Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016:Liiketoiminnan rahavirta selkeästi vertailukautta vahvempi, liikevaihto ja liikevoitto laskivat koko vuoden ohjeistus ennallaan

Helsinki, Suomi, 2016-04-28 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   28.4.2016 klo 8.00

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016:
Liiketoiminnan rahavirta selkeästi vertailukautta vahvempi, liikevaihto ja liikevoitto laskivat, koko vuoden ohjaus ennallaan

 

AVAINLUKUJA

 

  1-3/ 1-3/ 1-12/
  2016 2015 2015
Liikevaihto, milj. euroa 103,9 111,9 444,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 5,5 7,3 31,2
Liikevoitto, milj. euroa 5,5 7,3 31,8
Raportointikauden voitto, milj. euroa 3,4 3,5 17,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa* 0,06 0,06 0,32
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa* 0,06 0,06 0,29
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa* 0,18 0,09 0,54
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 14,7 14,8 15,9
Velkaantumisaste (gearing), % 28,6 33,2 25,9

 


*Oikaistu osakkeiden yhdistämisen vuoksi.

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2016:

- Liikevaihto laski 7,2 % ja oli 103,9 milj. euroa (111,9).
- Liikevoitto laski 24,0 % ja oli 5,5 milj. euroa (7,3).
- Liiketoiminnan rahavirta nousi 9,1 milj. euroon (4,5).
- Molemmat vuosineljänneksittäin tarkasteltavat taloudelliset tavoitteet, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste, olivat tavoitetasoa paremmat.
- Kasvuinvestointiohjelmassa keskityttiin erityisesti Bethunen tehtaan tuotantolinjainvestointiin.

- Suominen toteutti osakkeiden yhdistämisen (ns. käänteinen split) yhdistämissuhteella 5:1.
- Suomisen yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2015 osinkoa yhteensä 5,0 milj. euroa.

- Suominen toistaa 29.1.2016 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2015.
Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Kertaluonteiset erät on määritelty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jäi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavan ajankohdan tasosta, mutta oli silti edelleen pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi kehittyi suhteellisen vakaasti mutta jäi hieman vertailukauden tason alapuolelle. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Suomisen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 103,9 milj. euroa. Kuten jo aiemmin tiedotimme, kysyntä ei ollut vertailukauden tasolla. Tämä vaikutti myös kilpailutilanteeseen. Tilanteen arvioidaan kuitenkin olevan tilapäinen ja johtuvan lähinnä päämarkkina-alueillemme hiljattain tulleesta uudesta tuotantokapasiteetista. Näimme merkkejä kysynnän paranemisesta jo ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Kokonaisuutena odotammekin kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillamme vuonna 2016 keskimäärin vuoden 2015 tasolla.

Suomisen liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli 5,5 milj. euroa. Raportointikauden voitto säilyi kuitenkin likimain vertailukauden tasolla lähinnä alentuneiden rahoituskulujen ansiosta. Liiketoiminnan rahavirta kaksinkertaistui vertailukaudesta ja oli 9,1 milj. euroa.

Suomiselle on asetettu kolme taloudellista tavoitetta: liikevaihdon orgaaninen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste. Näistä kahta viimeksi mainittua tarkastelemme vuosineljänneksittäin ja liikevaihdon kasvua vuositasolla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto ylitti tavoitetason (12 %) ja oli 14,7 %. Velkaantumisaste oli jopa tavoitehaarukkaa (40–80 %) alhaisempi, 28,6 %.

Suomisen yhtiökokous päätti katsauskaudella Suomisen osakkeiden yhdistämisestä (ns. käänteinen split) vaihtosuhteella 5:1. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Suomisen osaketta kohtaan, parantaa osakekaupankäynnin edellytyksiä ja lisätä joustavuutta osingon suuruutta määriteltäessä.

Yhtiökokous päätti myös maksaa tilikaudelta 2015 osinkoa 0,02 euroa osakkeelta (ennen osakkeiden yhdistämistä), eli osakkeenomistajille jaettiin varoja kaksinkertaisesti edelliseen tilikauteen verrattuna.

Suominen jatkaa johdonmukaisesti strategiansa toteuttamista. Tuoteportfoliomme kehittyi tavoitteidemme mukaisesti, kun korkeamman lisäarvon tuotteiden osuus liikevaihdosta kasvoi kolmella prosenttiyksiköllä. Vahvistimme tuotekehitystoimintoamme katsauskaudella vielä kolmella uudella henkilöllä ja jatkoimme 60 milj. euron suuruista kasvuinvestointiohjelmaamme. Alicanten- ja Paulínian-tehtailla toteutettujen parannusinvestointien ensimmäiset tilaukset on toimitettu ja nyt keskitymme Bethunen-tehtaallemme Yhdysvaltoihin nousevaan uuteen tuotantolinjaan. Tavoitteena on, että Bethunen-investoinnin laiteasennukset valmistuvat aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaan tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.”

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 7,2 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 103,9 milj. euroa (111,9). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti suunnilleen samassa suhteessa sekä myyntimäärien että myyntihintojen lasku. Kysyntä ei ollut vertailukauden tasolla, mikä vaikutti myös kilpailutilanteeseen. Tilanteen arvioidaan kuitenkin olevan tilapäinen ja merkkejä kysynnän paranemisesta alkoi näkyä ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Kokonaisuutena kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan Suomisen kohdemarkkinoilla vuonna 2016 keskimäärin vuoden 2015 tasolla. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta tammi-maaliskuun liikevaihtoon.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 95,5 milj. euroa (102,6) ja Care-liiketoiminta-alueen 8,3 milj. euroa (8,8).

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-maaliskuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (38 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (25 %), kotitalouspyyhkeisiin (18 %), ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin (10 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan.

Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus myynnistä laski vertailukaudesta kolmella prosenttiyksiköllä. Korkeamman lisäarvon tuotteista henkilökohtaisen hygienian ja kodinhoidon pyyhinnän osuudet kasvoivat. Tuoteportfolion kehitys oli Suomisen strategian mukaista.

TULOS

Liikevoitto laski 24,0 % ja oli 5,5 milj. euroa (7,3). Myyntivolyymien ja bruttokatteen heikkeneminen vaikuttivat liikevoittoon. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liikevoittoon.

Voitto ennen tuloveroja oli 5,3 milj. euroa (5,7) ja raportointikauden voitto 3,4 milj. euroa (3,5). Alentuneet rahoituskulut paransivat raportointikauden voittoa.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 34,5 milj. euroa (38,2). Velkaantumisaste oli 28,6 % (33,2 %) ja omavaraisuusaste 42,6 % (42,1 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -0,2 milj. euroa (-1,6) eli 0,2 % (1,4 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,5 milj. eurolla, kun taas vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 0,7 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli 9,1 milj. euroa (4,5) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,18 euroa (0,09). Liiketoiminnan rahavirran parantumiseen vaikuttivat eniten maksettujen rahoituserien pieneneminen sekä käyttöpääoman vapautuminen. Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin -1,8 milj. euroa (-5,3) vaikutti merkittävimpänä eränä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Vertailukaudella maksettuja rahoituseriä rasittivat joukkovelkakirjalainan korkojen maksun lisäksi myös oman pääoman suojaamiseen käytettyjen valuuttatermiinien maksut. Käyttöpääomaa vapautui 1,4 milj. euroa (sitoutui 0,1).

Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 päättämä osingonjako (0,02 euroa osakkeelta) oli yhteensä 5,0 milj. euroa ja se maksettiin osakkeenomistajille 31.3.2016.

Suomisen helmikuussa 2014 liikkeelle laskeman hybridilainan kertyneitä korkoja pääomitettiin lainaehtojen mukaisesti yhteensä 0,9 milj. euroa helmikuussa 2016.

Mikäli yhtiö jakaa osinkoa 10.2.2018 mennessä, on hybridilainojen haltijoilla oikeus saada hyvitys, joka vastaa määrältään osinkoa. Hyvitys maksetaan osingonmaksupäivänä, ja maksettu hyvitys vähennetään kertyneiden tai tulevaisuudessa kertyvien korkojen määrästä. Kertyneistä tai kertyvistä koroista vähennetty hyvitys vähentää pääomitettavaa korkoa ja siten lainalla konvertoitavien osakkeiden määrää. Hybridilainan korkoja maksettiin 0,6 milj. euroa osingonjaon yhteydessä maaliskuussa 2016.

Osuus hybridilainasta oikeuttaa lainanhaltijan vaihtamaan lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset korot Suomisen osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 euron vaihtokurssilla (osakkeiden yhdistämisen jälkeen). Vaihdettavien osakkeiden määrän tulee olla vähintään 40 000 osaketta. Mikäli lainan jäljellä oleva määrä sekä kertyneet korot vaihdettaisiin osakkeiksi laskien liikkeelle uusia osakkeita koko konvertoitava määrä, Suomisen osakkeiden lukumäärä nousisi yhteensä enintään 7 600 320 osakkeella.

Hybridilainan pääoma oli 15,6 milj. euroa 31.3.2016. Suomisella on oikeus lunastaa hybridilaina joko osittain tai kokonaan 10.2.2018 alkaen kunakin korkopäivänä lainan nimellisarvoon lisättynä kertyneillä koroilla.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 3,5 milj. euroa (1,5) ja ne liittyivät pääasiassa Bethunen-tehtaan tuotantolinjainvestointiin sekä tietojärjestelmien uudistamiseen. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 4,6 milj. euroa (4,4).

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2016 oli osakkeiden yhdistämisen jälkeen 51 216 232 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

 

Osakkeiden yhdistäminen (käänteinen split)

Suominen Oyj:n 16.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti alentaa Suomisen osakkeiden lukumäärää yhdistämällä osakkeita (ns. käänteinen split). Osakkeiden lukumäärää vähennettiin osakepääomaa alentamatta siten, että viisi (5) osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) osakkeeksi osakeyhtiölain (624/2006) 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja siinä säädetyssä menettelyssä.

Ennen osakkeiden yhdistämistä Suominen Oyj:llä oli 252 425 616 osaketta ja osakkeiden yhdistämisen jälkeen 51 216 232 osaketta. Uusi osakkeiden lukumäärä merkittiin kaupparekisteriin 22.3.2016 ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 22.3.2016. Yhdistäminen ei koskenut Suominen Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita, joiden määrä oli ennen osakkeiden yhdistämistä ja sen jälkeen 913 886 kappaletta. Omiin osakkeisiin ei osakeyhtiölain mukaan kohdistu osakkeenomistajan oikeuksia, kuten oikeutta osinkoon tai muuhun varojen jakoon tai osallistumiseen yhtiökokoukseen.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on kiinnostuksen lisääminen Suomisen osaketta kohtaan, osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen ja joustavuuden lisääminen osingon suuruutta määriteltäessä.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2016 oli 3 576 585 osaketta eli 7,1 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 6,20 euroa, alin 4,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 4,90 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,04 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2016 oli 203,2 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 913 866 omaa osaketta 31.3.2016.

Hybridilaina

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana.

Suomisen osakkeiden lukumäärä voi lainaosuuksia ja mahdollisia pääomitettuja korkoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 7 600 320 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suominen Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 37 500 euroa sekä hallituksen jäsenen 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 3.6.2016.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä jakaantuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2015, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

Osakkeiden yhdistämisen vuoksi kannustinjärjestelmiin on tehty vastaavat tekniset muutokset.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2016. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 16.3.2016 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen. Jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström ja uutena jäsenenä Jaana Tuominen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jorma Eloranta. Jäseniksi valittiin uudelleen Risto Anttonen ja uutena jäsenenä Laura Raitio.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä.

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.

Konsernin rahoitusriskit muodostuvat valuutta-, korko-, luotto-, vastapuoli-, maksuvalmius- sekä hyödykeriskeistä. Kansainvälisen liiketoiminnan luonteen mukaisesti konsernilla on valuuttakurssivaihteluista johtuvia riskejä. Korkotason muutosten vaikutukset konsernin tulokseen aiheuttavat korkoriskin. Luotto- ja vastapuoliriski muodostuu pääasiassa asiakkaille annettuun maksuaikaan liittyvästä riskistä sekä lainasaamisten ollessa kyseessä velallisten kyvystä lyhentää lainojaan. Maksuvalmiusriski on riski siitä, että konsernin rahavarat ja luottolimiitit eivät riitä kattamaan liiketoiminnan rahoitustarpeita, tai että uuden rahoituksen hankkiminen niihin tarpeisiin aiheuttaa rahoituskustannusten selkeän nousun.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2015.


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Näillä markkinoilla kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä. Lisäksi yhtiö on toiminut Etelä-Amerikan kasvavilla markkinoilla vuodesta 2014 alkaen.

Euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jäi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavan ajankohdan tasosta, mutta oli silti edelleen pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi kehittyi suhteellisen vakaasti mutta jäi hieman vertailukauden tason alapuolelle.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kuten Suominen on aiemmin tiedottanut, alkuvuodesta kysyntä ei ollut vertailukauden tasolla. Tämä vaikutti myös kilpailutilanteeseen. Tilanteen arvioidaan kuitenkin olevan tilapäinen ja merkkejä kysynnän paranemisesta alkoi näkyä ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2016 keskimäärin vuoden 2015 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Suominen toistaa 29.1.2016 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2015.

Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Kertaluonteiset erät on määritelty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-maaliskuun 2016 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 28.4.2016 klo 11.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin-toimistolla, osoite Itämerentori 2, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous tammi-maaliskuun tuloksesta alkaa 28.4.2016 klo 15.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3059 8125 (tunnus: "Suominen"). Puhelinkokousta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi > Sijoittajille > Materiaalit > Verkkolähetykset.

Puhelinkokouksen nauhoite on kuunneltavissa kokouksen päättymisen jälkeen Suomisen verkkosivuilla sekä soittamalla numeroon +44 121 260 4861 (pin-koodi 3070045#).

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta 2016 tiistaina 9.8.2016 noin klo 12.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2016

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2015. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 1.1.2016 voimaan tulleet uudet tilinpäätösstandardit on esitetty vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 

TASE

 

 

1 000 euroa 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 13 411 12 598 13 275
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 94 173 92 197 97 931
Lainasaamiset 7 793 8 202 7 793
Myytävissä olevat varat 777 1 113 777
Eräpäivään asti pidettävät varat 433
Muut pitkäaikaiset saamiset 2 442 2 518 2 402
Laskennalliset verosaamiset 4 529 5 276 4 491
Pitkäaikaiset varat yhteensä 138 621 137 833 142 165
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 31 816 30 914 32 557
Myyntisaamiset 52 151 60 599 51 547
Lainasaamiset 1 000 600 1 000
Muut lyhytaikaiset saamiset 5 183 4 108 7 038
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 892 1 381 1 874
Rahavarat 53 065 38 036 55 570
Lyhytaikaiset varat yhteensä 145 107 135 639 149 585
       
Varat yhteensä 283 728 273 472 291 750
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 69 652 69 572 69 652
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 500 14 -118
Kurssierot 1 660 8 216 5 097
Muu oma pääoma -4 775 -15 901 -3 076
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 103 534 98 398 108 052
Hybridilaina 17 272 16 653 17 664
Oma pääoma yhteensä 120 806 115 051 125 716
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 10 411 9 832 10 890
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 1 105 1 151 1 105
Muut pitkäaikaiset velat 258 1 303 651
Joukkovelkakirjalainat 75 000 75 000 75 000
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 18 058 6 667 18 498
Pitkäaikaiset velat yhteensä 104 831 93 953 106 144
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 318 3 333 3 363
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 764 941 47
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 54 010 60 194 56 479
Lyhytaikaiset velat yhteensä 58 092 64 468 59 889
       
Velat yhteensä 162 923 158 421 166 034
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 283 728 273 472 291 750

 

 

 

TULOSLASKELMA

 

 

1 000 euroa 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
Liikevaihto 103 869 111 934 444 042
Hankinnan ja valmistuksen kulut -92 077 -97 547 -386 042
Bruttokate 11 792 14 387 58 000
Liiketoiminnan muut tuotot 629 950 2 637
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 758 -1 902 -7 760
Tutkimus ja kehitys -837 -851 -3 527
Hallinnon kulut -4 339 -4 681 -16 709
Liiketoiminnan muut kulut 55 -611 -862
Liikevoitto 5 543 7 292 31 778
Nettorahoituskulut -244 -1 621 -5 302
Voitto ennen tuloveroja 5 299 5 671 26 476
Tuloverot -1 858 -2 188 -9 456
Raportointikauden voitto 3 441 3 482 17 020
       
       
Osakekohtainen tulos, euroa      
Laimentamaton 0,06 0,06 0,32
Laimennettu 0,06 0,06 0,29


 

 


LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

1 000 euroa 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
       
Raportointikauden voitto 3 441 3 482 17 020
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi      
Kurssierot -3 933 5 301 2 356
Rahavirran suojausten ja myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 618 -127 -970
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät -17 25 669
Ainellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin siirretyt erät 91
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 514 -431 -632
Yhteensä -2 819 4 768 1 514
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -26
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 8
Yhteensä -18
       
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 622 8 250 18 516

 

 

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2016 11 860 24 681 69 652 -44 5 097
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät -3 437
Laaja tulos yhteensä -3 437
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Hybridilaina
Oma pääoma 31.3.2016 11 860 24 681 69 652 -44 1 660

 

 


 

 

 

 

           
1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-
laina
Oma pääoma yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2016 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716  
Raportointikauden tulos 3 441 3 441 3 441  
Muut laajan tuloksen erät 618 -2 819 -2 819  
Laaja tulos yhteensä 618 3 441 622 622  
Osakeperusteiset maksut 75 75 75  
Osingonjako -5 030 -5 030 -5 030  
Hybridilaina -185 -185 -393 -578  
Oma pääoma 31.3.2016 500 -4 775 103 534 17 272 120 806  

 
Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-  
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot  
Oma pääoma 1.1.2015 11 860 24 681 97 192 -44 3 419  
Raportointikauden tulos  
Muut laajan tuloksen erät 4 849  
Laaja tulos yhteensä 4 849  
Osakeperusteiset maksut  
Osakeanti  340  
Varojen jako -2 504  
Muut siirrot -27 448 -51  
Hybridilainan konvertointi 1 992  
Hybridilaina  
Oma pääoma 31.3.2015 11 860 24 681 69 572 -44 8 216  
             
           
1 000 euroa Arvonmuutos-ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-
laina
Oma pääoma yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2015 96 -46 890 90 314 18 424 108 737  
Raportointikauden tulos 3 482 3 482 3 482  
Muut laajan tuloksen erät -81 4 768 4 768  
Laaja tulos yhteensä -81 3 482 8 250 8 250  
Osakeperusteiset maksut  183  183  183  
Osakeanti  340  340  
Varojen jako -2 504 -2 504  
Muut siirrot 27 499  
Hybridilainan konvertointi 1 992 -1 992  
Hybridilaina -177 -177 221 44  
Oma pääoma 31.3.2015 14 -15 901 98 398 16 653 115 051  
                                       


 

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2015 11 860 24 681 97 192 -44 3 419
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 1 730
Laaja tulos yhteensä 1 730
Osakeperusteiset maksut
Osakeanti  340
Varojen jako -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus
Omien osakkeiden luovutus  80
Muut siirrot -27 448 - 51
Hybridilainan konvertointi 1 992
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2015 11 860 24 681 69 652 -44 5 097

 

 

 

           
1 000 euroa Arvonmuutos-ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridilaina Oma pääoma yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2015 96 -46 890 90 313 18 424 108 737  
Raportointikauden tulos 17 020 17 020 17 020  
Muut laajan tuloksen erät -216 -18 1 496 1 496  
Laaja tulos yhteensä -216 17 002 18 516 18 516  
Osakeperusteiset maksut  316  316  316  
Osakeanti  340  340  
Varojen jako -2 504 -2 504  
Maksamattomien osinkojen palautus  2  2  2  
Omien osakkeiden luovutus  80  80  
Muut siirrot 27 499  
Hybridilainan konvertointi 1 992 -1 992  
Hybridilaina -1 004 -1 004 1 232 228  
Oma pääoma 31.12.2015 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716  
                       

 

 


RAHAVIRTALASKELMA

 

 

1 000 euroa 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden tulos 3 441 3 482 17 020
Oikaisut yhteensä 6 852 8 319 32 870
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 10 292 11 802 49 890
Nettokäyttöpääoman muutos 1 368 -107 -7 921
Rahoituserät -1 828 -5 317 -6 425
Tuloverot -714 -1 886 -8 269
Liiketoiminnan rahavirta 9 118 4 493 27 274
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 849 -1 664 -22 369
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 167
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 10 10
Investointien rahavirta -3 849 -1 654 -22 192
       
Rahoituksen rahavirta      
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen nostot 15 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 333
Lyhytaikaisten korollisten lainojen muutos -14 -14
Lainasaamisten muutos 600
Osakeanti 340 340
Hybridilainan koron maksu -624
Osingonjako / varojen jako -5 030 -2 504 -2 504
Rahoituksen rahavirta -5 654 -2 177 10 089
       
Rahavarojen muutos -385 662 15 171
       
Rahavarat raportointikauden alussa 55 570 38 430 38 430
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -2 120 -1 056 1 968
Rahavarojen muutos -385 662 15 171
Rahavarat raportointikauden lopussa 53 065 38 036 55 570

 


 

 

TUNNUSLUVUT

 
1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
Liikevaihdon muutos, % * -7,2 13,8 10,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 11,4 12,9 13,1
Bruttokate ilman kertaluonteisia eriä, osuus liikevaihdosta, % 11,4 12,9 12,9
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 5,3 6,5 7,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, osuus liikevaihdosta, % 5,3 6,5 7,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -0,2 -1,4 -1,2
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 5,1 5,1 6,0
Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, % 3,3 3,1 3,8
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa 3 527 1 459 23 660
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten
peruutukset, 1 000 euroa
4 602 4 386 17 684
Oman pääoman tuotto, % 14,1 5,3 14,4
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 14,7 14,8 15,9
Omavaraisuusaste, % 42,6 42,1 43,2
Velkaantumisaste (gearing), % 28,6 33,2 25,9
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton ** 0,06 0,06 0,32
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu ** 0,06 0,06 0,29
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa ** 0,18 0,09 0,54
Osakekohtainen oma pääoma, euroa ** 2,40 2,29 2,50
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita ** 50 302 346 50 072 955 50 302 346
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa ** 4,04 5,60 6,20
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa ** 4,00 3,75 3,75
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa ** 6,20 5,75 6,65
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa ** 4,90 4,55 5,05
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 203,2 280,4 311,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä ** 3 576 585 11 096 285 19 502 550
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 7,1 22,4 38,9

 

 

*    Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

**  Oikaistu osakkeiden yhdistämisen vaikutuksella.

 

 

 

  31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa      
Pitkäaikaiset korolliset velat 93 058 81 667 93 498
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 318 3 333 3 363
Korolliset saamiset ja rahavarat -61 858 -46 838 -64 363
Korolliset nettovelat 34 517 38 162 32 499

 

 


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

 

       
1 000 euroa 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
Suomi 545 746 2 724
Muu Eurooppa 38 950 42 067 159 854
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 62 174 66 726 271 634
Muu maailma 2 199 2 396 9 830
Yhteensä 103 869 111 934 444 042


 

 


KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

 

  2016     2015
1 000 euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 103 869 104 244 114 919 112 944 111 934
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5 543 4 262 9 763 9 932 7 292
% liikevaihdosta 5,3 4,1 8,5 8,8 6,5
Kertaluonteiset erät 530
Liikevoitto 5 543 4 262 9 763 10 462 7 292
% liikevaihdosta 5,3 4,1 8,5 9,3 6,5
Nettorahoituskulut -244 -1 358 -1 247 -1 076 -1 621
Voitto ennen tuloveroja 5 299 2 903 8 517 9 386 5 670
% liikevaihdosta 5,1 2,8 7,4 8,3 5,1

 LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Palkat lähipiirille olivat katsauskaudella 661 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 113 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 46 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 41 tuhatta euroa.

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 

  31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 97 931 13 275 88 721 12 510 88 721 12 510
Investoinnit 2 741 785 977 482 20 733 2 927
Vähennykset -10 -10
Poistot ja arvonalentumiset -4 026 -572 -3 879 -507 -15 957 -2 257
Arvonalentumisten peruutukset 530
Kurssierot ja muut muutokset -2 474 -77 6 378 122 3 904 104
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 94 172 13 411 92 197 12 598 97 931 13 275

 

 

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET

 
     
1 000 euroa 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015  
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 96 862 85 014 85 014  
         
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 3 363 3 347 3 347  
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu -14 -3 347  
Lyhytaikaisten lainojen nostot 102 3 363  
Valuuttakurssiero -147  
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 3 318 3 333 3 363  
         
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 18 498 6 667 6 667  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -6 667  
Pitkäaikaisten lainojen nostot 368 18 498  
Valuuttakurssiero -808  
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 18 058 6 667 18 498  
         
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa   75 000 75 000 75 000  
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 75 000 75 000 75 000  
       
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 96 376 85 000 96 862
             

 


Hybridilaina on IAS 32:n mukaisesti esitetty omana pääomana.

VASTUUSITOUMUKSET

 

 

1 000 euroa 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
       
Muut vastuut      
Vuokravastuut 16 679 23 157 17 116
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 15 720 16 083
       
Takausvastuut      
Takaukset omista sitoumuksista 21 220 15 378 18 487
Takaukset muiden puolesta 4 133 4 017 4 134

 

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 

 

  31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 15 409 390 35 620 -919 16 114 -267
  suojauslaskentaa ei sovelleta 2 589 24 4 500 -145 3 196 -30
Sähkötermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 1 071 -291 1 782 -171 1 229 -242

 

 

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat

b. Lainat ja muut saamiset

c. Myytävissä olevat varat

d. Johdannaiset, suojauslaskenta

e. Kirjanpitoarvo

f. Käypä arvo

 

 

  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e. f.  
Myytävissä olevat varat 777 777 777  
Muut pitkäaikaiset saamiset 813 1 621 2 434 2 434  
Lainasaamiset 8 793 8 793 8 793  
Myyntisaamiset 52 151 52 151 52 151  
Johdannaiset 34 390 424 424  
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 341 1 341 1 341  
Rahavarat 53 065 53 065 53 065  
Yhteensä 31.3.2016 848 116 971 777 390 118 985 118 985  
               
               
1 000 euroa a. b. c. d. e. f.  
Myytävissä olevat varat 777 777 777  
Muut pitkäaikaiset saamiset 813 1 512 2 326 2 326  
Lainasaamiset 8 793 8 793 8 793  
Myyntisaamiset 51 547 51 547 51 547  
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 297 1 297 1 297  
Rahavarat 55 570 55 570 55 570  
Yhteensä 31.12.2015 813 118 719 777 120 309 120 309  

 


Suominen on käyttänyt vuonna 2016 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2015.

RAHOITUSVELAT
 

 

  31.3.2016 31.12.2015
1 000 euroa Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
         
Lainat rahoituslaitoksilta 17 689 17 689 18 498 18 498
Joukkovelkakirjalainat 75 000 77 588 75 000 77 175
Rahoitusleasingvelat 368 368
Muut pitkäaikaiset velat 368 368
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 93 058 95 645 93 866 96 041
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
         
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset 3 216 3 216 3 363 3 363
Rahoitusleasingvelat 102 102
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskentaa 10 10 30 30
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 291 291 509 509
Korkovelat 96 96 914 914
Muut lyhytaikaiset velat 217 217 262 262
Ostovelat 44 140 44 140 44 682 44 682
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 48 072 48 072 49 761 49 761
         
Yhteensä rahoitusvelat 141 130 143 717 143 627 145 802

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2016 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2015.

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
 

 

 
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Muut pitkäaikaiset saamiset 813
Myytävissä olevat varat 777
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat velat -217
Yhteensä 1 373
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit, saamiset 424
Valuuttatermiinit, velat -10  
Sähköjohdannaiset, velat -291
Yhteensä 133

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2016 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2015. Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

KERTALUONTEISET ERÄT

Kertaluonteisia eriä ovat merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan olevan luonteeltaan epätavallisia tai harvinaisia, kuten arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

 

 

1 000 euroa 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
       
Toimintokohtaisesti      
Hankinnan ja valmistuksen kulut 530
Yhteensä 530
       
Kululajikohtaisesti      
Arvonalentumistappion peruutus 530
Yhteensä 530

 

 

Vuonna 2015 raportoitiin kertaluonteisena eränä Nakkilan-tehtaalla uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennuskirjauksen peruutus, +0,5 milj. euroa.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2016 FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus