Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017: Liikevaihto kasvoi, liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvänä, liikevoitto heikkeni

Helsinki, 2017-08-09 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Puolivuosikatsaus   9.8.2017 klo 13.00

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017:

Liikevaihto kasvoi, liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvänä, liikevoitto heikkeni
 

  4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
AVAINLUKUJA 2017 2016 2017 2016 2016
Liikevaihto, milj. euroa 112,0 108,8 224,9 212,7 416,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 4,4 8,7 10,6 14,2 25,6
Liikevoitto, milj. euroa 4,4 8,7 10,6 14,2 25,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa 2,1 5,2 6,4 8,7 15,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,04 0,10 0,12 0,16 0,29
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,04 0,09 0,11 0,15 0,26
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,19 0,15 0,31 0,33 0,56
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 9,7 13,5 11,6
Velkaantumisaste (gearing), % 53,7 24,5 39,6


Tässä taloudellisessa katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2017:

- Liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 112,0 milj. euroa (108,8).
- Liikevoitto laski 49 % ja oli 4,4 milj. euroa (8,7).
- Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 10,2 milj. euroa (7,6)
- Uusi tuotantolinja Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa käynnistyi ja ensimmäiset laskutettavat tuotteet toimitettiin asiakkaille. Linjan ylösajo on kuitenkin ollut odotettua hitaampaa, ja yhtiö ennakoi sen luovan ennustettua vähemmän liikevaihtoa vuonna 2017.

- Suominen toistaa 20.7.2017 julkistamansa tarkistetun arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2016 tasosta. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapa on esitetty Suomisen konsernitilinpäätöksessä 2016.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen jatkui päämarkkina-alueillamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vahvana. Kuluttajien optimismi heijastui myös Suomisen tuotteiden kysyntään.

Suomisen liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 112,0 milj. euroa. Tällä strategiakaudella kasvu on keskeinen tavoitteemme ja siksi olin tyytyväinen myyntimäärien reippaasta kasvusta toisella neljänneksellä. Myynnin arvo ei kehittynyt yhtä myönteisesti ja tuoteportfolion jakauman epäsuotuisa kehitys söi myyntimäärien kasvun vaikutusta. Erittäin tiukka kilpailutilanne, erityisesti lastenhoidon pyyhintään ja wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin tarkoitetuissa kuitukankaissa, heikensi myyntihintoja.

Investointiohjelmamme suurin hanke, uusi märkärainauslinja Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin, käynnistyi toisella vuosineljänneksellä, kuten arvioimme tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessamme. Markkinoiden kiinnostus uutta tuotantolinjaa kohtaan on ollut vahvaa. Ensimmäiset laskutettavat tuotteet on toimitettu asiakkaille. Linjan ylösajo on kuitenkin ollut teknisesti odotettua haasteellisempaa ja teemme linjalla vielä joitakin viimeisen vaiheen testauksia. Näin ollen ennakoimme – kuten tiedotimme 20.7.2017 – että Bethunen uusi tuotantolinja luo ennustettua vähemmän liikevaihtoa vuonna 2017. Tuotantolinjan ennustettua pienempi liikevaihto yhdistettynä linjan normaalia tuotannon tilaa vastaavaan kustannustasoon heikentävät Suomisen koko vuoden liikevoittoa.

Bethunen investoinnin lisäksi olemme tehneet myös muita tärkeitä toimenpiteitä strategian mukaisen kasvun saavuttamiseksi. Olemme vahvistaneet Teknologia-tiimiämme ja parhaillaan viemme läpi mittavaa tietojärjestelmäuudistusta. Myyntihintojen laskun ohella näiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset rasittivat kannattavuuttamme toisella vuosineljänneksellä. Liikevoitto laski 4,4 milj. euroon.

Liiketoiminnan rahavirta parani vertailukaudesta 10,2 milj. euroon käyttöpääoman vapautumisen ansiosta.

Kun Bethunen uusi tuotantolinja on täydessä käynnissä, kapasiteettimme toimittaa korkean lisäarvon tuotteita, erityisesti kodinhoidon ja ammattikäytön pyyhintätuotteisiin kasvaa merkittävästi. Tämä vaikuttaa jatkossa suotuisasti myynnin jakaumaan. Bethunen investointihankkeen valmistuminen päättää myös vuosille 2015–2017 suunnittelemamme kasvuinvestointiohjelman.

Toisella vuosineljänneksellä toimme markkinoille lisää uusia korkean lisäarvon tuotteita. Huhtikuussa esittelimme uuden Suominen@work-tuoteperheeseen kuuluvan, ammattikäyttöön suunnitellun GENESIS® Pro All Purpose -kuitukankaan. Tuote on markkinoiden lujin ammattikäyttöön tarkoitettu pyyhintäkuitukangas ja se päihittää kilpailijansa kaikissa keskeisissä tuoteominaisuuksissa, muun muassa paksuudessa ja imukyvyssä. Toukokuussa lanseerasimme Etelä-Amerikan kasvaville markkinoille FIBRELLA® Wrap -kuitukankaan, joka on suunnattu terveydenhuoltoon pehmusteeksi kipsien alle ja haavanhoitoon. Suomisen aiemmin toteuttama investointi Paulínian tehtaalla Brasiliassa mahdollistaa tuotteen valmistamisen paikallisesti.

Huhtikuussa julkistimme uuden Muutoksentekijä-strategiamme seuraavalle viisivuotiskaudelle eli vuoteen 2021 asti. Jos onnistumme strategian toteuttamisessa, Suomisen liikevaihto kasvaa keskimäärin kaksi kertaa markkinoita nopeammin ja nousee yli 600 milj. euroon vuonna 2021.”

LIIKEVAIHTO

Huhti-kesäkuu 2017


Suomisen liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 3 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 112,0 milj. euroa (108,8). Vertailukautta vilkkaampi kysyntä heijastui myyntimäärien kasvuun, mikä paransi liikevaihtoa. Toisaalta myyntihintojen aleneminen heikensi liikevaihtoa. Yhdysvaltain dollarin kurssin muutokset suhteessa euroon paransivat liikevaihtoa vertailukaudesta 1,5 milj. eurolla.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 103,0 milj. euroa (99,5) ja Care-liiketoiminta-alueen 9,1 milj. euroa (9,3). Yhden asiakkuuden uudelleenryhmittelyn johdosta vertailukauden luvut on oikaistu.

Tammi-kesäkuu 2017

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 6 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 224,9 milj. euroa (212,7). Vertailukautta vilkkaampi kysyntä heijastui myyntimäärien kasvuun, mikä paransi liikevaihtoa. Toisaalta myyntihintojen aleneminen heikensi liikevaihtoa. Yhdysvaltain dollarin kurssin muuttuminen suhteessa euroon paransi tammi-kesäkuun liikevaihtoa 3,8 milj. eurolla.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 204,8 milj. euroa (193,9) ja Care-liiketoiminta-alueen 20,2 milj. euroa (18,7).

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-kesäkuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (41 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (19 %), kodinhoidon pyyhkeisiin (20 %), ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin (9 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (9 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan.

Suomisen avainasiakkaiden toimittamien lastenhoidon pyyhkeiden kysyntä kasvoi, mikä kasvatti myös lastenhoidon pyyhintäkuitukankaiden osuutta Suomisen liikevaihdossa vertailukaudesta. Korkean lisäarvon tuotteista kodinhoidon kuitukankaiden osuus kasvoi ja henkilökohtaisen hygienian osuus pieneni.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2017


Suomisen liikevoitto laski 49 % ja oli 4,4 milj. euroa (8,7). Bruttokatteen heikkeneminen sekä kasvuinvestointeihin liittyvät kulut rasittivat liikevoittoa. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liikevoittoon.

Voitto ennen tuloveroja oli 4,1 milj. euroa (7,7) ja vuosineljänneksen voitto 2,1 milj. euroa (5,2).

Tammi-kesäkuu 2017

Liikevoitto laski 25 % ja oli 10,6 milj. euroa (14,2). Bruttokatteen heikkeneminen sekä kasvuinvestointeihin liittyvät kulut rasittivat liikevoittoa. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutos paransi liikevoittoa 0,3 milj. eurolla.

Voitto ennen tuloveroja oli tammi-kesäkuussa 10,2 milj. euroa (13,0) ja raportointikauden voitto 6,4 milj. euroa (8,7). Alentuneet rahoituskulut paransivat ensimmäisen vuosipuoliskon voittoa.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden päättyessä 72,1 milj. euroa (32,0). Velkaantumisaste oli 53,7 % (24,5 %) ja omavaraisuusaste 43,0 % (43,6 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa -0,4 milj. euroa (-1,2) eli 0,2 % (0,6 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelulla ei ollut merkittävää vaikutusta katsauskauden rahoituskuluihin, kun taas vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,4 milj. eurolla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla IAS 23 -standardin edellyttämä korkokulujen aktivointi käyttöomaisuuteen pienensi tuloslaskelmaan kirjattuja korkokuluja 1,6 milj. euroa (0,4).

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 10,2 milj. euroa (7,6) ja tammi-kesäkuussa 16,3 milj. euroa (16,7). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 0,31 euroa (0,33). Toisen vuosineljänneksen rahavirta oli vertailukautta vahvempi käyttöpääoman vapautumisen ansiosta. Vuosineljänneksellä vapautui käyttöpääomaa 0,3 milj. euroa (sitoutui 4,6 milj. euroa). Toisen vuosipuoliskon liiketoiminnan rahavirran lievään heikkenemiseen vaikuttivat lähinnä tuloksen heikkeneminen sekä maksettujen rahoituserien kasvu. Maksetut tuloverot kuitenkin pienenivät ja käyttöpääomaa sitoutui vähemmän kuin vertailukaudella. Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -2,4 milj. euroa (-1,9), vaikutti merkittävimpänä eränä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Käyttöpääomaa sitoutui ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,5 milj. euroa (sitoutui 3,2).


INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 24,2 milj. euroa (11,6) ja ne liittyivät pääosin Bethunen tehtaan tuotantolinjainvestointiin. Lisäksi Suomisella on käynnissä konserninlaajuinen hanke tietojärjestelmien uudistamiseksi. Uudistetut järjestelmät otettiin ensimmäisenä käyttöön Alicanten tehtaalla Espanjassa. Käyttöönotto onnistui ilman merkittäviä ongelmia. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 9,2 milj. euroa (9,1).

OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2017 oli 53 794 935 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Suominen Oyj:n osakkeiden määrä kasvoi kesäkuussa 2017 yhteensä 2 129 293 osakkeella. Osakemäärän kasvu johtui hybridilainan ja sen korkojen konvertoinnista osakkeiksi. Hybridilainan konvertointi omaksi pääomaksi on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2017 oli 2 838 587 osaketta eli 5,6 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 5,22 euroa, alin 3,86 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 4,47 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,95 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2017 oli 261,9 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:llä oli 30.6.2017 hallussaan 876 280 omaa osaketta. Katsauskaudella yhtiön hallituksen jäsenille luovutettiin osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista yhteensä 16 807 osaketta.

Hybridilaina

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana.

Lainaosuuksia ja niille kertyneitä korkoja vaihdettiin kesäkuussa 2017 yhteensä
2 129 293 uuteen Suominen Oyj:n osakkeeseen. Osakkeiden vaihtokurssi merkittiin Suomisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suomisen osakkeiden lukumäärä voi lainaosuuksia ja mahdollisia pääomitettuja korkoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 4 547 680 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä jakautuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2016, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa
www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2017. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota, jota päätettiin korottaa 10 000 eurolla. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Lisäksi hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Jan Johansson. Päätökset hallituksen palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen kokoonpanosta olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen ja jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström ja Jaana Tuominen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jan Johansson ja jäseniksi uudelleen Risto Anttonen ja Laura Raitio.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 15.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Oy Etra Invest Ab (Erkki Etolan määräysvaltayhteisö) ilmoitti Suominen Oyj:lle 2.6.2017, että sen omistusosuus Suomisessa ylittää 10 % liputusrajan, kun Suomisen liikkeelle laskeman hybridilainan osuuksia ja kertyneitä korkoja vaihdetaan Suominen Oyj:n osakkeiksi. 

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 63 % vuonna 2016. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Yhtiö käyttää myös vientitakuita ja asiakasriskin vakuuttamista rajoitetussa määrin.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa ja tietojärjestelmiinsä. Investointien käyttöönotto voi myöhästyä suunnitellusta, investoinnit voivat maksaa alkuperäistä arviota enemmän tai tuottaa suunniteltua vähemmän hyötyä. Investointien käyttöönottovaiheessa voi ilmetä tilapäisiä toiminnan häiriöitä.

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä.

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että verotuksessa vahvistettuja tappioita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyviä verotuksellisia voittoja vasten.

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita ovat muun muassa valuutta-, korko-, vastapuoli-, likviditeetti- ja luottoriski. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Konsernin rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksessä.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2016.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Näillä markkinoilla kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä. Lisäksi yhtiö on toiminut Etelä-Amerikan kasvavilla markkinoilla vuodesta 2014 alkaen.

Kuluttajien luottamus jatkui vahvana myös vuoden 2017 toisella neljänneksellä sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2017 keskimäärin vuoden 2016 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Suominen odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2016 tasosta.

Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapa on esitetty Suomisen konsernitilinpäätöksessä 2016.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-kesäkuun 2017 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 9.8.2017 klo 14.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin toimistolla Ruoholahdessa, osoite Itämerentori 2. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous ja verkkolähetys tammi-kesäkuun tuloksesta alkaa 9.8.2017 klo 16.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3059 8125 (tunnus "Suominen"). Puhelinkokousta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä osoitteessa
www.suominen.fi/webcast.

Puhelinkokouksen nauhoite on kuunneltavissa kokouksen päättymisen jälkeen Suomisen verkkosivuilla tai soittamalla numeroon +44 121 260 4861 (tunnus 6670150#).

SEURAAVA TALOUDELLINEN RAPORTTI

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2017 perjantaina 27.10.2017 noin klo 8.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.30.6.2017

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Puolivuotiskatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2016. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 1.1.2017 voimaan tulleet uudet tilinpäätösstandardit on esitetty vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä. Vuosien 2018 ja 2019 alussa voimaan tulevista uusista standardeista (IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 9 Rahoitusinstrumentit sekä IFRS 16 Vuokrasopimukset) sekä niiden vaikutuksesta Suomisen konsernitilinpäätökseen on kerrottu vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä.

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

 


TASE

1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 15 795 13 385 14 133
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 140 194 100 499 135 510
Lainasaamiset 5 836 7 093 6 836
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 959 2 327 2 524
Laskennalliset verosaamiset 3 697 4 330 3 424
Pitkäaikaiset varat yhteensä 183 753 143 907 178 698
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 39 735 32 739 42 631
Myyntisaamiset 59 563 57 888 53 946
Lainasaamiset 2 550 1 250 1 550
Muut lyhytaikaiset saamiset 5 159 5 583 7 274
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 974 2 156 2 008
Rahavarat 20 379 56 545 29 522
Lyhytaikaiset varat yhteensä 128 360 156 161 136 929
       
Varat yhteensä 312 113 300 069 315 628
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 76 262 69 732 70 855
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 398 205 10
Kurssierot 2 923 6 440 12 613
Muu oma pääoma 7 044 334 6 324
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 123 125 113 209 126 300
Hybridilaina 10 950 17 503 16 525
Oma pääoma yhteensä 134 074 130 712 142 824
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 10 726 10 811 11 195
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 988 1 070 1 081
Muut pitkäaikaiset velat 706 329 364
Joukkovelkakirjalainat 75 000 75 000 75 000
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 9 089 16 250 11 574
Pitkäaikaiset velat yhteensä 96 510 103 460 99 214
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 16 729 5 632 7 923
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 692 2 625 280
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 62 108 57 639 65 388
Lyhytaikaiset velat yhteensä 81 529 65 897 73 590
       
Velat yhteensä 178 039 169 357 172 804
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 312 113 300 069 315 628TULOSLASKELMA

 

1 000 euroa 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Liikevaihto 112 002 108 832 224 922 212 701 416 862
Hankinnan ja valmistuksen kulut -100 122 -93 830 -199 368 -185 907 -364 636
Bruttokate 11 880 15 002 25 554 26 794 52 226
Liiketoiminnan muut tuotot 587 470 936 1 099 1 909
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 951 -1 818 -3 809 -3 576 -7 364
Tutkimus ja kehitys -1 217 -994 -2 481 -1 831 -4 330
Hallinnon kulut -4 936 -3 931 -9 630 -8 270 -16 191
Liiketoiminnan muut kulut 27 -67 80 -12 -629
Liikevoitto 4 391 8 661 10 649 14 204 25 622
Nettorahoituskulut -285 -967 -442 -1 211 -3 190
Voitto ennen tuloveroja 4 105 7 694 10 207 12 993 22 432
Tuloverot -1 988 -2 475 -3 850 -4 333 -7 199
Raportointikauden voitto 2 117 5 219 6 357 8 660 15 233
           
Osakekohtainen tulos, euroa          
Laimentamaton 0,04 0,10 0,12 0,16 0,29
Laimennettu 0,04 0,09 0,11 0,15 0,26

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

1 000 euroa 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
           
Raportointikauden voitto 2 117 5 219 6 357 8 660 15 233
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
Kurssierot -9 229 5 496 -10 522 1 563 7 881
Rahavirran suojausten ja myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 201 -221 209 397 245
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät -21 86 -17 69 116
Ainellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin siirretyt erät 187 -133 187 -133 -188
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 669 -743 841 -229 -410
Yhteensä -8 193 4 484 -9 302 1 666 7 644
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 43 -110
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -12 16
Yhteensä 31 -93
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -6 075 9 705 -2 915 10 327 22 784

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2017 11 860 24 681 70 855 -44 12 613
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät -9 690
Laaja tulos yhteensä -9 690
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus  84
Hybridilainan konvertointi 5 323
Hybridilaina
Oma pääoma 30.6.2017 11 860 24 681 76 262 -44 2 923

 

 

1 000 euroa Arvon- muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 10 6 324 126 300 16 525 142 824
Raportointikauden tulos 6 357 6 357 6 357
Muut laajan tuloksen erät 388 31 -9 271 -9 271
Laaja tulos yhteensä 388 6 388 -2 915 -2 915
Osakeperusteiset maksut 230 230 230
Osingonjako -5 585 -5 585 -5 585
Omien osakkeiden luovutus 84 84
Hybridilainan konvertointi 5 323 -5 323
Hybridilaina -313 -313 -252 -564
Oma pääoma 30.6.2017 398 7 044 123 125 10 950 134 074

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2016 11 860 24 681 69 652 -44 5 097
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 1 343
Laaja tulos yhteensä 1 343
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus  80
Hybridilaina
Oma pääoma 30.6.2016 11 860 24 681 69 732 -44 6 440

 

1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716
Raportointikauden tulos 8 660 8 660 8 660
Muut laajan tuloksen erät 323 1 666 1 666
Laaja tulos yhteensä 323 8 660 10 327 10 327
Osakeperusteiset maksut 151 151 151
Osingonjako -5 030 -5 030 -5 030
Omien osakkeiden luovutus 80 80
Hybridilaina -370 -370 -162 -532
Oma pääoma 30.6.2016 205 334 113 209 17 503 130 712

 

 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2016 11 860 24 681 69 652 -44 5 097
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 7 516
Laaja tulos yhteensä 7 516
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus  80
Hybridilainan konversio 1 124
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2016 11 860 24 681 70 855 -44 12 613

 

           
1 000 euroa Arvon-muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716
Raportointikauden tulos 15 233 15 233 15 233
Muut laajan tuloksen erät 128 -93 7 551 7 551
Laaja tulos yhteensä 128 15 140 22 784 22 784
Osakeperusteiset maksut 190 190 190
Osingonjako -5 030 -5 030 -5 030
Omien osakkeiden luovutus 80 80
Hybridilainan konversio 1 124 -1 124
Hybridilaina -899 -899 -16 -915
Oma pääoma 31.12.2016 10 6 324 126 300 16 525 142 824


RAHAVIRTALASKELMA
 

1 000 euroa 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden voitto 6 357 8 660 15 233
Oikaisut yhteensä 14 558 14 455 29 783
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 20 915 23 115 45 016
Nettokäyttöpääoman muutos -2 476 -3 238 -6 277
Rahoituserät -2 369 -1 932 -3 895
Tuloverot 252 -1 264 -6 348
Liiketoiminnan rahavirta 16 322 16 682 28 496
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -25 135 -10 662 -49 553
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 287 313 313
Kauppahinnan oikaisut 161 161
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 8
Investointien rahavirta -24 848 -10 188 -49 072
       
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 220
Lyhytaikaisten korollisten lainojen nostot 10 000 -26 -3 359
Lainasaamisten takaisinmaksu 450 1 000
Hybridilainan koron maksu -642 -624 -624
Osingonjako -5 585 -5 030 -5 030
Rahoituksen rahavirta 1 552 -5 230 -8 013
       
Rahavarojen muutos -6 974 1 263 -28 588
       
Rahavarat raportointikauden alussa 29 522 55 570 55 570
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -2 169 -287 2 540
Rahavarojen muutos -6 974 1 263 -28 588
Rahavarat raportointikauden lopussa 20 379 56 545 29 522

 

 

TUNNUSLUVUT
 

  4-6/
2017
4-6/
2016
1-6/
2017
1-6/
2016
1-12/
2016
Liikevaihdon muutos, % * 2,9 -3,6 5,7 -5,4 -6,1
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 10,6 13,8 11,4 12,6 12,5
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 10,6 13,8 11,4 12,6 12,5
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 3,9 8,0 4,7 6,7 6,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 3,9 8,0 4,7 6,7 6,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -0,3 -0,9 -0,2 -0,6 -0,8
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 3,7 7,1 4,5 6,1 5,4
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 1,9 4,8 2,8 4,1 3,7
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 12 957 8 061 24 180 11 588 53 320
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset, 1 000 euroa 4 556 4 544 9 207 9 146 18 520
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 9,5 12,9 11,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 9,7 13,5 11,6
Omavaraisuusaste, % 43,0 43,6 45,3
Velkaantumisaste (gearing), % 53,7 24,5 39,6
Henkilöstö keskimäärin 667 637 646
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,04 0,10 0,12 0,16 0,29
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,04 0,09 0,11 0,15 0,26
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,19 0,15 0,31 0,33 0,56
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,53 2,60 2,81
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 52 918 655 50 323 145 50 772 555
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 4,95 4,02 4,14
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 3,86 3,61 3,49
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 5,22 6,20 6,20
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 4,47 4,38 4,24
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 261,9 202,3 210,2
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 2 838 587 8 754 693 13 611 634
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 5,6 17,4 27,0
           
*    Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.    
      30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa          
Pitkäaikaiset korolliset velat     84 089 91 250 86 574
Lyhytaikaiset korolliset velat     16 729 5 632 7 923
Korolliset saamiset ja rahavarat     -28 765 -64 889 -37 908
Korolliset nettovelat     72 053 31 994 56 589

 


TUNNUSLUKUJEN LASKENTA
 

Osakekohtaiset tunnusluvut      
       
Osakekohtainen tulos      
       
Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta (oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen) raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

 
Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta on ulkona olevien osakkeiden keskimääräistä osakeantioikaistua painotettua keskiarvoa oikaistu hybridilainan vaikutuksella osakemäärään.

 
Hybridilainan vaikutus osakemäärään lasketaan siten, että jäljellä olevan lainan oletetaan olevan kokonaan vaihdettu osakkeiksi lainan liikkeellelaskuhetkestä lähtien. Lisäksi jäljellä olevan lainamäärän koko laina-aikana kertyvien korkojen oletetaan olevan kokonaan vaihdettu osakkeiksi lainan liikkeellelaskuhetkestä lähtien.

 
Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää myös osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.
       
1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Raportointikauden voitto 6 357 8 660 15 233
Hybridilainan korkovaikutus veroilla vähennettynä -313 -370 -486
Yhteensä 6 044 8 290 14 747
       
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 50 892 795 50 312 746 50 343 806
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 790 098 58 143 241 58 024 756
       
Osakekohtainen tulos, euroa      
Laimentamaton 0,12 0,16 0,29
Laimennettu 0,11 0,15 0,26
       
       
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta / Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
       
  30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 16 322 16 682 28 496
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 52 918 655 50 323 145 50 772 555
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,31 0,33 0,56
       
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma yhteensä / Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
       
  30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 134 074 130 712 142 824
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 52 918 655 50 323 145 50 772 555
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,53 2,60 2,81
       
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi
       
  30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 52 918 655 50 323 145 50 772 555
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 4,95 4,02 4,14
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 261,9 202,3 210,2
       
Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita
       
  30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 2 838 587 8 754 693 13 611 634
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 50 892 795 50 312 746 50 343 806
Osakkeiden vaihto, % 5,6 17,4 27,0
       
Muut tunnusluvut      
       
Käyttökate (EBITDA) = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset)
       
1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Liikevoitto 10 649 14 204 25 622
+ Poistot ja arvonalentumiset 9 207 9 146 18 520
Käyttökate 19 856 23 350 44 142
       
Korolliset nettovelat = Korolliset velat − korolliset saamiset − rahavarat    
       
1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Korolliset velat 100 818 96 882 94 497
Korolliset saamiset -8 386 -8 343 -8 386
Rahavarat -20 379 -56 545 -29 522
Korolliset nettovelat 72 053 31 994 56 589
       
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 / Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)
       
1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 12 930 15 954 15 233
       
Oma pääoma yhteensä 30.6.2016 / 30.6.2015 / 31.12.2015 130 712 119 328 125 716
Oma pääoma yhteensä 30.9.2016 / 30.9.2015 / 31.3.2016 135 186 120 360 120 806
Oma pääoma yhteensä 31.12.2016 / 31.12.2015 / 30.6.2016 142 824 125 716 130 712
Oma pääoma yhteensä 31.3.2017 / 31.3.2016 / 30.9.2016 139 902 120 806 135 186
Oma pääoma yhteensä 30.6.2017 / 30.6.2016 / 31.12.2016 134 074 130 712 142 824
Keskiarvo 136 540 123 384 131 049
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,5 12,9 11,6
       
Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korolliset velat    
       
1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Oma pääoma yhteensä 134 074 130 712 142 824
Korolliset velat 100 818 96 882 94 497
Sijoitettu pääoma 234 892 227 594 237 321
       
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100 /
       
       
1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 22 067 28 229 25 622
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 761 712 727
Yhteensä 22 828 28 941 26 349
       
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2016 / 30.6.2015 / 31.12.2015 227 594 204 328 222 578
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2016 / 30.9.2015  / 31.3.2016 228 648 202 027 217 181
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2016 / 31.12.2015 / 30.6.2016 237 321 222 578 227 594
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2017 / 31.3.2016 / 30.9.2016 244 103 217 181 228 648
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2017 / 30.6.2016 / 31.12.2016 234 892 227 594 237 321
Keskiarvo 234 512 214 741 226 664
       
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,7 13,5 11,6
       
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä  x 100 / Taseen loppusumma - saadut ennakot
       
1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Oma pääoma yhteensä 134 074 130 712 142 824
       
Taseen loppusumma 312 113 300 069 315 628
Saadut ennakot -21 0 -3
  312 092 300 069 315 625
       
Omavaraisuusaste, % 43,0 43,6 45,3
       
Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma yhteensä      
       
1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Korolliset nettovelat 72 053 31 994 56 589
Oma pääoma yhteensä 134 074 130 712 142 824
Velkaantumisaste, % 53,7 24,5 39,6

 

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

1 000 euroa 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Suomi 1 288 1 285 2 386
Muu Eurooppa 81 655 82 396 158 118
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 136 163 123 914 246 287
Muut maat 5 817 5 105 10 071
Yhteensä 224 922 212 701 416 862

 

 

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

    2017 2016
1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 112 002 112 920 100 365 103 796 108 832 103 869
Vertailukelpoinen liikevoitto 4 391 6 258 3 540 7 878 8 661 5 543
% liikevaihdosta 3,9 5,5 3,5 7,6 8,0 5,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 4 391 6 258 3 540 7 878 8 661 5 543
% liikevaihdosta 3,9 5,5 3,5 7,6 8,0 5,3
Nettorahoituskulut -285 -157 -1 149 -830 -967 -244
Voitto ennen tuloveroja 4 105 6 102 2 391 7 047 7 694 5 299
% liikevaihdosta 3,7 5,4 2,4 6,8 7,1 5,1LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 15.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2017 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 16 807 osaketta. Osakkeet luovutettiin 2.6.2017 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 83 795 euroa eli noin 4,98574 euroa osakkeelta.

Muut palkat ja palkkiot lähipiirille olivat katsauskaudella 1 098 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 165 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 38 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 446 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
 

  30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 135 510 14 133 97 931 13 275 97 931 13 275
Investoinnit 21 076 3 104 10 287 1 301 50 020 3 300
Vähennykset -36 -89
Poistot ja arvonalentumiset -7 929 -1 278 -7 995 -1 147 -16 162 -2 358
Kurssierot ja muut muutokset -8 463 -129 275 -43 3 721 4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 140 195 15 795 100 499 13 385 135 510 14 133

 

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET
 

1 000 euroa 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 94 497 96 862 96 862
       
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 7 923 3 363 3 363
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu -2 220 -26 -3 358
Lyhytaikaisten lainojen nostot 10 000 102 102
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 1 568 2 258 7 899
Valuuttakurssiero -543 -65 -84
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 16 728 5 632 7 923
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 11 574 18 498 18 498
Pitkäaikaisten lainojen nostot 368 368
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -1 568 -2 258 -7 899
Valuuttakurssiero -917 -358 607
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 9 089 16 250 11 574
       
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa   75 000 75 000 75 000
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 75 000 75 000 75 000
       
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 100 817 96 882 94 497


Hybridilaina on IAS 32:n mukaisesti esitetty omana pääomana.


VASTUUSITOUMUKSET

 

1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
       
Muut vastuut      
Vuokravastuut 8 735 12 318 13 088
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 2 620 9 446 5 517
       
Takausvastuut      
Takaukset omista sitoumuksista 12 322 20 776 16 810
Muut omat vastuut 3 780 3 868 4 036
Takaukset muiden puolesta 960 963
Yhteensä 16 103 25 604 21 841


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
 

  30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 1 977 111 11 978 -36 5 240 -327
  suojauslaskentaa ei sovelleta 2 892 19 2 225 -23 2 372 30
Sähkötermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 300 -4 913 -150 594 43

 


RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Lainat ja muut saamiset
c. Myytävissä olevat varat
d. Johdannaiset, suojauslaskenta
e. Kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo


 

1 000 euroa a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 214 214 214
Lainasaamiset 8 386 8 386 8 386
Myyntisaamiset 59 563 59 563 59 563
Johdannaiset 24 111 134 134
Korko- ja muut rahoitussaamiset 947 947 947
Rahavarat 20 379 20 379 20 379
Yhteensä 30.6.2017 237 89 275 777 111 90 399 90 399
             
             
1 000 euroa a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 501 501 501
Lainasaamiset 8 386 8 386 8 386
Myyntisaamiset 53 946 53 946 53 946
Johdannaiset 30 43 73 73
Korko- ja muut rahoitussaamiset 869 869 869
Rahavarat 29 522 29 522 29 522
Yhteensä 31.12.2016 530 92 723 777 43 94 072 94 072

 


Suominen on käyttänyt vuonna 2017 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2016.

 

RAHOITUSVELAT
 

  30.6.2017 31.12.2016
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
         
Lainat rahoituslaitoksilta 8 867 8 867 11 294 11 294
Joukkovelkakirjalainat 75 000 77 933 75 000 78 503
Rahoitusleasingvelat 222 222 280 280
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 84 089 87 022 86 574 90 076
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
         
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat 16 614 16 614 7 812 7 812
Rahoitusleasingvelat 115 115 111 111
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskentaa 5 5
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 4 4 327 327
Korkovelat 908 908 912 912
Muut lyhytaikaiset velat 253 253
Ostovelat 49 364 49 364 50 248 50 248
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 67 009 67 009 59 662 59 662
         
Yhteensä 151 099 154 031 146 236 149 739

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2017 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2016.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET


 
1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Muut pitkäaikaiset saamiset 214
Myytävissä olevat varat 777
Yhteensä 991
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit, velat -5
Valuuttatermiinit, saamiset 134
Sähköjohdannaiset, velat -4
Yhteensä 125

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2017 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2016. Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää:
www.suominen.fi.
 

Suominen Oyj Puolivuosikatsaus Q2 2017.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus