Liikevaihto ja liikevoitto jäivät vertailukaudesta, liiketoiminnan rahavirta jatkui vahvana

Helsinki, 2016-10-27 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   27.10.2016 klo 8.00

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016:

Liikevaihto ja liikevoitto jäivät vertailukaudesta, liiketoiminnan rahavirta jatkui vahvana
 

AVAINLUKUJA

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
  2016 2015 2016 2015 2015
Liikevaihto, milj. euroa 103,8 114,9 316,5 339,8 444,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 7,9 9,8 22,1 27,0 31,2
Liikevoitto, milj. euroa 7,9 9,8 22,1 27,5 31,8
Raportointikauden voitto, milj. euroa 4,9 5,4 13,6 15,1 17,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa * 0,09 0,10 0,26 0,29 0,32
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa * 0,08 0,09 0,23 0,26 0,29
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa * 0,16 0,16 0,50 0,32 0,54
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 12,3 17,4 15,9
Velkaantumisaste (gearing), % 28,0 30,5 25,9

 

* Oikaistu osakkeiden yhdistämisen vuoksi.

Tässä taloudellisessa katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Avainasiat heinä-syyskuussa 2016:

- Liikevaihto laski 10 % ja oli 103,8 milj. euroa (114,9).
- Liikevoitto laski 19 % ja oli 7,9 milj. euroa (9,8).
- Liiketoiminnan rahavirta säilyi vahvana ja oli 8,3 milj. euroa (7,9).
- Sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste olivat tavoitetasoa paremmat.

- Suominen toistaa 20.9.2016 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton jäävän vuoden 2015 tasosta. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 31,2 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentakaava on esitetty tämän puolivuotiskatsauksen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Euroalueen kuluttajaluottamusindeksi oli vuoden kolmannella neljänneksellä likimain toisen neljänneksen tasolla, mutta hieman viime vuoden vastaavan ajankohdan alapuolella. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi hieman toisesta neljänneksestä ja ylitti myös vertailukauden tason niukasti. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Kolmannella vuosineljänneksellä toimitukset jäivät odotuksistamme, ja Suomisen liikevaihto laski vertailukaudesta 103,8 milj. euroon. Liikevaihdon lasku heijastui liikevoittoon, joka laski 7,9 milj. euroon. Tuoteportfolion suotuisan kehityksen ansiosta bruttokateprosentti pysyi kuitenkin likimain vertailukauden vahvalla tasolla, ja liikevoittoprosentti oli 7,6 %. Muun muassa hyvän pääoman hallinnan ansiosta liiketoiminnan rahavirta jatkui hyvin vahvana ja oli 8,3 milj. euroa.

Kuten 20.9.2016 tiedotimme, Suomisen liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto jäävät vuonna 2016 vuoden 2015 tasosta. Olemme toteuttaneet määrätietoisesti kasvuun tähtäävää strategiaamme, mutta kasvuinvestointiohjelman hankkeet ja panostuksemme tuotekehitykseen luovat kasvua hitaammin kuin olimme ennakoineet. Suurin kasvuhankkeista eli uuden tuotantolinjan rakentaminen Bethuneen edistyy ja laiteasennukset etenevät vauhdilla. Toistamme arviomme, jonka mukaan toimitukset asiakkaille alkavat uudelta tuotantolinjalta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Suomiselle on asetettu kolme taloudellista tavoitetta: liikevaihdon orgaaninen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste. Näistä kahta viimeksi mainittua tarkastelemme vuosineljänneksittäin ja liikevaihdon kasvua vuositasolla. Syyskuun lopussa sijoitetun pääoman tuotto ylitti tavoitetason (yli 12 %) ja oli 12,3 %. Velkaantumisaste oli edelleen tavoitehaarukkaamme (40–80 %) alhaisempi, 28,0 %.”


LIIKEVAIHTO

Heinä-syyskuu 2016


Suomisen liikevaihto laski heinä-syyskuussa 10 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 103,8 milj. euroa (114,9). Liikevaihdon laskuun vaikutti lähinnä myyntimäärien vähentyminen vertailukaudesta. Yhdysvaltain dollarin kurssin vaihtelulla suhteessa euroon ei ollut merkittävää vaikutusta kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 96,7 milj. euroa (107,5) ja Care-liiketoiminta-alueen 7,1 milj. euroa (7,5).

Tammi-syyskuu 2016

Suomisen liikevaihto laski tammi-syyskuussa 7 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 316,5 milj. euroa (339,8). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti suunnilleen samassa suhteessa sekä myyntihintojen että myyntimäärien lasku viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tammi-syyskuussa myyntimäärät jäivät erityisesti vaisun ensimmäisen vuosineljänneksen ja yhtiön odotuksia heikomman kolmannen vuosineljänneksen vuoksi vertailukauden vahvasta tasosta. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutokset eivät vaikuttaneet tammi-syyskuun liikevaihtoon.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 293,0 milj. euroa (315,2) ja Care-liiketoiminta-alueen 23,5 milj. euroa (24,7).

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-syyskuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (37 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (26 %), kotitalouspyyhkeisiin (18 %), ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin (10 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (7 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan.

Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus myynnistä laski vuoden 2015 tammi-syyskuusta kolmella prosenttiyksiköllä. Korkeamman lisäarvon tuotteista henkilökohtaisen hygienian pyyhintätuotteiden ja kotitalouspyyhkeiden osuudet kasvoivat. Tuoteportfolion kehitys oli Suomisen strategian mukaista.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2016


Suomisen liikevoitto laski 19 % ja oli 7,9 milj. euroa (9,8). Liikevaihdon heikkeneminen vertailukaudesta vaikutti liikevoittoon. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksilla ei ollut vaikutusta liikevoittoon. Suominen kirjasi katsauskaudella Venezuelassa toimiviin asiakkaisiin liittyviä luottotappiovarauksia noin 0,3 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 7,0 milj. euroa (8,5) ja vuosineljänneksen voitto 4,9 milj. euroa (5,4).

Tammi-syyskuu 2016

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 18 % ja oli 22,1 milj. euroa (27,0). Liikevoitto laski 20 % ja oli 22,1 milj. euroa (27,5). Edellisvuoden vastaavan ajanjakson liikevoittoa paransi Nakkilan tehtaalla uudelleen käyttöön otetun tuotantolinjan arvonalentumiskirjauksen peruutus, mikä on eliminoitu saman ajanjakson vertailukelpoisesta liikevoitosta. Liikevaihdon ja bruttokatteen heikkeneminen viime vuoden vastaavan ajanjakson tasosta vaikuttivat liikevoittoon. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksilla ei ollut vaikutusta liikevoittoon.

Voitto ennen tuloveroja oli tammi-syyskuussa 20,0 milj. euroa (23,6) ja raportointikauden voitto 13,6 milj. euroa (15,1). Alentuneet rahoituskulut ja supistuneet tuloverot paransivat raportointikauden voittoa.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden päättyessä 37,9 milj. euroa (36,7). Velkaantumisaste oli 28,0 % (30,5 %) ja omavaraisuusaste 45,1 % (44,3 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa -2,0 milj. euroa (-3,9) eli 0,6 % (1,2 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,2 milj. eurolla, kun taas vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 0,9 milj. eurolla. Katsauskauden korkokulut olivat 0,5 milj. euroa pienemmät kuin vertailukaudella. Vertailukauden rahoituskuluja kasvatti myös kiinteistöosakkeiden arvonalentumiskirjaus, -0,5 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 8,3 milj. euroa (7,9) ja tammi-syyskuussa 25,0 milj. euroa (16,3). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 0,50 euroa (0,32). Liiketoiminnan rahavirran parantumiseen vaikutti eniten se, että käyttöpääomaa sitoutui vähemmän kuin vertailukaudella. Lisäksi maksettujen rahoituserien ja tuloverojen pieneneminen edellisvuodesta paransi rahavirtaa. Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -3,9 milj. euroa (-6,7), vaikutti merkittävimpänä eränä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Vertailukaudella maksettuja rahoituseriä rasittivat lisäksi oman pääoman suojaamiseen käytettyjen valuuttatermiinien maksut. Käyttöpääomaa sitoutui tammi-syyskuussa 3,9 milj. euroa (sitoutui 12,0).

INVESTOINNIT JA POISTOT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 26,5 milj. euroa (13,8) ja ne liittyivät pääosin Bethunen tehtaan tuotantolinjainvestointiin Yhdysvalloissa. Lisäksi Suomisella on käynnissä konserninlaajuinen hanke tietojärjestelmien uudistamiseksi. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 13,8 milj. euroa (poistot ja arvonalentumistappiot 13,6). Lisäksi vertailukaudella peruutettiin Nakkilan tehtaalla uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalentumiskirjauksia 0,5 milj. euroa.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2016 oli osakkeiden yhdistämisen jälkeen 51 216 232 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Osakkeiden yhdistäminen (ns. käänteinen split)

Suominen Oyj:n 16.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti alentaa Suomisen osakkeiden lukumäärää yhdistämällä osakkeita (ns. käänteinen split). Osakkeiden lukumäärää vähennettiin osakepääomaa alentamatta siten, että viisi (5) osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) osakkeeksi osakeyhtiölain (624/2006) 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja siinä säädetyssä menettelyssä.

Ennen osakkeiden yhdistämistä Suominen Oyj:llä oli 252 425 616 osaketta ja osakkeiden yhdistämisen jälkeen 51 216 232 osaketta. Uusi osakkeiden lukumäärä merkittiin kaupparekisteriin 22.3.2016 ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 22.3.2016. Yhdistäminen ei koskenut Suominen Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita, joiden määrä oli yhdistämispäivänä 913 886 kappaletta. Omiin osakkeisiin ei osakeyhtiölain mukaan kohdistu osakkeenomistajan oikeuksia, kuten oikeutta osinkoon tai muuhun varojen jakoon tai oikeutta osallistua yhtiökokoukseen.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on kiinnostuksen lisääminen Suomisen osaketta kohtaan, osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen ja joustavuuden lisääminen osingon suuruutta määriteltäessä.


Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2016 oli 11 223 414 osaketta eli 22,3 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 6,20 euroa, alin 3,61 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 4,34 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,87 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2016 oli 194,8 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:llä oli 30.9.2016 hallussaan 893 087 omaa osaketta. Katsauskaudella kesäkuussa yhtiön hallituksen jäsenille luovutettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista yhteensä 20 799 osaketta.

Hybridilaina

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana.

Suomisen osakkeiden lukumäärä voi lainaosuuksia ja mahdollisia pääomitettuja korkoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 7 600 320 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä jakaantuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2015, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa
www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

Osakkeiden yhdistämisen vuoksi kannustinjärjestelmiin on tehty vastaavat tekniset muutokset.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2016. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Päätökset olivat hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisia.

Yhtiökokous päätti muuttaa Suominen Oyj:n yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksen 4 §:stä poistettiin hallituksen jäsenen ikää koskeva rajoitus ja siten, että jatkossa hallituksen puheenjohtajan valitsee hallituksen sijasta yhtiökokous. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 13 §:ään päätettiin tehdä vastaava tekninen tarkennus. Päätökset olivat hallituksen ehdotuksen mukaisia.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista koskevan, 26.3.2013 tehdyn yhtiökokouksen päätöksen kohdan 1 vastaamaan yhtiökokouksen aiemmin päättämää muutosta yhtiöjärjestykseen.

Yhtiökokous päätti, että Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain (624/2005) 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset viisi (5) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. Päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen voimassa olevat valtuutukset on kuvattu tämän osavuosikatsauksen sivulla 6.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 16.3.2016 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen. Jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström ja uutena jäsenenä Jaana Tuominen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jorma Eloranta. Jäseniksi valittiin uudelleen Risto Anttonen ja uutena jäsenenä Laura Raitio.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj vastaanotti 10.6.2016 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 10 % liputusrajan. Liputusilmoituksen mukaan Erkki Etola ja hänen määräysvaltayhtiönsä (Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy) omistavat suoraan 4 139 164 Suomisen osaketta ja ääntä (8,08 % kaikista osakkeista ja äänistä) ja rahoitusvälineiden kautta 1 477 080 osaketta ja ääntä (2,88 % kaikista osakkeista ja äänistä).

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä.  

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien käyttöönotto voi myöhästyä suunnitellusta, investoinnit voivat maksaa alkuperäistä arviota enemmän tai tuottaa suunniteltua vähemmän hyötyä. Investointien käyttöönottovaiheessa voi olla tilapäisiä toiminnan häiriöitä.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.

Konsernin rahoitusriskit muodostuvat valuutta-, korko-, luotto-, vastapuoli-, maksuvalmius- sekä hyödykeriskeistä. Kansainvälisen liiketoiminnan luonteen mukaisesti konsernilla on valuuttakurssivaihteluista johtuvia riskejä. Korkotason muutosten vaikutukset konsernin tulokseen aiheuttavat korkoriskin. Luotto- ja vastapuoliriski muodostuu pääasiassa asiakkaille annettuun maksuaikaan liittyvästä riskistä sekä lainasaamisten ollessa kyseessä velallisten kyvystä lyhentää lainojaan. Maksuvalmiusriski on riski siitä, että konsernin rahavarat ja luottolimiitit eivät riitä kattamaan liiketoiminnan rahoitustarpeita, tai että uuden rahoituksen hankkiminen niihin tarpeisiin aiheuttaa rahoituskustannusten selkeän nousun.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2015.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Näillä markkinoilla kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä. Lisäksi yhtiö on toiminut Etelä-Amerikan kasvavilla markkinoilla vuodesta 2014 alkaen.

Euroalueen kuluttajaluottamusindeksi oli vuoden kolmannella neljänneksellä likimain toisen neljänneksen tasolla, mutta hieman viime vuoden vastaavan ajankohdan alapuolella. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi hieman toisesta neljänneksestä ja ylitti myös vertailukauden tason niukasti.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Markkinoille viimeisen 12 kuukauden aikana tulleen uuden tuotantokapasiteetin vuoksi kilpailutilanteen arviointi oli katsauskaudella aiempaa haasteellisempaa.

Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2016 keskimäärin vuoden 2015 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Suominen toistaa 20.9.2016 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton jäävän vuoden 2015 tasosta.

Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 31,2 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentakaava vastaa aiemmin käytössä olleen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -tunnusluvun laskentakaavaa ja se on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS


Suomisen toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 27.10.2016 klo 11.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin-toimistolla osoitteessa Itämerentori 2. Esitysaineistot ovat saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous ja verkkolähetys tuloksesta järjestetään 27.10.2016 klo 16.00. Kokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3059 8125. Soitettaessa on annettava tunnus "Suominen". Kokousta voi seurata verkkolähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi/webcast.

Nauhoite puhelinkokouksesta on kuunneltavissa jälkikäteen samassa osoitteessa sekä numerossa +44 121 260 4861 tunnuksella 4547869#.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.30.9.2016

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Katsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2015. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 1.1.2016 voimaan tulleet uudet tilinpäätösstandardit on esitetty vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.


Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

 

 

TASE

 

1 000 euroa 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 13 912 12 462 13 275
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 109 785 91 743 97 931
Lainasaamiset 7 093 7 752 7 793
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 2 298 2 206 2 402
Laskennalliset verosaamiset 4 909 4 715 4 491
Pitkäaikaiset varat yhteensä 154 270 135 150 142 165
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 34 316 32 078 32 557
Myyntisaamiset 53 200 60 360 51 547
Lainasaamiset 1 250 800 1 000
Muut lyhytaikaiset saamiset 6 830 5 036 7 038
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2 495 1 807 1 874
Rahavarat 47 214 36 454 55 570
Lyhytaikaiset varat yhteensä 145 306 136 535 149 585
       
Varat yhteensä 299 575 271 685 291 750
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 69 732 69 652 69 652
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 297 42 -118
Kurssierot 5 759 1 644 5 097
Muu oma pääoma 5 164 -4 593 -3 076
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 117 449 103 242 108 052
Hybridilaina 17 737 17 118 17 664
Oma pääoma yhteensä 135 186 120 360 125 716
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 10 697 9 864 10 890
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 1 061 1 151 1 105
Muut pitkäaikaiset velat 387 538 651
Joukkovelkakirjalainat 75 000 75 000 75 000
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 12 857 3 333 18 498
Pitkäaikaiset velat yhteensä 100 003 89 887 106 144
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 5 605 3 333 3 363
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3 066 2 720 47
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 55 716 55 385 56 479
Lyhytaikaiset velat yhteensä 64 386 61 438 59 889
       
Velat yhteensä 164 389 151 325 166 034
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 299 575 271 685 291 750

 


TULOSLASKELMA

 

1 000 euroa 7-9/
2016
7-9/
2015
1-9/
2016
1-9/
2015
1-12/
2015
Liikevaihto 103 796 114 919 316 497 339 798 444 042
Hankinnan ja valmistuksen kulut -89 316 -98 892 -275 223 -293 069 -386 042
Bruttokate 14 480 16 027 41 274 46 728 58 000
Liiketoiminnan muut tuotot 485 782 1 584 2 634 2 637
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 625 -1 692 -5 202 -5 350 -7 760
Tutkimus ja kehitys -1 136 -1 015 -2 968 -2 603 -3 527
Hallinnon kulut -3 983 -3 887 -12 253 -12 746 -16 709
Liiketoiminnan muut kulut -342 -452 -354 -1 146 -862
Liikevoitto 7 878 9 763 22 082 27 517 31 778
Nettorahoituskulut -830 -1 247 -2 041 -3 944 -5 302
Voitto ennen tuloveroja 7 048 8 517 20 041 23 573 26 476
Tuloverot -2 108 -3 142 -6 441 -8 472 -9 456
Raportointikauden voitto 4 941 5 374 13 601 15 101 17 020
           
Osakekohtainen tulos, euroa          
Laimentamaton 0,09 0,10 0,26 0,29 0,32
Laimennettu 0,08 0,09 0,23 0,26 0,29

 

 


LAAJA TULOSLASKELMA

 

           
1 000 euroa 7-9/
2016
7-9/
2015
1-9/
2016
1-9/
2015
1-12/
2015
           
Raportointikauden voitto 4 941 5 374 13 601 15 101 17 020
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
Kurssierot -622 -4 965 940 -2 030 2 356
Rahavirran suojausten ja myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 116 -136 513 -685 -970
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät 42 54 111 618 669
Ainellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin siirretyt erät -44 -177 91
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -81 615 -310 320 -632
Yhteensä -589 -4 432 1 077 -1 777 1 514
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -26
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 8
Yhteensä -18
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 4 351 942 14 678 13 324 18 516

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

           
  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2016 11 860 24 681 69 652 -44 5 097
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 662
Laaja tulos yhteensä 662
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus  80
Hybridilaina
Oma pääoma 30.9.2016 11 860 24 681 69 732 -44 5 759

 

           
1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716
Raportointikauden tulos 13 601 13 601 13 601
Muut laajan tuloksen erät 415 1 077 1 077
Laaja tulos yhteensä 415 13 601 14 678 14 678
Osakeperusteiset maksut 227 227 227
Osingonjako -5 030 -5 030 -5 030
Omien osakkeiden luovutus 80 80
Hybridilaina -557 -557 72 -486
Oma pääoma 30.9.2016 297 5 164 117 449 17 737 135 186

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2015 11 860 24 681 97 192 -44 3 419
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät -1 724
Laaja tulos yhteensä -1 724
Osakeperusteiset maksut
Osakeanti  340
Varojen jako -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus
Omien osakkeiden luovutus  80
Muut siirrot -27 448 -51
Hybridilainan konvertointi 1 992
Hybridilaina
Oma pääoma 30.9.2015 11 860 24 681 69 652 -44 1 644

 

1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 96 -46 890 90 314 18 424 108 737
Raportointikauden tulos 15 101 15 101 15 101
Muut laajan tuloksen erät -53 -1 777 -1 777
Laaja tulos yhteensä -53 15 101 13 324 13 324
Osakeperusteiset maksut  262  262  262
Osakeanti  340  340
Varojen jako -2 504 -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus 2 2  2
Omien osakkeiden luovutus  80  80
Muut siirrot 27 499
Hybridilainan konvertointi 1 992 -1 992
Hybridilaina -567 -567 686 119
Oma pääoma 30.9.2015 42 -4 593 103 242 17 118 120 360

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2015 11 860 24 681 97 192 -44 3 419
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 1 730
Laaja tulos yhteensä 1 730
Osakeperusteiset maksut
Osakeanti  340
Varojen jako -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus
Omien osakkeiden luovutus  80
Muut siirrot -27 448 -51
Hybridilainan konvertointi 1 992
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2015 11 860 24 681 69 652 -44 5 097

 

1 000 euroa Arvon-muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-
laina
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 96 -46 890 90 313 18 424 108 737
Raportointikauden tulos 17 020 17 020 17 020
Muut laajan tuloksen erät -216 -18 1 496 1 496
Laaja tulos yhteensä -216 17 002 18 516 18 516
Osakeperusteiset maksut 316  316  316
Osakeanti  340  340
Varojen jako -2 504 -2 504
Maksamattomien osinkojen palautus  2  2  2
Omien osakkeiden luovutus  80  80
Muut siirrot 27 499
Hybridilainan konvertointi 1 992 -1 992
Hybridilaina -1 004 -1 004 1 232 228
Oma pääoma 31.12.2015 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA
 

1 000 euroa 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden tulos 13 601 15 101 17 020
Oikaisut yhteensä 22 957 25 238 32 870
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 36 558 40 339 49 890
Nettokäyttöpääoman muutos -3 857 -12 019 -7 921
Rahoituserät -3 907 -6 672 -6 425
Tuloverot -3 837 -5 371 -8 269
Liiketoiminnan rahavirta 24 957 16 277 27 274
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -24 293 -14 052 -22 369
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 313 167 167
Kauppahinnan oikaisut 161
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 6 10 10
Investointien rahavirta -23 814 -13 876 -22 192
       
Rahoituksen rahavirta      
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen nostot 15 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 280 -3 333 -3 333
Lyhytaikaisten korollisten lainojen muutos -52 -14 -14
Lainasaamisten muutos 450 250 600
Osakeanti 340 340
Hybridilainan koron maksu -624
Osingonjako / varojen jako -5 030 -2 504 -2 504
Rahoituksen rahavirta -8 536 -5 261 10 089
       
Rahavarojen muutos -7 392 -2 859 15 171
       
Rahavarat raportointikauden alussa 55 570 38 430 38 430
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -963 883 1 968
Rahavarojen muutos -7 392 -2 859 15 171
Rahavarat raportointikauden lopussa 47 214 36 454 55 570

 

 

TUNNUSLUVUT
 

  7-9/
2016
7-9/
2015
1-9/
2016
1-9/
2015
1-12/
2015
Liikevaihdon muutos, % * -9,7 11,3 -6,9 14,4 10,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 14,0 13,9 13,0 13,8 13,1
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 14,0 13,9 13,0 13,6 12,9
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 7,6 8,5 7,0 8,1 7,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 7,6 8,5 7,0 7,9 7,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -0,8 -1,1 -0,6 -1,2 -1,2
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 6,8 7,4 6,3 6,9 6,0
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 4,8 4,7 4,3 4,4 3,8
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 14 906 10 049 26 494 13 845 23 660
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset, 1 000 euroa 4 681 4 714 13 827 13 043 17 684
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kk, % 12,3 17,5 14,4
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kk, % 12,3 17,4 15,9
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kk, %, jatkuvat toiminnot 12,3 17,4 15,9
Omavaraisuusaste, % 45,1 44,3 43,2
Velkaantumisaste (gearing), % 28,0 30,5 25,9
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton ** 0,09 0,10 0,26 0,29 0,32
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu ** 0,08 0,09 0,23 0,26 0,29
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa ** 0,16 0,16 0,50 0,32 0,54
Osakekohtainen oma pääoma, euroa ** 2,69 2,39 2,50
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita ** 50 323 145 50 302 346 50 302 346
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa ** 3,87 5,45 6,20
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa ** 3,61 3,75 3,75
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa ** 6,20 6,10 6,65
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa ** 4,34 4,85 5,05
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 194,8 274,1 311,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä ** 11 223 414 17 655 535 19 502 550
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 22,3 35,3 38,9
           
*    Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.    
**   Vertailuvuoden luvut oikaistu osakkeiden yhdistämisen vaikutuksella      
      30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa          
Pitkäaikaiset korolliset velat     87 857 78 333 93 498
Lyhytaikaiset korolliset velat     5 605 3 333 3 363
Korolliset saamiset ja rahavarat     -55 558 -45 006 -64 363
Korolliset nettovelat     37 904 36 661 32 499
             TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uuden ohjeen mukaisesti Suominen ei enää esitä vaihtoehtoisena tunnuslukuna liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä. Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO

 

1 000 euroa 7-9/
2016
7-9/
2015
1-9/
2016
1-9/
2015
1-12/
2015
Liikevoitto 7 878 9 763 22 082 27 517 31 778
Arvonalentumistappion peruutus -530 -530
Vertailukelpoinen liikevoitto 7 878 9 763 22 082 26 987 31 248
           


Arvonalentumistappion peruutus vuonna 2015 on Nakkilan tehtaalla uudelleen käyttöönotetun tuotantolinjan arvonalennuskirjauksen peruutus, +0,5 milj. euroa. Arvonalentumistappion peruutus sisältyy hankinnan ja valmistuksen kuluihin.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

       
1 000 euroa 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Suomi 1 853 2 074 2 724
Muu Eurooppa 121 418 121 790 159 854
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 186 021 208 733 271 634
Muut maat 7 205 7 202 9 830
Yhteensä 316 497 339 798 444 042

 

 

 

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

    2016 2015
1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 103 796 108 832 103 869 104 244 114 919 112 944 111 934
Vertailukelpoinen liikevoitto 7 878 8 661 5 543 4 262 9 763 9 932 7 292
% liikevaihdosta 7,6 8,0 5,3 4,1 8,5 8,8 6,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 530
Liikevoitto 7 878 8 661 5 543 4 262 9 763 10 462 7 292
% liikevaihdosta 7,6 8,0 5,3 4,1 8,5 9,3 6,5
Nettorahoituskulut -830 -967 -244 -1 358 -1 247 -1 076 -1 621
Voitto ennen tuloveroja 7 047 7 694 5 299 2 903 8 517 9 386 5 670
% liikevaihdosta 6,8 7,1 5,1 2,8 7,4 8,3 5,1LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2016 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 20 799 osaketta. Osakkeet luovutettiin 3.6.2016 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 79 793 euroa eli noin 3,83638 euroa osakkeelta.

Muut palkat lähipiirille olivat katsauskaudella 1 599 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 197 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 46 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 259 tuhatta euroa.


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 

             
  30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 97 931 13 275 88 721 12 510 88 721 12 510
Investoinnit 24 060 2 434 12 325 1 520 20 733 2 927
Vähennykset 0 -10 -10
Poistot ja arvonalentumiset -12 078 -1 749 -11 937 -1 634 -15 957 -2 257
Arvonalentumisten peruutukset 530 530
Kurssierot ja muut muutokset -128 -48 2 104 76 3 904 104
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 109 785 13 912 91 742 12 462 97 931 13 275

 

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.


KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET
 

       
1 000 euroa 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 96 862 85 014 85 014
       
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 3 363 3 347 3 347
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu -52 -14 -3 347
Lyhytaikaisten lainojen nostot 102 3 363
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 2 286
Valuuttakurssiero -94
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 5 605 3 333 3 363
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 18 498 6 667 6 667
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -3 280 -3 333 -6 667
Pitkäaikaisten lainojen nostot 368 18 498
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -2 286
Valuuttakurssiero -443
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 12 857 3 334 18 498
       
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa   75 000 75 000 75 000
Joukkovelkakirjalainojen muutos
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 75 000 75 000 75 000
       
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 93 462 81 667 96 862


Hybridilaina on IAS 32:n mukaisesti esitetty omana pääomana.

VASTUUSITOUMUKSET

 

1 000 euroa 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
       
Muut vastuut      
Vuokravastuut 11 709 17  829 12 841
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 5 240 20 081 16 083
       
Takaus- ja muut vastuut      
Takaukset omista sitoumuksista  16 420 17 397 18 487
Muut omat vastuut 4 210 4 753 4 620
Takaukset muiden puolesta 970 4 134 4 134


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
 

  30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 5 262 -1 -114 16 114 -267
  suojauslaskentaa ei sovelleta 2 206 -32 4 453 -7 3 196 -30
Sähkötermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 754 -23 1 414 -295 1 229 -242

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Lainat ja muut saamiset
c. Myytävissä olevat varat
d. Johdannaiset, suojauslaskenta
e. Kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo

 

  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 501 1 789 2 290 2 290
Lainasaamiset 8 343 8 343 8 343
Myyntisaamiset 53 200 53 200 53 200
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 424 1 424 1 424
Rahavarat 47 214 47 214 47 214
Yhteensä 30.9.2016 501 111 971 777 113 248 113 248
             
             
1 000 euroa a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 813 1 512 2 326 2 326
Lainasaamiset 8 793 8 793 8 793
Myyntisaamiset 51 547 51 547 51 547
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 297 1 297 1 297
Rahavarat 55 570 55 570 55 570
Yhteensä 31.12.2015 813 118 719 777 120 309 120 309

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2016 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2015.

 

RAHOITUSVELAT
 

  30.9.2016 31.12.2015
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
         
Lainat rahoituslaitoksilta 12 549 12 549 18 498 18 498
Joukkovelkakirjalainat 75 000 78 623 75 000 77 175
Rahoitusleasingvelat 308 308
Muut pitkäaikaiset velat 368 368
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 87 857 91 480 93 866 96 041
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
         
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset 5 495 5 495 3 363 3 363
Rahoitusleasingvelat 109 109
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskentaa 32 32 30 30
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 23 23 509 509
Korkovelat 84 84 914 914
Muut lyhytaikaiset velat 231 231 262 262
Ostovelat 43 493 43 493 44 682 44 682
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 49 467 49 467 49 761 49 761
         
Yhteensä 137 325 140 947 143 627 145 802

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2016 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2015.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Muut pitkäaikaiset saamiset 501
Myytävissä olevat varat 777
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat velat -231
Yhteensä 1 047
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit, velat -32
Sähköjohdannaiset, velat -23
Yhteensä -55

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2016 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2015. Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2016.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus