Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus:Liikevaihto ja liikevoitto jäivät toisella neljänneksellä vertailukauden ennätystasosta, liiketoiminnan rahavirta lähes kaksinkertaistui

Helsinki, Suomi, 2016-08-09 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Puolivuosikatsaus   9.8.2016 klo 12.00

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016:

Liikevaihto ja liikevoitto jäivät toisella neljänneksellä vertailukauden ennätystasosta, liiketoiminnan rahavirta lähes kaksinkertaistui
 

AVAINLUKUJA

 

 

  4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
  2016 2015 2016 2015 2015
Liikevaihto, milj. euroa 108,8 112,9 212,7 224,9 444,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 8,7 9,9 14,2 17,2 31,2
Liikevoitto, milj. euroa 8,7 10,5 14,2 17,8 31,8
Raportointikauden voitto, milj. euroa 5,2 6,2 8,7 9,7 17,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa * 0,10 0,12 0,16 0,18 0,32
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa * 0,09 0,11 0,15 0,17 0,29
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa  * 0,15 0,08 0,33 0,17 0,54
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %  ** 13,5 17,1 15,9
Velkaantumisaste (gearing), % 24,5 28,2 25,9
           

 

** Oikaistu osakkeiden yhdistämisen vuoksi.
**
2015 jatkuvat toiminnot 

Tässä taloudellisessa katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2016:

- Liikevaihto laski 4 % ja oli 108,8 milj. euroa (112,9).
- Vertailukelpoinen liikevoitto laski 13 % ja oli 8,7 milj. euroa (9,9).
- Liiketoiminnan rahavirta lähes kaksinkertaistui 7,6 milj. euroon (3,9)
- Molemmat vuosineljänneksittäin tarkasteltavat taloudelliset tavoitteet, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste, olivat tavoitetasoa paremmat.
- Investointi uuteen tuotantolinjaan Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa eteni. Toimitukset asiakkaille alkavat suunnitelman mukaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.
- Kasvuinvestointiohjelman kokonaisarvon arvioidaan nousevan yli 60 milj. euron.

- Suominen toistaa 28.4.2016 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan paremmat kuin vuonna 2015. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 31,2 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentakaava vastaa aiemmin käytössä olleen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -tunnusluvun laskentakaavaa ja se on esitetty tämän puolivuotiskatsauksen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jäi vuoden toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavan ajankohdan tasosta, mutta nousi hieman ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi kehittyi suhteellisen vakaasti mutta jäi hieman vertailukauden tason alapuolelle. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Kuten edellisessä osavuosikatsauksessa kerroimme, alkuvuodesta vaisuksi jääneessä kysynnässä näkyi piristymisen merkkejä jo ensimmäisen neljänneksen lopulla. Olen iloinen siitä, että myönteinen kehitys jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä. Odotamme saman trendin jatkuvan loppuvuonna ja sen myötä koko vuoden liikevaihtomme paranevan vuoden 2015 tasosta.

Kysynnän parantuessa Suomisen liikevaihto kasvoi ensimmäisestä neljänneksestä, mutta jäi silti vertailukauden vahvasta tasosta ja oli 108,8 milj. euroa. Myyntimäärät olivat vertailukauden korkealla tasolla. Myös bruttokate parani vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, mutta jäi vertailukaudesta, mikä heijastui edelleen liikevoittoon. Liiketoiminnan rahavirta oli edelleen vahvaa ja lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta 7,6 milj. euroon.

Suomiselle on asetettu kolme taloudellista tavoitetta: liikevaihdon orgaaninen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste. Näistä kahta viimeksi mainittua tarkastelemme vuosineljänneksittäin ja liikevaihdon kasvua vuositasolla. Kesäkuun lopussa sijoitetun pääoman tuotto ylitti tavoitetason (yli 12 %) ja oli 13,5 %. Velkaantumisaste oli edelleen tavoitehaarukkaamme (40–80 %) alhaisempi, 24,5 %.

Yhdistimme ammattikäyttöön tarkoitetun kuitukangasvalikoimamme suominen@work -tuotekonseptiksi. Suominen@work-kuitukankaita käytetään muun muassa pikaruokaravintoloissa, sairaaloissa ja tehtaissa tarvittaviin pyyhintätuotteisiin. Uusitun tuotekonseptin avulla voimme palvella asiakkaitamme entistäkin kohdennetummin. Investointimme sekä Alicanten tehtaaseen Espanjassa että Bethunen tehtaaseen Yhdysvalloissa vahvistavat kykyämme palvella juuri ammattikäyttöön tarkoitettujen pyyhintäkuitukankaiden markkinoita, joiden arvioidaan kasvavan maantieteellisestä alueesta ja loppukäyttökohteesta riippuen jopa 7 % vuodessa. Tämän tuoteryhmän vahvistuminen portfoliossamme tukee selkeästi strategiaamme, joka tähtää korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvuun liikevaihdostamme.


Investointiohjelmamme suurin hanke, uuden märkärainauslinjan rakentaminen Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin, edistyy ja laiteasennusten arvioidaan valmistuvan tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelmamme mukaan toimitukset asiakkaille alkavat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Hankkeen aiemmin tiedotetun kustannusarvion, lähes 50 milj. euroa, arvioidaan ylittyvän ja siten myös kasvuinvestointiohjelmamme kokonaisarvon nousevan yli 60 milj. euroon. Tämä johtuu muun muassa työvoimakustannusten ennakoimattoman nopeasta noususta Etelä-Carolinassa, linjaan projektin edetessä tehdyistä parannuksista sekä tehtaan muista lisätöistä. Kustannusarvion ylitys ei vaikuta hankkeen rahoitusjärjestelyihin.

LIIKEVAIHTO

Huhti-kesäkuu 2016


Suomisen liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 4 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 108,8 milj. euroa (112,9). Liikevaihdon laskuun vaikutti pääasiassa myyntihintojen aleneminen sekä USD/EUR valuuttakurssien vaihtelu. Yhdysvaltain dollarin kurssin vaihtelu suhteessa euroon heikensi liikevaihtoa vertailukaudesta 1,4 milj. eurolla. Kysyntä parani vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 100,8 milj. euroa (104,5) ja Care-liiketoiminta-alueen 8,0 milj. euroa (8,4).

Tammi-kesäkuu 2016

Suomisen liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 5 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 212,7 milj. euroa (224,9). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti suunnilleen samassa suhteessa sekä myyntihintojen että myyntimäärien lasku viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tammi-kesäkuussa kysyntä jäi erityisesti vaisun ensimmäisen vuosineljänneksen vuoksi jälkeen vertailukauden vahvasta tasosta. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutokset eivät vaikuttaneet tammi-kesäkuun liikevaihtoon.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 196,3 milj. euroa (207,7) ja Care-liiketoiminta-alueen 16,3 milj. euroa (17,2).

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-kesäkuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (38 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (24 %), kotitalouspyyhkeisiin (18 %), ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin (11 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan.

Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus myynnistä laski vuoden 2015 tammi-kesäkuusta kahdella prosenttiyksiköllä. Korkeamman lisäarvon tuotteista kodinhoitoon sekä ammattikäyttöön tarkoitettujen pyyhintätuotteiden osuudet kasvoivat. Tuoteportfolion kehitys oli Suomisen strategian mukaista.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2016


Suomisen vertailukelpoinen liikevoitto laski 13 % ja oli 8,7 milj. euroa (9,9). Liikevoitto laski 17 % ja oli 8,7 milj. euroa (10,5). Vuoden 2016 toisella neljänneksellä ei raportoitu liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisvuoden vastaavan ajanjakson liikevoittoa paransi Nakkilan tehtaalla uudelleen käyttöön otetun tuotantolinjan arvonalentumiskirjauksen peruutus, mikä on eliminoitu saman ajanjakson vertailukelpoisesta liikevoitosta. Liikevaihdon ja bruttokatteen heikkeneminen vertailukaudesta vaikuttivat liikevoittoon. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liikevoittoon.

Voitto ennen tuloveroja oli 7,7 milj. euroa (9,4) ja vuosineljänneksen voitto 5,2 milj. euroa (6,2).

Tammi-kesäkuu 2016

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 18 % ja oli 14,2 milj. euroa (17,2). Liikevoitto laski 20 % ja oli 14,2 milj. euroa (17,8). Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla ei raportoitu liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisvuoden vastaavan ajanjakson liikevoittoa paransi Nakkilan tehtaalla uudelleen käyttöön otetun tuotantolinjan arvonalentumiskirjauksen peruutus, mikä on eliminoitu saman ajanjakson vertailukelpoisesta liikevoitosta. Liikevaihdon ja bruttokatteen heikkeneminen viime vuoden vastaavan ajanjakson tasosta vaikuttivat liikevoittoon. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksilla ei ollut vaikutusta liikevoittoon.

Voitto ennen tuloveroja oli tammi-kesäkuussa 13,0 milj. euroa (15,1) ja raportointikauden voitto 8,7 milj. euroa (9,7). Alentuneet rahoituskulut ja tuloverot paransivat ensimmäisen vuosipuoliskon voittoa.


RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden päättyessä 32,0 milj. euroa (33,7). Velkaantumisaste oli 24,5 % (28,2 %) ja omavaraisuusaste 43,6 % (43,4 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa -1,2 milj. euroa (-2,7) eli 0,6 % (1,2 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,4 milj. eurolla, kun taas vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 0,5 milj. eurolla. Vertailukauden rahoituskuluja kasvatti myös kiinteistöosakkeiden arvonalentumiskirjaus, -0,5 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 7,6 milj. euroa (3,9) ja tammi-kesäkuussa 16,7 milj. euroa (8,4). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 0,33 euroa (0,17). Liiketoiminnan rahavirran parantumiseen vaikuttivat eniten maksettujen rahoituserien ja tuloverojen pieneneminen sekä se, että käyttöpääomaa sitoutui vähemmän kuin vertailukaudella. Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -1,9 milj. euroa (-5,0), vaikutti merkittävimpänä eränä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Vertailukaudella maksettuja rahoituseriä rasittivat lisäksi oman pääoman suojaamiseen käytettyjen valuuttatermiinien maksut. Käyttöpääomaa sitoutui ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,2 milj. euroa (sitoutui 9,3).

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 11,6 milj. euroa (3,8) ja ne liittyivät pääosin Bethunen tehtaan tuotantolinjainvestointiin. Lisäksi Suomisella on käynnissä konserninlaajuinen hanke tietojärjestelmien uudistamiseksi. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 9,1 milj. euroa (8,9). Vertailukaudella peruutettiin Nakkilan tehtaalla uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalentumiskirjauksia 0,5 milj. euroa.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2016 oli osakkeiden yhdistämisen jälkeen 51 216 232 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Osakkeiden yhdistäminen (ns. käänteinen split)

Suominen Oyj:n 16.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti alentaa Suomisen osakkeiden lukumäärää yhdistämällä osakkeita (ns. käänteinen split). Osakkeiden lukumäärää vähennettiin osakepääomaa alentamatta siten, että viisi (5) osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) osakkeeksi osakeyhtiölain (624/2006) 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja siinä säädetyssä menettelyssä.

Ennen osakkeiden yhdistämistä Suominen Oyj:llä oli 252 425 616 osaketta ja osakkeiden yhdistämisen jälkeen 51 216 232 osaketta. Uusi osakkeiden lukumäärä merkittiin kaupparekisteriin 22.3.2016 ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 22.3.2016. Yhdistäminen ei koskenut Suominen Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita, joiden määrä oli yhdistämispäivänä 913 886 kappaletta. Omiin osakkeisiin ei osakeyhtiölain mukaan kohdistu osakkeenomistajan oikeuksia, kuten oikeutta osinkoon tai muuhun varojen jakoon tai oikeutta osallistua yhtiökokoukseen.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on kiinnostuksen lisääminen Suomisen osaketta kohtaan, osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen ja joustavuuden lisääminen osingon suuruutta määriteltäessä.


Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2016 oli 8 754 693 osaketta eli 17,4 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 6,20 euroa, alin 3,61 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 4,38 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,02 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2016 oli 202,3 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:llä oli 30.6.2016 hallussaan 893 087 omaa osaketta. Katsauskaudella yhtiön hallituksen jäsenille luovutettiin osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista yhteensä 20 799 osaketta.

Hybridilaina

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana.

Suomisen osakkeiden lukumäärä voi lainaosuuksia ja mahdollisia pääomitettuja korkoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 7 600 320 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä jakaantuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2015, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa
www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

Osakkeiden yhdistämisen vuoksi kannustinjärjestelmiin on tehty vastaavat tekniset muutokset.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2016. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 16.3.2016 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen. Jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström ja uutena jäsenenä Jaana Tuominen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jorma Eloranta. Jäseniksi valittiin uudelleen Risto Anttonen ja uutena jäsenenä Laura Raitio.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj vastaanotti 10.6.2016 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 10 % liputusrajan. Liputusilmoituksen mukaan Erkki Etola ja hänen määräysvaltayhtiönsä (Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy) omistavat suoraan 4 139 164 Suomisen osaketta ja ääntä (8,08 % kaikista osakkeista ja äänistä) ja rahoitusvälineiden kautta 1 477 080 osaketta ja ääntä (2,88 % kaikista osakkeista ja äänistä).

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä.  

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.

Konsernin rahoitusriskit muodostuvat valuutta-, korko-, luotto-, vastapuoli-, maksuvalmius- sekä hyödykeriskeistä. Kansainvälisen liiketoiminnan luonteen mukaisesti konsernilla on valuuttakurssivaihteluista johtuvia riskejä. Korkotason muutosten vaikutukset konsernin tulokseen aiheuttavat korkoriskin. Luotto- ja vastapuoliriski muodostuu pääasiassa asiakkaille annettuun maksuaikaan liittyvästä riskistä sekä lainasaamisten ollessa kyseessä velallisten kyvystä lyhentää lainojaan. Maksuvalmiusriski on riski siitä, että konsernin rahavarat ja luottolimiitit eivät riitä kattamaan liiketoiminnan rahoitustarpeita, tai että uuden rahoituksen hankkiminen niihin tarpeisiin aiheuttaa rahoituskustannusten selkeän nousun.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2015.


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Näillä markkinoilla kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä. Lisäksi yhtiö on toiminut Etelä-Amerikan kasvavilla markkinoilla vuodesta 2014 alkaen.

Euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jäi vuoden toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavan ajankohdan tasosta, mutta nousi hieman ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi kehittyi suhteellisen vakaasti mutta jäi hieman vertailukauden tason alapuolelle.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kuten Suominen on aiemmin tiedottanut, alkuvuodesta kysyntä ei ollut vertailukauden tasolla. Tämä vaikutti myös kilpailutilanteeseen. Kysynnän laskun arvioidaan jääneen kuitenkin tilapäiseksi, sillä kysyntä parani toisella vuosineljänneksellä vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.

Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2016 keskimäärin vuoden 2015 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Suominen toistaa 28.4.2016 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan paremmat kuin vuonna 2015.

Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 31,2 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentakaava vastaa aiemmin käytössä olleen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -tunnusluvun laskentakaavaa ja se on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-kesäkuun 2016 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 9.8.2016 klo 14.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin-toimistolla Ruoholahdessa, osoite Itämerentori 2. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous tammi-kesäkuun tuloksesta alkaa 9.8.2016 klo 16.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3059 8125 (tunnus "Suominen"). Puhelinkokousta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa
www.suominen.fi/webcast.

Puhelinkokouksen nauhoite on kuunneltavissa kokouksen päättymisen jälkeen Suomisen verkkosivuilla tai soittamalla numeroon +44 121 260 4861 (tunnus 3876705#).

SEURAAVA TALOUDELLINEN RAPORTTI

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2016 torstaina 27.10.2016 noin klo 8.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.30.6.2016

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Katsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2015. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 1.1.2016 voimaan tulleet uudet tilinpäätösstandardit on esitetty vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä.

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.TASE

 

 

1 000 euroa 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 13 385 12 601 13 275
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 100 499 88 297 97 931
Lainasaamiset 7 093 8 202 7 793
Myytävissä olevat varat 777 806 777
Eräpäivään asti pidettävät varat 465
Muut pitkäaikaiset saamiset 2 327 2 389 2 402
Laskennalliset verosaamiset 4 330 5 189 4 491
Pitkäaikaiset varat yhteensä 143 907 133 445 142 165
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 32 739 32 322 32 557
Myyntisaamiset 57 888 60 193 51 547
Lainasaamiset 1 250 350 1 000
Muut lyhytaikaiset saamiset 5 583 4 222 7 038
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2 156 1 601 1 874
Rahavarat 56 545 42 778 55 570
Lyhytaikaiset varat yhteensä 156 161 141 465 149 585
       
Varat yhteensä 300 069 274 910 291 750
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 69 732 69 652 69 652
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 205 107 -118
Kurssierot 6 440 6 011 5 097
Muu oma pääoma 334 -9 824 -3 076
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 113 209 102 444 108 052
Hybridilaina 17 503 16 884 17 664
Oma pääoma yhteensä 130 712 119 328 125 716
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 10 811 9 886 10 890
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 1 070 1 151 1 105
Muut pitkäaikaiset velat 329 459 651
Joukkovelkakirjalainat 75 000 75 000 75 000
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 16 250 6 667 18 498
Pitkäaikaiset velat yhteensä 103 460 93 163 106 144
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 5 632 3 333 3 363
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 625 1 519 47
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 57 639 57 567 56 479
Lyhytaikaiset velat yhteensä 65 897 62 420 59 889
       
Velat yhteensä 169 357 155 583 166 034
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 300 069 274 910 291 750

 

 


TULOSLASKELMA

 

 

1 000 euroa 4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Liikevaihto 108 832 112 944 212 701 224 878 444 042
Hankinnan ja valmistuksen kulut -93 830 -96 630 -185 907 -194 177 -386 042
Bruttokate 15 002 16 314 26 794 30 701 58 000
Liiketoiminnan muut tuotot 470 902 1 099 1 852 2 637
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 818 -1 755 -3 576 -3 658 -7 760
Tutkimus ja kehitys -994 -736 -1 831 -1 587 -3 527
Hallinnon kulut -3 931 -4 179 -8 270 -8 860 -16 709
Liiketoiminnan muut kulut -67 -84 -12 -695 -862
Liikevoitto 8 661 10 462 14 204 17 754 31 778
Nettorahoituskulut -967 -1 076 -1 211 -2 697 -5 302
Voitto ennen tuloveroja 7 694 9 386 12 993 15 056 26 476
Tuloverot -2 475 -3 142 -4 333 -5 330 -9 456
Raportointikauden voitto 5 219 6 244 8 660 9 726 17 020
           
           
Osakekohtainen tulos, euroa          
Laimentamaton 0,10 0,12 0,16 0,18 0,32
Laimennettu 0,09 0,11 0,15 0,17 0,29

 

 


LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

1 000 euroa 4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
           
Raportointikauden voitto 5 219 6 244 8 660 9 726 17 020
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
Kurssierot 5 496 -2 367 1 563 2 935 2 356
Rahavirran suojausten ja myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset -221 -422 397 -549 -970
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät 86 539 69 564 669
Ainellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin siirretyt erät -133 -133 91
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -743 136 -229 -295 -632
Yhteensä 4 484 -2 114 1 666 2 655 1 514
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -26
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 8
Yhteensä -18
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 9 705 4 132 10 327 12 382 18 516

 

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2016 11 860 24 681 69 652 -44 5 097
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 1 343
Laaja tulos yhteensä 1 343
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus  80
Hybridilaina
Oma pääoma 30.6.2016 11 860 24 681 69 732 -44 6 440

 

 

 

 

 

           
1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716
Raportointikauden tulos 8 660 8 660 8 660
Muut laajan tuloksen erät 323 1 666 1 666
Laaja tulos yhteensä 323 8 660 10 327 10 327
Osakeperusteiset maksut 151 151 151
Osingonjako -5 030 -5 030 -5 030
Omien osakkeiden luovutus 80 80
Hybridilaina -370 -370 -162 -532
Oma pääoma 30.6.2016 205 334 113 209 17 503 130 712

 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot  
Oma pääoma 1.1.2015 11 860 24 681 97 192 -44 3 419  
Raportointikauden tulos  
Muut laajan tuloksen erät 2 644  
Laaja tulos yhteensä 2 644  
Osakeperusteiset maksut  
Osakeanti  340  
Varojen jako -2 504  
Omien osakkeiden luovutus  80  
Muut siirrot -27 448 -51  
Hybridilainan konvertointi 1 992  
Hybridilaina  
Oma pääoma 30.6.2015 11 860 24 681 69 652 -44 6 011  

 

 

 

1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 96 -46 890 90 314 18 424 108 737
Raportointikauden tulos 9 726 9 726 9 726
Muut laajan tuloksen erät 12 2 655 2 655
Laaja tulos yhteensä 12 9 726 12 382 12 382
Osakeperusteiset maksut  221  221  221
Osakeanti  340  340
Varojen jako -2 504 -2 504
Omien osakkeiden luovutus  80  80
Muut siirrot 27 499
Hybridilainan konvertointi 1 992 -1 992
Hybridilaina -380 -380 452 72
Oma pääoma 30.6.2015 107 -9 824 102 444 16 884 119 328

 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2015 11 860 24 681 97 192 -44 3 419
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 1 730
Laaja tulos yhteensä 1 730
Osakeperusteiset maksut
Osakeanti  340
Varojen jako -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus
Omien osakkeiden luovutus  80
Muut siirrot -27 448 -51
Hybridilainan konvertointi 1 992
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2015 11 860 24 681 69 652 -44 5 097

 

 

 

1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-
laina
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 96 -46 890 90 313 18 424 108 737
Raportointikauden tulos 17 020 17 020 17 020
Muut laajan tuloksen erät -216 - 18 1 496 1 496
Laaja tulos yhteensä -216 17 002 18 516 18 516
Osakeperusteiset maksut  316  316  316
Osakeanti  340  340
Varojen jako -2 504 -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus  2  2  2
Omien osakkeiden luovutus  80  80
Muut siirrot 27 499
Hybridilainan konvertointi 1 992 -1 992
Hybridilaina -1 004 -1 004 1 232 228
Oma pääoma 31.12.2015 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716


 

 

RAHAVIRTALASKELMA
 

 

1 000 euroa 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden tulos 8 660 9 726 17 020
Oikaisut yhteensä 14 455 16 378 32 870
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 23 115 26 105 49 890
Nettokäyttöpääoman muutos -3 238 -9 263 -7 921
Rahoituserät -1 932 -4 966 -6 425
Tuloverot -1 264 -3 468 -8 269
Liiketoiminnan rahavirta 16 682 8 407 27 274
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -10 662 -4 009 -22 369
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 313 167
Kauppahinnan oikaisut 161
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 10 9,7
Investointien rahavirta -10 188 -4 000 -22 192
       
Rahoituksen rahavirta      
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen nostot 15 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 333
Lyhytaikaisten korollisten lainojen muutos -26 -14 -14
Lainasaamisten muutos 450 417 600
Osakeanti 340 340
Hybridilainan koron maksu -624
Osingonjako / varojen jako -5 030 -2 504 -2 504
Rahoituksen rahavirta -5 230 -1 761 10 089
       
Rahavarojen muutos 1 263 2 647 15 171
       
Rahavarat raportointikauden alussa 55 570 38 430 38 430
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -287 1 701 1 968
Rahavarojen muutos 1 263 2 647 15 171
Rahavarat raportointikauden lopussa 56 545 42 778 55 570


 

 

TUNNUSLUVUT
 

 

  4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Liikevaihdon muutos, % * -3,6 18,5 -5,4 16,1 10,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 13,8 14,4 12,6 13,7 13,1
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 13,8 14,0 12,6 13,4 12,9
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 8,0 9,3 6,7 7,9 7,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 8,0 8,8 6,7 7,7 7,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -0,9 -1,0 -0,6 -1,2 -1,2
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 7,1 8,3 6,1 6,7 6,0
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 4,8 5,5 4,1 4,3 3,8
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 8 061 2 337 11 588 3 796 23 660
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset, 1 000 euroa 4 544 3 943 9 146 8 329 17 684
Oman pääoman tuotto, % 12,9 12,5 14,4
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 13,5 16,2 15,9
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %, jatkuvat toiminnot 13,5 17,1 15,9
Omavaraisuusaste, % 43,6 43,4 43,2
Velkaantumisaste (gearing), % 24,5 28,2 25,9
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton ** 0,10 0,12 0,16 0,18 0,32
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu ** 0,09 0,11 0,15 0,17 0,29
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa ** 0,15 0,08 0,33 0,17 0,54
Osakekohtainen oma pääoma, euroa ** 2,60 2,37 2,50
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita ** 50 323 145 50 302 346 50 302 346
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa ** 4,02 4,85 6,20
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa ** 3,61 3,75 3,75
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa ** 6,20 5,95 6,65
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa ** 4,38 4,70 5,05
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 202,3 244,0 311,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä ** 8 754 693 15 354 529 19 502 550
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 17,4 30,7 38,9
           
*    Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Vertailuvuoden luvut oikaistu osakkeiden yhdistämisen vaikutuksella.
 
      30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa          
Pitkäaikaiset korolliset velat     91 250 81 667 93 498
Lyhytaikaiset korolliset velat     5 632 3 333 3 363
Korolliset saamiset ja rahavarat     -64 889 -51 330 -64 363
Korolliset nettovelat     31 994 33 670 32 499

 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uuden ohjeen mukaisesti Suominen ei enää esitä vaihtoehtoisena tunnuslukuna liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä. Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO

 

 

1 000 euroa 4-6/
2016
4-6/
2015
1-6/
2016
1-6/
2015
1-12/
2015
Liikevoitto 8 661 10 462 14 204 17 754 31 778
Arvonalentumistappion peruutus -530 -530 -530
Vertailukelpoinen liikevoitto 8 661 9 932 14 204 17 224 31 248
           

 


Arvonalentumistappion peruutus vuonna 2015 on Nakkilan tehtaalla uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennuskirjauksen peruutus, +0,5 milj. euroa. Arvonalentumistappion peruutus sisältyy hankinnan ja valmistuksen kuluihin.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

 

1 000 euroa 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Suomi 1 285 1 417 2 724
Muu Eurooppa 82 396 81 190 159 854
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 123 914 138 106 271 634
Muu maailma 5 105 4 165 9 830
Yhteensä 212 701 224 878 444 042


 

 

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

 

  2016 2015
1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 108 832 103 869 104 244 114 919 112 944 111 934
Vertailukelpoinen liikevoitto 8 661 5 543 4 262 9 763 9 932 7 292
% liikevaihdosta 8,0 5,3 4,1 8,5 8,8 6,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 530
Liikevoitto 8 661 5 543 4 262 9 763 10 462 7 292
% liikevaihdosta 8,0 5,3 4,1 8,5 9,3 6,5
Nettorahoituskulut -967 -244 -1 358 -1 247 -1 076 -1 621
Voitto ennen tuloveroja 7 694 5 299 2 903 8 517 9 386 5 670
% liikevaihdosta 7,1 5,1 2,8 7,4 8,3 5,1

 LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2016 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 20 799 osaketta. Osakkeet luovutettiin 3.6.2016 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 79 793 euroa eli noin 3,83638 euroa osakkeelta.

Muut palkat lähipiirille olivat katsauskaudella 1 222 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 160 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 46 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 148 tuhatta euroa.


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 

 

  30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 97 931 13 275 88 721 12 510 88 721 12 510
Investoinnit 10 287 1 301 2 736 1 059 20 733 2 927
Vähennykset -10 -10
Poistot ja arvonalentumiset -7 995 -1 147 -7 818 -1 041 -15 957 -2 257
Arvonalentumisten peruutukset 530 530
Kurssierot ja muut muutokset 275 -43 4 128 82 3 904 104
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 100 499 13 385 88 297 12 601 97 931 13 275

 

 

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.


KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET
 

 

       
1 000 euroa 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 96 862 85 014 85 014
       
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 3 363 3 347 3 347
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu -26 -14 -3 347
Lyhytaikaisten lainojen nostot 102 3 363
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 2 258
Valuuttakurssiero -65
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 5 632 3 333 3 363
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 18 498 6 667 6 667
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -6 667
Pitkäaikaisten lainojen nostot 368 18 498
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -2 258
Valuuttakurssiero -358
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 16 250 6 667 18 498
       
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa   75 000 75 000 75 000
Joukkovelkakirjalainojen muutos
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 75 000 75 000 75 000
       
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 96 882 85 000 96 862

 


Hybridilaina on IAS 32:n mukaisesti esitetty omana pääomana.

VASTUUSITOUMUKSET

 

 

1 000 euroa 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
       
Muut vastuut      
Vuokravastuut 16 186 22 354 17 116
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 9 446 16 083
       
Takausvastuut      
Takaukset omista sitoumuksista 20 776 17 551 18 487
Takaukset muiden puolesta 960 4 134 4 134

 


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
 

 

  30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 11 978 -36 34 991 -93 16 114 -267
  suojauslaskentaa ei sovelleta 2 225 -23 4 577 110 3 196 -30
Sähkötermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 913 -150 1 599 -206 1 229 -242

 

 


RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Lainat ja muut saamiset
c. Myytävissä olevat varat
d. Johdannaiset, suojauslaskenta
e. Kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo


 

 

1 000 euroa a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 501 1 818 2 319 2 319
Lainasaamiset 8 343 8 343 8 343
Myyntisaamiset 57 888 57 888 57 888
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 385 1 385 1 385
Rahavarat 56 545 56 545 56 545
Yhteensä 30.6.2016 501 125 981 777 127 258 127 258
             
             
1 000 euroa a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 813 1 512 2 326 2 326
Lainasaamiset 8 793 8 793 8 793
Myyntisaamiset 51 547 51 547 51 547
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 297 1 297 1 297
Rahavarat 55 570 55 570 55 570
Yhteensä 31.12.2015 813 118 719 777 120 309 120 309

 


Suominen on käyttänyt vuonna 2016 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2015.

RAHOITUSVELAT
 

 

  30.6.2016 31.12.2015
1 000 euroa Kirjan-
pitoarvo
Käypä arvo Kirjan-
pitoarvo
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
         
Lainat rahoituslaitoksilta 15 914 15 914 18 498 18 498
Joukkovelkakirjalainat 75 000 78 375 75 000 77 175
Rahoitusleasingvelat 336 336
Muut pitkäaikaiset velat 368 368
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 91 250 94 625 93 866 96 041
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
         
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset 5 524 5 524 3 363 3 363
Rahoitusleasingvelat 108 108
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskentaa 23 23 30 30
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 186 186 509 509
Korkovelat 909 909 914 914
Muut lyhytaikaiset velat 225 225 262 262
Ostovelat 46 428 46 428 44 682 44 682
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 53 403 53 403 49 761 49 761
         
Yhteensä 144 654 148 029 143 627 145 802

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2016 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2015.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 

 

 
1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Muut pitkäaikaiset saamiset 501
Myytävissä olevat varat 777
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat velat -225
Yhteensä 1 052
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit, velat -59
Sähköjohdannaiset, velat -150
Yhteensä -209

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2016 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2015. Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Suominen Oyj Puolivuosikatsaus Q2 2016_FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus