-6/20181-6/20171-12/2017
      
Raportointikauden voitto1 8132 1171 4416 35714 478
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot 4 210-9 229871-10 522-17 083
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset201209267
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät-21-1713
Ainellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin siirretyt erät187187-35
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-530669-2758411 328
Yhteensä3 680-8 193595-9 302-15 510
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät4315
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-12-4
Yhteensä3111
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä3 680-8 193595-9 271-15 500
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä5 493-6 0752 036-2 915-1 022

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeetKurssi-erot
Oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44-3 151
IFRS-standardien muutosten vaikutus
Oikaistu oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44-3 151
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät595
Laaja tulos yhteensä595
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus-6 322
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.6.201811 86024 68181 185-44-2 555


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.201826415 084136 117
IFRS-standardien muutosten vaikutus 677 677
Oikaistu oma pääoma 1.1.201826415 761136 794
Raportointikauden tulos1 4411 441
Muut laajan tuloksen erät594
Laaja tulos yhteensä1 4412 036
Osakeperusteiset maksut3939
Pääoman palautus-6 322
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 30.6.201826417 241132 631


 Osake-Ylikurssi-SVOP-OmatKurssi-
1 000 euroapääomarahastorahastoosakkeeterot
Oma pääoma 1.1.201711 86024 68170 855-4412 613
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät-9 690
Laaja tulos yhteensä-9 690
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus84
Hybridilainan konvertointi5 323
Hybridilaina
Oma pääoma 30.6.201711 86024 68176 262-442 923


1 000 euroaArvon-muutos ja muut rahastotKertyneet voittovaratYhteensäHybridi-lainaOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017106 324126 30016 525142 824
Raportointikauden tulos6 3576 3576 357
Muut laajan tuloksen erät388 31-9 271-9 271
Laaja tulos yhteensä3886 388-2 915-2 915
Osakeperusteiset maksut 230 230 230
Osingonjako-5 585-5 585-5 585
Omien osakkeiden luovutus8484
Hybridilainan konvertointi5 323-5 323
Hybridilaina-313-313-252-564
Oma pääoma 30.6.20173987 044123 12510 950134 074


 Osake-Ylikurssi-SVOP-OmatKurssi-
1 000 euroapääomarahastorahastoosakkeeterot
Oma pääoma 1.1.201711 86024 68170 855-4412 613
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät-15 764
Laaja tulos yhteensä-15 764
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus 84
Hybridilainan konvertointi16 484
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.201711 86024 68187 423-44-3 151
IFRS-standardien muutosten vaikutus
Oikaistu oma pääoma 31.12.201711 86024 68187 423-44-3 151


      
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratYhteensäHybridi-lainaOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017106 324126 30016 525142 824
Raportointikauden tulos14 47814 47814 478
Muut laajan tuloksen erät25411-15 500-15 500
Laaja tulos yhteensä25414 489-1 022-1 022
Osakeperusteiset maksut 338 338 338
Osingonjako-5 585-5 585-5 585
Omien osakkeiden luovutus 84 84
Hybridilainan konvertointi16 484-16 484
Hybridilaina-481-481-41-522
Oma pääoma 31.12.201726415 084136 117136 117
IFRS-standardien muutosten vaikutus677677677
Oikaistu oma pääoma 31.12.201726415 761136 794136 794

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-6/20181-6/20171-12/2017
     
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto1 4416 35714 478
Oikaisut yhteensä13 76714 55821 069
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta15 20820 91535 547
Nettokäyttöpääoman muutos-4 707-2 476-8 028
Rahoituserät-1 429-2 369-5 575
Tuloverot6 881252207
Liiketoiminnan rahavirta15 95216 32222 152
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-7 146-23 135-33 839
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista198287287
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit5
Investointien rahavirta-6 948-22 848-33 548
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot25 730
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot10 00025 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-5 058-2 220-27 263
Lainasaamisten takaisinmaksu 1 550
Joukkovelkakirjalainojen takaisinosto- ja liikkeellelaskukulut-5 190
Hybridilainan koron maksu-642-642
Pääoman palautus / osingonjako -6 322-5 585-5 585
Rahoituksen rahavirta-11 3801 55213 599
    
Rahavarojen muutos-2 376-6 9742 203
    
Rahavarat raportointikauden alussa27 24029 52229 522
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-384-2 169-4 485
Rahavarojen muutos-2 376-6 9742 203
Rahavarat raportointikauden lopussa24 48020 37927 240

TUNNUSLUVUT

 4-6/
2018
4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Liikevaihdon muutos, % *-1,82,9-3,75,72,2
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 9,110,68,311,49,9
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 9,110,68,311,49,9
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 2,73,92,14,73,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 2,73,92,14,73,5
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -0,5-0,3-1,1-0,2-0,6
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 2,23,71,04,52,9
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 1,61,90,72,93,4
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa4 44112 9576 67724 18037 210
Poistot, 1 000 euroa5 1244 55610 1239 20719 349
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %7,29,510,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %4,19,76,6
Omavaraisuusaste, % 41,743,042,5
Velkaantumisaste (gearing), % 59,653,759,5
Henkilöstö keskimäärin670667670
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,030,040,030,120,27
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,030,040,030,110,25
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,190,190,280,310,39
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,312,532,38
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 496 24952 918 65557 382 939
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 3,404,954,42
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 3,223,863,86
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 4,605,225,22
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 3,824,474,53
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa195,5261,9253,6
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 1 688 3152 838 5875 405 584
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä2,95,610,4
      
*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.   
31.12.2017 luvut on oikaistu IFRS-standardien ja tulkintojen muutosten johdosta.   
   30.6.201830.6.201731.12.2017
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  100 84684 089100 892
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  10 10616 72915 118
Korolliset saamiset ja rahavarat   -31 889-28 765-34 650
Korolliset nettovelat  79 06272 05281 360

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2017 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2017 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


1 000 euroa30.6.201830.6.201731.12.2017 
Raportointikauden voitto1 4416 35714 478 
Hybridilainan korkovaikutus veroilla vähennettynä-313-481 
Yhteensä1 4416 04413 997 
     
    
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita57 441 17750 892 79552 145 416 
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita57 523 02257 790 09857 798 395 
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton0,030,120,27 
Laimennettu0,030,110,25 
            

           

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


 30.6.201830.6.201731.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa15 95216 32222 152
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita57 496 24952 918 65557 382 939
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,280,310,39

                       
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


   oikaistu
 30.6.201830.6.201731.12.2017
Oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa132 631134 074136 794
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita57 496 24952 918 65557 382 939
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,312,532,38

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.6.201830.6.201731.12.2017 
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita  57 496 24952 918 65557 382 939 
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa3,404,954,42 
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 195,5261,9253,6
       

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.6.201830.6.201731.12.2017
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 1 688 3152 838 5875 405 584
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 441 17750 892 79552 145 416
Osakkeiden vaihto, % 2,95,610,4

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) =Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2018 ja 2017 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


1 000 euroa 30.6.201830.6.201731.12.2017
Liikevoitto 4 46610 64915 000
+ Poistot ja arvonalentumiset10 1239 20719 349
Käyttökate 14 58919 85634 349

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.6.201830.6.201731.12.2017
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 3 6643 1046 027
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin3 01321 07631 183
Bruttoinvestoinnit 6 67724 18037 210

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.6.201830.6.201731.12.2017
Korolliset velat 105 958100 818110 472
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 9945 538
Korolliset saamiset -7 409-8 386-7 409
Rahavarat-24 480-20 379-27 240
Korolliset nettovelat 79 06272 05381 361
     
Korolliset velat 105 958100 818110 472
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 9945 538
Korollisten velkojen nimellisarvo 110 952100 818110 472


Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


    oikaistu
1 000 euroa 30.6.201830.6.201731.12.2017
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 9 56212 93014 478
     
Oma pääoma yhteensä 30.6.2017 / 30.6.2016 / 31.12.2016  134 074130 712142 824
Oma pääoma yhteensä 30.9.2017 / 30.9.2016 / 31.3.2017  132 564135 186139 902
Oma pääoma yhteensä 31.12.2017 / 31.12.2016 / 30.6.2017  136 794142 824134 074
Oma pääoma yhteensä 31.3.2018 / 31.3.2017 / 30.9.2017  126 866139 902132 564
Oma pääoma yhteensä 30.6.2018 / 30.6.2017 / 31.12.2017  132 631134 074136 794
Keskiarvo 132 586136 540137 232
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,29,510,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Oma pääoma yhteensä + korolliset velat


    oikaistu
1 000 euroa 30.6.201830.6.201731.12.2017
Oma pääoma yhteensä 132 631134 074136 794
Korolliset velat 105 958100 818110 472
Sijoitettu pääoma 238 589234 892247 266

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


    oikaistu
1 000 euroa 30.6.201830.6.201731.12.2017
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 8 81722 06715 000
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 780761767
Yhteensä 9 59722 82815 766
     
Sijoitettu pääoma 30.6.2017 / 30.6.2016 / 31.12.2016  234 892227 594237 321
Sijoitettu pääoma 30.9.2017 / 30.9.2016 / 31.3.2017  229 735228 648244 103
Sijoitettu pääoma 31.12.2017 / 31.12.2016 / 30.6.2017  247 266237 321234 892
Sijoitettu pääoma 31.3.2018 / 31.3.2017 / 30.9.2017  232 580244 103229 735
Sijoitettu pääoma 30.6.2018 / 30.6.2017 / 31.12.2017  238 589234 892247 266
Keskiarvo 236 613234 512238 664
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,19,76,6

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma yhteensä  x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


    oikaistu
1 000 euroa 30.6.201830.6.201731.12.2017
Oma pääoma yhteensä 132 631134 074136 794
     
Taseen loppusumma 318 027312 113322 040
Saadut ennakot -51-21-8
  317 977312 092322 033
     
Omavaraisuusaste, % 41,743,042,5

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100 
  Oma pääoma yhteensä 
     


    oikaistu
1 000 euroa 30.6.201830.6.201731.12.2017
Korolliset nettovelat 79 06272 05381 361
Oma pääoma yhteensä 132 631134 074136 794
Velkaantumisaste, % 59,653,759,5


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-6/20181-6/20171-12/2017
Suomi1 3491 2882 510
Muu Eurooppa80 17781 655160 817
Pohjois- ja Etelä-Amerikka130 531136 163252 176
Muut maat 4 5215 81710 494
Yhteensä216 577224 922425 996

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20182017
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Convenience99 94797 48190 73792 999102 976101 850
Care9 9629 1528 0319 2949 07211 084
Kohdistamattomat kurssierot52-17-7487-46-14
Yhteensä109 961106 61698 694102 380112 002112 920

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20182017
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3 
Liikevaihto109 961106 61698 694102 380112 002112 920 
Vertailukelpoinen liikevoitto2 9191 548-2674 6184 3916 258 
% liikevaihdosta2,71,5-0,34,53,95,5 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
Liikevoitto2 9191 548-2674 6184 3916 258 
% liikevaihdosta2,71,5-0,34,53,95,5 
Nettorahoituskulut-507-1 876-988-1 139-285-157 
Voitto ennen tuloveroja2 411-328-1 2563 4784 1056 102 
% liikevaihdosta2,2-0,3-1,33,43,75,4 
         

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2018 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 23 742 osaketta. Osakkeet luovutettiin 1.6.2017 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 83 788 euroa eli noin 3,53 euroa osakkeelta.

Muut palkat lähipiirille ilman osakeperusteisia maksuja olivat katsauskaudella 861 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 88 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 60 tuhatta euroa ja jäljellä olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 276 tuhatta euroa.

Katsauskaudella luovutettiin päättyneen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella yhtiön lähipiirille yhteensä 70 066 Suomisen osaketta, joista toimitusjohtajalle 14 182 osaketta ja muille johtoryhmän jäsenille 55 884 osaketta. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti osa palkkiosta suoritettiin rahana kattamaan järjestelystä aiheutuneet verot. Yhteensä osakkeina ja rahana maksettujen etuuksien käypä arvo oli osakkeiden luovutushetkellä 545 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 30.6.201830.6.201731.12.2017
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa136 64917 470135 51014 133135 51014 133
Investoinnit3 0133 66421 0763 10431 1836 027
Vähennykset-36-36
Poistot ja arvonalentumiset-9 135-988-7 929-1 278-16 857-2 493
Kurssierot ja muut muutokset2 063-35-8 463-129-13 187-161
Kirjanpitoarvo kauden lopussa132 59120 111140 19515 795136 64917 470

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-6/20181-6/20171-12/2017
Korolliset velat yhteensä kauden alussa110 47294 49794 497
    
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 15 1187 9237 923
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-5 058-2 220-27 264
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset10 00025 000
Siirrot pitkäaikaisista lainoista461 56811 412
Kurssiero-543-1 953
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa10 10616 72815 118
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa16211 57411 574
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-46-1 568-11 412
Valuuttakurssiero-917
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa1169 089162
    
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa  95 19275 00075 000
Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeellelasku, rahavirtavaikutteinen25 730
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan544-348
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset-5 190
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 95 73675 00095 192
    
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 105 958100 817110 472

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 30.6.201830.6.201731.12.2017
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut 15 8768 7358 614
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset2 2552 62086
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista10 88012 3229 865
Muut omat vastuut 3 1783 7803 484

 Yhteensä                                             14 058               16 103               13 349

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 30.6.201830.6.201731.12.2017
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
  suojauslaskentaa sovelletaan1 977111
  suojauslaskentaa ei sovelleta12 524-372 892191 33424
Sähkötermiinit      
  suojauslaskentaa sovelletaan300-4

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Johdannaiset, suojauslaskenta
e. Kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.f.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Muut pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset4 3373 0727 4097 409
Myyntisaamiset59 57559 57559 575
Johdannaiset
Korko- ja muut rahoitussaamiset847847847
Rahavarat24 48024 48024 480
Yhteensä 30.6.20184 68587 97342993 08793 087


1 000 euroaa.b.c.d.e.f.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Muut pitkäaikaiset saamiset214214214
Lainasaamiset4 3373 0727 4097 409
Myyntisaamiset53 93453 93453 934
Johdannaiset242424
Korko- ja muut rahoitussaamiset670670670
Rahavarat27 24027 24027 240
Yhteensä 31.12.20174 92384 91642990 26890 268

31.12.2017 luvut on oikaistu uusien standardien (IFRS 9 ja IFRS 15) käyttöönoton johdosta.

Suominen on käyttänyt vuonna 2018 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2017, paitsi että eräät lainasaamiset, jotka olivat aiemmin jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ovat nyt IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja.


RAHOITUSVELAT


 30.6.2018 31.12.2017 
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat95 736102 313100 73095 192102 647100 730
Rahoitusleasingvelat116116116162162162
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat95 852102 429100 84695 354102 809100 892
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat10 00010 00010 00015 00015 00015 000
Rahoitusleasingvelat106106106118118118
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta373737
Korkovelat1 8081 8081 808736736736
Muut lyhytaikaiset velat344344344301301301
Ostovelat53 87053 87053 87052 14552 14552 145
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat66 16466 16466 16468 30068 30068 300
       
Yhteensä162 016168 593167 010163 654171 109169 192

Suominen on käyttänyt vuonna 2018 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2017.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Lainasaamiset4 337
Myytävissä olevat varat777
Yhteensä5 114
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, velat-37
Yhteensä-37

Suominen on käyttänyt vuonna 2018 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2017, paitsi että eräät lainasaamiset, jotka olivat aiemmin jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ovat nyt IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Aikaisemmin julkistettujen lukujen oikaisut on esitetty Suomisen tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksessa.


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Liite

01-Suominen-Oyj-Osavuosikatsaus-Q2-2018.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus