Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2015: Liikevaihto ja liikevoitto tilikaudella 2015 selvästi vertailukautta paremmat

Helsinki, 2016-01-29 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Tilinpäätöstiedote   29.1.2016 klo 12:00

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2015:
Liikevaihto ja liikevoitto tilikaudella 2015 selvästi vertailukautta paremmat


 

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
AVAINLUKUJA 2015 2014 2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa 104,2 104,8 444,0 401,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 4,3 6,2 31,2 26,9
Liikevoitto, milj. euroa 4,3 6,1 31,8 25,9
Raportointikauden voitto, milj. euroa, jatkuvat toiminnot 1,9 4,8 17,0 10,2
Raportointikauden voitto/tappio, milj. euroa, lopetetut toiminnot -5,2
Raportointikauden voitto/tappio, milj. euroa, yhteensä 1,9 4,8 17,0 5,0
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,01 0,02 0,06 0,04
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot -0,02
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa, yhteensä 0,01 0,02 0,06 0,02
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa * 0,04 0,04 0,11 0,15
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % * 15,9 12,0
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, jatkuvat toiminnot, % 15,9 15,7
Velkaantumisaste (gearing), % * 25,9 34,7
Osakekohtainen osingon- / varojenjako ** 0,02 0,01

 


* Sisältää vuonna 2014 myös lopetetut toiminnot.
** Ehdotus yhtiökokoukselle. Vuodelta 2014 jaettiin varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Avainasiat loka - joulukuussa 2015:

- Liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 104,2 (104,8) milj. euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 32 % ja oli 4,3 (6,2) milj. euroa.
- Kasvuinvestointiohjelman toteuttaminen eteni kolmella mantereella.
- Suomisen Care-liiketoiminta-alue toi markkinoille kolme uutta kuitukangastuotetta.

- Suominen arvioi, että vuonna 2016 konsernin liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin vuonna 2015. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Kertaluonteiset erät on määritelty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

- Suomisen hallitus esittää yhtiökokoukselle 0,02 euron osakekohtaista osinkoa tilikaudelta 2015. 29.1 2016 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 251 511 730 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 030 234,60 euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen neljättä vuosineljännestä ja koko tilikautta 2015:

Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen päämarkkina-alueet. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi laski lievästi mutta säilyi edelleen hyvällä tasolla. Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi nousi viimeisellä neljänneksellä hieman ja oli selvästi vertailukautta korkeammalla tasolla.

Etelä-Amerikassa, erityisesti Brasiliassa, viime vuosien nopea talouskasvu kääntyi laskuun. Toisin kuin voisi ajatella, tämä ei näkynyt meidän liiketoiminnassamme alueella. Paulínian-tehdas Brasiliassa hankittiin osaksi Suomista alkuvuodesta 2014 ja siitä asti olemme edenneet Etelä-Amerikassa suunnitelmiemme mukaan.

Suomisen taloudellinen kehitys koko tilikaudella 2015 vastasi lokakuussa päivittämäämme positiivista näkemystä, vaikka viimeinen vuosineljännes ei vastannutkaan odotuksia joidenkin asiakkaiden lykätessä tilauksiaan vuodenvaihteen yli. Suomisen liikevaihto laski viimeisellä neljänneksellä 0,5 % vertailukaudesta ja oli 104,2 milj. euroa. Koko tilikaudella liikevaihto kasvoi 10,5 % 444,0 milj. euroon US-dollarin kurssin vahvistumisen myötä.

Suomisen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä laski viimeisellä neljänneksellä 32 % 4,3 milj. euroon. Viimeisen neljänneksen liikevoittoa heikensivät muun muassa käynnissä oleviin kehityshankkeisiin liittyvät kulukirjaukset. Viimeisen vuosineljänneksen voitto oli 1,9 milj. euroa. Koko tilikauden osalta liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi vertailukaudesta 31,2 milj. euroon vuonna 2015 ja vastasi 7,0 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 2015 odotetun vahva, 27,3 milj. euroa.

Tilikauden 2015 osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa. Suominen Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osaketta kohden. Ehdotus on hallituksen syksyllä 2014 julkaiseman osinkopolitiikan mukainen.

Suomisen hallitus on asettanut yhtiölle kolme taloudellista keskipitkän aikavälin tavoitetta. Tilikaudella 2015 sijoitetun pääoman tuotto oli 15,9 % (tavoitetaso yli 12 %) ja velkaantumisasteemme 25,9 % (tavoitetaso 40-80 %). Kolmas tavoite, liikevaihdon toimialamme keskiarvoa (noin 3 %) nopeampi orgaaninen kasvu, jäi saavuttamatta. Suomisen liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja ilman valuuttakurssien vaikutusta noin 1 % tilikaudella 2015.

Vuoden 2015 päättyessä strategiakautemme ensimmäinen kolmannes on takana. Olen iloinen siitä, että olemme edenneet kasvustrategiamme toteutumista tukevissa toimenpiteissä monilla rintamilla vuoden mittaan. Keskeisimpiä teemoja vuonna 2015 olivat noin 60 milj. euron suuruisen kasvuinvestointiohjelmamme edistäminen sekä määrätietoinen työ tuotekehitysprosessimme kehittämiseksi.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä saimme päätökseen laiteasennukset kahden investointihankkeen osalta. Paulíniassa, Brasiliassa ja Alicantessa, Espanjassa tehtaidemme konekantaa päivitettiin siten, että molemmat tehtaat pystyvät jatkossa valmistamaan myös terveydenhuollon kuitukankaita ja muita korkeamman lisäarvon tuotteita. Kasvuinvestointiohjelmamme suurin hanke, uuden tuotantolinjan rakentaminen Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin, eteni vuoden viimeisellä neljänneksellä suunnitelmien mukaan. Bethunessa laiteasennusten arvioidaan valmistuvan vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla.

Panostuksemme tuotekehitykseen alkoivat näkyä jo vuoden 2015 aikana. Toimme markkinoille kaikkiaan kuusi uutta korkeamman lisäarvon kuitukangastuotetta, joista hygieniatuotteisiin tarkoitetut FIBRELLA® Move, FIBRELLA® Zorb ja FIBRELLA® Zorb+ lanseerattiin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden 2015 lopulla saimme Suomisen taloudellisen käänteen onnistumisesta jälleen uuden todisteen, kun Nasdaq Helsinki siirsi Suomisen osakkeen pienten yhtiöiden ryhmästä keskisuurten yhtiöiden joukkoon 4.1.2016 alkaen. Tilikauden päättyessä Suomisen markkina-arvo oli 312 milj. euroa.

Jatkamme vuonna 2016 strategiamme määrätietoista toteuttamista, tähtäimessä edelleen toimialaamme nopeampi kasvu ja markkinalähtöisesti toimivan tuotejohtajan aseman saavuttaminen.

LIIKEVAIHTO

Loka-joulukuu 2015


Suomisen liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 0,5 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 104,2 milj. euroa (104,8). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti muun muassa joidenkin asiakkaiden tilausten lykkääntyminen vuodenvaihteen yli. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa Suomisen raportointivaluuttaan euroon kasvatti neljännen vuosineljänneksen liikevaihtoa noin 11 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli loka-joulukuussa 96,4 milj. euroa (96,5) ja Care-liiketoiminta-alueen 7,8 milj. euroa (8,2). Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin sekä travel- ja catering-liiketoiminnan tarpeisiin. Care valmistaa kuitukankaita hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin.

Koko tilikausi 2015

Suomisen liikevaihto vuonna 2015 kasvoi vertailukaudesta 10,5 % ja oli 444,0 milj. euroa (401,8). Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa Suomisen raportointivaluuttaan euroon kasvatti vuoden 2015 liikevaihtoa noin 42 milj. eurolla.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli vuonna 2015 411,5 milj. euroa (369,4) ja Care-liiketoiminta-alueen 32,4 milj. euroa (32,3). Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-joulukuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (40 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (22 %), kotitalouspyyhkeisiin (17 %), ammattikäyttöön tarkoitettuihin teollisuuspyyhkeisiin (11 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (7 %). Lasten pyyhintätuotteiden osuus portfoliossa laski yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2014 tasosta. Kehitys oli strategiamme mukaista. Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan. 

LIIKEVOITTO JA TULOS

Loka-joulukuu 2015


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 32 % vertailukaudesta ja oli 4,3 milj. euroa (6,2). Liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (6,1).
Viimeisen neljänneksen liikevoittoa heikensivät muun muassa käynnissä oleviin kehityshankkeisiin liittyvät kulukirjaukset. Neljännellä vuosineljänneksellä ei raportoitu kertaluonteisia eriä. Vertailukauden kertaluonteiset erät, yhteensä -0,1 milj. euroa, sisälsivät uudelleenjärjestelykuluja sekä kertaluonteisia korvauksia.

Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa Suomisen raportointivaluuttaan euroon kasvatti liikevoittoa noin 20 %. Loka-joulukuun 2014 keskimääräisen Yhdysvaltain dollarin kurssin mukaan laskettuna liikevoitto olisi ollut 0,8 milj. euroa heikompi.

Jatkuvien toimintojen voitto ennen tuloveroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 2,9 milj. euroa (5,1) ja voitto jatkuvista toiminnoista oli 1,9 milj. euroa (4,8).

Koko tilikausi 2015

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 16 % ja oli 31,2 milj. euroa (26,9). Liikevoitto oli 31,8 milj. euroa (25,9). Raportointikaudella raportoitiin kertaluonteisena eränä Nakkilan-tehtaalla uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennuskirjauksen peruutus, +0,5 milj. euroa. Vuonna 2014 raportoitiin kertaluonteisina erinä uudelleenjärjestelykuluja ja Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja yhteensä -1,2 milj. euroa sekä Nakkilan-tehtaan kuiduntuotannon lopettamiseen vuonna 2012 liittyviä eriä +0,2 milj. euroa, yhteensä -1,0 milj. euroa.

Raportointikaudella 2015 jatkuvien toimintojen voitto ennen tuloveroja oli 26,5 milj. euroa (17,8) ja voitto jatkuvista toiminnoista 17,0 milj. euroa (10,2).


RAHOITUS

Katsauskauden lopussa 31.12.2015 korolliset nettovelat olivat 32,5 milj. euroa (37,8). Velkaantumisaste oli
25,9 % (34,7 %) ja omavaraisuusaste 43,2 % (41,2 %).

Suominen konvertoi joulukuussa 2015 euromääräiset rahoituslaitoslainansa Yhdysvaltain dollarin määräisiksi. Samalla nostettiin syndikaattilainajärjestelyn lainalimiitteihin kuuluva investointeihin tarkoitettu laina. Tämä laina nostettiin Yhdysvaltain dollarin määräisenä. Toimenpiteet toteutettiin taseen Yhdysvaltain dollarin määräisen nettoposition tasapainottamiseksi.

Nettorahoituskulut olivat vuonna 2015 -5,3 milj. euroa (-8,1) eli 1,2 % (2,0 %) liikevaihdosta. Rahoituskuluja kasvattivat valuuttakurssien muutokset (-1,2 milj. euroa) sekä myytävissä oleviin varoihin sisältyvien kiinteistöosakkeiden arvonalentumiskirjaus (-0,4 milj. euroa). Kyseiset kiinteistöosakkeet myytiin heinäkuussa 2015. Vertailukauden rahoituskulut sisältävät rahoituksen uudelleenjärjestelyn johdosta syyskuussa 2014 kirjatun kertaluonteisen korkosuojausten purkamiskulun -0,9 milj. euroa sekä aiemman syndikaattilainan jaksotettujen järjestelykulujen kulukirjauksen -2,0 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä vuosineljänneksellä 11,0 milj. euroa (9,3) ja koko raportointikaudella 27,3 (37,1) milj. euroa. Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli vuonna 2015 0,11 euroa (0,15). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin -6,4 milj. euroa (-6,5) vaikuttivat merkittävimpinä erinä oman pääoman suojaamiseen kohdistetut valuuttatermiinit sekä katsauskaudella maksetut korot. Vuoden alusta käyttöpääomaa on sitoutunut 7,9 milj. euroa (2014: vapautunut 6,1). Rahoituksen rahavirtaa paransi Joustopakkaukset-liiketoiminnan myynnin yhteydessä heinäkuussa 2014 myönnetyn lainasaamisen lyhennys, 0,6 milj. euroa sekä uuden 15 milj. euron lainan nosto joulukuussa. Rahoituksen rahavirtaa heikensi syyskuussa maksettu lainan lyhennys, 3,3 milj. euroa.


INVESTOINNIT

Vuonna 2015 Suomisen bruttoinvestoinnit olivat 23,7 milj. euroa (2014: jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit 7,1 milj. euroa). Bruttoinvestointeja kasvattivat erityisesti Bethunen-tehtaan märkärainauslinjainvestoinnin käynnistyminen Yhdysvalloissa. Muut keskeisimmät investoinnit koskivat tietojärjestelmäuudistusta, Alicanten- ja Paulínian-tehtaiden modernisointeja Espanjassa ja Brasiliassa sekä Nakkilan-tehtaalla uudelleen käyttöönotettua tuotantolinjaa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Suominen tiedotti syyskuussa 2015 laajentavansa kasvuinvestointiohjelmaansa noin 60 milj. euroon. Aiemmin yhtiö oli arvioinut käyttävänsä kasvuinvestointeihin 30-50 milj. euroa strategiakaudella 2015–2017. Bethunen-tehtaan uuteen märkärainauslinjaan tehtävän investoinnin kokonaisarvo, sisältäen sekä laitteet että palvelut, on lähes 50 milj. euroa. Tuotantolinjan asennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2016 jälkipuoliskolla.

 

Katsauskauden poistot ja arvonalentumistappiot olivat -18,2 milj. euroa (2014: jatkuvat toiminnot -15,6). Lukuun ei sisälly Nakkilassa uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennustappion peruutus, +0,5 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Suomisen palveluksessa oli tilikaudella 2015 keskimäärin 614 (jatkuvat toiminnot: 591) ja tilikauden päättyessä 636 (587) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi muun muassa tuotannossa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä tuotekehityksessä.

HANKITUT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Hankitut toiminnot


Tilikaudella 2015 Suomisella ei ollut hankittuja toimintoja. Suominen osti 10.2.2014 Ahlstromilta sen aiempaan Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian-yhtiön. Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminnalle avautui uusi, kasvava Etelä-Amerikan markkina-alue.

Lopetetut toiminnot

Tilikaudella 2015 Suomisella ei ollut lopetettuja toimintoja. Suominen myi heinäkuussa 2014 Joustopakkaukset-liiketoiminnan, ja tämän liiketoiminta-alueen tulos raportoidaan vertailukaudella lopetettuina toimintoina.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.12.2015 oli 252 425 616 osaketta, ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Suomisella on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Suomisen osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Suominen Oyj:n osakkeiden määrä kasvoi tilikaudella 2015 yhteensä 4 491 494 osakkeella. Osakemäärän kasvusta 3 984 106 johtui hybridilainan ja sen korkojen konvertoinnista osakkeiksi ja 507 388 suunnatusta maksullisesta osakeannista yrityksen johdolle osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesti. Sekä hybridilainan konvertointi omaksi pääomaksi että maksullinen anti on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden (SUY1V) vaihto NASDAQ Helsingissä 1.1. - 31.12.2015 oli 97 512 750 osaketta eli 38,9 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 1,33 euroa, alin 0,75 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 1,01 euroa. Katsauskauden ensimmäisen kaupankäyntipäivän 2.1.2015 päätöskurssi oli 0,85 euroa ja viimeisen kaupankäyntipäivän 30.12.2015 päätöskurssi 1,24 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.12.2015 oli 311,9 milj. euroa.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 antama valtuutus päättää enintään 2 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään
25 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 25 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutuksesta on käytetty 31.12.2015 mennessä 1 517 869 osaketta. Jäljellä olevan valtuutuksen määrä on 23 482 131 osaketta.


Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suominen Oyj:n 19.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 37 500 euroa sekä hallituksen jäsenen 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina. 

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 5.6.2015.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät 

Suominen Oyj:lla on johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, joka jakautuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään.


Osakepalkkiojärjestelmä

Osakepalkkiojärjestelmässä on kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015-2017 ja 2016-2018. Hallitus päättää erikseen uusista ansaintajaksoista. Lisäksi hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015-2017 perustuu konsernin liikevaihdon kasvuun, liikevoittoon (EBIT %) ja sijoitetun pääoman tuottoon (ROI). Ansaintajaksolta 2015-2017 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 2 300 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Suomisen hallitus päätti 9.12.2015 uudesta ansaintajaksosta vuosille 2016-2018. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016-2018 perustuu konsernin liikevaihdon kasvuun, liikevoittomarginaaliin (EBIT %) ja sijoitetun pääoman tuottoon (ROI %). Ansaintajaksolta 2016-2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 1 225 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Hallituksella on oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, jos hallituksen osakkeen pörssikurssille asettamat rajat täyttyvät.

 

Palkkion maksaminen ja johdon omistusvelvollisuus

Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2015-2017 maksetaan vuonna 2018 ja ansaintajaksolta 2016-2018 vuonna 2019 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2015

Sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2015-2017. Palkkion saaminen tästä järjestelmästä edellyttää, että järjestelmään osallistuva henkilö omistaa tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Lisäksi palkkion saaminen on sidottu osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat konsernin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 550 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi järjestelmän kohderyhmälle suunnattiin maksullinen osakeanti.

Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 550 000 yhtiön uutta osaketta hintaan 0,67 euroa per osake, joka on sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.11. - 30.11.2014 ja joka vastaa verottajan hyväksymää käypää arvoa. Osakeannissa merkittiin yhteensä 507 388 uutta Suominen Oyj:n osaketta. Merkintähinta kirjattiin yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uusien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla osakeannilla perustui varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen.


Hybridilaina ja lainaosuuksien konvertoinnit osakkeiksi 2015

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Hybridilainan merkitsijöillä on lainaehtojen mukaan oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014 - 10.2.2018 välisenä aikana 0,50 euron vaihtokurssilla. Vaihtokurssi on määritelty markkinaehtoisesti. Suominen Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi hybridilainan liikkeelle laskua edeltävänä viimeisenä kolmena kuukautena oli 0,48 euroa.

Lainaosuuksia ja niille kertyneitä korkoja vaihdettiin tilikaudella 2015 yhteensä
3 984 106 uuteen Suominen Oyj:n osakkeeseen. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään Suomisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suomisen osakkeiden lukumäärä voi lainaosuuksia ja mahdollisia pääomitettuja korkoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 38 625 600 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.


OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2015 lopussa Suomisella oli 4 818 osakkeenomistajaa. Suomisen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia. Lisätietoja johdon osakeomistuksista sekä taulukko suurimmista osakkeenomistajista on esitetty tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.


Omat osakkeet

Vuoden lopussa 31.12.2015 Suominen Oyj:n hallussa oli 913 886 omaa osaketta. Vuonna 2015 luovutettiin suunnatulla maksuttomalla annilla 802 644 omaa osaketta konsernin avainhenkilöille osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2012-2014 perusteella. Lisäksi yhtiö luovutti yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 5.6.2015 hallituksen jäsenien vuosipalkkion osakkeina maksettavan osuuden, yhteensä 86 989 osaketta.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaiset ilmoitukset

Suominen vastaanotti katsauskaudella 1.1. - 31.12.2015 seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaiset ilmoitukset:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 29.1.2015 myyneensä 23.1.2015 tehdyllä kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita, minkä johdosta Mandatumin omistusosuus Suominen Oyj:n osakkeista alitti 5 % rajan. Kaupan jälkeen Mandatum omistaa 12 318 243 osaketta ja ääntä (4,97 % kaikista osakkeista ja äänistä). Edellisessä liputusilmoituksessa Mandatumin omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden määrä oli 22 322 222 osaketta, mikä vastasi 9,1 % osakkeista ja äänistä.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 29.1.2015 merkinneensä 5.2.2014 Suominen Oyj:n liikkeeseen laskemaa osakkeiksi vaihdettavaa hybridilainaa, joka oikeuttaa lainan merkintäaikana 11.2.2014 - 10.2.2018 Mandatumin merkitsemään enintään 3 714 000 uutta Suomisen osaketta. Mikäli Mandatum merkitsisi osakkeet, ylittäisi Mandatumin omistusosuus Suomisen osakkeista
5 % rajan. Merkinnän jälkeen Mandatum omistaisi 16 032 243 osaketta ja ääntä (6,37 % kaikista osakkeista ja äänistä). Edellisessä liputusilmoituksessa Mandatumin omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden määrä oli
12 318 243 osaketta, mikä vastasi 4,97 % osakkeista ja äänistä.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 18.2.2015 myyneensä 17.2.2015 toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % liputusrajan myös silloin, mikäli Mandatum konvertoisi helmikuussa 2014 merkitsemänsä hybridilainan kokonaisuudessaan osakkeiksi.

Suomen Teollisuussijoitus Oy (y-tunnus 1007806-3) ilmoitti 16.3.2015 myyneensä samana päivänä toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % rajan. Edellisessä liputusilmoituksessa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 22 222 222 osaketta, eli 9,04 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä ennen 16.3.2015 toteutettua osakkeiden myyntiä oli
14 009 604 osaketta, mikä vastasi 5,57 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 16.3.2015 toteutuneen osakekaupan jälkeen Suomen Teollisuussijoitus Oy omistaa 7 009 604 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 2,78 % osakkeista ja äänistä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (y-tunnus 0107638-1) ilmoitti 20.3.2015 myyneensä 19.3.2015 Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 10 % liputusrajan. Edellisessä liputusilmoituksessa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 27 111 992 osaketta, mikä vastasi 11,02 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 19.3.2015 toteutuneen osakekaupan jälkeen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa
18 422 103 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 7,33 % osakkeista ja äänistä.

GMT Capital Corp ilmoitti 10.7.2015 ostaneensa 9.7.2015 Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä saavuttaa 5 % liputusrajan. Osakekaupan jälkeen GMT Capital Corp omistaa 12 623 280 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,00 % osakkeista ja äänistä.

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen Oyj:n nimitystoimikuntaan valittiin yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2015 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikuntaan nimettiin Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja ja Ahlström Capital Oy:n hallituksen jäsen Thomas Ahlström; Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja, Sijoitukset Reima Rytsölä. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa Suominen Oyj:n hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2015. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa, mutta jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,01 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Jaana Tuominen ja Hannu Kasurinen sekä uusina jäseninä Laura Raitio ja Andreas Ahlström. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 19.3.2015 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen ja jäseniksi Andreas Ahlström ja Laura Raitio. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jorma Eloranta ja jäseniksi Risto Anttonen ja Jaana Tuominen.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA

Timo Hiekkaranta, Suomisen Convenience-liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, jätti Suomisen 31.8.2015 ja siirtyi jatkamaan uraansa yhtiön ulkopuolella.

Ernesto Levy (MBA) nimitettiin 6.10.2015 Suominen Oyj:n Convenience-liiketoiminta-alueen johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti tehtävässään 20.10.2015. Ernesto Levy on tehnyt vaikuttavan uran johtavissa kuluttajatuoteyhtiöissä, muun muassa Novartiksella sekä Procter & Gamblella.


LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen.
Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2-4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2-5 kuukauden viiveellä.

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista.
Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.

Konsernin rahoitusriskit muodostuvat valuutta-, korko-, luotto-, vastapuoli-, maksuvalmius- sekä hyödykeriskeistä. Kansainvälisen liiketoiminnan luonteen mukaisesti konsernilla on valuuttakurssivaihteluista johtuvia riskejä. Korkotason muutosten vaikutukset konsernin tulokseen aiheuttavat korkoriskin. Luotto- ja vastapuoliriski muodostuu pääasiassa asiakkaille annettuun maksuaikaan liittyvästä riskistä sekä lainasaamisten ollessa kyseessä velallisten kyvystä lyhentää lainojaan. Maksuvalmiusriski on riski siitä, että konsernin rahavarat ja luottolimiitit eivät riitä kattamaan liiketoiminnan rahoitustarpeita, tai että uuden rahoituksen hankkiminen niihin tarpeisiin aiheuttaa rahoituskustannusten selkeän nousun.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon kuitukangastuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö sai jalansijan Etelä-Amerikan kasvavilta markkinoilta toteuttamalla yrityskaupan helmikuussa 2014.

Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi nousi viimeisellä vuosineljänneksellä hieman ja oli selvästi vertailukautta korkeammalla tasolla. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi laski lievästi mutta säilyi edelleen hyvällä tasolla.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2016 keskimäärin vuoden 2015 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Suominen arvioi, että vuonna 2016 konsernin liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin vuonna 2015. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Kertaluonteiset erät on määritelty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

OSINGONJAKOEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön, Suominen Oyj:n voitto tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 oli 9 989 524 euroa, ja osingonjakokelpoiset varat, sisältäen tilikauden voiton, olivat 9 948 267 euroa ja jakokelpoiset varat 79 600 339 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäänyt osa voitosta siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2016 ja osinko maksetaan 31.3.2016.

TILINPÄÄTÖKSEN JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN

Suominen Oyj julkaisee tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen tilikaudelta 2015 viimeistään 24.2.2016. Edellä mainitut asiakirjat julkaistaan pörssitiedotteena ja ne ovat saatavana myös Suominen Oyj:n verkkosivuilta osoitteessa
www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.3.2016 Finlandia-talolla Helsingissä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin pörssitiedotteena julkaistavalla erillisellä kokouskutsulla.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-maaliskuulta 2016 torstaina 28.4.2016 noin klo 8.00.


TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tuloksen viimeiseltä vuosineljännekseltä ja koko tilikaudelta 2015 analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa tänään 29.1.2016 klo 14.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin-toimistolla, osoite Itämerentori 2. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous ja verkkolähetys tuloksesta järjestetään tänään 29.1.2015 klo 16.00. Kokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Suominen". Kokousta voi seurata verkkolähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi > Sijoittajille > Materiaalit > Verkkolähetykset. Nauhoite kokouksesta on kuunneltavissa jälkikäteen samassa osoitteessa sekä numerossa +44 121 260 4861 tunnuksella 2477140#.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2015

Suomisen tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintarkastuskertomus on annettu 29.1.2016. Neljännesvuositiedot ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia.

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

LAATIMISPERIAATTEET

Suominen-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2015 lähtien:

Muutos IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardiin. Muutoksilla selvennettiin kirjanpitokäsittelyä, kun etuuspohjaisessa järjestelyssä edellytetään työntekijöiden tai kolmansien osapuolien maksuja järjestelyyn. Standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2010-2012 ja 2011-2013. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole merkittäviä Suomisen konsernitilinpäätöksen kannalta.

Suominen noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja tai tulkintoja 1.1.2016 lähtien:

IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2012-2014, sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla raportointikausilla. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole merkittäviä Suomisen konsernitilinpäätöksen kannalta.

 

Muutokset IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardiin selkeyttävät muun muassa standardissa esitettyä olennaisuuden vaatimusta. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla raportointikausilla, ja ne saattavat vähentää konsernitilinpäätöksen kannalta epäolennaisten liitetietojen esittämistä.

 

Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulevat voimaan 1.1.2016 alkavilla raportointikausilla ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

 

 

TASE

 

1 000 euroa 31.12.2015 31.12.2014
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 13 275 12 510
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 97 931 88 721
Lainasaamiset 7 793 8 202
Myytävissä olevat varat 777 1 124
Eräpäivään asti pidettävät varat 450
Muut pitkäaikaiset saamiset 2 402 2 614
Laskennalliset verosaamiset 4 491 5 516
Pitkäaikaiset varat yhteensä 142 165 134 633
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 32 557 32 380
Myyntisaamiset 51 547 52 269
Lainasaamiset 1 000 600
Muut lyhytaikaiset saamiset 7 038 4 618
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 874 1 682
Rahavarat 55 570 38 430
Lyhytaikaiset varat yhteensä 149 585 129 979
     
Varat yhteensä 291 750 264 611
     
Oma pääoma ja velat    
Osakepääoma 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 69 652 97 192
Omat osakkeet -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot -118 96
Kurssierot 5 097 3 419
Muu oma pääoma -3 076 -46 890
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 108 052 90 313
Hybridilaina 17 664 18 424
Oma pääoma yhteensä 125 716 108 737
     
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 10 890 8 789
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 1 105 1 151
Muut pitkäaikaiset velat 651 578
Joukkovelkakirjalainat 75 000 75 000
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 18 498 6 667
Pitkäaikaiset velat yhteensä 106 144 92 185
     
Lyhytaikaiset velat    
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 363 3 347
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 47 246
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 56 479 60 096
Lyhytaikaiset velat yhteensä 59 889 63 689
     
Velat yhteensä 166 034 155 874
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 291 750 264 611


TULOSLASKELMA
 

         
1 000 euroa 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto 104 244 104 778 444 042 401 762
Hankinnan ja valmistuksen kulut -92 972 -92 582 -386 042 -352 091
Bruttokate 11 272 12 196 58 000 49 671
Liiketoiminnan muut tuotot 3 689 2 637 2 655
Myynnin ja markkinoinnin kulut -2 410 -1 692 -7 760 -6 278
Tutkimus ja kehitys -925 -815 -3 527 -2 877
Hallinnon kulut -3 963 -4 011 -16 709 -15 418
Liiketoiminnan muut kulut 284 -228 -862 -1 857
Liikevoitto 4 262 6 139 31 778 25 897
Nettorahoituskulut -1 358 -998 -5 302 -8 075
Voitto ennen tuloveroja 2 903 5 141 26 476 17 822
Tuloverot -984 -381 -9 456 -7 645
Raportointikauden voitto jatkuvista toiminnoista 1 919 4 761 17 020 10 177
         
Lopetetut toiminnot        
Raportointikauden voitto 717
Arvonalentumistappiot ja myyntikulut -5 921
Raportointikauden tappio lopetetuista toiminnoista yhteensä -5 204
Raportointikauden voitto 1 919 4 761 17 020 4 973
         
Osakekohtainen tulos, euroa        
Jatkuvista toiminnoista 0,01 0,02 0,06 0,04
Lopetetuista toiminnoista -0,02
Yhteensä laimentamaton 0,01 0,02 0,06 0,02
Yhteensä laimennettu 0,01 0,02 0,06 0,02

 

LAAJA TULOSLASKELMA
 

1 000 euroa 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
         
Raportointikauden voitto/tappio 1 919 4 761 17 020 4 973
         
Muut laajan tuloksen erät:        
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi        
Kurssierot 4 386 866 2 356 6 863
Rahavirran suojausten ja myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset -286 64 -970 81
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät 51 121 669 1 287
Ainellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin siirretyt erät 91 91
Muut siirrot 1 3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -952 -139 -632 -700
Yhteensä 3 291 913 1 514 7 534
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi        
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -26 -150 -26 -150
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 8 50 8 50
Yhteensä -18 -100 -18 -100
         
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 3 273 813 1 496 7 434
         
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 5 192 5 573 18 516 12 407
         
Laajan tuloksen jakautuminen:        
Jatkuvat toiminnot 5 192 5 574 18 516 17 612
Lopetetut toiminnot -5 205
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 5 192 5 574 18 516 12 407

 

 

 

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
           
Oma pääoma 1.1.2015 11 860 24 681 97 192 -44 3 419
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 1 730
Laaja tulos yhteensä 1 730
Osakeperusteiset maksut
Osakeanti 340
Varojen jako -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus  −
Omien osakkeiden luovutus  80
Muut siirrot -27 448 - 51
Hybridilainan konvertointi 1 992
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2015 11 860 24 681 69 652 -44 5 097

 

           
1 000 euroa Arvon-muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridilaina Oma pääoma yhteensä
           
Oma pääoma 1.1.2015  96 -46 890 90 313 18 424 108 737
Raportointikauden tulos 17 020 17 020 17 020
Muut laajan tuloksen erät -216 - 18 1 496 1 496
Laaja tulos yhteensä -216 17 002 18 516 18 516
Osakeperusteiset maksut 316 316 316
Osakeanti 340 340
Varojen jako -2 504 -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus  2 2 2
Omien osakkeiden luovutus 80 80
Muut siirrot 27 499
Hybridilainan konvertointi 1 992 -1 992
Hybridilaina -1 004 -1 004 1 232 228
Oma pääoma 31.12.2015 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716

 

 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -44 -3 021
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 6 440
Laaja tulos yhteensä 6 440
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 69
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2014 11 860 24 681 97 192 -44 3 419

 

           
1 000 euroa Arvon- muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridilaina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 -999 -51 094 78 506 78 506
Raportointikauden tulos 4 973 4 973 4 973
Muut laajan tuloksen erät 1 094 - 100 7 434 7 434
Laaja tulos yhteensä 1 094 4 873 12 407 12 407
Osakeperusteiset maksut  70  70  70
Omien osakkeiden luovutus 69 69
Hybridilaina -739 -739 18 424 17 685
Oma pääoma 31.12.2014 96 -46 890 90 313 18 424 108 737

 

 

 


RAHAVIRTALASKELMA
 

1 000 euroa 1-12/2015 1-12/2014
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Raportointikauden tulos 17 020 4 973
Oikaisut yhteensä 32 870 39 953
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 49 890 44 927
Nettokäyttöpääoman muutos -7 921 6 140
Rahoituserät -6 425 -6 514
Tuloverot -8 269 -7 434
Liiketoiminnan rahavirta 27 274 37 119
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -22 369 -7 740
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin -19 261
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 167 4 736
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 10 59
Investointien rahavirta -22 192 -22 206
     
Rahoituksen rahavirta    
Hybridilainan nosto 17 500
Joukkovelkakirjalainan nosto 75 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen nostot 15 000 10 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 333 -78 220
Lyhytaikaisten korollisten lainojen muutos -14 -18 324
Lainasaamisten muutos 600
Osakeanti 340
Varojen jako -2 504
Rahoituksen rahavirta 10 089 5 956
     
Rahavarojen muutos 15 171 20 869
     
Rahavarat raportointikauden alussa 38 430 18 585
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 1 968 -1 025
Rahavarojen muutos 15 171 20 869
Rahavarat raportointikauden lopussa 55 570 38 430


Rahavirtalaskelma vuodelta 2014 sisältää myös lopetetut liiketoiminnot.

 

 

TUNNUSLUVUT
 

  10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihdon muutos, % * -0,5 16,6 10,5 7,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 10,8 11,6 13,1 12,4
Bruttokate ilman kertaluonteisia eriä, osuus liikevaihdosta, % 10,8 11,6 12,9 12,4
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 4,1 5,9 7,2 6,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, osuus liikevaihdosta, % 4,1 5,9 7,0 6,7
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,3 -1,0 -1,2 -2,0
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 2,8 4,9 6,0 4,4
Raportointikauden voitto, jatkuvat toiminnot, osuus liikevaihdosta, % 1,8 4,5 3,8 2,5
Raportointikauden tappio, lopetetut toiminnot, osuus liikevaihdosta, % -1,3
Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, % 1,8 4,5 3,8 1,2
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa 9 815 2 625 23 660 7 066
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa 4 641 4 142 17 684 15 576
Oman pääoman tuotto, % 14,4 5,1
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 15,9 12,0
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, jatkuvat toiminnot, % 15,9 15,7
Omavaraisuusaste, % 43,2 41,2
Velkaantumisaste (gearing), % 25,9 34,7
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,01 0,02 0,06 0,04
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot -0,02
Osakekohtainen tulos, euroa, yhteensä, laimentamaton 0,01 0,02 0,06 0,02
Osakekohtainen tulos, euroa, yhteensä, laimennettu 0,01 0,02 0,06 0,02
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,04 0,04 0,11 0,15
Osakekohtainen osinko / varojen jako, euroa ** 0,02 0,01
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) 19,4 47,5
Osinkosuhde/varojen jakosuhde, % 31,3 58,6
Efektiivinen osinkotuotto, % 1,61 1,23
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,50 0,44
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 251 511 730 246 130 603
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 1,24 0,81
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 0,75 0,47
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 1,33 0,82
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 1,01 0,58
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 311,9 199,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 97 512 750 97 735 300
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 38,9 39,7


*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

**   2015 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 
    31.12.2015 31.12.2014
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa        
Pitkäaikaiset korolliset velat     93 498 81 667
Lyhytaikaiset korolliset velat     3 363 3 347
Korolliset saamiset ja rahavarat     -64 363 -47 232
Korolliset nettovelat     32 499 37 782


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi > Sijoittajille > Taloustietoa > Tunnuslukujen laskentakaavat.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

1 000 euroa 1-12/2015 1-12/2014
Suomi 2 724 2 516
Muu Eurooppa 159 854 139 738
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 271 634 248 942
Muu maailma 9 830 10 565
Yhteensä 444 042 401 762


 

 

 


NELJÄNNESVUOSIKEHITYS
 

      2015 2014
1 000 euroa 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 104 244 114 919 112 944 111 934 104 778 103 291 95 340 98 353
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4 262 9 763 9 932 7 292 6 233 8 711 5 524 6 384
% liikevaihdosta 4,1 8,5 8,8 6,5 5,9 8,4 5,8 6,5
Kertaluonteiset erät 530 -93 -349 -278 -233
Liikevoitto 4 262 9 763 10 462 7 292 6 139 8 362 5 246 6 151
% liikevaihdosta 4,1 8,5 9,3 6,5 5,9 8,1 5,5 6,3
Nettorahoituskulut -1 358 -1 247 -1 076 -1 621 -998 -4 334 -1 276 -1 467
Voitto ennen tuloveroja 2 903 8 517 9 386 5 670 5 141 4 028 3 969 4 684
% liikevaihdosta 2,8 7,4 8,3 5,1 4,9 3,9 4,2 4,8

 


KERTALUONTEISET ERÄT

Kertaluonteisia eriä ovat merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan olevan luonteeltaan epätavallisia tai harvinaisia, kuten arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

  10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
1 000 euroa        
         
Toimintokohtaisesti        
Hankinnan ja valmistuksen kulut 530
Hallinnon kulut -194 -1 274
Liiketoiminnan muut kulut 100 320
Yhteensä -94 530 -954
         
Kululajikohtaisesti        
Uudelleenjärjestelykulut -232 -653
Muut kertaluonteiset erät 138 -301
Arvonalentumistappion peruutus 530
Yhteensä -94 530 -954

Vuonna 2015 raportoitiin kertaluonteisena eränä Nakkilan-tehtaalla uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennuskirjauksen peruutus, +0,5 milj. euroa.

Vuonna 2014 raportoitiin kertaluonteisina erinä uudelleenjärjestelykuluja ja Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja yhteensä -1,2 milj. euroa sekä Nakkilan kuiduntuotannon lopettamiseen vuonna 2012 liittyviä eriä 0,2 milj.euroa, yhteensä -1,0 milj. euroa.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen kuului Suomisen lähipiiriin osakeomistuksensa kautta 7.10.2014 saakka. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Katsauskaudella luovutettiin päättyneen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella yhtiön lähipiirille yhteensä 751 193 Suomisen osaketta, joista toimitusjohtajalle 325 861 osaketta ja muille johtoryhmän jäsenille 425 332 osaketta. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti osa palkkiosta suoritettiin rahana kattamaan järjestelystä aiheutuneet verot. Yhteensä osakkeina ja rahana maksettujen etuuksien käypä arvo oli osakkeiden luovutushetkellä 1 637 tuhatta euroa.

Suominen Oyj:n 19.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2015 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 86 989 osaketta. Osakkeet luovutettiin 5.6.2015 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 79 800 euroa eli noin 0,91736 euroa osakkeelta.

Johdon palkat 

Vuonna 2015 maksettiin Suominen Oyj:n hallitukselle palkkioita yhteensä 227 tuhatta euroa. Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen (sisältäen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella maksetun palkkion) vuonna 2015 olivat 1 198 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 53 tuhatta euroa ja vapaaehtoiset eläkemaksut 58 tuhatta euroa. Muulle lähipiirille maksetut palkat luontoisetuineen (mukaanluettuina osakepalkkiot) olivat katsauskaudella 2 337 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 76 tuhatta euroa ja vapaaehtoiset eläkemaksut 60 tuhatta euroa. Uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perustella jaksotettu kulu oli lähipiirin osalta katsauskauden lopussa 333 tuhatta euroa.


Hallituksen ja johdon osakkeenomistus,
 
kpl osakkeita  
           

 

Hallitus 31.12.2015
Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja 174 236
Risto Anttonen, hallituksen varapuheenjohtaja 124 604
Hannu Kasurinen 81 462
Jaana Tuominen 31 939
Andreas Ahlström 12 209
Laura Raitio 12 209
Yhteensä 436 659
Yhteensä osakkeista ja äänistä 0,17 %

 

 

Johtoryhmä  
Nina Kopola, toimitusjohtaja 425 861
Tapio Engström 156 333
Larry L. Kinn 61 742
Lynda A. Kelly 50 000
Ernesto Levy 60 000
Mimoun Saïm 107 625
Hannu Sivula 146 729
Yhteensä 1 008 290
Yhteensä osakkeista ja äänistä 0,40 %Muut lähipiiritapahtumat
 

1 000 euroa 1-12/2015 1-12/2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 5 083
Tavaroiden ja palveluiden ostot 58 487


Muut lähipiiritapahtumat olivat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2015

  Osakkeenomistaja Osake-määrä kpl % osakkeista ja äänistä
1. AC Invest Two BV 67 724 176 26,83 %
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 22 500 000 8,91 %
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 16 259 056 6,44 %
4. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 14 123 255 5,60 %
5. Euroclear Bank SA/NV 12 288 186 4,87 %
6. Oy Etra Invest Ab 12 223 320 4,84 %
7. Skandinaviska Enskilda Banken 7 844 085 3,11 %
8. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 7 685 763 3,04 %
9. OP-Delta -sijoitusrahasto 5 715 373 2,26 %
10. Nordea Pankki Suomi Oyj 5 085 841 2,01 %
11. Nissi Evald ja Hilda Säätiö 5 000 000 1,98 %
12. Heikki Bergholm 4 635 562 1,84 %
13. Juhani Maijala 3 286 743 1,30 %
14. Mikko Maijala 3 017 337 1,20 %
15. Svenska Handelsbanken AB 2 633 348 1,04 %
16. Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 2 479 497 0,98 %
17. Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 2 329 000 0,92 %
18. FIM Fenno SEK 2 191 115 0,87 %
19. Eeva Maijala 1 793 635 0,71 %
20. OP-Suomi Arvo 1 659 853 0,66 %
  20 suurinta yhteensä 200 475 145 79,42 %
  Muut 22 701 648 8,99 %
  Hallintarekisteröidyt osakkeet 28 314 669 11,22 %
  Omat osakkeet 913 886 0,36 %
  Yhteistilillä 20 268 0,01 %
  Yhteensä 252 425 616 100,00 %


 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
 

  31.12.2015 31.12.2014
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 88 721 12 510 98 640 12 025
Investoinnit 20 733 2 927 4 650 2 416
Vähennykset -10 -9
Lopetetut toiminnot -18 211 -160
Hankitut liiketoiminnot 10 779 20
Poistot ja arvonalentumiset -15 957 -2 257 -13 714 -1 862
Arvonalentumisten peruutukset 530
Kurssierot ja muut muutokset 3 904 104 6 586 71
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 97 931 13 275 88 721 12 510


Aineettomat hyödykkeet ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET

 

 1 000 euroa 31.12.2015 31.12.2014
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 85 014 94 471
     
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 3 347 24 071
Lopetetut toiminnot -502
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu -3 347 -20 222
Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 363
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 3 363 3 347
     
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 6 667 70 399
Lopetetut toiminnot -4 283
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 667 -66 116
Pitkäaikaisten lainojen nostot 18 498 6 667
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 18 498 6 667
     
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa   75 000
Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen lasku 75 000
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 75 000 75 000
     
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 96 862 85 014


Hybridilaina on IAS 32:n mukaisesti esitetty omana pääomana.

VASTUUSITOUMUKSET
 

1 000 euroa    
Takausvastuut 31.12.2015 31.12.2014
Takaukset omista sitoumuksista 18 487 11 025
Takaukset muiden puolesta 4 134 4 017
Yhteensä 22 621 15 042
     
Muut vastuut    
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 16 083
Yhteensä 16 083

 

Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten mukaisten vastaisten vähimmäisvuokrien erääntyminen    
Yhden vuoden kuluessa 4 195 3 943
1-5 vuoden kuluessa 8 228 12 478
Yli 5 vuoden kuluttua 4 693 6 489
Yhteensä 17 116 22 910JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 

  31.12.2015 31.12.2014
1 000 euroa Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit        
  suojauslaskentaa sovelletaan 16 114 -267 32 310 -114
  suojauslaskentaa ei sovelleta 3 196 -30 3 997 -121
Sähkötermiinit        
  suojauslaskentaa sovelletaan 1 229 -242 1 031 -71

 

 

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU
 

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat varat
e. Johdannaiset, suojauslaskenta
f. Kirjanpitoarvo
g. Käypä arvo

 

 

  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 813 1 512 2 326 2 326
Lainasaamiset 8 793 8 793 8 793
Myyntisaamiset 51 547 51 547 51 547
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 297 1 297 1 297
Rahavarat 55 570 55 570 55 570
Yhteensä 31.12.2015 813 118 719 777 120 309 120 309

 

 

 

1 000 euroa a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat varat 1 124 1 124 1 124
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 450 450 450
Muut pitkäaikaiset saamiset 980 1 634 2 614 2 614
Lainasaamiset 8 802 8 802 8 802
Myyntisaamiset 52 269 52 269 52 269
Johdannaiset 12 12 12
Muut lyhytaikaiset saamiset 1 011 1 011 1 011
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 725 1 725 1 725
Rahavarat 38 430 38 430 38 430
Yhteensä 31.12.2014 980 450 103 871 1 124 12 106 437 106 437


Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin  konsernitilinpäätöksessä 2014.

RAHOITUSVELAT

 

  31.12.2015 31.12.2014
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
         
Lainat rahoituslaitoksilta 18 498 18 498 6 667 6 667
Joukkovelkakirjalainat 75 000 77 175 75 000 75 150
Muut pitkäaikaiset velat 368 368 350 350
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 93 866 96 041 82 017 82 167
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
         
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset 3 363 3 363 3 333 3 333
Rahoitusleasingvelat 14 14
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskentaa 30 30 121 121
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 509 509 197 197
Korkovelat 914 914 902 902
Muut lyhytaikaiset velat 262 262 729 729
Ostovelat 44 682 44 682 47 403 47 403
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 49 761 49 761 52 699 52 699
         
Yhteensä 143 627 145 802 134 716 134 866


Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2014.


KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 

Käypien arvojen hierarkia 2015      
       
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3
Muut pitkäaikaiset saamiset 813
Myytävissä olevat varat 777
Valuuttajohdannaiset
Yhteensä 2015 1 590
       
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat      
Muut pitkäaikaiset velat 368
Muut lyhytaikaiset velat 262
Valuuttajohdannaiset 297
Sähköjohdannaiset 242
Yhteensä 2015 539 630
       
Käypien arvojen hierarkia 2014      
       
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat      
Muut pitkäaikaiset saamiset 980
Myytävissä olevat varat 1 124
Sähköjohdannaiset 12
Yhteensä 2014 12 2 104
       
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat      
Muut pitkäaikaiset velat 350
Muut lyhytaikaiset velat 729
Valuuttajohdannaiset 236
Sähköjohdannaiset 82
Yhteensä 2014 318 1 079


Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2014.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä (Mid Cap). Lue lisää:
www.suominen.fi.
 

Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 final.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus