Suominen Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset sekä Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen myönteisen tuloksen koskien sen vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamista

Helsinki, Suomi, 2017-09-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   25.9.2017 klo 9.30

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA EIKÄ LEVITTÄÄ YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA.

Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut englanninkieliset termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty 6.9.2017 päivätyssä englanninkielisessä ”Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum” -muistiossa (”Muistio”).

Takaisinostotarjous koskien Suominen Oyj:n ulkona olevia Joukkovelkakirjoja
 

Suominen Oyj (“Suominen” tai “Liikkeeseenlaskija”) ja Nordea Bank AB (publ) (“Tarjoaja”) tiedottavat tänään alustavat tulokset kaikille joukkovelkakirjojen haltijoille (“Joukkovelkakirjanhaltijat”) tehdyn takaisinostotarjouksen osalta, jossa Yhtiön liikkeeseen laskemien vuonna 2019 erääntyvien 75 000 000 euron 4,375% kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000108576) (”Joukkovelkakirjat”) haltijat kutsuttiin myymään Joukkovelkakirjansa käteistä vastaan Tarjoajalle (“Takaisinostotarjous”).


Takaisinostotarjouksen päättymisajankohtana 18.9.2017 klo 16:30 Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjous- ja äänestyslomakkeita vastaanotettiin nimellisarvoltaan yhteensä 59 270 000 euron edestä. Tarjoaja aikoo hyväksyä ostettavaksi kaikki Takaisinostotarjouksen mukaisesti toimitetut Joukkovelkakirjat edellyttäen, että uusien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku on onnistunut kuten Muistiossa on kuvattu tai Suominen on harkintansa mukaan luopunut kyseisestä edellytyksestä. Takaisinostotarjouksen toteutuessa Tarjoaja maksaa Joukkovelkakirjoista käteisvastikkeen joka vastaa 107,20 prosenttia kunkin Joukkovelkakirjan nimellisarvosta (“Takaisinostohinta”). Tämän tiedotteen julkistamishetkellä uusien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku ehto ei ole vielä täyttynyt. Takaisinostotarjouksen arvioitu selvityspäivä on 2.10.2017.

 

Suostumusten hakumenettely ja joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen päätökset

Suominen julkistaa samanaikaisesti myönteisen tuloksen Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksesta koskien Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamista (”Ehdotus”) suostumusten hakumenettelyssä. Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous Ehdotuksesta päättämiseksi pidettiin 25.9.2017 klo 8.30.  Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous oli päätösvaltainen ja Ehdotus hyväksyttiin.
 

Suominen tulee maksamaan Early Consent Fee -palkkion Joukkovelkakirjanhaltijoille, jotka ovat toimittaneet pätevän äänestyslomakkeen Ehdotuksen puolesta ennen Early Consent Fee -päättymisajankohtaa Muistiossa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Early Consent Fee -palkkion maksu tapahtuu viimeistään 10 arkipäivää sen jälkeen, kun Ehdotuksen mukaiset muutokset astuvat voimaan. Mikäli Ehdotuksen mukaiset muutokset eivät astu voimaan, ei Early Consent Fee -palkkiota makseta. 
 

Joukkovelkakirjanhaltijat, jotka ovat Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjonneet Joukkovelkakirjojaan ostettavaksi, saavat hyvityksen yksinomaan Takaisinostohinnan kautta (joka sisältää Early Consent Fee -palkkion) ja eivät siten ole oikeutettuja vastaanottamaan erillistä Early Consent Fee -palkkiota.
 

Takaisinostotarjous ja suostumusten hakumenettely Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamiseksi on tehty Muistiossa kuvattujen ehtojen mukaisesti ja ehdollisena siinä kuvatuille tarjous- ja jakelurajoituksille.

Tarjoaja, Takaisinostotarjouksen Järjestäjäpankki ja Solisitaatioagentti:
Nordea Bank AB (publ): Tel: +45 6161 2996 / Email: Nordealiabilitymanagement@nordea.com       


Takaisinostotarjouksen Asiamies ja Tabulaatioagentti
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike         
Issuer Services
Aleksis Kiven katu 3-5
VC 215
FI-00020 Nordea
Finland
Email:
is.operations.fi@nordea.com

 

 

SUOMINEN OYJ

Toimitusjohtaja, Nina Kopola

 

Lisätietoja antaa:

Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

 

Vastuuvapauslauseke

Tätä pörssitiedotetta tulee lukea Suostumusten Hakumenettelyn ja Takaisinostotarjouksen yhteydessä yhdessä englanninkielisen Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum -muistion (”Muistio”) kanssa. Mikäli olette epävarma tämän pörssitiedotteen sisällöstä, Muistion sisältämästä tiedosta tai toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan olemaan yhteydessä omaan taloudelliseen tai oikeudelliseen neuvonantajaanne, mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin, kuten omaan arvonpaperinvälittäjäänne, pankkineuvojaanne, asianajajaanne, kirjanpitäjäänne tai muuhun riippumattomaan taloudelliseen, vero- tai oikeudelliseen neuvonantajaan.

 

Tämä pörssitiedote tai Muistio eivät ole pyyntö osallistua Yhtiön harkitsemaan uusien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen pyyntö. Tämän pörssitiedotteen ja Muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Suominen Oyj ja Nordea Bank AB (publ) edellyttävät, että tämän pörssitiedotteen ja/tai Muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tämä pörssitiedote tai Muistio ei ole tarjous tai suositus arvopapereiden myymiseksi eikä tarjous tai suositus arvopapereiden ostamiseksi sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

 

Suostumusten hakumenettely, Takaisinostotarjous ja uusien joukkovelkakirjojen mahdollinen liikkeeseenlasku suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä pörssitiedote tai Muistio eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi tai hankkimiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjoja tai uusia joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

 

Tämä pörssitiedote ja Muistio eivät ole tarjouksia uusien joukkovelkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusien joukkovelkakirjojen mahdolliseen liikkeeseenlaskuun liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä pörssitiedote ja Muistio on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille Muistio voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Uusien joukkovelkakirjojen mahdollinen liikkeeseenlasku ja siihen liittyvät tiedot ovat kaikissa tapauksissa osoitettu henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän pörssitiedotteeseen ja Muistioon liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän pörssitiedotteen tai Muistion perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus