Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018: Liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni

Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   25.10.2018 klo 8.00

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018:
Liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni

AVAINLUKUJA

 7-9/7,9/1-9/1-9/1-12/
 20182017201820172017
Liikevaihto, milj. euroa104,8102,4321,3327,3426,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa0,54,65,015,315,0
Liikevoitto, milj. euroa0,54,65,015,315,0
Raportointikauden voitto, milj. euroa-1,11,80,38,214,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,020,030,010,150,27
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa-0,020,030,010,140,25
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,130,040,410,350,39
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 2,38,36,6
Velkaantumisaste (gearing), % 58,156,559,5*

*oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Avainasiat heinä-syyskuussa 2018:

- Liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 104,8 milj. euroa (102,4).
- Liikevoitto laski 89% ja oli 0,5 milj. euroa (4,6) raaka-aineiden ja muiden tuotannontekijöiden hintojen nousun jatkuessa sekä 3P-ohjelmamme ennakoitua hitaamman vaikutuksen johdosta.
- Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 7,7 milj. euroa (2,3).
- Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinassa sijaitsevan Bethunen-tehtaan uuden tuotantolinjan vaikutus bruttokatteeseen jatkui positiivisena.
- Suomisen toimitusjohtaja vaihtui: Nina Kopola jätti yhtiön 3.8.2018 ja Pekka Ojanpää nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi. Tapio Engström toimii väliaikaisena toimitusjohtajana.

- Suominen ilmoitti 13.9.2018 laskevansa ohjaustaan. Suominen odottaa, että yhtiön liikevaihto on vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla ja että vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi vuoden 2017 tasoa heikompi. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.

Väliaikainen toimitusjohtaja Tapio Engström kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:”Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Euroalueella kuluttajien luottamusta mittaava indeksi kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä laskuun, mutta pysyi silti hyvällä tasolla. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamus jatkui edelleen vahvana. Kuitukankaitamme käytetään pääasiassa päivittäistavaroissa, ja näillä kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sekä kuluttajien luottamus vaikuttavat kulutuskysyntään.

Kannattavuuden heikkeneminen ja liikevoiton lasku 0,5 milj. euroon heijastavat sekä pitkään jatkununeen taloudellisen nousukauden vaikutusta, joka on johtanut kustannustason nousuun että markkinoiden ylikapasiteetista johtuvaa kireää kilpailua. Useiden Suomisen keskeisten tuotannontekijöiden, kuten raaka-aineiden, energian ja logistiikan, kustannukset ovat jatkaneet jyrkkää nousuaan. Vaikka kannattavuutemme heikkeni, Suomisen liiketoiminnan rahavirta säilyi kolmannella vuosineljänneksellä vahvana, 7,7 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa paransi käyttöpääoman suotuisa kehittyminen.

Vuoden 2017 lopulla käynnistämällämme 3P-ohjelmallamme tähtäämme Suomisen kannattavuuden parantamiseen hinnoittelua (Pricing), suorituskykyä (Performance) ja tuotannon suunnittelua (Planning) kehittämällä. Ohjelman toimenpiteet ovat vaikuttaneet kannattavuuteen ennakoitua hitaammin, mutta jatkamme päättäväisesti ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttamista.

Määrätietoiset toimenpiteemme hinnoittelussamme sekä tuoteportfoliomme suotuisa kehitys vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti. Liikevaihto kasvoi 104,8 milj. euroon. Tuotteidemme maailmanlaajuiset hinnankorotukset, joista tiedotimme 19.9.2018, parantavat kannattavuuttamme pitkällä aikavälillä. Noin puolet liikevaihdostamme kertyy sellaisista asiakassopimuksista, joissa tuotteidemme myyntihintoihin vaikuttavat raaka-aineiden hintojen vaihtelut. Raaka-aineiden hinnanmuutokset vaikuttavat Suomisen asiakkailtaan laskuttamaan myyntihintaan 2-5 kuukauden viiveellä.

Mitä tulee suorituskykyyn (Performance), Bethunen-tehtaalla Yhdysvalloissa sijaitseva uusi tuotantolinjamme jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä positiivista vaikutustaan bruttokatteeseemme. Nettotuotantomäärien myönteinen kehitys osoittaa myös selvästi sen, että tuotantolinjan vakaus ja tehokkuus ovat edelleen parantuneet. Myös Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa meneillään oleva kasvuinvestointihanke etenee suunnitellusti. Odotamme tuotantolinjaan tehtävien parannusten olevan täydessä käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Meneillään olevalla konserninlaajuisella tietojärjestelmäuudistuksella on olennainen asema tuotannon suunnittelussa (Planning). Järjestelmäuudistus eteni kolmannella vuosineljänneksellä aikataulun mukaan ja uudet järjestelmät otettiin käyttöön Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä viisi Suomisen kahdeksasta tehtaasta käyttää uusittuja tietojärjestelmiä. Arvioimme, että kaikki tehtaamme ovat uusien tietojärjestelmien piirissä vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Syyskuussa otimme jälleen askeleen eteenpäin strategiassamme tuomalla markkinoille Suominen Intelligent Nonwovens™ -tuotekonseptin. Se mahdollistaa ensimmäisenä maailmassa digitaalisten ominaisuuksien lisäämisen kuitukankaisiin. Lanseeraus todistaa, että pystymme luomaan kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan.

Tiedotimme 13.9.2018 alentaneemme arviotamme vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Odotamme, että yhtiön liikevaihto on vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla ja että vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi vuoden 2017 tasoa heikompi.”


LIIKEVAIHTO

Heinä-syyskuu 2018

Suomisen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 104,8 milj. euroa (102,4). Tuotteiden hinnoittelussa tehdyt toimenpiteet vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti, vaikka myyntimäärät olivatkin vertailukautta pienemmät. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen kasvatti liikevaihtoa 0,6 milj. eurolla.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 95,6 milj. euroa (93,0) ja Care-liiketoiminta-alueen 9,1 milj. euroa (9,3).

Tammi-syyskuu 2018

Suomisen liikevaihto laski tammi-syyskuussa 2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 321,3 milj. euroa (327,3). Toimenpiteet tuotteiden hinnoittelussa sekä tuoteportfolion kehittämisessä vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti, mutta Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon vähensi liikevaihtoa -13,0 milj. euroa vertailukaudesta. Myyntimäärät laskivat hieman vertailukaudesta.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 293,1 milj. euroa (297,8) ja Care-liiketoiminta-alueen 28,3 milj. euroa (29,5).

Tammi-kesäkuussa tuoteportfolio kehittyi yhtiön strategian mukaisesti, kun korkean lisäarvon tuotteiden osuus liikevaihdosta kasvoi 62 %:iin (59). Lasten pyyhintätuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus liikevaihdosta laski 38 %:iin (41 %). Henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus kasvoi 23 %:iin (20 %) ja kodinhoidon pyyhkeiden osuus 20 %:iin (19 %). Ammattikäytön pyyhkeiden osuus säilyi 9 %:ssa ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden osuus 9 %:ssa. Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2018

Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta 89 % ja oli 0,5 milj. euroa (4,6), sillä useiden tuotannontekijöiden, kuten raaka-aineiden, energian ja rahtipalveluiden, hinnat nousivat merkittävästi, ja 3P-ohjelmamme vaikutti ennakoitua hitaammin. Samanaikaisesti markkinoilla oli ylikapasiteettia. Myyntihintojen korotuksilla ei vielä ollut merkittävää vaikutusta liikevoittoon. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksella ei ollut merkittävää vaikutusta liikevoittoon.

Voitto ennen tuloveroja oli -1,1 milj. euroa (3,5) ja raportointikauden voitto -1,1 milj. euroa (1,8).

Tammi-syyskuu 2018

Liikevoitto laski 68 % ja oli 5,0 milj. euroa (15,3). Liikevoiton lasku johtui lähinnä ensimmäisen vuosineljänneksen alhaisemmista myyntihinnoista, markkinoiden ylikapasiteetista sekä korkeammista raaka-ainekustannuksista. Lisäksi tietyt toimituskykyyn liittyvät ongelmat heikensivät katteitamme. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon pienensi liikevoittoa -0,2 milj. eurolla.

Voitto ennen tuloveroja oli 0,9 milj. euroa (13,7) ja raportointikauden voitto 0,3 milj. euroa (8,2).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 76,1 milj. euroa (74,9). Velkaantumisaste oli 58,1 % (56,5 %) ja omavaraisuusaste 42,3 % (43,1 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa -4,0 milj. euroa (-1,6) eli -1,2 % (-0,5 %) liikevaihdosta. Vertailukaudella vuonna 2017 rahoituskuluja pienensi IAS 23 -standardin edellyttämä korkokulujen aktivointi käyttöomaisuuteen, joka pienensi tuloslaskelmaan kirjattuja korkokuluja 2,2 milj. euroa. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,1 milj. eurolla (2017: kasvatti rahoituskuluja 0,1 milj. eurolla). Lainasaamisten kirjaaminen käypään arvoon lisäsi rahoituskuluja 0,2 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 7,7 milj. euroa (2,3) ja tammi-syyskuussa 23,7 milj. euroa (18,6). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,41 euroa (0,35).

Käyttöpääomaa vapautui kolmannella vuosineljänneksellä 4,1 milj. euroa (sitoutui 4,4 milj. euroa). Tämä oli merkittävin syy parantuneeseen liiketoiminnan rahavirtaan. Lisäksi maksetut rahoituserät olivat kolmannella vuosineljänneksellä alemmat kuin vertailukaudella.

Liiketoiminnan rahavirta parani hieman tammi-syyskuussa lähinnä siksi, että käyttöpääomaa sitoutui vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, eli 0,6 milj. euroa (sitoutui 6,9). Toisella vuosineljänneksellä saadut veronpalautukset, 7,0 milj. euroa, paransivat liiketoiminnan rahavirtaa. Lisäksi nettorahoituskuluja maksettiin vertailukautta vähemmän.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 9,8 milj. euroa (31,7) ja ne liittyivät pääasiassa konserninlaajuiseen tietojärjestelmäuudistukseen sekä Green Bayn -tehtaalla Wisconsinissa, Yhdysvalloissa meneillään olevaan kasvuinvestointiin.

Suomisen kahdeksasta tehtaasta viisi on jo siirtynyt uusien tietojärjestelmien piiriin. Uudet tietojärjestelmät otettiin onnistuneesti käyttöön Green Bayn -tehtaalla ensimmäisellä vuosineljänneksellä, molemmilla Italian-tehtailla toisella vuosineljänneksellä ja Windsor Locksin -tehtaalla Yhdysvalloissa kolmannella vuosineljänneksellä.

Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 15,4 milj. euroa (14,0).

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2018 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2018 oli 2 547 703 osaketta eli 4,4 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 4,60 euroa, alin 2,54 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 3,52 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,56 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2018 oli 147,2 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 762 970 omaa osaketta 30.9.2018.

Suominen Oyj:n hallitus päätti 6.3.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suominen Oyj:n sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 sekä osakepalkkiojärjestelmän 2015 (ansaintajakso 2015‒2017) palkkioiden maksamista varten. Järjestelmiin osallistuneille henkilöille luovutettiin yhteensä 89 568 Suominen Oyj:n omaa osaketta.

Katsauskaudella yhtiön hallituksen jäsenille luovutettiin osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista yhteensä 23 742 osaketta.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 31.5.2018.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2017, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

Suominen Oyj:n hallitus päätti 6.3.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suominen Oyj:n sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 sekä osakepalkkiojärjestelmän 2015 (ansaintajakso 2015‒2017) palkkioiden maksamista varten. Päätös osakkeiden luovuttamisesta suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Suominen Oyj:n yhtiökokouksen 16.3.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Järjestelmien piirissä oli 14 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaan ja palkkiosta aiheutuviin veroihin ja veroluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahan maksettavan osan vähentämisen jälkeen järjestelmiin osallistuneille henkilöille luovutettiin suunnatun maksuttoman osakeannin kautta yhteensä
89 568 Suominen Oyj:n osaketta.

SUOMISEN TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUI

Suominen ilmoitti 3.8.2018, että yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Pekka Ojanpään. Ojanpää toimii tällä hetkellä Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtajana ja aloittaa tehtävässään Suomisen toimitusjohtajana viimeistään 3.2.2019.

Suomisen entinen toimitusjohtaja Nina Kopola jätti tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana ja talousjohtaja Tapio Engström nimitettiin Suomisen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 3.8.2018 alkaen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2018.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 palautetaan pääomaa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,3 milj. euroa. Yhtiökokouksen päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen.

Suomisen 15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Päätös oli Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen jan Johansson, Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Halllituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi kaudeksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastusta koskevat päätökset olivat hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisia.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen. Andreas Ahlström valittiin tarkastusvaliokunnan jäseneksi uudelleen ja Laura Raitio valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseniksi uudelleen Risto Anttonen ja Laura Raitio.

Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 15.3.2018 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka. 30.9.2018 luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä oli enintään 4 872 826 osaketta.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj vastaanotti 26.4.2018 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan TVF TopCo Limitedin omistus Suominen Oyj:ssä ylitti 5 % liputusrajan ja oli 5,68 % osakkeista ja äänistä. TVF TopCo Limited on Triton Value Fundin (TVF) välillisesti omistama yhtiö.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Poliittisen tilanteen kehittyminen globaalisti ja muutokset kuluttajien mieltymyksissä voivat vaikuttaa kielteisesti Suomiseen. Esimerkiksi poliittinen, vapaata kaupankäyntiä globaalisti rajoittava päätös voi vaikuttaa merkittävästi joidenkin raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaisi Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen liiketoiminta on maantieteellisesti hajautunutta ja sen asiakkaat edustavat monipuolisesti eri toimialoja, mikä osittain suojaa yhtiötä näiltä riskeiltä.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajien mieltymysten kehittymisestä. Aiemmin muutokset kuluttajien mieltymyksissä globaalilla tasolla ovat vaikuttaneet enimmäkseen Suomiseen positiivisesti, sillä ne ovat kasvattaneet kuitukankaista valmistettujen tuotteiden kysyntää. Kuitenkin tietyt tekijät, mukaan lukien kuluttajien suhtautuminen edes osittain öljypohjaisista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin; tai kuluttajien käsitys kertakäyttöisten tuotteiden vastuullisuudesta yleisellä tasolla, voivat muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä. Suominen seuraa kuluttajatrendejä proaktiivisesti ja kehittää sen mukaan tuotevalikoimaansa. Yhtiöllä on ollut valikoimassaan biohajoavia, kokonaan kasvipohjaisista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita jo yli 10 vuoden ajan. Suominen käy myös vuoropuhelua EU:n lainsäätäjien kanssa ns. kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseen tähtäävästä direktiiviehdotuksesta.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat vaikuttaa Suomisen liikevaihtoon.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 63 % (63 %) vuonna 2017. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Yhtiö käyttää myös vientitakuita ja asiakasriskin vakuuttamista rajoitetussa määrin.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suominen ostaa pääosan raaka-aineistaan useammilta suurilta kansainvälisiltä raaka-ainetoimittajilta, ja siksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä suurimmassa osassa Suomisen tuotteita.


Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien käyttöönotto voi myöhästyä suunnitellusta, investoinnit voivat maksaa alkuperäistä arviota enemmän tai tuottaa suunniteltua vähemmän hyötyä. Investointien käyttöönottovaiheessa voi ilmetä tilapäisiä toiminnan häiriöitä.

Suomisen liiketoiminta riippuu yhtiön käyttämien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen turvallisuudesta ja vakaudesta sekä kyberriskien hallinnan onnistumisesta. Mikäli kyberriskit realisoituisivat tai Suomisen tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja ei voisi käyttää tai niissä olisi merkittäviä ja pitkäaikaisia käyttöön vaikuttavia ongelmia, Suomisen maine sekä kyky toimittaa tuotteita asiakkaille sovitun aikataulun mukaisesti, tilata raaka-aineita ja hallita varastojaan voisi heikentyä.

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä.

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Suomisen Teknologia-konsernitoiminto varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että verotuksessa vahvistettuja tappioita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyviä verotuksellisia voittoja vasten.

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita ovat muun muassa valuutta-, korko-, vastapuoli-, likviditeetti- ja luottoriski. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Konsernin rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi kääntyi hienoiseen laskuun kolmannella vuosineljänneksellä, mutta pysyi edelleen hyvällä tasolla. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamus oli edelleen vahvaa. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Markkinoille tullut uusi tuotantokapasiteetti on jossain määrin kypsyttänyt lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteiden sekä wc:stä huuhdeltavien tuotteiden markkinoita.

Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2018 keskimäärin vuoden 2017 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Suominen odottaa, että yhtiön liikevaihto on vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla ja että vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi vuoden 2017 tasoa heikompi. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Yksi Suomisen raaka-ainetoimittajista, Kelheim Fibres GmbH, on raportoinut Saksan-tehtaallaan sattuneesta tulipalosta. Tulipalo heikentää erään Suomisen käyttämän raaka-aineen saatavuutta, jota käytetään tiettyjen wc:stä huuhdeltavien tuotteiden valmistuksessa. Arvioimme parhaillaan tapahtuman vaikutuksia ja teemme toimenpiteitä, jotta vaikutukset Suomisen asiakkaille jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n väliaikainen toimitusjohtaja Tapio Engström esittelee Suomisen osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 25.10.2018 klo 11.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin toimistolla, osoite Itämerentori 2, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous tuloksesta alkaa 25.10.2018 klo 15.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3936 2999 (tunnus: 952259). Puhelinkokousta voi seurata myös suorana lähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi/webcast.

Puhelinkokouksen nauhoite on kuunneltavissa kokouksen päättymisen jälkeen osoitteessa www.suominen.fi/webcast tai soittamalla numeroon +44 20 3936 3001 (tunnus 536106).

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2018 torstaina 31.1.2019 noin klo 8.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2018

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2018 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2017

Ne uudet standardit ja tulkinnat, joilla on merkittävä vaikutus Suomisen konsernitilinpäätökseen, on esitetty Suomisen tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksessa. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2018, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Myös laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset Suomisen avaavaan taseeseen on esitetty Suomisen tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksessa.

TASE 

    Oikaistu
1 000 euroa30.9.201830.9.201731.12.2017
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo 15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet20 43916 01617 470
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 130 539139 601136 649
Lainasaamiset3 0725 8363 072
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777777777
Muut pitkäaikaiset saamiset1 2911 8951 744
Laskennalliset verosaamiset4 9334 5685 142
Pitkäaikaiset varat yhteensä176 547184 188180 349
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 50 60141 52044 241
Myyntisaamiset 56 05159 42153 934
Lainasaamiset4 1052 2004 337
Muut lyhytaikaiset saamiset3 9024 8974 236
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset9131 3627 703
Rahavarat17 63914 20927 240
Lyhytaikaiset varat yhteensä133 210123 609141 692
    
Varat yhteensä309 757307 797322 040
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto81 18576 37587 423
Omat osakkeet-44-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot264266264
Kurssierot-2 457-399-3 151
Kertyneet voittovarat15 4928 84115 761
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma130 981121 580136 794
Hybridilaina10 983
Oma pääoma yhteensä130 981132 564136 794
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat 15 00210 51614 558
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä898953984
Muut pitkäaikaiset velat 1776049
Joukkovelkakirjalainat80 34175 00095 192
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 100192162
Pitkäaikaiset velat yhteensä96 35887 421110 945
    
Lyhytaikaiset velat   
Joukkovelkakirjalainat15 672
Lyhytaikaiset korolliset velat9221 98015 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat1414 52332
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat66 51361 31059 152
Lyhytaikaiset velat yhteensä82 41887 81274 302
    
Velat yhteensä178 776175 233185 247
    
Oma pääoma ja velat yhteensä309 757307 797322 040

TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
Liikevaihto104 768102 380321 344327 302425 996
Hankinnan ja valmistuksen kulut-98 178-92 119-296 852-291 488-383 839
Bruttokate6 58910 26124 49335 81542 157
Liiketoiminnan muut tuotot9363872 1311 3231 764
Myynnin ja markkinoinnin kulut-1 599-1 549-5 210-5 358-7 262
Tutkimus ja kehitys-883-1 142-2 692-3 623-4 739
Hallinnon kulut-4 207-3 388-13 228-13 019-16 861
Liiketoiminnan muut kulut-34749-539129-59
Liikevoitto 4884 6184 95515 26715 000
Nettorahoituskulut-1 626-1 139-4 010-1 581-2 570
Voitto ennen tuloveroja-1 1383 47894513 68612 430
Tuloverot -7-1 672-649-5 5222 048
Raportointikauden voitto / tappio-1 1451 8072968 16414 478
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton-0,020,030,010,150,27
Laimennettu-0,020,030,010,140,25

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
      
Raportointikauden voitto-1 1451 8072968 16414 478
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot 169-3 6581 039-14 180-17 083
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset-4205267
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät26913
Ainellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin siirretyt erät-15334-35
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-70334-3451 1751 328
Yhteensä99-3 455694-12 756-15 510
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät4315
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-12-4
Yhteensä3111
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä99-3 455694-12 726-15 500
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-1 046-1 648990-4 562-1 022

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44
IFRS-standardien muutosten vaikutus
Oikaistu oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus-6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan 0
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.9.201811 86024 68181 185-44


1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018-3 15126415 084136 117
IFRS-standardien muutosten vaikutus 677 677
Oikaistu oma pääoma 1.1.2018-3 15126415 761136 794
Raportointikauden tulos296296
Muut laajan tuloksen erät694694
Laaja tulos yhteensä694296990
Osakeperusteiset maksut-564-564
Pääoman palautus-6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan0
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 30.9.2018-2 45726415 492130 981


 Osake-Ylikurssi-SVOP-OmatKurssi-
1 000 euroapääomarahastorahastoosakkeeterot
Oma pääoma 1.1.201711 86024 68170 855-4412 613
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät-13 012
Laaja tulos yhteensä-13 012
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus 84
Hybridilainan konvertointi5 436
Hybridilaina
Oma pääoma 30.9.201711 86024 68176 375-44-399


      
1 000 euroaArvon-muutos- ja muut rahastotMuu oma pääomaYhteensäHybridi-lainaOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017106 324126 30016 525142 824
Raportointikauden tulos8 1648 1648 164
Muut laajan tuloksen erät25631-12 726-12 726
Laaja tulos yhteensä2568 195-4 562-4 562
Osakeperusteiset maksut338338338
Osingonjako-5 585-5 585-5 585
Omien osakkeiden luovutus8484
Hybridilainan konvertointi5 436-5 436
Hybridilaina-430-430-105-535
Oma pääoma 30.9.20172668 841121 58010 983132 564


 Osake-Ylikurssi-SVOP-OmatKurssi-
1 000 euroapääomarahastorahastoosakkeeterot
Oma pääoma 1.1.201711 86024 68170 855-4412 613
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät-15 764
Laaja tulos yhteensä-15 764
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus 84
Hybridilainan konvertointi16 484
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.201711 86024 68187 423-44-3 151
IFRS-standardien muutosten vaikutus
Oikaistu oma pääoma 31.12.201711 86024 68187 423-44-3 151


      
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratYhteensäHybridi-lainaOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017106 324126 30016 525142 824
Raportointikauden tulos14 47814 47814 478
Muut laajan tuloksen erät25411-15 500-15 500
Laaja tulos yhteensä25414 489-1 022-1 022
Osakeperusteiset maksut 338 338 338
Osingonjako-5 585-5 585-5 585
Omien osakkeiden luovutus 84 84
Hybridilainan konvertointi16 484-16 484
Hybridilaina-481-481-41-522
Oma pääoma 31.12.201726415 084136 117136 117
IFRS-standardien muutosten vaikutus677677677
Oikaistu oma pääoma 31.12.201726415 761136 794136 794

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-9/20181-9/20171-12/2017
     
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto2968 16414 478
Oikaisut yhteensä20 01422 22821 069
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta20 31030 39235 547
Nettokäyttöpääoman muutos-614-6 921-8 028
Rahoituserät-2 241-4 457-5 575
Tuloverot6 228-434207
Liiketoiminnan rahavirta23 68218 57822 152
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-11 105-29 700-33 839
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista198287287
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit15
Investointien rahavirta-10 906-29 412-33 548
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot25 730
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot10 00025 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-15 088-5 309-27 263
Lainasaamisten takaisinmaksu3501 550
Joukkovelkakirjalainojen takaisinosto- ja liikkeellelaskukulut-5 190
Hybridilainan koron maksu-642-642
Pääoman palautus / osingonjako -6 322-5 585-5 585
Rahoituksen rahavirta-21 410-1 18613 599
    
Rahavarojen muutos-8 634-12 0222 203
    
Rahavarat raportointikauden alussa27 24029 52229 522
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-967-3 291-4 485
Rahavarojen muutos-8 634-12 0222 203
Rahavarat raportointikauden lopussa17 63914 20927 240

TUNNUSLUVUT

 7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
Liikevaihdon muutos, % *2,3-1,4-1,83,42,2
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 6,310,07,610,99,9
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 6,310,07,610,99,9
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 0,54,51,54,73,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 0,54,51,54,73,5
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,6-1,1-1,2-0,5-0,6
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % -1,13,40,34,22,9
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % -1,11,80,12,53,4
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa3 0817 4709 75831 65137 210
Poistot, 1 000 euroa5 3024 77015 42513 97619 349
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %5,07,210,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %2,38,36,6
Omavaraisuusaste, % 42,343,142,5
Velkaantumisaste (gearing), % 58,156,559,5
Henkilöstö keskimäärin673671670
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,020,030,010,150,27
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,020,030,010,140,25
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,130,040,410,350,39
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,282,502,38
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 496 24952 963 61557 382 939
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 2,564,494,42
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,543,863,86
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 4,605,225,22
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 3,524,544,53
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa147,2237,8253,6
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 2 547 7034 424 1475 405 584
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä4,48,610,4
      
*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.   
   30.9.201830.9.201731.12.2017
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo85 10075 192100 892
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 15 82221 98015 118
Korolliset saamiset ja rahavarat   -24 815-22 245-34 650
Korolliset nettovelat  76 10774 92781 360

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2017 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2017 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


1 000 euroa 30.9.201830.9.201731.12.2017
Raportointikauden voitto 2968 16414 478
Hybridilainan korkovaikutus veroilla vähennettynä -313-481
Yhteensä 2967 85113 997
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 459 73651 578 30252 145 416
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 492 45457 795 89157 798 395
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton 0,010,150,27
Laimennettu 0,010,140,25

           

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  30.9.201830.9.201731.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 23 68218 57822 152
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 496 24952 963 61557 382 939
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,410,350,39

                       
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


    oikaistu
  30.9.201830.9.201731.12.2017
Oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 130 981132 564136 794
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 496 24952 963 61557 382 939
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,282,502,38
     

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.9.201830.9.201731.12.2017
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita  57 496 24952 963 61557 382 939
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,564,494,42
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 147,2237,8253,6

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.9.201830.9.201731.12.2017
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 2 547 7034 424 1475 405 584
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 459 73651 578 30252 145 416
Osakkeiden vaihto, % 4,48,610,4

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) =Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2018 ja 2017 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


1 000 euroa 30.9.201830.9.201731.12.2017
Liikevoitto 4 95515 26715 000
+ Poistot ja arvonalentumiset15 42513 97619 349
Käyttökate 20 38029 24334 349

Bruttoinvestoinnit

     
1 000 euroa 30.9.201830.9.201731.12.2017
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 4 6364 0016 027
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin5 12227 64931 183
Bruttoinvestoinnit 9 75831 65137 210

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.9.201830.9.201731.12.2017
Korolliset velat 96 20597 172110 472
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 7175 538
Korolliset saamiset -7 176-8 036-7 409
Rahavarat-17 639-14 209-27 240
Korolliset nettovelat 76 10774 92781 360
     
Korolliset velat 96 20597 172110 472
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 7175 538
Korollisten velkojen nimellisarvo 100 92297 172110 472

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


    oikaistu
1 000 euroa 30.9.201830.9.201731.12.2017
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 6 6109 79614 478
     
Oma pääoma yhteensä 30.9.2017 / 30.9.2016 / 31.12.2016  132 564135 186142 824
Oma pääoma yhteensä 31.12.2017 / 31.12.2016 / 31.3.2017  136 794142 824139 902
Oma pääoma yhteensä 31.3.2018 / 31.3.2017 / 30.6.2017  126 866139 902134 074
Oma pääoma yhteensä 30.6.2018 / 30.6.2017 / 30.9.2017  132 631134 074132 564
Oma pääoma yhteensä 30.9.2018 / 30.9.2017 / 31.12.2017  130 981132 564136 794
Keskiarvo 131 967136 910137 232
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,07,210,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Oma pääoma yhteensä + korolliset velat


    oikaistu
1 000 euroa 30.9.201830.9.201731.12.2017
Oma pääoma yhteensä 130 981132 564136 794
Korolliset velat 96 20597 172110 472
Sijoitettu pääoma 227 186229 735247 266

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


    oikaistu
1 000 euroa 30.9.201830.9.201731.12.2017
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 4 68818 80715 000
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 786764767
Yhteensä 5 47319 57115 766
     
Sijoitettu pääoma 30.9.2017 / 30.9.2016 / 31.12.2016  229 735228 648237 321
Sijoitettu pääoma 31.12.2017 / 31.12.2016 / 31.3.2017  246 589237 321244 103
Sijoitettu pääoma 31.3.2018 / 31.3.2017/ 30.6.2017  232 580244 103234 892
Sijoitettu pääoma 30.6.2018 / 30.6.2017 / 30.9.2017  238 589234 892229 735
Sijoitettu pääoma 30.9.2018 / 30.9.2017 / 31.12.2017  227 186229 735247 266
Keskiarvo 234 936234 940238 664
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,38,36,6

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma yhteensä  x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


    oikaistu
1 000 euroa 30.9.201830.9.201731.12.2017
Oma pääoma yhteensä 130 981132 564136 794
     
Taseen loppusumma 309 757307 797322 040
Saadut ennakot -48-2-8
  309 709307 795322 033
     
Omavaraisuusaste, % 42,343,142,5

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100 
  Oma pääoma yhteensä 
     


    oikaistu
1 000 euroa 30.9.201830.9.201731.12.2017
Korolliset nettovelat 76 10774 92781 360
Oma pääoma yhteensä 130 981132 564136 794
Velkaantumisaste, % 58,156,559,5


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-9/20181-9/20171-12/2017
Suomi1 8911 9492 510
Muu Eurooppa116 758120 755160 817
Pohjois- ja Etelä-Amerikka196 799196 719252 176
Muut maat 5 8967 87910 494
Yhteensä321 344327 302425 996

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

  20182017
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Convenience95 63499 94797 48190 73792 999102 976101 850
Care9 1459 9629 1528 0319 2949 07211 084
Kohdistamattomat kurssierot-1252-17-7487-46-14
Yhteensä104 768109 961106 61698 694102 380112 002112 920

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

  2018 2017
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto104 768109 961106 61698 694102 380112 002112 920
Vertailukelpoinen liikevoitto4882 9191 548-2674 6184 3916 258
% liikevaihdosta0,52,71,5-0,34,53,95,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto4882 9191 548-2674 6184 3916 258
% liikevaihdosta0,52,71,5-0,34,53,95,5
Nettorahoituskulut-1 626-507-1 876-988-1 139-285-157
Voitto ennen tuloveroja-1 1382 411-328-1 2563 4784 1056 102
% liikevaihdosta-1,12,2-0,3-1,33,43,75,4

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2018 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 23 742 osaketta. Osakkeet luovutettiin 1.6.2017 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 83 788 euroa eli noin 3,53 euroa osakkeelta.

Muut palkat lähipiirille ilman osakeperusteisia maksuja olivat katsauskaudella 1 402 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 182 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 51 tuhatta euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä peruttiin jäljellä olevista osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä kirjattua kulujaksotusta, koska oikeuden syntymisehdot jäävät osittain täyttymättä. Jäljellä olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien kulujaksotukset ja kulujaksotusten peruutukset olivat nettona
-228 tuhatta euroa. Näiden lisäksi kolmannella vuosineljänneksellä kirjattiin toimitusjohtajan vaihtoon liittyvä irtisanomiskorvaus, 731 tuhatta euroa.

Katsauskaudella luovutettiin päättyneen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella yhtiön lähipiirille yhteensä 70 066 Suomisen osaketta, joista toimitusjohtajalle 14 182 osaketta ja muille johtoryhmän jäsenille 55 884 osaketta. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti osa palkkiosta suoritettiin rahana kattamaan järjestelystä aiheutuneet verot. Yhteensä osakkeina ja rahana maksettujen etuuksien käypä arvo oli osakkeiden luovutushetkellä 545 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 30.9.201830.9.201731.12.2017
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa136 64917 470135 51014 133135 51014 133
Investoinnit5 1224 63627 6494 00131 1836 027
Vähennykset00-360-36
Poistot ja arvonalentumiset-13 790-1 635-12 043-1 933-16 857-2 493
Kurssierot ja muut muutokset2 559-32-11 515-150-13 187-161
Kirjanpitoarvo kauden lopussa130 54020 439139 60116 016136 64917 470

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-9/20181-9/20171-12/2017
Korolliset velat yhteensä kauden alussa110 47294 49794 497
    
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 15 1187 9237 923
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-15 088-5 309-27 264
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset10 00025 000
Siirrot pitkäaikaisista lainoista6210 17211 412
Kurssiero-807-1 953
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa9221 98015 118
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa16211 57411 574
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-62-10 172-11 412
Valuuttakurssiero-1 210
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa100192162
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa  95 19275 00075 000
Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeellelasku, rahavirtavaikutteinen25 730
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan819-348
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset-5 190
Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin-15 671
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 80 34175 00095 192
    
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan1
Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista15 671
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 15 672
    
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 96 20597 172110 472

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 30.9.201830.9.201731.12.2017
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut 15 3637 8228 614
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset1 65986
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista10 88812 1069 865
Muut omat vastuut 3 0213 6333 484
Yhteensä13 91015 73913 349

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 30.9.201830.9.201731.12.2017
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
  suojauslaskentaa ei sovelleta2 617-122 677111 33424
Sähkötermiinit      
  suojauslaskentaa sovelletaan1503

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Johdannaiset, suojauslaskenta
e. Kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.f.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Muut pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset4 3372 8397 1767 176
Myyntisaamiset56 05156 05156 051
Johdannaiset
Korko- ja muut rahoitussaamiset941941941
Rahavarat17 63917 63917 639
Yhteensä 30.9.20184 68577 47042982 58482 584


1 000 euroaa.b.c.d.e.f.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Muut pitkäaikaiset saamiset214214214
Lainasaamiset4 3373 0727 4097 409
Myyntisaamiset53 93453 93453 934
Johdannaiset242424
Korko- ja muut rahoitussaamiset670670670
Rahavarat27 24027 24027 240
Yhteensä 31.12.20174 92384 91642990 26890 268

31.12.2017 luvut on oikaistu uusien standardien (IFRS 9 ja IFRS 15) käyttöönoton johdosta.

Suominen on käyttänyt vuonna 2018 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2017, paitsi että eräät lainasaamiset, jotka olivat aiemmin jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ovat nyt IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja.


RAHOITUSVELAT


-30.9.2018 31.12.2017 
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat80 34182 45085 00095 192102 647100 730
Rahoitusleasingvelat100100100162162162
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat80 44182 55085 10095 354102 809100 892
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat15 67216 30715 730
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat15 00015 00015 000
Rahoitusleasingvelat929292118118118
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta121212
Korkovelat2 1282 1282 128736736736
Muut lyhytaikaiset velat274274274301301301
Ostovelat56 30156 30156 30152 14552 14552 145
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat74 47975 11574 53768 30068 30068 300
       
Yhteensä154 920157 665159 637163 654171 109169 192

Suominen on käyttänyt vuonna 2018 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2017.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Lainasaamiset4 337
Myytävissä olevat varat777
Yhteensä5 114
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, velat-24
Yhteensä-24

Suominen on käyttänyt vuonna 2018 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2017, paitsi että eräät lainasaamiset, jotka olivat aiemmin jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ovat nyt IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Aikaisemmin julkistettujen lukujen oikaisut on esitetty Suomisen tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksessa.


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja: väliaikainen toimitusjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Liite

01-Suominen-Osavuosikatsaus-Q3-2018.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu