Suominen Oyj, osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Myyntimäärien kasvu jatkui, liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät

Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   26.4.2018 klo 8.00

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018:
Myyntimäärien kasvu jatkui, liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät


AVAINLUKUJA

 1-3/1-3/1-12/
 201820172017
Liikevaihto, milj. euroa106,6112,9426,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa1,56,315,0
Liikevoitto, milj. euroa1,56,315,0
Raportointikauden voitto, milj. euroa-0,44,214,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,010,080,27
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa-0,010,070,25
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,090,120,39
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %4,611,76,6
Velkaantumisaste (gearing), %68,250,259,5*

*oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2018:

- Liikevaihto laski 6 % ja oli 106,6 milj. euroa (112,9). EUR/USD-valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevaihtoon oli poikkeuksellisen korkea, -9 milj. euroa.
- Liikevoitto heikkeni 75 % ja oli 1,5 milj. euroa (6,3) pääasiassa myyntihintoihin kohdistuneen paineen mutta myös tiettyjen toimituskykyyn liittyvien ongelmien vuoksi.
- Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla ja oli 5,2 milj. euroa (6,1).
- Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan optimointi jatkui. Asiakastoimitukset kehittyivät positiivisesti, vaikka etenimmekin ennakoitua hitaammin.

- Suomisen yhtiökokous päätti palauttaa tilikaudelta 2018 pääomaa yhteensä 6,3 milj. euroa eli 0,11 euroa osakkeelta.

- Suominen toistaa 30.1.2018 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2017. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Kuluttajien luottamus jatkui vahvana vuoden 2018 alussa sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen päämarkkina-alueet.

Kuluttajien optimismi heijastui myös kuitukangastuotteiden kysyntään. Myyntimäärämme kasvoivat viidettä vuosineljännestä peräkkäin ja ylsivät tasolle, joka on Suomisen historian korkeimpia. Tästä huolimatta Suomisen taloudellinen kehitys oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä pettymys. Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen suhteessa euroon sekä myyntihintoihin kohdistunut paine pienensivät liikevaihtoa joka oli 106,6 milj. euroa. Valuuttakurssien muutosten kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -9 milj. euroa.

Suomisen liikevoitto laski 1,5 milj. euroon, tasolle, joka ei ole hyväksyttävä. Liikevoiton heikkenemisen taustalla oli lähinnä myyntihintoihin vuoden 2017 puolivälistä lähtien kohdistunut laskupaine. Raaka-aineiden hinnat ovat yleisesti ottaen nousseet, joten tämä on vaikuttanut voimakkaasti kannattavuuteemme. Valitettavasti meillä oli katsauskaudella myös tiettyjä toimituskykyyn liittyviä ongelmia, kuten energian jakelun katkoista sekä Bethunen uuden tuotantolinjan teknisistä vaikeuksista johtuvia ennakoimattomia tuotantoseisokkeja. Vaikeasta kilpailutilanteesta huolimatta pystyimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman nostamaan keskimääräistä myyntihintaamme.

Raportointikauden tappio oli -0,4 milj. euroa. Kannattavuuden heikkenemisestä huolimatta liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla ja oli 5,2 milj. euroa.

Jatkoimme Yhdysvalloissa sijaitsevan Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan optimointia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Asiakastoimitukset kehittyivät positiivisesti, vaikka etenimmekin ennakoitua hitaammin. Uuden tuotantolinjan vaikutus bruttokatteeseen ei kääntynyt vielä Q1:n aikana positiiviseksi, kuten olimme aiemmin arvioineet.

Korjataksemme Suomisen kannattavuuden suunnan aloitimme jo viime vuoden puolella 3P-nimeä kantavan kehitysohjelman. Ohjelma keskittyy Suomisen kannattavuuden parantamiseen hinnoittelun (Pricing), suorituskyvyn (Performance) ja tuotannon suunnittelun (Planning) kehittämisen avulla. Lisäksi jatkamme määrätietoista työtämme tuoteportfolion koostumuksen muuttamiseksi. Suomisella on kaksi keinoa raaka-aineiden hintojen nousun vaikutusten lieventämiseksi: voimme joko sitoa sopimuksen hinnoittelumekanismiin tai tukeutua kertaluonteisiin hinnoittelutoimenpiteisiin. Molempien keinojen osalta vaikutus myyntihintaan näkyy viiveellä. Edellä mainittu keskimääräisen myyntihinnan nousu vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kuuluu 3P-ohjelman ensimmäisiin näkyviin tuloksiin. Jatkossakin hinnoittelemme tuotteemme niiden arvon pohjalta, mutta aiempaa jämäkämmin, tavoitteenamme kannattavuuden parantaminen.  

Konserninlaajuinen tietojärjestelmäuudistus eteni ensimmäisellä neljänneksellä ja uudet järjestelmät otettiin käyttöön Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa. Tietojärjestelmäuudistus on meille kasvun mahdollistaja, sillä uusien järjestelmien avulla pystymme parantamaan tuotannon suunnittelua ja optimoimaan tuotantoa Muutoksentekijä-strategiamme mukaisesti. Arvioimme, että suurin osa Suomisen tehtaista on uusien tietojärjestelmien piirissä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Parantaaksemme teknistä kykyämme toimittaa korkean lisäarvon kuitukankaita päätimme investoida uuteen, viimeisintä teknologiaa edustavaan karstauskoneeseen Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa. Investoinnin arvo on noin 6 milj. euroa ja se on jälleen yksi askel eteenpäin strategiamme toteutuksessa.

Suomisen yritysvastuuagendan lanseeraaminen vuoden 2018 alussa kuului myös Suomisen keskeisiin virstanpylväisiin. Yritysvastuuagenda ulottuu vuoteen 2021 ja se määrittelee, mihin Suominen keskittyy yritysvastuussa. Lisäksi se linkittää toimenpiteemme Muutoksentekijä-strategiaan sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Agenda sisältää myös ympäristönsuojeluun ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä konkreettisia pitkän aikavälin tavoitteita.

Suomisen 15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti palauttaa tilikaudelta 2017 pääomaa osakkeenomistajille yhteensä 6,3 milj. euroa eli 0,11 euroa osakkeelta. Olen iloinen siitä, että vaikka kannattavuutemme on ollut laskussa tilikausilla 2016 ja 2017, olemme silti pystyneet säilyttämään varojenjaon osakkeenomistajille vakaana.”

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 106,6 milj. euroa (112,9). Myyntimäärät kasvoivat vertailukaudesta, mutta Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon sekä myyntihintoihin kohdistuneet paineet heikensivät liikevaihtoa. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen vaikutus liikevaihtoon oli -9 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 97,5 milj. euroa (101,9) ja Care-liiketoiminta-alueen 9,2 milj. euroa (11,1).

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-maaliskuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (39 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (23 %), kodinhoidon pyyhkeisiin (20 %), hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (9 %) sekä ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin (9 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan. Lastenhoidon ja kodinhoidon pyyhintätuotteiden sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden osuudet liikevaihdosta laskivat vertailukaudesta. Henkilökohtaisen hygienian pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden osuus kasvoi.

TULOS

Liikevoitto heikkeni 75 % ja oli 1,5 milj. euroa (6,3) lähinnä myyntihintoihin kohdistuneen laskupaineen vuoksi. Lisäksi tietyt toimituskykyyn liittyvät ongelmat heikensivät katteitamme. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liikevoittoon.

Tappio ennen tuloveroja oli -0,3 milj. euroa (6,1) ja raportointikauden tappio -0,4 milj. euroa (4,2).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 86,5 milj. euroa (70,2). Velkaantumisaste oli 68,2 % (50,2 %) ja omavaraisuusaste 41,2 % (44,2 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -1,9 milj. euroa (-0,2) eli 1,8 % (0,1 %) liikevaihdosta. Vertailukauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä rahoituskuluja pienensi IAS 23 -standardin edellyttämä korkokulujen aktivointi käyttöomaisuuteen, joka pienensi tuloslaskelmaan kirjattuja korkokuluja 0,8 milj. euroa (0,2). Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 0,7 milj. eurolla. Vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,1 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli 5,2 milj. euroa (6,1) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,09 euroa (0,12). Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikutti eniten tuloksen heikkeneminen. Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin -0,8 milj. euroa (-2,1) vaikutti merkittävimpänä eränä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Käyttöpääomaa sitoutui 0,7 milj. euroa (sitoutui 2,8 milj. euroa).

Varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2018 päättämä pääoman palautus (0,11 euroa osakkeelta) oli yhteensä 6,3 milj. euroa ja vaikutti rahoituksen rahavirtaan. Se maksettiin osakkeenomistajille 28.3.2018.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 2,2 milj. euroa (11,2) ja ne liittyivät pääasiassa konserninlaajuiseen tietojärjestelmäuudistukseen. Suomisen kahdeksasta tehtaasta kaksi on jo siirtynyt uusien tietojärjestelmien piiriin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä uudet tietojärjestelmät otettiin onnistuneesti käyttöön Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 5,0 milj. euroa (4,7).

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2018 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2018 oli 793 480 osaketta eli 1,4 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 4,60 euroa, alin 3,66 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 4,16 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,74 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2018 oli 214,9 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 786 712 omaa osaketta 31.3.2018.

Suominen Oyj:n hallitus päätti 6.3.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suominen Oyj:n sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 sekä osakepalkkiojärjestelmän 2015 (ansaintajakso 2015‒2017) palkkioiden maksamista varten. Järjestelmiin osallistuneille henkilöille luovutettiin yhteensä 89 568 Suominen Oyj:n omaa osaketta.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 1.6.2018.


Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2017, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

Suominen Oyj:n hallitus päätti 6.3.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suominen Oyj:n sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 sekä osakepalkkiojärjestelmän 2015 (ansaintajakso 2015‒2017) palkkioiden maksamista varten. Päätös osakkeiden luovuttamisesta suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Suominen Oyj:n yhtiökokouksen 16.3.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Järjestelmien piirissä oli 14 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaan ja palkkiosta aiheutuviin veroihin ja veroluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahan maksettavan osan vähentämisen jälkeen järjestelmiin osallistuneille henkilöille luovutettiin suunnatun maksuttoman osakeannin kautta yhteensä 89 568 Suominen Oyj:n osaketta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2018.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 palautetaan pääomaa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,3 milj. euroa. Yhtiökokouksen päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen.

Suomisen 15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen jan Johansson, Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Halllituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Päätökset hallituksen palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen kokoonpanosta olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen. Tilintarkastusta koskevat päätökset olivat hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisia.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi uudelleen Hannu Kasurinen. Andreas Ahlström valittiin tarkastusvaliokunnan jäseneksi uudelleen ja Laura Raitio valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jan Johansson ja jäseniksi uudelleen Risto Anttonen ja Laura Raitio.

Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 15.3.2018 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Vaötuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka. 31.3.2018 luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä oli enintään 4 872 826 osaketta.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on 63 % (63 %). Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Yhtiö käyttää myös vientitakuita ja asiakasriskin vakuuttamista rajoitetussa määrin.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä.  

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.


Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien käyttöönotto voi myöhästyä suunnitellusta, investoinnit voivat maksaa alkuperäistä arviota enemmän tai tuottaa suunniteltua vähemmän hyötyä. Investointien käyttöönottovaiheessa voi ilmetä tilapäisiä toiminnan häiriöitä.

Suomisen liiketoiminta riippuu yhtiön käyttämien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen turvallisuudesta ja vakaudesta sekä kyberriskien hallinnan onnistumisesta. Mikäli kyberriskit realisoituisivat tai Suomisen tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja ei voisi käyttää tai niissä olisi merkittäviä ja pitkäaikaisia käyttöön vaikuttavia ongelmia, Suomisen maine sekä kyky toimittaa tuotteita asiakkaille sovitun aikataulun mukaisesti, tilata raaka-aineita ja hallita varastojaan voisi heikentyä.

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä.

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että verotuksessa vahvistettuja tappioita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyviä verotuksellisia voittoja vasten.

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita ovat muun muassa valuutta-, korko-, vastapuoli-, likviditeetti- ja luottoriski. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Konsernin rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Kuluttajien luottamus oli vuoden 2018 alussa edelleen vahvaa sekä Yhdysvalloissa että euroalueella, mikä heijastui myös kuitukangastuotteiden kysyntään.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Markkinoille tullut uusi tuotantokapasiteetti on jossain määrin kypsyttänyt lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteiden sekä wc:stä huuhdeltavien tuotteiden markkinoita.

Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2018 keskimäärin vuoden 2017 tasolla.


NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Suominen toistaa 30.1.2018 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2017. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.


TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-maaliskuun 2017 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 26.4.2018 klo 11.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin toimistolla, osoite Itämerentori 2, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous tammi-maaliskuun tuloksesta alkaa 26.4.2018 klo 15.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3936 2999 (tunnus: 76 65 40). Puhelinkokousta voi seurata myös suorana lähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi/webcast.
Puhelinkokouksen nauhoite on kuunneltavissa kokouksen päättymisen jälkeen Suomisen verkkosivuilla tai soittamalla numeroon +44 20 3936 3001 (pin-koodi 61 58 04).

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa 2018 perjantaina 3.8.2018 noin klo 8.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2018

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2018 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2017

Alla on esitetty erikseen ne uudet standardit ja tulkinnat, joilla on merkittävä vaikutus Suomisen konsernitilinpäätökseen. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2018, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset Suomisen avaavaan taseeseen on esitetty erillisissä taulukoissa tämän osavuosikatsauksen lopussa.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

Standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen. Myynnin kirjaaminen voi tapahtua ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana, ja keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen. Uudella standardilla ei ole merkittävää vaikutusta myynnin tuloutukseen Suomisella, mutta se lisää konsernitilinpäätöksen liitetietoja.

Suomisen myymät tavarat ovat kuitukangasrullia. Kustakin kuitukangasrullasta asiakas kykenee hyötymään joko yksinään tai yhdessä muiden helposti saatavissa olevien voimavarojen kanssa. Luovutetut tavarat on yksilöity Suomisen asiakassopimuksissa (esimerkiksi määritelty tuotteen laatu ja mitat). Sopimuksissa on usein määritelty tavoite toimitettaville määrille, mutta asiakas ei ole sitoutunut näihin määriin. Toimituserät perustuvat asiakkaan toimittamaan ostotilauksiin ja kukin toimituserä laskutetaan erikseen.

Suoritevelvoite täytetään, kun tuotteet luovutetaan asiakkaalle, eli suoritevelvoite täytetään yhtenä ajankohtana. Pääasiassa tuotteet luovutetaan asiakkaalle tuotteiden lähtiessä tehtaalta. Mikäli toimitusehtojen mukaisesti tuotteisiin liittyvät riskit ja edut sekä määräysvalta siirtyvät asiakkaalle vasta kun tuotteet on toimitettu asiakkaalle, tuloutetaan myynti vasta kun tuotteet on toimitettu asiakkaalle. Tämä ei aiheuttanut muutosta Suomisen tuloutuskäytäntöön.

Maksuehdot ja -ajat vaihtelevat asiakkaittain. Maksuehtoon ja maksuajan pituuteen vaikuttavat muun muassa asiakkaan luottoriski ja aiempi maksukäyttäytyminen. Lisäksi sekä laskuttavan tehtaan että asiakkaan maantieteellisellä sijainnilla on vaikutusta maksuehtoon. Suomisella on luottopolitiikan (credit policy) mukaiset suositellut maksuajat, mutta kaupallisista syistä näistä voidaan poiketa. Pääsääntöisesti myyntisaamiset erääntyvät maksettavaksi 30-90 päivän päästä laskutuspäivästä.

Transaktiohintoihin ei sisälly merkittävää rahoituskomponenttia, ja vastikkeet suoritetaan rahana.

Osassa asiakassopimuksista on määritelty alennuksia, jotka myönnetään asiakkaalle, mikäli toimitusmäärät ylittävät ennalta määritellyn tason, eli näissä tapauksissa transaktiohinta sisältää muuttuvan vastikkeen. Muuttuvan vastikkeen vaikutus transaktiohintaan huomioidaan myyntiä tuloutettaessa arvioimalla kuhunkin sopimukseen liittyvän alennuksen toteutumisen todennäköisyys. Arviointi perustuu todennäköisimpään rahamäärään. Arvioinnissa huomioidaan kyseistä asiakasta koskeva historiatieto (kuten ovatko asiakastoimitukset aiemmin saavuttaneet sen tason, jonka jälkeen alennus on myönnetty), tavaran toimitushetken tilanne sekä ennusteet tulevista toimituksista. Muuttuvan vastikkeen määrän arviointiin liittyvä epävarmuus on katsottu niin epäolennaiseksi, että muuttuvaa vastiketta koskevaa arvioita ei ole rajoitettu. Arvioitua transaktiohintaa päivitetään viimeistään kunkin raportointikauden päättyessä. Tämä ei aiheuttanut muutosta Suomisen tuloutuskäytäntöön.

Saaminen asiakkaalta kirjataan transaktiohintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä laskun mukaista myyntisaamista asiakkaalta että myyntituottoja oikaistaan kirjanpidossa arvioidun alennuksen mukaisella varauksella. Tämä muutti Suomisen käytäntöä taseeseen kirjaamisessa, sillä aiemmin alennusvaraus kirjattiin siirtovelkoihin. Aloittava tase on oikaistu vastaamaan muuttunutta kirjaustapaa.

Osassa asiakassopimuksia tuotteen transaktiohinta on sidottu Suomisen raaka-ainekustannuksiin. Raaka-ainehintojen vaikutus transaktiohintaan vaikuttaa kuitenkin vain tuleviin transaktiohintoihin, eikä niillä ole vaikutusta jo toimitettujen tavaroiden hintaan. Koska toimituserät ovat erillisiä suoritevelvoitteita, raaka-ainehintaehtoa ei sovelleta takautuvasti.

Myyntihinnat on asiakassopimuksissa määritelty kullekin tuotteelle erikseen. Tuotteen hinta kullekin asiakkaalle perustuu muun muassa asiakkaan tilausmääriin, transaktiovaluuttaan sekä asiakkaan maantieteelliseen sijaintiin. Transaktiohintaa määritettäessä huomioidaan sopimukseen sisältyvät muuttuvat vastikkeet. Muuttuvat vastikkeet (alennukset) kohdistetaan kaikille sopimukseen sisältyville suoritevelvoitteille, paitsi jos sopimuksessa on sovittu toisin. Tällöin muuttuvat vastikkeet kohdistetaan vain niille suoritevelvoitteille, joita ne koskevat.

Suomisella ei lähtökohtaisesti ole sen kaltaisia olennaisia asiakassopimuksen saamisesta aiheutuvia lisämenoja, jotka täyttäisivät aktivointiehdot. Mahdolliset lisämenot kirjataan kuluksi niiden toteutuessa, sillä lisämenojen perusteella aktivoitava omaisuuserä kirjattaisiin kuluksi viimeistään yhden vuoden kuluessa niiden syntymisestä. Suomisella ei myöskään ole sopimuksen täyttämisestä aiheutuvia menoja, jotka täyttäisivät IFRS 15.95-97 mukaiset aktivointikriteerit.

IFRS 15 edellyttää, että yhteisö jaottelee myyntituotot sellaisiin ryhmiin, jotka ovat olennaisia yhteisön taloudellisen tuloksen arvioimisessa, ja joita ylin operatiivinen päätöksentekijä tarkastelee säännöllisesti. Suomisella tällaisia olennaisia ryhmiä ovat liiketoiminta-alue (perustuen asiakkaisiin tai asiakkaiden lopputuotteisiin) sekä maantieteellinen alue.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

IFRS 9 muutti rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä toi rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin aiempia IAS 39:n vaatimuksia. Suojauslaskennan osalta aiempaa useampia riskipositioita voidaan ottaa suojauslaskennan piiriin ja suojauslaskennan periaatteita on yhtenäistetty riskienhallinnan kanssa.

IFRS 9 muutti Suomisen osalta joidenkin rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista. Suominen on määrittänyt liiketoimintamallinsa koskien rahoitusvarojen hallinnointia ja määritellyt tämän sekä rahoitusvarojen ominaisuuksien perusteella rahoitusvarojensa luokittelun.

Tietyt lainasaamiset, jotka oli IAS 39:n mukaisesti luokiteltu lainoihin ja muihin saamisiin ja arvostettu jaksotettuun hankintamenoon, ovat IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavia rahoitusvaroja, koska ne muun muassa sisältävät epätyypillisiä lainaehtoja. Näiden lainasaamisten osalta lainoihin sisältyvä luottoriski huomioidaan saamisten käypää arvoa määritettäessä. Osa lainasaamisista arvostetaan IFRS 9:n mukaisesti edelleen jaksotettuun hankintamenoon, koska niiden sopimukselliset rahavirrat muodostuvat ainoastaan pääoman ja koron maksusta, ja Suomisen tavoitteena on saamisten hallussapito eräpäivään saakka sopimuksellisten rahavirtojen keräämiseksi. Näiden lainasaamisten osalta luottotappioriski ja arvonalentumiskirjaus arvioidaan 12 kuukauden kuluessa odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella, tai mikäli saamiseen liittyvä luottotappioriski on lisääntynyt, koko voimassaoloaikana odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella.

IFRS 9 mahdollistaa oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen eli osakkeiden ollessa kyseessä, että yhteisö voi valita instrumenteittain niiden peruuttamattoman luokittelu- ja kirjaamistavan. Oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen osalta Suominen on luokittellut osan käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi, jolloin sekä käyvän arvon muutokset että mahdolliset myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Osa on luokiteltu käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettaviksi, jolloin sekä käyvän arvon muutokset että mahdolliset myyntivoitot ja -tappiot kirjataan laajaan tulokseen eikä niitä missään vaiheessa kierrätetä tulosvaikutteisiksi.

Rahavarat arvostetaan IFRS 9:n mukaisesti jaksotettuun hankintamenoon. IFRS 9 edellyttää myös rahavarojen osalta, että niiden osalta tehdään arvonalentumistarkastelu ja kirjataan arvonalentumistappio joko 12 kuukauden kuluessa odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella, tai mikäli luottoriski on merkittävästi kasvanut, koko voimassaoloaikana odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella. Raportointikauden päättymispäivän tilanteen perusteella ja huomioiden pankkitalletusten vastapuoliin liittyvä luottoriski, Suomiselle ei synny rahavarojen osalta arvonalentumiskirjauksia.

Johdannaisinstrumentit, joiden osalta ei sovelleta suojauslaskentaa, kirjataan myös IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Myyntisaamiset arvostetaan IFRS 9:n mukaisesti jaksotettuun hankintamenoon. Myyntisaamisten arvoon vaikuttaa myytyjen hyödykkeiden transaktiohinta, joka määritellään IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin mukaisesti. Transaktiohintaa määriteltäessä huomioidaan muun muassa sopimuksiin sisältyvät muuttuvat vastikkeet, kuten määräalennukset, jolloin transaktiohinta voi olla alhaisempi kuin asiakkaalta laskutettu summa. Suominen oli jo ennen IFRS 15:n käyttöönottoa kirjannut arvioidut asiakasalennusjaksotukset ja muut mahdolliset muuttuvat vastikkeet tulosvaikutteisesti, joten IFRS 15:n käyttöönotolla ei transaktiohinnan osalta ollut tulosvaikutusta. Koska kyseiset alennusjaksotukset esitettiin ennen IFRS 9:n käyttöönottoa taseessa siirtovelkoina ja IFRS 9:n mukaisesti myyntisaamisia pienentävänä eränä, muutti IFRS 9 myyntisaamisten kirjanpitoarvoa taseessa. Aloittava tase on oikaistu vastaamaan muuttunutta kirjaustapaa.

Myyntisaamisten arvonalentumiskirjausten osalta Suominen soveltaa IFRS 9:n sallimaa käytännön helpotusta ja käyttää myyntisaamisten arvonalentumistappioiden arvioinnissa luottotappiovarausmatriisia, joka perustuu kokemukseen aikaisemmin toteutuneista luottotappioista. Varausmatriisin mukaisesti myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus perustuu kunakin raportointipäivänä koko voimassaoloajalta odotettavissa oleviin luottotappiohin. Myyntisaamiset ryhmitellään perustuen asiakkaiden riskiominaisuuksiin, joissa huomioidaan asiakkaiden kyky suorittaa kaikki erääntyvät maksut sopimusehtojen mukaisesti. Riskiominaisuuksissa huomioidaan muun muassa asiakkaaseen liittyvä maantieteellinen riski.

IFRS 9:n mukaan myyntisaamisista odotettavissa olevat luottotappiot ovat todennäköisyyksillä painotettu arvio odotettavissa olevana voimassaoloaikana toteutuvista luottotappioista. Suomisen toteutuneet luottotappiot ovat historiallisesti olleet pääsääntöisesti pieniä, ja noin suuri osa myyntisaamisista on korkean luottoluokituksen omaavilta kansainvälisiltä asiakasyrityksiltä. Pääsääntöisesti luottotappioiden kirjaaminen aikaistuu aiempaan verrattuna. Varausmatriisin käyttöönotolla myyntisaamisten arvonalentumistappioiden arvioimiseksi ei ollut merkittävää vaikutusta vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen verrattuna vertailukauteen.

IFRS 9 ei muuttanut Suomisen rahoitusvelkojen kirjanpidollista käsitettelyä tai luokittelua.

Muutokset IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardiin

IFRS 2 -standardin muutokset muuttivat sellaisten osakeperusteisten maksujen kirjaamista ja arvostamista, joissa osa palkkiosta maksetaan henkilöstölle palkkiosta syntyvien tuloverojen johdosta käteisvaroina eikä osakkeina. Tällaisten osakepalkkiojärjestelyiden toteuttamis- tai oikeuden syntymishetkellä yhteisö sen sijaan, että maksaisi koko palkkion osakkeina, pidättääkin maksettavien osakkeiden kokonaismäärästä osakkeita sellaisen määrän, joka vastaa rahallisesti henkilön tuloverovelkaa, ja tilittää kyseisen rahamäärän veroviranomaisille henkilön puolesta.

IFRS 2:n muutoksen jälkeen, mikäli järjestely sisältää tuloverojen johdosta käteisvaroina maksettavan osuuden, nämä aiemmin käteisvaroina maksettavat osuudet luokitellaan osakkeina maksettaviksi ja arvostetaan kuten osakkeina maksettavat. Siirtymähetkellä on siirretty omaan pääomaan käteisvaroina maksettavasta osuudesta kirjatun velan tasearvo sellaisista osakeperusteisista järjestelyistä, joihin ei vielä ollut syntynyt oikeutta ja jotka sisälsivät tuloverojen johdosta käteisvaroina maksettavan osuuden

Koska Suomisen osakepalkkiojärjestelmät sisältävät tuloverojen johdosta käteisvaroina maksettavan osuuden, IFRS 2:n muutos muutti käteisvaroina maksettavan osuuden kirjaamista ja arvostamista. Avaava tase on oikaistu standardin muutoksen johdosta, ja muutos kasvatti konsernin omaa pääomaa noin 0,7 milj. eurolla.

IFRIC 22 -tulkinta: Valuuttamääräiset liiketapahtumat ja ennakkomaksut

Kun yhtiölle syntyy ei-monetaarinen omaisuuserä tai velka sen maksaessa tai saadessa valuuttamääräisen ennakkomaksun ennen kuin maksua vastaava omaisuuserä, kulu tai tuotto kirjataan, ei-monetaarinen erä arvostetaan käyttäen tapahtumapäivän valuuttakurssia. IFRIC 22 -tulkinta selventää, että kun tämä ei-monetaarinen erä kirjataan pois taseesta ja ennakkomaksua koskeva omaisuuserä, kulu tai tuotto kirjataan, käytetään kirjaamisessa sitä valuuttakurssia, jota käytettiin ennakkomaksun alkuperäisessä kirjaamisessa, eikä valuuttakurssien muutosta huomioida.

Suominen ei sovella tulkintaa takautuvasti vaan 1.1.2018 tai sen jälkeen tapahtuviin liiketoimiin. Tulkinnan soveltamisella ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätöksen kannalta.

TASE 

   Oikaistu
1 000 euroa31.3.201831.3.201731.12.2017
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet18 34614 54217 470
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet129 907140 355136 649
Lainasaamiset3 0726 8363 072
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777777777
Muut pitkäaikaiset saamiset1 6182 5141 744
Laskennalliset verosaamiset5 4793 5705 142
Pitkäaikaiset varat yhteensä174 694184 091180 349
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus42 99939 45244 241
Myyntisaamiset58 06559 26453 934
Lainasaamiset4 3371 5504 337
Muut lyhytaikaiset saamiset3 1904 7704 236
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset7 4961 9117 703
Rahavarat17 04725 65327 240
Lyhytaikaiset varat yhteensä133 134132 599141 692
    
Varat yhteensä307 828316 690322 040
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto81 10170 85587 423
Omat osakkeet-44-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot26441264
Kurssierot-6 23511 473-3 151
Kertyneet voittovarat15 2394 94015 761
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma126 866123 806136 794
Hybridilaina16 096
Oma pääoma yhteensä126 866139 902136 794
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat14 14711 17114 558
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä914998984
Muut pitkäaikaiset velat1750549
Joukkovelkakirjalainat95 46375 00095 192
Muut pitkäaikaiset korolliset velat13111 387162
Pitkäaikaiset velat yhteensä110 67199 061110 945
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset korolliset velat10 12017 81515 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat781 54132
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat60 09258 37159 152
Lyhytaikaiset velat yhteensä70 29077 72774 302
    
Velat yhteensä180 962176 788185 247
    
Oma pääoma ja velat yhteensä307 828316 690322 040

TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
Liikevaihto106 616112 920425 996
Hankinnan ja valmistuksen kulut-98 769-99 246-383 839
Bruttokate7 84713 67442 157
Liiketoiminnan muut tuotot6243491 764
Myynnin ja markkinoinnin kulut-1 780-1 859-7 262
Tutkimus ja kehitys-808-1 264-4 739
Hallinnon kulut-4 337-4 694-16 861
Liiketoiminnan muut kulut252-59
Liikevoitto 1 5486 25815 000
Nettorahoituskulut-1 876-157-2 570
Voitto ennen tuloveroja-3286 10112 430
Tuloverot-44-1 8622 048
Raportointikauden voitto / tappio-3724 24014 478
    
Osakekohtainen tulos, euroa   
Laimentamaton-0,010,080,27
Laimennettu-0,010,070,25

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
    
Raportointikauden voitto-3724 24014 478
    
Muut laajan tuloksen erät:   
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi   
Kurssierot-3 339-1 293-17 083
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset8267
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät413
Ainellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin siirretyt erät-35
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot2551721 328
Yhteensä-3 084-1 110-15 510
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi   
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät4315
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-12-4
Yhteensä3111
    
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-3 084-1 079-15 500
    
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-3 4573 160-1 022

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44
IFRS-standardien muutosten vaikutus
Oikaistu oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus-6 322
Omien osakkeiden luovutus
Oma pääoma 31.3.201811 86024 68181 101-44


1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018-3 15126415 084136 117
IFRS-standardien muutosten vaikutus 677 677
Oikaistu oma pääoma 1.1.2018-3 15126415 761136 794
Raportointikauden tulos-372-372
Muut laajan tuloksen erät-3 084-3 085
Laaja tulos yhteensä-3 084-372-3 457
Osakeperusteiset maksut-149-149
Pääoman palautus-6 322
Omien osakkeiden luovutus
Oma pääoma 31.3.2018-6 23526415 239126 866


 Osake-Ylikurssi-SVOP-OmatKurssi-
1 000 euroapääomarahastorahastoosakkeeterot
Oma pääoma 1.1.201711 86024 68170 855-4412 613
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät-1 141
Laaja tulos yhteensä-1 141
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Hybridilaina
Oma pääoma 31.3.201711 86024 68170 855-4411 473


1 000 euroaArvon-muutos- ja muut rahastotMuu oma pääomaYhteensäHybridi-lainaOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017106 324126 30016 525142 824
Raportointikauden tulos4 2404 2404 240
Muut laajan tuloksen erät3031-1 079-1 079
Laaja tulos yhteensä304 2713 1603 160
Osakeperusteiset maksut102102102
Osingonjako-5 585-5 585-5 585
Hybridilaina-171-171-428-600
Oma pääoma 31.3.2017414 940123 80616 096139 902


 Osake-Ylikurssi-SVOP-OmatKurssi-
1 000 euroapääomarahastorahastoosakkeeterot
Oma pääoma 1.1.201711 86024 68170 855-4412 613
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät-15 764
Laaja tulos yhteensä-15 764
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus 84
Hybridilainan konvertointi16 484
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.201711 86024 68187 423-44-3 151
IFRS-standardien muutosten vaikutus
Oikaistu oma pääoma 31.12.201711 86024 68187 423-44-3 151


      
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratYhteensäHybridi-lainaOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017106 324126 30016 525142 824
Raportointikauden tulos14 47814 47814 478
Muut laajan tuloksen erät25411-15 500-15 500
Laaja tulos yhteensä25414 489-1 022-1 022
Osakeperusteiset maksut 338 338 338
Osingonjako-5 585-5 585-5 585
Omien osakkeiden luovutus 84 84
Hybridilainan konvertointi16 484-16 484
Hybridilaina-481-481-41-522
Oma pääoma 31.12.201726415 084136 117136 117
IFRS-standardien muutosten vaikutus677677677
Oikaistu oma pääoma 31.12.201726415 761136 794136 794

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto-3724 24014 478
Oikaisut yhteensä7 2377 04521 069
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta6 86511 28535 547
Nettokäyttöpääoman muutos-732-2 763-8 028
Rahoituserät-769-2 067-5 575
Tuloverot-192-337207
Liiketoiminnan rahavirta5 1726 11822 152
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-3 622-13 536-33 839
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista287
Kauppahinnan oikaisut
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit5
Investointien rahavirta-3 622-13 536-33 548
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot25 730
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot10 00025 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-5 029-27-27 263
Lainasaamisten takaisinmaksu 1 550
Joukkovelkakirjalainojen takaisinosto- ja liikkeellelaskukulut-5 190
Hybridilainan koron maksu-642-642
Pääoman palautus / osingonjako-6 322-5 585-5 585
Rahoituksen rahavirta-11 3519 33113 599
    
Rahavarojen muutos-9 801-3 6712 203
    
Rahavarat raportointikauden alussa27 24029 52229 522
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-392-197-4 485
Rahavarojen muutos-9 801-3 6712 203
Rahavarat raportointikauden lopussa17 04725 65327 240

TUNNUSLUVUT

 1-3/20181-3/20171-12/2017
Liikevaihdon muutos, % *-5,68,72,2
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %7,412,19,9
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, %7,412,19,9
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %1,55,53,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %1,55,53,5
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,8-0,1-0,6
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-0,35,42,9
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %-0,33,83,4
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa2 23611 22337 210
Poistot, 1 000 euroa4 9994 65119 349
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %7,412,010,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %4,611,76,6
Omavaraisuusaste, % **41,244,242,5
Velkaantumisaste (gearing), % **68,250,259,5
Henkilöstö keskimäärin664659670
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,010,080,27
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,010,070,25
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,090,120,39
Osakekohtainen oma pääoma, euroa **2,212,762,38
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 472 50750 772 55557 382 939
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa3,744,564,42
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa3,663,863,86
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa4,604,655,22
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa4,164,214,53
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa214,9231,5253,6
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä793 4801 711 4015 405 584
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä1,43,410,4
    
*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**  Oikaistu uusien IFRS-standardien käyttöönoton johdosta.
  
 31.3.201831.3.201731.12.2017
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa   
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo100 86186 387100 892
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo10 12017 81515 118
Korolliset saamiset ja rahavarat-24 457-34 038-34 650
Korolliset nettovelat86 52570 16381 360

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2017 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2017 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

                     

1 000 euroa 31.3.201831.3.201731.12.2017
Raportointikauden voitto -3724 24014 478
Hybridilainan korkovaikutus veroilla vähennettynä -171-481
Yhteensä -3724 06913 997
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 401 84850 772 55552 145 416
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 442 07657 858 57557 798 395
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton -0,010,080,27
Laimennettu -0,010,070,25

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  31.3.201831.3.201731.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 5 1726 11822 152
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 472 50750 772 55557 382 939
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,090,120,39

                                           
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


    oikaistu
  31.3.201831.3.201731.12.2017
Oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 126 866139 902136 794
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 472 50750 772 55557 382 939
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,212,762,38

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  31.3.201831.3.201731.12.2017
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 472 50750 772 55557 382 939
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa3,744,564,42
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 214,9231,5253,6

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  31.3.201831.3.201731.12.2017
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 793 4801 711 4015 405 584
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 401 84850 772 55552 145 416
Osakkeiden vaihto, % 1,43,410,4

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2018 ja 2017 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


1 000 euroa 31.3.201831.3.201731.12.2017
Liikevoitto 1 5486 25815 000
+ Poistot ja arvonalentumiset4 9994 65119 349
Käyttökate 6 54610 90934 349

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 31.3.201831.3.201731.12.2017
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 1 37510 1756 027
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin8621 04831 183
Bruttoinvestoinnit 2 23611 22337 210
     

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 31.3.201831.3.201731.12.2017
Korolliset velat 105 714104 201110 472
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 5 2675 538
Korolliset saamiset -7 409-8 386-7 409
Rahavarat-17 047-25 653-27 240
Korolliset nettovelat 86 52570 16381 361
     
Korolliset velat 105 714104 201110 472
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 5 2675 538
Korollisten velkojen nimellisarvo 110 981104 201110 472

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


    oikaistu
1 000 euroa 31.3.201831.3.201731.12.2017
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 9 86616 03214 478
     
Oma pääoma yhteensä 31.3.2017 / 31.3.2016 / 31.12.2016 139 902120 806142 824
Oma pääoma yhteensä 30.6.2017 / 30.6.2016 / 31.3.2017 134 074130 712139 902
Oma pääoma yhteensä 30.9.2017 / 30.9.2016 / 30.6.2017 132 564135 186134 074
Oma pääoma yhteensä 31.12.2017 / 31.12.2016 / 30.9.2017 136 794142 824132 564
Oma pääoma yhteensä 31.3.2018 / 31.3.2017 / 31.12.2017 126 866139 902136 794
Keskiarvo 134 040133 886137 232
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,412,010,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Oma pääoma yhteensä + korolliset velat


    oikaistu
1 000 euroa 31.3.201831.3.201731.12.2017
Oma pääoma yhteensä 126 866139 902136 794
Korolliset velat 105 714104 201110 472
Sijoitettu pääoma 232 580244 103247 266

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


    oikaistu
1 000 euroa 31.3.201831.3.201731.12.2017
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 10 28926 33815 000
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 745750767
Yhteensä 11 03427 08715 766
     
Sijoitettu pääoma 31.3.2017 / 31.3.2016 / 31.12.2016 244 103217 181237 321
Sijoitettu pääoma 30.6.2017 / 30.6.2016 / 31.3.2017 234 892227 594244 103
Sijoitettu pääoma 30.9.2017 / 30.9.2016 / 30.6.2017 229 735228 648234 892
Sijoitettu pääoma 31.12.2017 / 31.12.2016 / 30.9.2017 247 266237 321229 735
Sijoitettu pääoma 31.3.2018 / 31.3.2017 / 31.12.2017 232 580244 103247 266
Keskiarvo 237 715230 969238 664
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,611,76,6

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma yhteensä  x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


    oikaistu
1 000 euroa 31.3.201831.3.201731.12.2017
Oma pääoma yhteensä 126 866139 902136 794
     
Taseen loppusumma 307 828316 690322 040
Saadut ennakot -33-2-8
  307 795316 688322 033
     
Omavaraisuusaste, % 41,244,242,5

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100 
  Oma pääoma yhteensä 


    oikaistu
1 000 euroa 31.3.201831.3.201731.12.2017
Korolliset nettovelat 86 52570 16381 361
Oma pääoma yhteensä 126 866139 902136 794
Velkaantumisaste, % 68,250,259,5


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-3/20181-3/20171-12/2017
Suomi7197072 510
Muu Eurooppa41 33140 319160 817
Pohjois- ja Etelä-Amerikka62 57868 244252 176
Muut maat1 9883 65010 494
Yhteensä106 616112 920425 996

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20182017
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Liikevaihto106 61698 694102 380112 002112 920
Vertailukelpoinen liikevoitto1 548-2674 6184 3916 258
% liikevaihdosta1,5-0,34,53,95,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto1 548-2674 6184 3916 258
% liikevaihdosta1,5-0,34,53,95,5
Nettorahoituskulut-1 876-988-1 139-285-157
Voitto ennen tuloveroja-328-1 2563 4784 1056 102
% liikevaihdosta-0,3-1,33,43,75,4

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Palkat lähipiirille ilman osakeperusteisia maksuja olivat katsauskaudella 417 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 95 tuhatta euroa, ja jäljellä olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 164 tuhatta euroa.

Katsauskaudella luovutettiin päättyneen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella yhtiön lähipiirille yhteensä 70 066 Suomisen osaketta, joista toimitusjohtajalle 14 182 osaketta ja muille johtoryhmän jäsenille 55 884 osaketta. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti osa palkkiosta suoritettiin rahana kattamaan järjestelystä aiheutuneet verot. Yhteensä osakkeina ja rahana maksettujen etuuksien käypä arvo oli osakkeiden luovutushetkellä 545 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 31.3.201831.3.201731.12.2017
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa136 64917 470135 51014 133135 51014 133
Investoinnit8621 37510 1751 04831 1836 027
Vähennykset0-36
Poistot ja arvonalentumiset-4 516-483-4 020-630-16 857-2 493
Kurssierot ja muut muutokset-3 088-16-1 309-9-13 187-161
Kirjanpitoarvo kauden lopussa129 90718 346140 35514 542136 64917 470

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-12/20171-3/20171-12/2017
Korolliset velat yhteensä kauden alussa110 47294 49794 497
    
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa15 1187 9237 923
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-5 029-27 264
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset10 00025 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot, ei vaikutusta rahavirtaan
Siirrot pitkäaikaisista lainoista31211 412
Kurssiero-110-1 953
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa10 12017 81515 118
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa16211 57411 574
Pitkäaikaisten lainojen nostot, ei vaikutusta rahavirtaan
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-31-29-11 412
Valuuttakurssiero-159
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa13111 387162
    
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa 95 19275 00075 000
Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeellelasku, rahavirtavaikutteinen25 730
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan270-348
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset-5 190
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa95 46275 00095 192
    
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 105 714104 202110 472


VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa31.3.201831.3.201731.12.2017
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut16 38012 6458 614
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset2 4385 51786
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista10 58811 1339 865
Muut omat vastuut3 3323 9263 484
Takaukset muiden puolesta979

 Yhteensä                                                                        13 920             16 038               13 349

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 31.3.201831.3.201731.12.2017
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
  suojauslaskentaa sovelletaan4 684-32
  suojauslaskentaa ei sovelleta1 90711 927101 33424
Sähkötermiinit      
  suojauslaskentaa sovelletaan448-50
  suojauslaskentaa ei sovelleta989-19

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Johdannaiset, suojauslaskenta
e. Kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.f.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Muut pitkäaikaiset saamiset198198198
Lainasaamiset4 3373 0727 4097 409
Myyntisaamiset58 06558 06558 065
Johdannaiset444
Korko- ja muut rahoitussaamiset757757757
Rahavarat17 04717 04717 047
Yhteensä 31.3.20184 88778 94242984 25784 257


1 000 euroaa.b.c.d.e.f.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Muut pitkäaikaiset saamiset214214214
Lainasaamiset4 3373 0727 4097 409
Myyntisaamiset53 93453 93453 934
Johdannaiset242424
Korko- ja muut rahoitussaamiset670670670
Rahavarat27 24027 24027 240
Yhteensä 31.12.20174 92384 91642990 26890 268

31.12.2017 luvut on oikaistu uusien standardie (IFRS 9 ja IFRS 15) käyttöönoton johdosta.

Suominen on käyttänyt vuonna 2018 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2017, paitsi että eräät lainasaamiset, jotka olivat aiemmin jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ovat nyt IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja.


RAHOITUSVELAT


 31.3.2018 31.12.2017 
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat95 463102 491100 73095 192102 647100 730
Rahoitusleasingvelat131131131162162162
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat95 594102 622100 86195 354102 809100 892
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat10 00010 00010 00015 00015 00015 000
Rahoitusleasingvelat120120120118118118
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskentaa333
Korkovelat1 1001 1001 100736736736
Muut lyhytaikaiset velat207207207301301301
Ostovelat51 67251 67251 67252 14552 14552 145
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat63 10363 10363 10368 30068 30068 300
       
Yhteensä158 697165 725163 964163 654171 109169 192

Suominen on käyttänyt vuonna 2018 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2017.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Muut pitkäaikaiset saamiset198
Lainasaamiset4 337
Myytävissä olevat varat777
Yhteensä5 312
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, saamiset4
Valuuttatermiinit, velat-3
Yhteensä1

Suominen on käyttänyt vuonna 2018 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2017, paitsi että eräät lainasaamiset, jotka olivat aiemmin jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ovat nyt IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Tase

      
  JulkaistuoikaisutOikaistu
1 000 euroa 31.12.201731.12.201731.12.2017
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 15 49615 496
Aineettomat hyödykkeet 17 47017 470
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 136 649136 649
Lainasaamiset 3 0723 072
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777777
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 7441 744
Laskennalliset verosaamiset 5 1425 142
Pitkäaikaiset varat yhteensä 180 349180 349
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 44 24144 241
MyyntisaamisetIFRS 15 / IFRS 957 560-3 62653 934
Lainasaamiset 4 3374 337
Muut lyhytaikaiset saamiset 4 2364 236
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 7 7037 703
Rahavarat 27 24027 240
Lyhytaikaiset varat yhteensä 145 318-3 626141 692
     
Varat yhteensä 325 666-3 626322 040
     
Oma pääoma ja velat    
Oma pääoma    
Osakepääoma 11 86011 860
Ylikurssirahasto 24 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 87 42387 423
Omat osakkeet -44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 264264
Kurssierot -3 151-3 151
Kertyneet voittovaratIFRS 215 08467715 761
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 136 117677136 794
Hybridilaina 
Oma pääoma yhteensä 136 117677136 794
     
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 14 55814 558
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 984984
Muut pitkäaikaiset velatIFRS 2350-30149
Joukkovelkakirjalainat 95 19295 192
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 162162
Pitkäaikaiset velat yhteensä 111 246-301110 945
     
Lyhytaikaiset velat    
Lyhytaikaiset korolliset velat 15 11815 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3232
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velatIFRS 2 / IFRS 15 / IFRS 963 154-4 00259 152
Lyhytaikaiset velat yhteensä 78 304-4 00274 302
     
Velat yhteensä 189 550-4 303185 247
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 325 666-3 626322 040


Rahoitusvarojen luokittelu

IAS 39
a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Lainat ja muut saamiset
c. Myytävissä olevat varat


IFRS 9
d. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
e. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
f. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat


 Luokittelu IAS 39Luokittelu IFRS 9
1 000 euroaa.b.c.d.e.f.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777347429
Muut pitkäaikaiset saamiset214214
Lainasaamiset7 4094 3373 072
Myyntisaamiset57 56053 934
Johdannaiset2424
Korko- ja muut rahoitussaamiset670670
Rahavarat27 24027 240
 23892 8807774 92342984 916

Myyntisaamisten kirjanpitoarvoa on oikaistu IFRS 15:n ja IFRS 9:n soveltamisen johdosta.

Tunnusluvut ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

 JulkaistuOikaistu
 31.12.2017 31.12.2017 
1 000 euroa  
Omavaraisuusaste  
Oma pääoma yhteensä136 117 136 794 
   
Taseen loppusumma325 666 322 040 
Saadut ennakot-8 -8 
Yhteensä325 659 322 033 
Omavaraisuusaste, %41,8%42,5%
   
Velkaantumisaste  
Korolliset nettovelat nimellisarvoon81 360 81 360 
Oma pääoma yhteensä136 117 136 794 
   
Velkaantumisaste, %59,8%59,5%
   
   
Osakekohtainen oma pääoma  
Oma pääoma yhteensä136 117 136 794 
   
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita57 382 939 57 382 939 
   
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,37 2,38 


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Liite

01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2018 FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus