Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2014 : liikevaihto kasvoi, liikevoitto parani 37 %

Helsinki, Suomi, 2015-01-30 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Suominen Oyj   Tilinpäätöstiedote   30.1.2015 klo 12:00

SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2014: LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKEVOITTO PARANI 37 %

 

 

AVAINLUKUJA 10-12/
2014
10-12/
2013
1-12/
2014
1-12/
2013
Liikevaihto, milj. e 104,8 89,8 401,8 373,7
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, milj. e
6,2 4,2 26,9 19,4
Liikevoitto, milj. e 6,1 3,7 25,9 18,9
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, jatkuvat toiminnot
4,8 0,6 10,2 5,7
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, lopetetut toiminnot
  -1,6 -5,2 -21,8
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, konserni
4,8 -0,9 5,0 -16,1
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,02 0,00 0,04 0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot   -0,01 -0,02 -0,09
Tulos/osake, e, konserni 0,02 0,00 0,02 -0,07
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e * 0,04 0,07 0,15 0,09
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % *
12,0 -0,7 12,0 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), %, jatkuvat toiminnot
15,7 12,4 15,7 12,4
Velkaantumisaste (Gearing), % * 34,7 96,2 34,7 96,2
Varojenjako/osake**     0.01  

 

 

* Lopetetut toiminnot mukaan lukien.
** Ehdotus yhtiökokoukselle. Varat jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Kaikki tämän tilinpäätöstiedotteen luvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Kaikki vertailuluvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät lopetettujen toimintojen erät.

Avainasiat loka - joulukuussa 2014:

- Liikevaihto nousi 16,6 % 104,8 (89,8) miljoonaan euroon.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 49,3 % 6,2 (4,2) miljoonaan euroon.
- Suominen julkisti strategiansa kaudelle 2015 – 2017. Yhtiö tähtää kasvuun ja tuotejohtajuuteen.
- Strategian toteuttamiseksi Suominen käynnisti kasvuinvestointiohjelman. Ensimmäiset investoinnit kohdistuvat Paulinian ja Alicanten tehtaille.
- Katsauskauden jälkeen Suominen tiedotti kasvuinvestointiohjelman merkittävimmästä hankkeesta, suunnitelmastaan rakentaa uusi tuotantolinja Pohjois-Amerikkaan. Investoinnin arvoa ei vielä julkaistu.
- Suominen arvioi, että tilikaudella 2015 konsernin liikevaihto ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin tilikaudella 2014. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 miljoonaa euroa.

Suomisen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,01 euron osakekohtaista varojenjakoa tilikaudelta 2014, yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen neljättä vuosineljännestä ja koko tilikautta 2014:

Tilanne Suomisen päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä kuluttajaluottamusindeksien valossa edelleen kaksijakoisena. Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi heikkeni edelleen, kun taas Yhdysvalloissa indeksin kolmannella vuosineljänneksellä nähty notkahdus jäi tilapäiseksi, kun kuluttajaluottamusindeksi nousi vuoden lopulla korkeimpaan lukemaansa helmikuun 2008 jälkeen.

Olen erittäin tyytyväinen sekä Suomisen viimeiseen neljännekseen että koko tilikauteen 2014. Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 16,6 % vertailukaudesta ja oli 104,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikuttivat US-dollarin kurssin vahvistuminen, Paulínian tehtaan hankinta helmikuussa 2014 sekä Euroopan markkinoiden aiempaa parempi kysyntä. Koko tilikaudella liikevaihto kasvoi 7,5 % 401,8 miljoonaan euroon.

Myös Suomisen kannattavuus kehittyi varsin positiivisesti. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi viimeisellä neljänneksellä lähes 50 % ja koko tilikaudella 38 % vertailuluvuista ja oli loka-joulukuussa 6,2 miljoonaa euroa ja koko tilikaudella 26,9 miljoonaa euroa. Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuus Suomisen portfoliossa kasvoi, mikä heijastui bruttokatteeseen ja edelleen liikevoittoon.   

Kuten merkittävästi alentunut velkaantumisastekin osoittaa, Suomisen tase kehittyi hyvin suotuisasti vuoden 2014 aikana. Hyvän operatiivisen kassavirran takaama velanhoitokyky ja terve taloudellinen asema loivat myös osaltaan mahdollisuuden uudelleenrahoitukselle.

Saavutimme tilikaudella 2014 kaikkien hallituksen vuonna 2012 asettamien strategisten tavoitteiden osalta niiden tavoitetason: sijoitetun pääoman tuotto nousi jatkuvien toimintojen osalta 15,7 %:iin (tavoitetaso yli 10 %) ja velkaantumisasteemme laski 34,7 %:iin (tavoitetaso 40–80 %). Myös kolmas tavoite, liikevaihdon toimialan keskiarvoa (noin 3 %) nopeampi orgaaninen kasvu, saavutettiin. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi orgaanisesti 3,5 %.

Näiden lukujen valossa Suomisella on erinomaiset lähtökohdat aloittaa uusi strategiakausi. Julkistimme päivitetyn strategiamme kaudelle 2015 – 2017 lokakuussa. Strategiamme perustuu myös jatkossa kolmeen kulmakiveen: Suomisen tapa toimia, Kannattavuuden merkittävä parantaminen sekä Edellä muita. Alkavalla strategiakaudella painotamme kuitenkin aiempaa voimakkaammin Edellä muita -kulmakiveä ja tähtäämme kasvuun, markkinalähtöiseen toimintatapaan sekä tuotejohtajuuteen.

Tavoittelemme strategiakaudella aiempaa korkeampaa sijoitetun pääoman tuottoa (tavoitetaso yli 12 %), pääsääntöisesti 40 – 80 % välillä olevaa velkaantumisastetta sekä toimialan keskiarvoa (jonka arvioidaan olevan Suomisen markkina-alueilla noin 3 %) korkeampaa liikevaihdon orgaanista kasvua.

Tiedotimme joulukuussa kasvuinvestointiohjelman käynnistämisestä strategian toteuttamiseksi. Ohjelman kokonaisarvo on tiedotetun mukaisesti noin 30 – 50 miljoonaa euroa strategiakauden aikana. Ohjelman ensimmäiset hankkeet kohdistuvat Alicanten tehtaalle Espanjaan ja Paulínian tehtaalle Brasiliaan. Lisäksi vahvistamme, että aiemmin arvioinnin kohteena ollut hanke Nakkilan tehtaan tuotantokapasiteetin laajentamisesta toteutetaan siten, että Suominen voi joustavasti vastata markkinoiden tämänhetkiseen kysyntään. Näiden kolmen kasvuinvestoinnin arvo on yhteensä noin 4 miljoonaa euroa ja ne parantavat Suomisen kykyä kasvattaa edelleen korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta yhtiön tuoteportfoliossa.

Katsauskauden päättymisen jälkeen tiedotimme suunnitelmastamme rakentaa uusi tuotantolinja Pohjois-Amerikkaan. Uusi märkärainausta (wetlaid) hyödyntävä tuotantolinja palvelisi strategiamme mukaisesti useita korkeamman lisäarvon loppukäyttöalueita. Investointihanke on valmistelussa, eikä esimerkiksi laitetoimittajia ole valittu, ja siksi emme vielä kommunikoi hankkeen kokonaisarvoa. Hanke on kuitenkin selvästi merkittävin osa kasvuinvestointiohjelmaamme.

Suomisen hallitus vahvisti yhtiölle osinkopolitiikan strategian päivittämisen yhteydessä. Suomisen politiikkana on jakaa noin 30 % tilikauden voitosta vuotuisena osinkona. Kun yhtiön hallitus arvioi ehdotustaan osingonmaksusta, se ottaa huomioon myös Suomisen tulevaisuuden investointitarpeet sekä yhtiön taloudellisen aseman vakauden.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkopolitiikan mukaista 0,01 euron osakekohtaista varojenjakoa. Suominen pystyy useamman vuoden tauon jälkeen jakamaan varoja osakkeenomistajilleen, mikä osoittaa valitsemamme strategian onnistumisen.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS (JATKUVAT TOIMINNOT)

Loka-joulukuu 2014


Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Tilikauden 2013 loppuun asti Convenience ja Care raportoitiin Pyyhintä-segmentissä ja tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksessa Kuitukankaat-segmentissä. Kesäkuun osavuosikatsauksesta alkaen Suominen ei raportoi segmenttejä.

Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 2014 vertailukaudesta 16,6 % ja oli 104,8 miljoonaa euroa (89,8). Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli loka-joulukuussa 96,5 miljoonaa euroa ja Care-liiketoiminta-alueen 8,2 miljoonaa euroa.

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä nousi 49 % ja oli 6,2 miljoonaa euroa (4,2). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 6,1 miljoonaa euroa (3,7). Katsauskaudella raportoitiin uudelleenjärjestelykuluja ja  kertaluonteisia korvauksia -0,1 miljoonaa euroa (-0,5). Tulos ennen veroja oli 5,1 miljoonaa euroa (2,6).

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 4,8 miljoonaa euroa (0,6), lopetetuista toiminnoista 0,0 miljoonaa euroa (-1,6) ja koko konsernin tulos 4,8 miljoonaa euroa (-0,9).

Loka-joulukuun 2013 keskimääräisen USD-kurssin mukaan laskettuna liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä olisi ollut 5,7 (4,2) ja niiden jälkeen 5,6 miljoonaa euroa (3,9).

Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa Suomisen tuotteiden kysyntä oli kolmannen vuosineljänneksen tasolla. Liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikuttivat US-dollarin kurssin vahvistuminen, Paulínian tehtaan hankinta helmikuussa 2014 sekä Euroopan markkinoiden vertailukautta parempi kysyntä.

Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvu myynnistä heijastui bruttokatteeseen ja edelleen parantuneeseen liikevoittoon.

Liiketoiminnan rahavirta oli loka-joulukuussa 9,3 (16,3) miljoonaa euroa. Katsauskaudella käyttöpääomaa on vapautunut 2,2 miljoonaa euroa (vapautunut 13,5).

Tammi-joulukuu 2014

Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-joulukuussa 2014 kasvoi vertailukaudesta 7,5 % ja oli 401,8 miljoonaa euroa (373,7).

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-joulukuussa 369,4 miljoonaa euroa ja Care-liiketoiminta-alueen 32,3 miljoonaa euroa. Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (41 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (21 %), kotitalouspyyhkeisiin (17 %), teollisuuspyyhkeisiin (11 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat lukeutuvat Convenience-liiketoimintaan. Hygienia- sekä terveydenhuollon tuotteet kuuluvat Care-liiketoimintaan. Korkeamman lisäarvon kuitukankaat kasvattivat osuuttaan portfoliossa.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä nousi 38 % ja oli 26,9 miljoonaa euroa (19,4).
Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 25,9 miljoonaa euroa (18,9). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisina erinä uudelleenjärjestelykuluja ja Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja -1,2 miljoonaa euroa ja Nakkilan kuiduntuotannon lopettamiseen vuonna 2012 liittyviä eriä 0,2 miljoonaa euroa, yhteensä -1,0 miljoonaa euroa (-0,5). Tulos ennen veroja oli 17,8 miljoonaa euroa (13,1). Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 10,2 miljoonaa euroa (5,7), lopetetuista toiminnoista -5,2 miljoonaa euroa (-21,8) ja koko konsernin tulos 5,0 miljoonaa euroa (-16,1).

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 37,1 (21,3) miljoonaa euroa. Vuoden alusta käyttöpääomaa on vapautunut 6,1 miljoonaa euroa (vapautunut 6,5).

HANKITUT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Hankitut toiminnot


Suominen osti Ahlstromilta sen aiempaan Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian yhtiön 10.2.2014. Muilta osin Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta hankittiin vuonna 2011, mutta Brasilian yksikön osalta hankinta Suomiselle viivästyi viranomaislupien myöhästymisen ja sitä seuranneiden uudelleenneuvottelujen vuoksi. Kauppa toteutettiin ostamalla paikallisen yhtiön osakkeet. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa ja lopullinen kauppahinta 19,6 miljoonaa euroa. 

Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminnalle avautui uusi, kasvava Etelä-Amerikan markkina-alue. Ostettu yksikkö on ainoa modernia vesineulausteknologiaa hyödyntävä pyyhintätuotteiden kuitukankaita valmistava tehdas Brasiliassa. Tehdas työllistää noin 40 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on ollut noin 20 miljoonaa euroa.

Lopetetut toiminnot

Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan heinäkuussa 2014 myyty Joustopakkaukset-liiketoiminta sekä kesällä 2013 myyty Codi Wipes -liiketoimintayksikkö. Ennen kesäkuuta 2014 käsiteltiin Joustopakkaukset omana segmenttinään ja ennen kesäkuuta 2013 Codi Wipes osana Pyyhintä-segmenttiä.

Joustopakkaukset-liiketoiminnan myynnin kokonaiskauppahinta oli 20,3 miljoonaa euroa. Kauppahintaan sisältyi 1,0 miljoonan euron ehdollinen kauppahintasaaminen.
Yritysmyynti vahvistui 14.7.2014, jolloin Suomiselle jäi myydystä liiketoiminnasta 8,5 miljoonan euron lainasaaminen. Suomisella on myydystä liiketoiminnasta 19,9 %:n omistusosuus. Rahana saatu osuus kauppahinnasta oli 5,7 miljoonaa euroa. Arvonalentumisista ja myyntikuluista kirjattava tappio tarkentui 5,9 miljoonaan euroon.

Lopetettujen toimintojen tulokseen kirjattiin tammi-joulukuussa 2014 yhteensä 5,2 miljoonan euron kertaluonteiset tappiot.

Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen oli koko tilikaudella 2013 -21,8 miljoonaa euroa.

KONSERNIN TULOS (ML. LOPETETUT TOIMINNOT)

Konsernin loka-joulukuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 4,8 miljoonaa euroa (-0,9).

Konsernin tammi-joulukuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 5,0 miljoonaa euroa (-16,1).

RAHOITUS

Syyskuussa 2014 Suominen järjesteli rahoituksensa uudelleen. Vuonna 2011 nostettu syndikaattilaina maksettiin kokonaan pois ja sen vakuutena olleet kiinnitykset vapautuivat. Sen tilalle yhtiö laski liikkeelle joukkovelkakirjalainan sekä sopi 55 miljoonan lainajärjestelystä kahden pankin kanssa.

23.9.2014 Suominen laski liikkeelle 75 miljoonan euron Helsingin pörssissä listattavan joukkovelkakirjalainan. Senior-statuksisen vakuudettoman velkakirjalainan kunkin osuuden yksikkökoko on 1 000 euroa ja niiden ISIN-tunnus on FI40000108576. Kukin velkakirja on vapaasti luovutettavissa sen jälkeen, kun se on kirjattu asianomaiselle arvo-osuustilille.

Velkakirjat ovat Suomisen suoria ja vakuudettomia sitoumuksia, joilla on takaajina toimivien tytäryhtiöiden omavelkainen takaus.

Velkakirjoille maksetaan korkoa 4,375 prosenttia vuodessa 23.9.2014 alkaen 23.9.2019 asti, jolloin laina maksetaan kokonaan takaisin täysmääräisesti nimellisarvostaan.

Joukkovelkakirjalainan lisäksi Suominen sopi syyskuussa 55 miljoonan euron syndikaattilainajärjestelystä, jossa on 10 miljoonan euron kolmen vuoden laina, 30 miljoonan euron eri valuutoissa nostettava lainalimiitti neljäksi vuodeksi sekä neljän vuoden 15 miljoonan investointilaina. Takaajina toimivat tytäryhtiöt ovat taanneet lainajärjestelyn omavelkaisin takauksin.

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 37,8 miljoonaa euroa (75,5). Velkaantumisaste oli 34,7%.

Nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa 8,1 miljoonaa euroa (5,8) eli 2,0 % (1,5 %) liikevaihdosta.  Rahoituksen uudelleenjärjestelyssä syyskuussa korkojohdannaisten ja niiden suojauslaskennan purkamisesta kirjattiin 0,9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Samoin kirjattiin rahoituskuluihin aiemman syndikaattilainan jäljellä olevat kulut 2,0 miljoonaa euroa.

Käyttöpääomaa vapautui 6,1 miljoonaa euroa (vapautui 6,5). Katsauskauden lopussa Suomisella oli 0,1 miljoonaa euroa pankille myytyjä myyntisaatavia. Omavaraisuusaste oli 41,2 % (32,9 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 37,1 miljoonaa euroa (21,3) ja osaketta kohti 0,15 euroa (0,09).

INVESTOINNIT

Yhtiön jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa 7,1 miljoonaa euroa (4,4). Jatkuvien toimintojen suunnitelman mukaiset poistot olivat 15,6 miljoonaa euroa (13,9). Suominen investoi korkeamman lisäarvon kuitukangasmateriaalin tuotantokapasiteetin laajentamiseen Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa 1,7 miljoonaa euroa ja aineettomaan omaisuuteen 1,0 miljoonaa euroa. Muut investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. Lopetettujen toimintojen investoinnit olivat 0,6 (1,4) miljoonaa euroa.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä 31.12.2014 oli 247 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2014 – 31.12.2014 oli 97 683 100 osaketta eli 39,7 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,47 ja 0,81 euron välillä. Katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,81 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2014 oli 199 365 788 euroa.


Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2014 yhteensä 1 924 367 omaa osaketta. Yhtiö luovutti yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 5.6.2014 hallituksen jäsenien vuosipalkkion osakkeina maksettavan osuuden, yhteensä 120 848 osaketta. 31.12.2014 yhtiön hallussa oli 1 803 519 osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,7 %.

Johdon kannustinjärjestelmä 2012 - 2014: Osakepalkkio-ohjelma

Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 31.12.2014 seitsemän henkilöä. Järjestelmästä on poistunut yksi henkilö vuoden 2014 aikana. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvioidaan vastaavan katsauskauden päättyessä yhteensä noin 1 668 333 Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Johdon kannustinjärjestelmä 2015-2017

Suominen Oyj:n hallitus päätti 4.12.2014 kahdesta uudesta konsernin johdon ja avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmiin osallistuvien henkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Osakepalkkiojärjestelmä 2015

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2015—2017. Hallitus päättää erikseen uusista ansaintajaksoista. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015—2017 perustuu konsernin liikevaihdon kasvuun, liikevoittoon (EBIT) ja sijoitetun pääoman tuottoon (ROI). Ansaintajaksolta 2015—2017 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 2 300 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallituksella on oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, jos hallituksen osakkeen pörssikurssille asettamat rajat täyttyvät.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2015

Uudessa sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2015—2017. Palkkion saaminen tästä järjestelmästä edellyttää, että järjestelmään osallistuva henkilö omistaa tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Lisäksi palkkion saaminen on sidottu osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat konsernin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 550 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi hallitus päätti järjestelmän kohderyhmälle suunnatusta maksullisesta osakeannista.

Palkkion maksaminen ja johdon omistusvelvollisuus

Mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 2015—2017 maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Ylimääräinen yhtiökokous ja hybridilaina

Suominen laski 10.2.2014 liikkeelle 17 500 000 euron vaihdettavan oman pääomanehtoisen hybridilainan Brasilian kuitukangasliiketoiminnan hankinnan rahoittamiseksi. Laina ylimerkittiin. Laina muodostuu 175:stä nimellisarvoltaan 100 000 euron velkakirjasta. Lainalla ei ole vakuutta. Lainan pääomalle kertyy 10.2.2018 asti vuotuista korkoa 5,95 %, jonka jälkeen 10.2.2019 asti 6,95 %. Tämän jälkeen vuotuinen korko on 7,95 %. 10.2.2018 asti kertynyt korko pääomitetaan lainaan vuosittain 10.2. ja tämän jälkeen, alkaen 10.5.2018, korko on hallituksen päätöksin maksettavissa neljännesvuosittain jälkikäteen 10.2, 10.5, 10.8. ja 10.11. Pääomitetulle korolle ei makseta korkoa 10.2.2018 saakka. Korko on 10.2.2018 alkaen lainan pääomaa, jolle maksetaan vuotuista korkoa lainan ehtojen mukaisesti.

Suomisella on oikeus lunastaa laina joko osittain tai kokonaan 10.2.2018 alkaen kunakin korkopäivänä lainan nimellisarvoon lisättynä kertyneillä koroilla.

Lainaosuus oikeuttaa lainanhaltijan vaihtamaan lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset korot Suomisen osakkeiksi 11.2.2014 - 10.2.2018 välisenä aikana 0,50 euron vaihtokurssilla. Vaihdettavien osakkeiden määrän tulee olla vähintään 200 000 osaketta. Mikäli lainan koko määrä sekä kertyneet korot vaihdettaisiin osakkeiksi laskien liikkeelle uusia osakkeita koko konvertoitava määrä, Suomisen osakkeiden lukumäärä nousisi 43 330 000 osakkeella.

Vaihdettavien osakkeiden arvo merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hybridilainan liikkeellelaskun ehtona oli 31.1.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätös, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Erityinen oikeus voidaan antaa yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Erityisten oikeuksien nojalla merkittävien yhtiön uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 43 330 000 kappaletta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Suominen Oyj:n hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumonnut aiempia valtuutuksia koskien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista.

Varsinainen yhtiökokous


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2014. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen ja Hannu Kasurinen sekä uutena jäsenenä Jaana Tuominen. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti Suominen Oyj:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Nimitystoimikunta

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen Oyj:n nimitystoimikuntaan valittiin 2.9.2014 yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2014 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikuntaan nimettiin 2.9.2014 Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Marco Levi, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnosta vastaava johtaja Reima Rytsölä. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi keskuudestaan 23.9.2014 puheenjohtajakseen Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajan Marco Levin.

Suominen Oyj:n suurimman omistajan vaihtuessa 7.10.2014 tiedotetun osakekaupan seurauksena myös nimitystoimikunnan kokoonpano muuttui. Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Marco Levi erosi tehtävästään nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Thomas Ahlström, Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja ja Ahlström Capital Oy:n hallituksen jäsen, nimitettiin AC Invest Two B.V:n edustajaksi nimitystoimikuntaan 13.10.2014. Nimitystoimikunta valitsi hänet myös puheenjohtajakseen. Muut Suominen Oyj:n nimitystoimikunnan jäsenet ovat 2.9.2014 tiedotetun mukaisesti Timo Ritakallio, Reima Rytsölä sekä Jorma Eloranta.


Hallituksen valtuudet

Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Hallituksella on myös varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 25 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Nämä valtuutukset kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2013 päättämät osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, mutta valtuutukset eivät kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2014 päättämää osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suominen Oyj:n 26.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 37 500 euroa sekä hallituksen jäsenen 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina maksettava osuus luovutettiin 5.6.2014 antamalla vastikkeetta Suominen Oyj:n hallussa olevia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Luovutetut osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet. Palkkiosta osakkeina luovutettu osakemäärä määritettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona on käytetty osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 5.6.2014, yhteensä 120 848 osaketta. Koska kyseessä oli yhtiökokouksen yksityiskohtaisen päätöksen toimeenpano, hallitus ei käyttänyt päätöksen tekemisessä itsenäistä harkintavaltaa.

Hallituksen valiokunnat

Suomisen 26.3.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan, että aiempi palkitsemisvaliokunta muutetaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnaksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Eloranta ja jäseneksi Risto Anttonen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kasurinen ja jäseniksi Suvi Hintsanen ja Jaana Tuominen.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.pykälän mukaiset ilmoitukset 1.1.-31.12.2014

Suominen vastaanotti katsauskaudella 1.1.- 31.12.2014 seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaiset ilmoitukset:

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1) sekä Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus 51490943) ilmoittivat 7.10.2014 muutoksista omistuksissaan. Ilmoitusten mukaan AC Invest Two B.V ostaa Ahlstrom Oyj:ltä 10.1.2014 tiedotetun optiosopimuksen perusteella 66 666 666 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 26,89 % Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä. AC Invest Two B.V:n omistusosuus Suominen Oyj:ssä ylittää siten 25 %:n liputusrajan ja nousee 67 724 176 osakkeeseen, mikä vastaa 27,32 % Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä. AC Invest Two B.V:n ilmoituksen mukaan AC Invest Two B.V:n omistusosuus Suomisessa oli aiemmin alle 5 % osakkeista ja äänistä. Ahlstrom Oyj:n ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus Suominen Oyj:ssä laskee osakemyynnin vuoksi nollaan (nolla osaketta ja ääntä). Ahlstrom Oyj:n omistusosuus Suomisessa oli aiemmin 26,89 % osakkeista ja äänistä.

Oy Etra Invest Ab (y-tunnus 0672234-6) ilmoitti 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 5 %:n liputusrajan ylittymiseen. Ilmoitus koski Erkki Etolaa, Oy Etra Invest Ab:tä ja Tiiviste-Group Oy:tä (y-tunnus 0115121-4) yhdessä. Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy ovat Erkki Etolan määräysvaltayhteisöjä.

Omistus- ja ääniosuudet liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen olisivat seuraavat:

* Oy Etra Invest Ab: 15 823 320 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 5,43 %
* Erkki Etola: 4 016 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 0,00 %
* Tiiviste-Group Oy: 3 000 000 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 1,03 %

Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola ja Tiiviste-Group Oy yhteensä: 18 827 336 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 6,46 %.

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1) ilmoitti 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus voivat laskea siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 25 %, 20 %, 15 %, 10 % tai 5 %.

Ahlström Capital Oy (y-tunnus 1670034-3) ja AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus 51490943) ilmoittivat 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan omistusosuus ja ääniosuus voivat nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %.

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1) ilmoitti 10.1.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus voivat laskea tai nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %.

Ahlström Capital Oy (y-tunnus 1670034-3) ja AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus 51490943) ilmoittivat 10.1.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan omistusosuus ja ääniosuus voivat nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA 1.1. - 31.12.2014

Lynda A. Kelly aloitti Suomisen Care-liiketoiminta-alueen johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 12.5.2014. Lynda A. Kellyllä on pitkä ja monipuolinen kokemus kuitukangasliiketoiminnasta, erityisesti hygienia- ja terveydenhuollon tuotteista sekä pyyhintätuotteista. Lynda A. Kelly on Yhdysvaltojen kansalainen ja hän raportoi tehtävässään Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalle.

Dan Dunbar aloitti Suomisen hankintajohtajana ja konsernin laajennetun johtoryhmän jäsenenä 14.7.2014 Dunbar on kokenut hankintatoimen ammattilainen ja hänellä on monipuolinen tausta globaaleissa yrityksissä. Dan Dunbar on Yhdysvaltojen kansalainen ja hän raportoi tehtävässään Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalle.

Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen johtajana toiminut Reima Kerttula jäi pois konsernin johtoryhmästä 14.7.2014 liiketoiminta-alueen myynnin vuoksi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen tiedotti 30.1.2015 aloittaneensa investointiprojektin suunnittelun rakentaakseen uuden märkärainausta (wetlaid) hyödyntävän kuitukangaslinjan Pohjois-Amerikkaan. Suunniteltu investointi olisi merkittävin yksittäinen hanke yhtiön joulukuussa 2014 julkistamassa, yhtiön strategiaa toteuttavassa 30 – 50 miljoonan euron suuruisessa kasvuinvestointiohjelmassa.

Suomisen alustavien suunnitelmien mukaan uusi kuitukangaslinja palvelisi useita korkeamman lisäarvon loppukäyttöalueita. Koska investointihanke on valmistelussa, Suominen ei vielä kommentoinut hankkeen kokonaisarvoa.

Suominen vastaanotti 29.1.2015 kaksi arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaista liputusilmoitusta Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöltä (Mandatum). Niiden mukaan Mandatum on 23.1.2015 tehdyllä kaupalla myynyt Suominen Oyj:n osakkeita, minkä johdosta Mandatumin osuus Suominen Oyj:n olemassa olevista osakkeista ja äänistä on alittanut 5 % rajan. Kaupan jälkeen Mandatum omistaa 12 318 243 osaketta ja ääntä (4,97 % kaikista osakkeista ja äänistä).

Mandatum ilmoitti myös, että se on 5.2.2014 merkinnyt Suominen Oyj:n liikkeeseen laskemaa osakkeiksi vaihdettavaa hybridilainaa, joka oikeuttaa lainan merkintäaikana 11.2.2014 – 10.2.2018 Mandatumin merkitsemään enintään 3 714 000 uutta Suomisen osaketta. Mikäli Mandatum käyttää merkintäoikeutta, sen osuus osakkeista ja äänistä ylittää jälleen 5 % eli 5 % liputusrajan ylittymiseen. Tätä järjestelyä ei ole liputettu hybridilainan merkintäajankohtana, sillä tuolloin Mandatum omisti yli 5 % Suomisen osakkeista eikä järjestely olisi tuolloin toteutuessaan johtanut uuden liputusrajan ylittämiseen.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys USA:ssa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Brasilian tehtaan hankinnan myötä kehittyville markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.


Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2013 liitetiedoissa. Vastaava tarkastelu sisältyy myös myöhemmin julkaistavan tilinpäätöksen 2014 liitetietoihin. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013. Ne sisältyvät myös myöhemmin julkaistavaan toimintakertomukseen vuodelta 2014.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon kuitukangastuotteissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Markkinatilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä kuluttajaluottamusindeksien valossa edelleen kaksijakoisena. Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi heikkeni edelleen. Yhdysvalloissa indeksin kolmannella vuosineljänneksellä nähty notkahdus jäi tilapäiseksi, kun kuluttajaluottamusindeksi nousi vuoden lopulla korkeimpaan lukemaansa helmikuun 2008 jälkeen. Euroopan yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat edelleen epävarmat, joten kilpailutilanteen kehittyminen Euroopan kuitukangasmarkkinoilla on vaikeasti ennustettavissa.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kasvun jatkuvan vuonna 2015 keskimäärin vuoden 2014 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Suominen arvioi, että tilikaudella 2015 konsernin liikevaihto ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin tilikaudella 2014. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 miljoonaa euroa.

VAROJENJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 69 700 296,72 euroa, jotka koostuivat emoyhtiön tilikauden 2014 tuloksesta -9 618 929,34 euroa, edellisten tilikausien voittovaroista -17 828 766,04 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 97 191 611,31 euroa ja omien osakkeiden hankintamenosta -43 619,21 euroa.

Hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja 0,01 euroa osakkeelta. Tällä hetkellä ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna varoja jaettaisiin yhteensä 2 461 306,03 euroa. Varojen jaon täsmäytyspäivä on 23.3.2015 ja osakekohtainen varojen jako maksetaan 30.3.2015.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa koska voittovarat ovat negatiiviset.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön tilikauden tappio – 9 618 929,34 euroa ja edellisten tilikausien tappiot -17 828 766,04 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2014

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu samoin periaattein kuin IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännöstössä määritellään. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2014, on esitetty vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Tämän tilinpäätöstiedotteen luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

 

TASE    1 000 e 31.12.2014 31.12.2013
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 15 496 15 496
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 510 12 025
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 88 721 98 640
Lainasaamiset 8 202  
Myytävissä olevat sijoitukset 1 124 939
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 2 084 451
Muut pitkäaikaiset saamiset 980 511
Laskennalliset verosaamiset 5 516 5 778
Pitkäaikaiset varat yhteensä 134 633 133 838
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 32 380 31 908
Myyntisaamiset 52 269 46 908
Lainasaamiset 600 131
Muut lyhytaikaiset saamiset 4 618 6 359
Verosaamiset 1 682 1 182
Rahavarat 38 430 18 585
Lyhytaikaiset varat yhteensä 129 979 105 073
Varat yhteensä 264 611 238 911
     
Oma pääoma ja velat    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 192 97 123
Arvonmuutos- ja muut rahastot 52 -1 042
Muuntoerot 3 418 -3 022
Muu oma pääoma -46 890 -51 094
Yhteensä 90 313 78 506
Hybridilaina 18 424  
Oma pääoma yhteensä 108 737 78 506
     
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 8 789 7 183
Varaukset   132
Joukkovelkakirjalainat 75 000  
Muut pitkäaikaiset velat 1 729 1 125
Korolliset velat 6 667 70 399
Pitkäaikaiset velat yhteensä 92 185 78 839
     
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 3 347 24 071
Verovelat 246 144
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 60 096 57 351
Lyhytaikaiset velat yhteensä 63 689 81 567
Velat yhteensä 155 874 160 405
Oma pääoma ja velat yhteensä 264 611 238 911

 


TULOSLASKELMA
 

 

1 000 e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
         
Liikevaihto 104 778 89 837 401 762 373 684
Hankinnan ja valmistuksen kulut -92 582 -80 472 -352 091 -333 580
Bruttokate 12 196 9 365 49 671 40 104
Liiketoiminnan muut tuotot 688 832 2 655 2 485
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 693 -1 631 -6 278 -5 583
Tutkimus ja kehitys -815 -731 -2 877 -3 139
Hallinnon kulut -3 816 -3 525 -14 144 -13 659
Liiketoiminnan muut kulut -327 -136 -2 177 -810
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 6 233 4 174 26 851 19 398
Kertaluonteiset erät -94 -482 -954 -482
Liikevoitto/tappio 6 139 3 692 25 897 18 916
Rahoitustuotot ja –kulut -997 -1 096 -8 075 -5 781
Voitto ennen veroja 5 142 2 596 17 822 13 135
Tuloverot -381 -1 969 -7 645 -7 419
Katsauskauden voitto/tappio, jatkuvat toiminnot 4 761 627 10 177 5 716
         
Lopetetut toiminnot        
Tilikauden voitto/tappio   -1 442 717 -3 518
Arvonalentumiset ja myyntikulut   -118 -5 921 -18 314
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista   -1 560 -5 204 -21 832
         
Katsauskauden voitto/tappio 4 761 -933 4 973 -16 119
         
Osakekohtainen tulos, e        
Jatkuvista toiminnoista 0,02 0,00 0,04 0,02
Lopetetuista toiminnoista   -0,01 -0,02 -0,09
Konserni 0,02 0,00 0,02 -0,07
Laimennettu, konserni 0,02 0,00 0,02 -0,07


 

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
         
Katsauskauden voitto/tappio 4 761 -933 4 973 -16 119
         
Muut laajan tuloksen erät:        
         
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi        
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 866 -1 072 6 863 -2 664
Käypien arvojen muutokset 186 -198 1 368 353
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät erät   355   355
Muut siirrot -22 463 3 325
Yhteensä 1 030 -452 8 234 -1 631
         
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi        
Vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot
-150 -43 -150 18
Yhteensä -150 -43 -150 18
         
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -89 13 -650 120
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 791 -483 7 434 -1 493
         
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 5 553 -1 415 12 407 -17 612
         
Laajan tuloksen jakautuminen        
Jatkuvat toiminnot 5 553 145 17 611 4 220
Lopetetut toiminnot   -1 560 -5 204 -21 832
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 5 553 -1 415 12 407 -17 612


 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a
. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. SVOP-rahasto
d. Omat osakkeet
e. Muuntoerot
f. Arvonmuutosrahastot
g. Muu oma pääoma
h. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
i. Hybridilaina
j. Oma pääoma yhteensä

  •  

 

1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
                     
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -43 -3 022 -999 -51 094 78 506   78 506
                     
Tilikauden tulos             4 973 4 973   4 973
Muut laajan tuloksen erät         6 440 1 094 -100 7 435   7 435
Osake-
perusteiset
maksut
            70 70   70
Omien
osakkeiden luovutus
    69         69   69
Hybridilaina             -739 -739 18 424 17 685
Oma pääoma 31.12.2014 11 860 24 681 97 192 -43 3 418 95 -46 890 90 313 18 424 108 737
                     

 

 

 

                     
                     

 

 

 

1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
                     
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011   96 011
                     
Tilikauden tulos             -16 119 -16 119   -16 119
Muut laajan tuloksen erät         -2 472 210 770 -1 493   -1 493
Osakeperusteiset maksut             38 38   38
Omien osakkeiden luovutus     69         69   69
Oma pääoma 31.12.2013 11 860 24 681 97 123 -43 -3 021 -999 -51 094 78 506   78 506

 

 


 

 


RAHAVIRTALASKELMA
 

 

1 000 e 1-12/2014 1-12/2013
     
Liiketoiminta    
Liikevoitto 25 897 18 916
Oikaisut yhteensä 19 030 7 704
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 44 927 26 620
Käyttöpääoman muutos 6 140 6 482
Rahoituserät -6 514 -6 216
Maksetut verot -7 434 -5 556
Liiketoiminnan rahavirta 37 119 21 330
     
Investointimaksut    
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -7 740 -5 598
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin -19 261  
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 4 736 3 441
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 59 785
Investointien rahavirta -22 206 -1 372
     
Rahoitus    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 000  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -78 220 -21 042
Pääomalainojen takaisinmaksut   -920
Hybridilaina 17 500  
Joukkovelkakirjalaina 75 000  
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 324 6 300
Rahoituksen rahavirta 5 956 -15 662
     
Rahavarojen muutos 20 869 4 296
     
Rahavarat tilikauden alussa 18 585 14 301
Valuuttakurssimuutokset -1 025 -13
Rahavarojen muutos 20 869 4 296
Rahavarat tilikauden lopussa 38 430 18 585

 


Rahavirtalaskelma sisältää myös lopetetut liiketoiminnot

 

TUNNUSLUVUT 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
         
Liikevaihdon muutos, % * 16,6 6,2 7,5 4,7
Bruttokate, % ** 11,6 10,4 12,4 10,7
Liikevoitto, % ** 5,9 4,1 6,4 5,1
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -1,0 -1,2 -2,0 -1,5
Voitto ennen veroja, % ** 4,9 2,9 4,4 3,5
Katsauskauden voitto, %, jatkuvat toiminnot ** 4,5 0,7 2,5 1,5
Katsauskauden voitto, %, lopetetut toiminnot **   -1,7 -1,3 -5,8
Katsauskauden voitto, % ** 4,5 -1,0 1,2 -4,3
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,02 0,00 0,04 0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot   -0,01 -0,02 -0,09
Tulos/osake, e, konserni 0,02 0,00 0,02 -0,07
Laimennettu tulos/osake, e, yhteensä 0,02 0,00 0,02 -0,07
         
Varojenjako/osake***     0,01  
         
Oma pääoma/osake, e 0,44 0,32 0,44 0,32
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,04 0,07 0,15 0,09
Oman pääoman tuotto, % 5,1 -18,6 5,1 -18,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,0 -0,7 12,0 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %, jatkuvat toiminnot 15,7 12,4 15,7 12,4
Omavaraisuusaste, % 41,2 32,9 41,2 32,9
Velkaantumisaste (Gearing), % 34,7 96,2 34,7 96,2
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e, jatkuvat toiminnot 2 625 2 994 7 066 4 413
Poistot, 1 000 e, jatkuvat toiminnot 4 142 3 447 15 576 13 892
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot     591 550
 

 
       
Korollinen vieras pääoma, pitkäaikainen 81 667 70 399 81 667 70 399
Korollinen vieras pääoma, lyhytaikainen 3 347 24 071 3 347 24 071
Korolliset saamiset ** -47 232 -18 985 -47 232 -18 985
Korolliset nettovelat 37 782 75 485 37 782 75 485

 


*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta
*** Ehdotus yhtiökokoukselle. Varat jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
**** Korolliset saamiset sisältävät myydylle Joustopakkaus-liiketoiminnalle annetut korolliset lainat (8,8 miljoonaa euroa)

HANKITUT TOIMINNOT

Suominen hankki Ahlstromin Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian yhtiön 10.2.2014. Muu Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta hankittiin vuonna 2011, mutta Brasilian hankinta viivästyi viranomaislupien vuoksi. Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminta kattaa paremmin myös Etelä-Amerikan markkina-alueen.

Brasilian yhtiön tulos ja tase on yhdistelty Suomisen tulokseen ja taseeseen 1.2.2014 alkaen.

Kauppa toteutettiin ostamalla paikallisen yhtiön osakkeet. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta oli 19,6 miljoonaa euroa.

 

 

Luovutettu vastike Käypä arvo
Käteisvarat 19 558
   

 

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat alustavien laskelmien mukaan seuraavat:

 

   
1 000 e Hankittujen nettovarojen
käypä arvo
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 779
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 20
Muut pitkäaikaiset saamiset 2 737
Vaihto-omaisuus 3 195
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 423
Rahavarat 297
Varat yhteensä 20 452
   
Rahoitusvelat 416
Muut velat 478
Velat yhteensä 894
   
Nettovarat 19 558

 


Liiketoiminnan hankintaan liittyvät menot 0,2 miljoonaa euroa sisältyvät kertaluonteisiin eriin.

Konsernin liikevaihto olisi ollut 403,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 26,3 miljoonaa euroa, mikäli kauppa olisi toteutunut vuoden 2014 alussa ja hankinnan kulut vuoden 2013 lopussa.
 


 

 

LOPETETUT TOIMINNOT
 

 

1 000 e 1-12/2014 1-12/2013
     
Liikevaihto 32 521 59 438
Kulut -31 608 -62 601
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja 913 -3 163
Verot -197 -231
Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen 716 -3 394
Arvonalentumiset ja myyntikulut -5 921  
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -5 205 -3 394
     
Myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan    
     
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 17 942  
Pitkäaikaiset saamiset 1 511  
Vaihto-omaisuus 7 340  
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 9 004  
Rahavarat 997  
Yhteensä 36 794  
     
     
Pitkäaikaiset velat 4 642  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 10 157  
Yhteensä 14 799  
     
Myydyt nettovarat yhteensä 21 995  
     
Rahana saatu vastike 5 733  
Myydyt rahavarat -997  
Myynnin rahavirtavaikutus 4 736  
     
Lopetettujen toimintojen rahavirta    
Liiketoiminnan rahavirta 774  
Investointien rahavirta -376  
Rahoituksen rahavirta -1 800  
Rahavarojen muutos -1 402  

 

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

 

1 000 e 1-12/2014 1-12/2013
     
Suomi 2 516 2 292
Muu Eurooppa 139 738 138 020
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 248 942 224 132
Muu maailma 10 565 9 240
Liikevaihto yhteensä 401 762 373 684

 

 


 

 

TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

 

1 000 e 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2014 1-12/2014
Liikevaihto 98 353 95 340 103 291 104 778 401 762
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 6 384 5 524 8 710 6 233 26 851
% liikevaihdosta 6,5 5,8 8,4 5,9 6,7
           
Kertaluonteiset erät -233 -278 -349 -94 -954
Liikevoitto yhteensä 6 151 5 246 8 361 6 139 25 897
% liikevaihdosta 6,3 5,5 8,1 5,9 6,4
           
Nettorahoituskulut -1 467 -1 276 -4 334 -997 -8 075
Voitto ennen veroja 4 684 3 970 4 027 5 142 17 822

 


KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen 7.10.2014 asti. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 1 725 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 170 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 35 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 198 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat
 

 

1 000 € 1-12/2014 1-12/2013
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 5 083 16 439
Tavaroiden ja palveluiden ostot 58 487 62 342
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset   1 396
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat   2 073

 


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.
 

LAINOJEN MUUTOKSET

 

1 000 e 1-12/2014 1-12/2013
Lainat yhteensä 1.1. 94 471 111 518 
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 24 071 20 571
Lopetetut toiminnot -502  
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos -20 222 3 500
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.12. 3 347 24 071
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 70 399 90 027
Lopetetut toiminnot -4 283  
Pitkäaikaisten lainojen muutos -59 449 -19 628
Pitkäaikaiset lainat 31.12. 6 667 70 399
     
Joukkovelkakirjalainat 1.1.     
Joukkovelkakirjalainojen muutos 75 000  
Joukkovelkakirjalainat 31.12. 75 000 0
     
Pääomalainat 1.1.    920
Pääomalainojen muutos   -920
Pääomalainat 31.12. 0 0
     
Lainat yhteensä 31.12. 85 014 94 471

 


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
 

 

  1-12/2014 1-12/2013  
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 98 640 12 025 118 019 12 529
Investoinnit 4 650 2 416 3 662 1 004
Vähennykset -9   -18  
Lopetetut toiminnot -18 211 -160 -5 365 -115
Hankitut liiketoiminnot 10 779 20    
Poistot ja arvonalentumiset -13 714 -1 862 -15 000 -1 545
Muuntoero ja muut muutokset 6 586 71 -2 658 152
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 88 721 12 510 98 640 12 025
             

 

 


 

 

 

 

ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
1 000 e
1-12/2014 1-12/2013
Omasta velasta    
Vakuudellisten lainojen määrä 85 000 91 345
     
Takausvastuut    
Omavelkaiset takaukset 85 000  
Takaukset muista omista sitoumuksista 1 800  
Takaukset muiden puolesta 4 017  
     
     
     
     
Annetut pantit    
Kiinteistökiinnitykset   27 042
Yrityskiinnitykset   165 761
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat   189 699
     
Muut omat vastuut    
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 21 822 22 672
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 1 089 2 373
     

 

Annetut pantit vapautuivat syyskuussa 2014 uusien rahoitusjärjestelyjen myötä.


 

 

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU JA NIIDEN ARVOT
a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat rahoitusvarat

e. Johdannaiset suojauslaskennassa
f. Tase-erien kirjanpitoarvo
g. Käypä arvo

 

 

    Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti
1 000 e a. b. c. d. e. f. g.  
Myytävissä olevat rahoitusvarat       1 124   1 124 1 124  
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   450       450 450  
Muut pitkäaikaiset saamiset 980   1 634     2 614 2 614  
Lainasaamiset     8 802     8 802 8 802  
Myyntisaamiset     52 269     52 269 52 269  
Muut lyhytaikaiset saamiset     1 011   12 1 023 1 023  
Rahavarat     38 430     38 430 38 430  
Yhteensä 31.12.2014 980 450 102 146 1 124 12 104 712 104 712  

 

 

 

1 000 e a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat rahoitusvarat       939   939 939
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   451       451 451
Muut pitkäaikaiset saamiset 511         511 511
Lainasaamiset     131     131 131
Myyntisaamiset     46 908     46 908 46 908
Muut lyhytaik. saamiset 58   371     429 429
Rahavarat     18 585     18 585 18 585
Yhteensä 31.12.2013 569 451 65 996 939 0 67 954 67 954

 


Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

 

RAHOITUSVELAT 31.12.2014 31.12.2013
1 000 e Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset        
   Lainat rahoituslaitoksilta 6 667 6 667 69 828 69 144
   Eläkelainat     571 577
   Joukkovelkakirjalaina 75 000 75 150    
   Muut pitkäaikaiset velat 350 350    
Yhteensä 82 017 82 167 70 399 69 721
         
Lyhytaikaiset *)        
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset        
   Rahoituslaitoslainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
3 333 3 333 23 500 23 412
   Eläkelainojen seuraavan vuoden
   lyhennykset
    571 594
Rahoitusleasingvelat 14 14 86 86
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 121 121 94 94
Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 197 197 1 354 1 354
Muut lyhytaikaiset velat 726 726    
Ostovelat 47 403 47 403 45 016 45 016
Yhteensä 51 794 51 794 70 535 70 556
         
Yhteensä 133 811 133 961 140 934 140 277

 


*) Taseessa lyhytaikaisissa.

Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

 

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat      
Muut pitkäaikaiset saamiset§     980
Myytävissä olevat rahoitusvarat     1 124
Yhteensä     2 104
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
       
Valuuttatermiinit   -236  
Sähköjohdannaiset   -71  
Yhteensä   -307  

 

 

Koronvaihtosopimukset purkautuivat rahoitusjärjestelyjen muutoksissa.

Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

TIEDOTUSTILAISUUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tuloksen tilikaudelta 2014 analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 30.1.2015 klo 14-15. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-maaliskuulta 2015 maanantaina 27.4.2015 noin klo 8.30.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.
 

 

Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset