Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017: Liikevaihto kasvoi, kasvuinvestointien kulut vaikuttivat liikevoittoon

Helsinki, Suomi, 2017-10-27 07:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   27.10.2017 klo 8.00

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017:

Liikevaihto kasvoi, kasvuinvestointien kulut vaikuttivat liikevoittoon

 

AVAINLUKUJA

 

 

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
  2017 2016 2017 2016 2016
Liikevaihto, milj. euroa 102,4 103,8 327,3 316,5 416,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 4,6 7,9 15,3 22,1 25,6
Liikevoitto, milj. euroa 4,6 7,9 15,3 22,1 25,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa 1,8 4,9 8,2 13,6 15,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,03 0,09 0,15 0,26 0,29
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,03 0,08 0,14 0,23 0,26
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,04 0,16 0,35 0,50 0,56
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 8,3 12,3 11,6
Velkaantumisaste (gearing), % 56,5 28,0 39,6

 

 


Tässä taloudellisessa katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Avainasiat heinä-syyskuussa 2017:

- Liikevaihto laski 1 % ja oli 102,4 milj. euroa (103,8).
- Liikevoitto laski 41 % ja oli 4,6 milj. euroa (7,9).
- Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli 2,3 milj. euroa (8,3)
- Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa avatun uuden tuotantolinjan asiakastoimitusten määrän kasvattaminen (ramp up -vaihe) jatkui.
- Suominen laski liikkeelle uuden 85 milj. euron joukkovelkakirjalainan ja uusi pankkilainansa.

- Suominen toistaa 9.8.2017 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2016 tasosta. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapa on esitetty Suomisen konsernitilinpäätöksessä 2016.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen jatkui vahvana euroalueella ja Yhdysvalloissa. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Suomisen päämarkkina-alueet. Kuluttajien optimismi heijastui myös kuitukankaiden kysyntään.

Suomisen liikevaihto laski 1 % ja oli 102,4 milj. euroa. Vaikka raportoitu liikevaihto heikkeni, olen iloinen myyntimäärien hyvästä kehityksestä. Yhdysvaltain dollarin kurssin muutokset suhteessa euroon heikensivät liikevaihtoa vertailukaudesta 3,4 milj. eurolla. Lisäksi tuoteportfolion jakauman epäedullinen kehitys söi jossain määrin myyntimäärien kasvun vaikutusta liikevaihtoon.

Uuden märkärainauslinjan tuotannon ylösajovaihe Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa jatkui kolmannella neljänneksellä. Vaikka meillä on tiettyjä ylösajovaiheen teknisiä ongelmia vielä ratkottavana, olemme tyytyväisiä linjalta toimitettuihin asiakastilauksiin. Ne ovat olleet tavanomaisten kaupallisten ehtojen mukaisia. Uuden linjan tuotantomäärät ovat kuitenkin vielä suunniteltua tuotantokapasiteettia pienempiä, mikä vaikuttaa liikevoittoomme myös vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Odotamme Bethunen uuden tuotantolinjan vaikuttavan bruttokatteeseemme positiivisesti vuoden 2018 alkupuolelta lähtien.

Bethunen investoinnin lisäksi Suomisella on meneillään myös muita tärkeitä toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi. Laaja tietojärjestelmäuudistuksemme etenee suunnitellusti. Liikevaihdon ja tuoteportfolion jakauman epäsuotuisan kehityksen sekä näiden investointihankkeiden kulujen vuoksi Suomisen liikevoitto laski 4,6 milj. euroon.

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vertailukaudesta 2.3 milj. euroon alentuneen liikevoiton sekä käyttöpääoman sitoutumisen vuoksi.

Lokakuussa onnistuneesti viimeistellyn uudelleenrahoituksen – uuden 85 milj. euron joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskun sekä pankkilainoien uusimisen – ansiosta Suominen on edelleen taloudellisesti vahvassa asemassa ja valmis toteuttamaan strategiaansa tulevina vuosina.”

LIIKEVAIHTO

Heinä-syyskuu 2017


Suomisen liikevaihto laski heinä-syyskuussa 1 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 102,4 milj. euroa (103,8). Vertailukautta vilkkaampi kysyntä näkyi myyntimäärien kasvuna, mutta Yhdysvaltain dollarin kurssin muutokset suhteessa euroon heikensivät liikevaihtoa vertailukaudesta 3,4 milj. eurolla. Lisäksi tuoteportfolion epäedullinen kehitys söi jossain määrin myyntimäärien kasvun vaikutusta liikevaihtoon.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita monenlaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 93,0 milj. euroa (95,3) ja Care-liiketoiminta-alueen 9,3 milj. euroa (8,5). Yhden asiakkuuden uudelleenryhmittelyn johdosta vertailukauden luvut on oikaistu.

Tammi-syyskuu 2017

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 3 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 327,3 milj. euroa (316,5) myyntimäärien kasvun ansiosta. Yhdysvaltain dollarin kurssin muuttuminen suhteessa euroon paransi tammi-syyskuun liikevaihtoa 0,4 milj. eurolla.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 297,8 milj. euroa (289,2) ja Care-liiketoiminta-alueen 29,5 milj. euroa (27,2).

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-syyskuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (41 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (20 %), kodinhoidon pyyhkeisiin (19 %), ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin (9 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (9 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan.

Lastenhoidon pyyhintäkuitukankaiden osuus liikevaihdosta kasvoi vertailukaudesta. Korkean lisäarvon tuotteista kodinhoidon kuitukankaiden osuus kasvoi ja henkilökohtaisen hygienian osuus pieneni.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2017


Suomisen liikevoitto laski 41 % ja oli 4,6 milj. euroa (7,9). Liikevaihdon ja tuoteportfolion epäsuotuista kehitys, vertailukautta heikompi bruttokate sekä kasvuinvestointeihin liittyvät kulut rasittivat liikevoittoa. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liikevoittoon.

Voitto ennen tuloveroja oli 3,5 milj. euroa (7,0) ja vuosineljänneksen voitto 1,8 milj. euroa (4,9).

Tammi-syyskuu 2017

Liikevoitto laski 31 % ja oli 15,3 milj. euroa (22,1) tuoteportfolion epäsuotuisan kehityksen, heikentyneen bruttokatteen sekä kasvuinvestointeihin liittyvien kulujen vuoksi. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liikevoittoon.

Voitto ennen tuloveroja oli tammi-syyskuussa 13,7 milj. euroa (20,0) ja raportointikauden voitto 8,2 milj. euroa (13,6).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden päättyessä 74,9 milj. euroa (37,9). Velkaantumisaste oli 56,5 % (28,0 %) ja omavaraisuusaste 43,1 % (45,1 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa -1,6 milj. euroa (-2,0) eli -0,5 % (-0,6 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti nettorahoituskuluja -0,1 milj. euroa (+0,2). Lokakuussa tapahtuneen uudelleenrahoituksen vuoksi kirjattiin syyskuussa kuluksi jäljellä olevat edellisen rahoitusratkaisun jaksotetut järjestelypalkkiot. Tämä rasitti rahoituskuluja -0,5 milj. eurolla. IAS 23 -standardin edellyttämä korkokulujen aktivointi käyttöomaisuuteen pienensi tuloslaskelmaan kirjattuja korkokuluja 2,2 milj. eurolla (0,7). Korkokulujen aktivointi käyttöomaisuuteen lopetettiin elokuun lopussa.

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 2,3 milj. euroa (8,3). Rahavirta heikkeni vertailukaudesta alhaisemman tuloksen ja käyttöpääoman sitoutumisen vuoksi. Vuosineljänneksellä sitoutui käyttöpääomaa 4,4 milj. euroa (sitoutui 0,6 milj. euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 18,6 milj. euroa (25,0). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 0,35 euroa (0,50). Myös tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikuttivat tuloksen heikkeneminen sekä käyttöpääoman sitoutuminen. Käyttöpääomaa sitoutui tammi-syyskuussa 6,9 milj. euroa (sitoutui 3,9). Maksetut tuloverot kuitenkin pienenivät. Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -4,5 milj. euroa (-3,9), vaikutti merkittävimpänä eränä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot.


Uudelleenrahoitus syys-lokakuussa 2017

Suominen uusi rahoituksensa. Yhtiö tiedotti 25.9. aikovansa laskea liikkeelle uuden joukkovelkakirjalainan ja 6.10. julkaistiin uusi 100 milj. euron suuruinen syndikaattilainajärjestely.

Suomisen uusi 85 milj. euron suuruinen vakuudeton joukkovelkakirjalaina erääntyy 3.10.2022, sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,50 prosenttia ja emissiokurssi 100,00 %. Lainaa merkitsi noin 75 sijoittajaa. Joukkovelkakirjalaina otettiin Suomisen hakemuksesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 10.10.2017. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytettiin osittain Suomisen vuonna 2019 erääntyvien 75 milj. euron vakuudettomien 4,375 % kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000108576) osittaiseen takaisinostoon (yhteensä 59,3 milj. euroa). Loppuosa saatavista varoista voidaan käyttää Suomisen yleisiin rahoitustarpeisiin. Nordea Bank AB (publ) ja Svenska Handelsbanken Ab (publ) toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskun yhteydessä Suominen sopi uudesta syndikaattilainajärjestelystä. Lainarahoitus sisältää nelivuotisen 100 milj. euron luottolimiitin (revolving credit facility). Lainasopimus on solmittu Nordea Pankin ja Svenska Handelsbankenin kanssa. Uuden pankkilainan taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing).

Uusi syndikaattilaina korvaa Suomisen aiemman, vuonna 2014 tehdyn 55 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jossa luotonantajina olivat Nordea Pankki ja OP Yrityspankki (aiemmin Pohjola Pankki).

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 31,7 milj. euroa (26,5) ja ne liittyivät pääosin Bethunen tehtaan tuotantolinjainvestointiin. Lisäksi Suomisella on käynnissä konserninlaajuinen hanke tietojärjestelmien uudistamiseksi. Uudistetut järjestelmät otettiin ensimmäisenä käyttöön Alicanten tehtaalla Espanjassa eikä käyttöönotosta aiheutunut merkittäviä ongelmia. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 14,0 milj. euroa (13,8).

OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2017 oli 53 839 895 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Suominen Oyj:n osakkeiden määrä kasvoi kesäkuussa yhteensä 2 129 293 osakkeella ja syyskuussa 44 960 osakkeella. Osakemäärän kasvu johtui hybridilainan ja sen korkojen konvertoinnista osakkeiksi. Hybridilainan konvertointi omaksi pääomaksi on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2017 oli 4 424 147 osaketta eli 8,6 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 5,22 euroa, alin 3,86 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 4,54 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,49 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2017 oli 237,8 milj. euroa.Omat osakkeet

Suominen Oyj:llä oli 30.9.2017 hallussaan 876 280 omaa osaketta. Katsauskaudella yhtiön hallituksen jäsenille luovutettiin osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista yhteensä 16 807 osaketta.

Hybridilaina

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana.

Lainaosuuksia ja niille kertyneitä korkoja vaihdettiin kesäkuussa yhteensä
2 129 293 ja syyskuussa 44 960 uuteen Suominen Oyj:n osakkeeseen. Osakkeiden vaihtokurssi merkittiin Suomisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suomisen osakkeiden lukumäärä voi lainaosuuksia ja mahdollisia pääomitettuja korkoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 4 501 520 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä jakautuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2016, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa
www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

NIMITYSTOIMIKUNTA

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin katsauskaudella yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2017 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikuntaan nimettiin Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja ja Ahlström Capital Oy:n hallituksen jäsen Thomas Ahlström; Oy Etra Invest Ab:n toimitusjohtaja Erkki Etola sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jan Johansson toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa Suominen Oy:n hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2017. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota, jota päätettiin korottaa 10 000 eurolla. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Lisäksi hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Jan Johansson. Päätökset hallituksen palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen kokoonpanosta olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen ja jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström ja Jaana Tuominen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jan Johansson ja jäseniksi uudelleen Risto Anttonen ja Laura Raitio.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 15.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Oy Etra Invest Ab (Erkki Etolan määräysvaltayhteisö) ilmoitti Suominen Oyj:lle 2.6.2017, että sen omistusosuus Suomisessa ylittää 10 % liputusrajan, kun Suomisen liikkeelle laskeman hybridilainan osuuksia ja kertyneitä korkoja vaihdetaan Suominen Oyj:n osakkeiksi. 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Suominen Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Suominen Holding Italy S.R.L. fuusioitui 1.9.2017 tytäryhtiöönsä Mozzate Nonwovens S.R.L.:ään.


LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 63 % vuonna 2016. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Yhtiö käyttää myös vientitakuita ja asiakasriskin vakuuttamista rajoitetussa määrin.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa ja tietojärjestelmiinsä. Investointien käyttöönotto voi myöhästyä suunnitellusta, investoinnit voivat maksaa alkuperäistä arviota enemmän tai tuottaa suunniteltua vähemmän hyötyä. Investointien käyttöönottovaiheessa voi ilmetä tilapäisiä toiminnan häiriöitä.

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä.

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että verotuksessa vahvistettuja tappioita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyviä verotuksellisia voittoja vasten.

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita ovat muun muassa valuutta-, korko-, vastapuoli-, likviditeetti- ja luottoriski. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Konsernin rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksessä.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2016.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

6.10.2017 Suominen julkaisi uuden 85 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen. Samalla Suominen tiedotti sopineensa uudesta syndikoidusta 100 milj. euron luottolimiittisopimuksesta. Joukkovelkakirjalaina otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 10.10.2017.

Tarkempia tietoja uudelleenrahoituksesta on tämän osavuosikatsauksen Rahoitus-kappalessa.
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Näillä markkinoilla kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä. Lisäksi yhtiö on toiminut Etelä-Amerikan kasvavilla markkinoilla vuodesta 2014 alkaen.

Kuluttajien luottamus jatkui vahvana myös vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2017 keskimäärin vuoden 2016 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Suominen odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2016 tasosta.

Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapa on esitetty Suomisen konsernitilinpäätöksessä 2016.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-syyskuun 2017 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 27.10.2017 klo 11.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin toimistolla Ruoholahdessa, osoite Itämerentori 2. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous ja verkkolähetys tammi-syyskuun tuloksesta alkaa 27.10.2017 klo 15.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3059 8125 (tunnus "Suominen"). Puhelinkokousta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä osoitteessa
www.suominen.fi/webcast.

Puhelinkokouksen nauhoite on kuunneltavissa kokouksen päättymisen jälkeen Suomisen verkkosivuilla tai soittamalla numeroon +44 121 260 4861 (tunnus 7225754#).


 

 

SEURAAVA TALOUDELLINEN RAPORTTI

Suominen Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa tammi-joulukuulta 2017 tiistaina 30.1.2018 noin klo 13.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.30.9.2017

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2016. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 1.1.2017 voimaan tulleet uudet tilinpäätösstandardit on esitetty vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä. Vuosien 2018 ja 2019 alussa voimaan tulevista uusista standardeista (IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 9 Rahoitusinstrumentit sekä IFRS 16 Vuokrasopimukset) sekä niiden alustavasti arvioidut vaikutukset Suomisen konsernitilinpäätökseen on kerrottu vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.


Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


 

 


TASE

 

 

1 000 euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 16 016 13 912 14 133
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 139 601 109 785 135 510
Lainasaamiset 5 836 7 093 6 836
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 895 2 298 2 524
Laskennalliset verosaamiset 4 568 4 909 3 424
Pitkäaikaiset varat yhteensä 184 188 154 270 178 698
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 41 520 34 316 42 631
Myyntisaamiset 59 421 53 200 53 946
Lainasaamiset 2 200 1 250 1 550
Muut lyhytaikaiset saamiset 4 897 6 830 7 274
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 362 2 495 2 008
Rahavarat 14 209 47 214 29 522
Lyhytaikaiset varat yhteensä 123 609 145 306 136 929
       
Varat yhteensä 307 797 299 575 315 628
       
Oma pääoma ja velat      
Oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 76 375 69 732 70 855
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 266 297 10
Kurssierot -399 5 759 12 613
Muu oma pääoma 8 841 5 164 6 324
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 121 580 117 449 126 300
Hybridilaina 10 983 17 737 16 525
Oma pääoma yhteensä 132 564 135 186 142 824
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 10 516 10 697 11 195
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 953 1 061 1 081
Muut pitkäaikaiset velat 760 387 364
Joukkovelkakirjalainat 75 000 75 000 75 000
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 192 12 857 11 574
Pitkäaikaiset velat yhteensä 87 421 100 003 99 214
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 21 980 5 605 7 923
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 4 523 3 066 280
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 61 310 55 716 65 388
Lyhytaikaiset velat yhteensä 87 812 64 386 73 590
       
Velat yhteensä 175 233 164 389 172 804
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 307 797 299 575 315 628

 

 


TULOSLASKELMA

 

 

1 000 euroa 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Liikevaihto 102 380 103 796 327 302 316 497 416 862
Hankinnan ja valmistuksen kulut -92 119 -89 316 -291 488 -275 223 -364 636
Bruttokate 10 261 14 480 35 815 41 274 52 226
Liiketoiminnan muut tuotot 387 485 1 323 1 584 1 909
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 549 -1 625 -5 358 -5 202 -7 364
Tutkimus ja kehitys -1 142 -1 136 -3 623 -2 968 -4 330
Hallinnon kulut -3 388 -3 983 -13 019 -12 253 -16 191
Liiketoiminnan muut kulut 49 -342 129 -354 -629
Liikevoitto 4 618 7 878 15 267 22 082 25 622
Nettorahoituskulut -1 139 -830 -1 581 -2 041 -3 190
Voitto ennen tuloveroja 3 478 7 048 13 686 20 041 22 432
Tuloverot -1 672 -2 108 -5 522 -6 441 -7 199
Raportointikauden voitto 1 807 4 941 8 164 13 601 15 233
           
Osakekohtainen tulos, euroa          
Laimentamaton 0,03 0,09 0,15 0,26 0,29
Laimennettu 0,03 0,08 0,14 0,23 0,26


 

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

1 000 euroa 7-9/
2017
7-9/
2016
1-9/
2017
1-9/
2016
1-12/
2016
           
Raportointikauden voitto 1 807 4 941 8 164 13 601 15 233
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
Kurssierot -3 658 -622 -14 180 940 7 881
Rahavirran suojausten ja myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset -4 116 205 513 245
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät 26 42 9 111 116
Ainellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin siirretyt erät -153 -44 34 -177 -188
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 334 -81 1 175 -310 -410
Yhteensä -3 455 -589 -12 756 1 077 7 644
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 43 -110
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -12 16
Yhteensä 31 -93
           
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -3 455 -589 -12 726 1 077 7 551
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -1 648 4 351 -4 562 14 678 22 784

 

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2017 11 860 24 681 70 855 -44 12 613
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät -13 012
Laaja tulos yhteensä -13 012
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus  84
Hybridilainan konvertointi 5 436
Hybridilaina
Oma pääoma 30.9.2017 11 860 24 681 76 375 -44 -399

 

 

 

           
1 000 euroa Arvon-muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 10 6 324 126 300 16 525 142 824
Raportointikauden tulos 8 164 8 164 8 164
Muut laajan tuloksen erät 256 31 -12 726 -12 726
Laaja tulos yhteensä 256 8 195 -4 562 -4 562
Osakeperusteiset maksut 338 338 338
Osingonjako -5 585 -5 585 -5 585
Omien osakkeiden luovutus 84 84
Hybridilainan konvertointi 5 436 -5 436
Hybridilaina -430 -430 -105 -535
Oma pääoma 30.9.2017 266 8 841 121 580 10 983 132 564

 

 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2016 11 860 24 681 69 652 -44 5 097
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät  662
Laaja tulos yhteensä  662
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus  80
Hybridilaina
Oma pääoma 30.9.2016 11 860 24 681 69 732 -44 5 759

 

 

 

           
1 000 euroa Arvon-muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716
Raportointikauden tulos 13 601 13 601 13 601
Muut laajan tuloksen erät 415 1 077 1 077
Laaja tulos yhteensä 415 13 601 14 678 14 678
Osakeperusteiset maksut  227  227  227
Osingonjako -5 030 -5 030 -5 030
Omien osakkeiden luovutus 80 80
Hybridilaina -557 -557 72 -486
Oma pääoma 30.9.2016 297 5 164 117 449 17 737 135 186

 

 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2016 11 860 24 681 69 652 -44 5 097
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 7 516
Laaja tulos yhteensä 7 516
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus  80
Hybridilainan konversio 1 124
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2016 11 860 24 681 70 855 -44 12 613

 

 

 

           
1 000 euroa Arvon-muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716
Raportointikauden tulos 15 233 15 233 15 233
Muut laajan tuloksen erät 128 -93 7 551 7 551
Laaja tulos yhteensä 128 15 140 22 784 22 784
Osakeperusteiset maksut 190 190 190
Osingonjako -5 030 -5 030 -5 030
Omien osakkeiden luovutus 80 80
Hybridilainan konversio 1 124 -1 124
Hybridilaina -899 -899 -16 -915
Oma pääoma 31.12.2016 10 6 324 126 300 16 525 142 824

 


RAHAVIRTALASKELMA
 

 

1 000 euroa 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden voitto 8 164 13 601 15 233
Oikaisut yhteensä 22 228 22 957 29 783
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 30 392 36 558 45 016
Nettokäyttöpääoman muutos -6 921 -3 857 -6 277
Rahoituserät -4 457 -3 907 -3 895
Tuloverot -434 -3 837 -6 348
Liiketoiminnan rahavirta 18 578 24 957 28 496
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -29 700 -24 293 -49 553
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 287 313 313
Kauppahinnan oikaisut 161 161
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 6 8
Investointien rahavirta -29 414 -23 814 -49 072
       
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 309 -3 332 -3 359
Lyhytaikaisten korollisten lainojen nostot 10 000
Lainasaamisten takaisinmaksu 350 450 1 000
Hybridilainan koron maksu -642 -624 -624
Osingonjako -5 585 -5 030 -5 030
Rahoituksen rahavirta -1 186 -8 536 -8 013
       
Rahavarojen muutos -12 022 -7 392 -28 588
       
Rahavarat raportointikauden alussa 29 522 55 570 55 570
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -3 291 -963 2 540
Rahavarojen muutos -12 022 -7 392 -28 588
Rahavarat raportointikauden lopussa 14 209 47 214 29 522

 

 

 

TUNNUSLUVUT
 

 

  7-9/
2017
7-9/
2016
1-9/
2017
1-9/
2016
1-12/
2016
Liikevaihdon muutos, % * -1,4 11,3 3,4 -6,9 -6,1
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 10,0 13,9 10,9 13,0 12,5
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 10,0 13,9 10,9 13,0 12,5
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 4,5 8,5 4,7 7,0 6,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 4,5 8,5 4,7 7,0 6,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,1 -1,1 -0,5 -0,6 -0,8
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 3,4 7,4 4,2 6,3 5,4
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 1,8 4,7 2,5 4,3 3,7
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 7 470 10 049 31 651 26 494 53 320
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset, 1 000 euroa 4 770 4 714 13 976 13 827 18 520
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 7,2 12,3 11,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 8,3 12,3 11,6
Omavaraisuusaste, % 43,1 45,1 45,3
Velkaantumisaste (gearing), % 56,5 28,0 39,6
Henkilöstö keskimäärin 671 644 646
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,03 0,09 0,15 0,26 0,29
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,03 0,08 0,14 0,23 0,26
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,04 0,16 0,35 0,50 0,56
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,50 2,69 2,81
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 52 963 615 50 323 145 50 772 555
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 4,49 3,87 4,14
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 3,86 3,61 3,49
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 5,22 6,20 6,20
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 4,54 4,34 4,24
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 237,8 194,8 210,2
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 4 424 147 11 223 414 13 611 634
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 8,6 22,3 27,0

 

 

 

*    Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

 

 

      30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa          
Pitkäaikaiset korolliset velat     75 192 87 857 86 574
Lyhytaikaiset korolliset velat     21 980 5 605 7 923
Korolliset saamiset ja rahavarat     -22 245 -55 558 -37 908
Korolliset nettovelat     74 927 37 904 56 589

 

 


TUNNUSLUKUJEN LASKENTA
 

Vertailukelpoinen liikevoitto

 

Katsauskaudella tai vertailukaudella ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

 

 

Osakekohtaiset tunnusluvut      
       
Osakekohtainen tulos      
       
Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta (oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen) raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.
Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta on ulkona olevien osakkeiden keskimääräistä osakeantioikaistua painotettua keskiarvoa oikaistu hybridilainan vaikutuksella osakemäärään.
Hybridilainan vaikutus osakemäärään lasketaan siten, että jäljellä olevan lainan oletetaan olevan kokonaan vaihdettu osakkeiksi lainan liikkeellelaskuhetkestä lähtien. Lisäksi jäljellä olevan lainamäärän koko laina-aikana kertyvien korkojen oletetaan olevan kokonaan vaihdettu osakkeiksi lainan liikkeellelaskuhetkestä lähtien.
Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää myös osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.
       
1 000 euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Raportointikauden voitto 8 164 13 601 15 233
Hybridilainan korkovaikutus veroilla vähennettynä -313 -557 -486
Yhteensä 7 851 13 043 14 747
       
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 51 578 302 50 316 237 50 343 806
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 795 891 58 138 013 58 024 756
       
Osakekohtainen tulos, euroa      
Laimentamaton 0,15 0,26 0,29
Laimennettu 0,14 0,23 0,26
       
       
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta / Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
       
  30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 18 578 24 957 28 496
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 52 963 615 50 323 145 50 772 555
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,35 0,50 0,56
       
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma yhteensä / Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
       
  30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 132 564 135 186 142 824
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 52 963 615 50 323 145 50 772 555
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,50 2,69 2,81
       
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi
       
  30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 52 963 615 50 323 145 50 772 555
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 4,49 3,87 4,14
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 237,8 194,8 210,2
       
Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita
       
  30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 4 424 147 11 223 414 13 611 634
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 51 578 302 50 316 237 50 343 806
Osakkeiden vaihto, % 8,6 22,3 27,0
       
Muut tunnusluvut      
       
Käyttökate (EBITDA) = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset)
       
1 000 euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Liikevoitto 15 267 22 082 25 622
+ Poistot ja arvonalentumiset 13 976 13 827 18 520
Käyttökate 29 243 35 909 44 142
       
Korolliset nettovelat = Korolliset velat − korolliset saamiset − rahavarat    
       
1 000 euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Korolliset velat 97 172 93 462 94 497
Korolliset saamiset -8 036 -8 343 -8 386
Rahavarat -14 209 -47 214 -29 522
Korolliset nettovelat 74 927 37 904 56 589
       
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 / Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)
       
1 000 euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 9 796 15 520 15 233
       
Oma pääoma yhteensä 30.9.2016 / 30.9.2015 / 31.12.2015 135 186 120 360 125 716
Oma pääoma yhteensä 31.12.2016 / 31.12.2015 / 31.3.2016 142 824 125 716 120 806
Oma pääoma yhteensä 31.3.2017 / 31.3.2016 / 30.6.2016 139 902 120 806 130 712
Oma pääoma yhteensä 30.6.2017 / 30.6.2016 / 30.9.2016 134 074 130 712 135 186
Oma pääoma yhteensä 30.9.2017 / 30.9.2016 / 31.12.2016 132 564 135 186 142 824
Keskiarvo 136 910 126 556 131 049
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,2 12,3 11,6
       
Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korolliset velat  
       
1 000 euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Oma pääoma yhteensä 132 564 135 186 142 824
Korolliset velat 97 172 93 462 94 497
Sijoitettu pääoma 229 735 228 648 237 321
       
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100 / sijoitettu pääoma yhteensä, vuosineljännesten keskiarvo
       
       
1 000 euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 18 807 26 344 25 622
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 764 716 727
Yhteensä 19 571 27 059 26 349
       
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2016 / 30.9.2015 / 31.12.2015 228 648 202 027 222 578
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2016 / 31.12.2015  / 31.3.2016 237 321 222 578 217 181
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2017 / 31.3.2016 / 30.6.2016 244 103 217 181 227 594
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2017 / 30.6.2016 / 30.9.2016 234 892 227 594 228 648
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2017 / 30.9.2016 / 31.12.2016 229 735 228 648 237 321
Keskiarvo 234 940 219 606 226 664
       
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,3 12,3 11,6
       
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä  x 100 / Taseen loppusumma - saadut ennakot
       
1 000 euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Oma pääoma yhteensä 132 564 135 186 142 824
       
Taseen loppusumma 307 797 299 575 315 628
Saadut ennakot -2 -22 -3
  307 795 299 553 315 625
       
Omavaraisuusaste, % 43,1 45,1 45,3
       
Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma yhteensä  
       
1 000 euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Korolliset nettovelat 74 927 37 904 56 589
Oma pääoma yhteensä 132 564 135 186 142 824
Velkaantumisaste, % 56,5 28,0 39,6

 

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

 

1 000 euroa 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Suomi 1 949 1 853 2 386
Muu Eurooppa 120 755 121 418 158 118
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 196 719 186 021 246 287
Muut maat 7 879 7 205 10 071
Yhteensä 327 302 316 497 416 862

 

 

 

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

 

  2017 2016
1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 102 380 112 002 112 920 100 365 103 796 108 832 103 869
Vertailukelpoinen liikevoitto 4 618 4 391 6 258 3 540 7 878 8 661 5 543
% liikevaihdosta 4,5 3,9 5,5 3,5 7,6 8,0 5,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 4 618 4 391 6 258 3 540 7 878 8 661 5 543
% liikevaihdosta 4,5 3,9 5,5 3,5 7,6 8,0 5,3
Nettorahoituskulut -1 139 -285 -157 -1 149 -830 -967 -244
Voitto ennen tuloveroja 3 478 4 105 6 102 2 391 7 047 7 694 5 299
% liikevaihdosta 3,4 3,7 5,4 2,4 6,8 7,1 5,1

 LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 15.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2017 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 16 807 osaketta. Osakkeet luovutettiin 2.6.2017 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 83 795 euroa eli noin 4,98574 euroa osakkeelta.

Muut palkat ja palkkiot lähipiirille olivat katsauskaudella 1 506 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 205 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 38 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 574 tuhatta euroa.

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
 

 

  30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
             
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 135 510 14 133 97 931 13 275 97 931 13 275
Investoinnit 27 649 4 001 24 060 2 434 50 020 3 300
Vähennykset -36 -89
Poistot ja arvonalentumiset -12 043 -1 933 -12 078 -1 749 -16 162 -2 358
Kurssierot ja muut muutokset -11 515 -150 -128 -48 3 721 4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 139 601 16 016 109 785 13 912 135 510 14 133

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET

 

 

1 000 euroa 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 94 497 96 862 96 862
       
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 7 923 3 363 3 363
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu -5 309 -3 332 -3 358
Lyhytaikaisten lainojen nostot 10 000 102 102
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 10 172 5 566 7 899
Valuuttakurssiero -807 -94 -84
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 21 980 5 605 7 923
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 11 574 18 498 18 498
Pitkäaikaisten lainojen nostot 368 368
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -10 172 -5 566 -7 899
Valuuttakurssiero -1 210 -443 607
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 192 12 857 11 574
       
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa   75 000 75 000 75 000
Joukkovelkakirjalainojen muutos
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 75 000 75 000 75 000
       
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 97 172 93 462 94 497

 

 


Hybridilaina on IAS 32:n mukaisesti esitetty omana pääomana.


VASTUUSITOUMUKSET

 

 

1 000 euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
       
Muut vastuut      
Vuokravastuut 7 822 11 709 13 088
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 5 240 5 517
       
Takausvastuut      
Takaukset omista sitoumuksista 12 106 16 420 16 810
Muut omat vastuut 3 633 4 210 4 036
Takaukset muiden puolesta 970 963
Yhteensä 15 739 21 600 21 841

 


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
 

 

  30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 5 262 -1 5 240 -327
  suojauslaskentaa ei sovelleta 2 677 11 2 206 -32 2 372 30
Sähkötermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 150 3 754 -23 594 43

 

 


RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Lainat ja muut saamiset
c. Myytävissä olevat varat
d. Johdannaiset, suojauslaskenta
e. Kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo


 

 

  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 214 214 214
Lainasaamiset 8 036 8 036 8 036
Myyntisaamiset 59 421 59 421 59 421
Johdannaiset 11 3 14 14
Korko- ja muut rahoitussaamiset 504 504 504
Rahavarat 14 209 14 209 14 209
Yhteensä 30.9.2017 225 82 170 777 3 83 175 83 175
             
             
1 000 euroa a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 501 501 501
Lainasaamiset 8 386 8 386 8 386
Myyntisaamiset 53 946 53 946 53 946
Johdannaiset 30 43 73 73
Korko- ja muut rahoitussaamiset 869 869 869
Rahavarat 29 522 29 522 29 522
Yhteensä 31.12.2016 530 92 723 777 43 94 072 94 072

 

 


Suominen on käyttänyt vuonna 2017 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2016.

 

RAHOITUSVELAT
 

 

  30.9.2017 31.12.2016
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
         
Lainat rahoituslaitoksilta 11 294 11 294
Joukkovelkakirjalainat 75 000 80 385 75 000 78 503
Rahoitusleasingvelat 192 192 280 280
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 75 192 80 577 86 574 90 076
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
         
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat 21 863 21 863 7 812 7 812
Rahoitusleasingvelat 116 116 111 111
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 327 327
Korkovelat 79 79 912 912
Muut lyhytaikaiset velat 253 253
Ostovelat 49 863 49 863 50 248 50 248
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 71 922 71 922 59 662 59 662
         
Yhteensä 147 114 152 499 146 236 149 739

 

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2017 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2016.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET


 
1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Muut pitkäaikaiset saamiset 214
Myytävissä olevat varat 777
Yhteensä 991
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit, saamiset 11
Sähköjohdannaiset, saamiset 3
Yhteensä 14

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2017 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2016. Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää:
www.suominen.fi.

 

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2017 .pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus