Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013:Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoivat

Helsinki, Suomi, 2014-01-30 10:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Tilinpäätöstiedote   30.1.2014 klo 11.45

SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013:
JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOIVAT

 

 

AVAINLUKUJA 10-12/
2013
10-12/
2012
1-12/
2013
1-12/
2012
Liikevaihto, milj. e,
jatkuvat toiminnot
105,2 98,1 433,1 410,4
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, milj. e,
jatkuvat toiminnot
3,7 1,7 18,3 12,9
Liikevoitto, milj. e,
jatkuvat toiminnot
2,8 -1,2 17,4 7,4
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, jatkuvat toiminnot
-0,8 -4,2 2,5 -5,2
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, lopetetut toiminnot
-0,1 -7,0 -18,7 -6,6
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, konserni
-0,9 -11,2 -16,1 -11,9
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,00 -0,02 0,01 -0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot 0,00 -0,03 -0,08 -0,03
Tulos/osake, e, konserni 0,00 -0,05 -0,07 -0,05
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e * 0,07 0,05 0,09 0,10
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % *
    -0,6 0,4
Velkaantumisaste (Gearing), % *     96,2 101,0

 


* Lopetetut toiminnot mukaan lukien.

Kaikki tämän tilinpäätöstiedotteen luvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Kaikki vertailuluvut viittaavat vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät sekä kohdistamattomat että lopetettujen toimintojen erät.

Avainasiat loka - joulukuussa 2013:

- Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto nousi 7 % 105,2 (98,1) miljoonaan euroon.
- Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 123 % 3,7 (1,7) miljoonaan euroon.
- Joustopakkaukset-liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa tehostettiin. Yksikön henkilöstömäärä vähenee päätettyjen tehostamistoimien vuoksi 26 henkilötyövuodella. Lisäksi Tampereen tehtaan automatisointiin investoidaan 0,5 milj. euroa.
-  Suominen odottaa konsernin nykyrakenteella koko vuoden 2014 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2013. Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot).

- Suominen Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2013, sillä konsernin tilikauden tulos jäi tappiolliseksi.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen neljättä vuosineljännestä:

”Euroopassa lähes koko vuoden 2013 jatkunut kuluttajaluottamusindeksin vahvistuminen tasaantui vuoden lopulla. Yhdysvalloissa kolmannella vuosineljänneksellä lievään laskuun taittunut kuluttajaluottamusindeksi piristyi vuoden loppua kohden ja oli joulukuussa korkeimmalla tasollaan yli viiteen vuoteen.  

Olen erittäin tyytyväinen Suomisen kehitykseen sekä koko tilikaudella 2013 että vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liiketoimintamme ja myös taloudellisen tuloksemme kehitys on ollut varsin myönteistä ja suunnitelmiemme mukaista. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 7 % ja oli 105,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä yli kaksinkertaistui vertailukaudesta 3,7 miljoonaan euroon. Myös kassavirta kehittyi positiivisesti. Onnistuimme tämän lisäksi vähentämään nettovelan määrää 20,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2012.

Pyyhintä-segmentin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 6 % vertailukaudesta 89,9 miljoonaan euroon (84,9). Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 44 % 3,9 miljoonaan euroon (2,7), mikä vastasi 4,4 % liikevaihdosta.

Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi kireässä kilpailutilanteessa 15 % ja oli 15,3 miljoonaa euroa (13,4). Joustopakkausten liikevoitto jäi tappiolle ja oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,8). Koko vuoden käynnissä ollutta liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa päätettiin tehostaa segmentin kannattavuuden parantamiseksi. Vuoden lopulla päätettiin useista uusista tehostamistoimenpiteistä, joiden vuoksi Tampereen tehtaan henkilöstömäärä vähenee 26 henkilötyövuodella. Lisäksi päätimme investoida Tampereen tehtaan automatisointiin 0,5 milj. euroa.

Jatkoimme johdonmukaista työtämme In the Lead -strategiamme toteuttamiseksi. Uudistimme Suomisen konsernirakenteen, organisaation, johtamisjärjestelmän ja toimintamallin 1.1.2014 alkaen. Muutosten myötä kykymme luoda uutta liiketoimintaa ja kehittää korkeamman lisäarvon tuotteita vahvistuu. Osana uudistusta Suomisen aiempi Kuitukankaat-liiketoimintayksikkö jakautui 1.1.2014 kahteen uuteen liiketoiminta-alueeseen. Convenience-liiketoiminta-alue keskittyy palvelemaan pyyhintätuotteita sekä travel- ja catering-alueiden tuotteita valmistavia asiakkaita. Care-liiketoiminta-alue palvelee terveydenhuollon tuotteita sekä hygieniatuotteita valmistavia asiakkaita. Convenience- ja Care-liiketoiminta-alueet raportoidaan 1.1.2014 alkaen Kuitukankaat-segmentissä, mikä vastaa aiempaa Pyyhintä-segmenttiä.

Kuitukangasliiketoimintaamme koskevat strategiset kehitysohjelmat etenivät viimeisellä vuosineljänneksellä suunnitellusti. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa ja tehostaa toimitusketjumme prosesseja sekä nopeuttaa tuotekehitystä edelleen.

Pääsimme tilikauden 2013 päättymisen jälkeen Ahlstromin kanssa sopimukseen heidän aiempaan Home and Personal -liiketoimintaansa kuuluneen Brasilian tehtaan myynnistä Suomiselle. Kaupan myötä Suomiselle avautuu jalansija lupaavia kasvumahdollisuuksia tarjoavilta Etelä-Amerikan markkinoilta. Vahvistamme edelleen johtavaa asemaamme pyyhintätuotteiden kuitukankaiden valmistajana, sillä kaupan toteutumisen jälkeen - arviolta helmikuun loppuun mennessä - Suominen on ainoa pyyhintäkuitukankaita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Etelä-Amerikassa valmistava yritys. Voimme siten palvella maailmanlaajuisesti toimivia asiakkaitamme entistäkin paremmin. Kauppa on tarkoitus rahoittaa oman pääoman ehtoisella osakkeiksi vaihdettavalla hybridilainalla. Hybridilainan liikkeelle laskuun tarvitaan  31.1.2014 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS (JATKUVAT TOIMINNOT)

Loka-joulukuu 2013


Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä nousi vertailukaudesta 7 % ja oli 105,2 miljoonaa euroa (98,1). Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 3,7 miljoonaa euroa (1,7) ja niiden jälkeen 2,8 miljoonaa euroa (-1,2). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisia eriä -0,9 miljoonaa euroa (-2,8). Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 1,4 miljoonaa euroa (-3,6) ja verojen jälkeen -0,8 miljoonaa euroa (-4,2).

Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun. Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta erittäin kireässä kilpailutilanteessa. Segmentin liikevoitto jäi edelleen tappiolliseksi.

Liiketoiminnan rahavirta vahvistui loka-joulukuussa 16,3 miljoonaan euroon (11,7).  

Tammi-joulukuu 2013

Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-joulukuussa 2013 kasvoi vertailukaudesta 6 % ja oli 433,1 miljoonaa euroa (410,4). Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 18,3 miljoonaa euroa (12,9) ja niiden jälkeen 17,4 miljoonaa euroa (7,4). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisia eriä -0,9 miljoonaa euroa (-5,5). Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 10,2 miljoonaa euroa (-3,0) ja verojen jälkeen 2,5 miljoonaa euroa (-5,2).

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 21,3 (24,9) miljoonaa euroa. Vuoden alusta käyttöpääomaa on vapautunut 6,5 miljoonaa euroa (5,0). Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla.

CODI WIPES -LIIKETOIMINTAYKSIKÖN MYYNTI JA RAPORTOINTI LOPETETTUNA TOIMINTONA

Suominen sopi kesäkuussa 2013 kosteuspyyhkeiden valmistukseen keskittyneen Codi Wipes -liiketoimintayksikkönsä myynnistä sijoitusyhtiö Value Enhancement Partnersille. Yrityskauppa toteutui 15.7.2013. Yritysmyynnin vuoksi Codi Wipes -liiketoimintayksikkö on raportoitu tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta alkaen lopetettuna toimintona. Aikaisemmissa taloudellisissa raporteissa Codi Wipes käsiteltiin osana Pyyhintä-segmenttiä.

Lopetettujen toimintojen tulokseen kirjattiin yrityskaupan vuoksi viimeisellä neljänneksellä 0,1 miljoonan euron kertaluonteinen tappio ja koko tilikaudella yhteensä 18,3 miljoonan euron kertaluonteiset tappiot. Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen oli loka-joulukuussa -0,1 miljoonaa euroa (-7,0) ja tammi-joulukuussa -18,7 miljoonaa euroa (-6,6).

KONSERNIN TULOS (MUKAAN LUKIEN LOPETETUT TOIMINNOT)

Konsernin loka-joulukuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -0,9 miljoonaa euroa (-11,2).

Konsernin tammi-joulukuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -16,1 miljoonaa euroa (-11,9).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 75,5 miljoonaa euroa (96,0). Suomisen rahoitussopimusten mukaan vuoden 2013 lopussa nettovelat eivät saaneet ylittää 3,6 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tuli olla alle 125 %. Katsauskauden lopussa 31.12.2013 nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli 2,2 ja velkaantumisaste 96,2 %.

Nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa 7,2 miljoonaa euroa (10,5) eli 1,7 % (2,6 %) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa vapautui 6,5 miljoonaa euroa (5,0). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 9,1 miljoonaa euroa (13,1). Omavaraisuusaste oli 32,9 % (34,4 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 21,3 miljoonaa euroa (24,9) ja osaketta kohti 0,09 euroa (0,10).

INVESTOINNIT

Yhtiön jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa 5,6 miljoonaa euroa (3,3). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 16,5 miljoonaa euroa (17,5). Investoinneista Pyyhintä-segmentin osuus oli 2,5 miljoonaa euroa (1,9), Joustopakkausten 1,2 miljoonaa euroa (0,6) ja emoyhtiön 1,9 miljoonaa euroa (0,8). Pyyhintä-segmentissä investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. Lopetettujen toimintojen eli Codi Wipes -liiketoimintayksikön investoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,7), ja ne olivat kaikki ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Pyyhintä-segmentti (jatkuvat liiketoiminnot)

Suomisen Pyyhintä-segmentissä raportoidaan yksi liiketoimintayksikkö, Kuitukankaat. Liiketoimintayksikkö valmistaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhkimistuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa ja sitä aiemmissa taloudellisissa raporteissa Pyyhintä-segmentissä käsiteltiin myös kosteuspyyhkeitä valmistava Codi Wipes -liiketoimintayksikkö.

Loka-joulukuu 2013

Pyyhintä-segmentin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 6 % ja oli 89,9 miljoonaa euroa (84,9). Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 85 %. Segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 3,9 (2,7) ja niiden jälkeen 3,7 miljoonaa euroa (-0,1). Katsauskaudella raportoidut kertaluonteiset erät liittyivät käyttöomaisuuden myyntivoittoihin (0,7 miljoonaa euroa) ja uudelleenjärjestelykuluihin (0,9 miljoonaa euroa).

Loka-joulukuun 2012 keskimääräisen USD-kurssin mukaan laskettuna segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä olisi ollut 4,2 (2,7) ja niiden jälkeen 3,9 miljoonaa euroa (-0,1).

Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun.

Suomisen investointi korkeamman lisäarvon kuitukangasmateriaalien tuotantokapasiteetin laajentamiseksi Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa eteni vuoden viimeisellä neljänneksellä suunnitelmien mukaan. Investoinnin kokonaisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa ja se lisää Suomisen tuotantokapasiteettia erityisesti wc:stä huuhdeltavien tuotteiden kasvavassa tuotesegmentissä. Investoinnista päätettiin ja tiedotettiin kesäkuussa 2013.

Tammi-joulukuu 2013

Pyyhintä -segmentin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 4 % ja oli 373,8 miljoonaa euroa (357,9). Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 86 %. Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (41 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (22 %), kotitalouspyyhkeisiin (17 %) sekä teollisuuspyyhkeisiin (13 %). Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus pieneni edelleen, ja erityisesti henkilökohtaisen hygienian tuotteet kasvattivat osuuttaan vertailukaudesta. Segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 17,8 (18,0) ja niiden jälkeen 17,6 miljoonaa euroa (12,0). Katsauskaudella raportoidut kertaluonteiset erät liittyivät käyttöomaisuuden myyntivoittoihin (0,7 miljoonaa euroa) ja uudelleenjärjestelykuluihin (0,9 miljoonaa euroa).

 

Joustopakkaukset-segmentti

Suomisen Joustopakkaukset-raportointisegmentti valmistaa muovikalvosta painettuja kuluttajapakkausten materiaaleja teollisuudelle ja kaupalle sekä turva- ja systeemipakkauksia esimerkiksi turva-alan yrityksille ja paperitukkureille.

Loka-joulukuu 2013

Joustopakkausten loka-joulukuun 2013 liikevaihto kasvoi kireässä kilpailutilanteessa 15 % vertailukaudesta ja oli 15,3 miljoonaa euroa (13,4). Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 15 %. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,8) ja niiden jälkeen -1,1 miljoonaa euroa (-0,8). Katsauskaudella raportoitiin uudelleenjärjestelykuluja 0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisina erinä.

Koko vuoden käynnissä ollutta liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa päätettiin viimeisellä vuosineljänneksellä tehostaa segmentin kannattavuuden parantamiseksi. Useiden erilaisten tehostamistoimenpiteiden vuoksi Tampereen tehtaan henkilöstömäärä vähenee 26 henkilötyövuodella. Lisäksi Tampereen tehtaan automatisointiin päätettiin investoida 0,5 milj. euroa.

Tammi-joulukuu 2013

Joustopakkausten tammi-joulukuun 2013 liikevaihto oli 59,4 miljoonaa euroa (52,7), ja se kasvoi 13 % vertailukaudesta. Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 14 %. Hygienia- ja elintarvikepakkausten osuus liikevaihdosta nousi 73 %:iin. Kaupan pakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten osuus laski vertailukaudesta. Segmentin koko vuoden liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -2,2 miljoonaa euroa (-2,8) ja niiden jälkeen -2,6 miljoonaa euroa (-2,3). Katsauskaudella raportoitiin uudelleenjärjestelykuluja 0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisina erinä.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 247 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa.

Yhtiökokous

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2012 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) ja seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.


Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki. Lisäksi yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 10 §:stä yhtiökokouksen pitopaikkaa koskevan 2. virkkeen.

Yhtiökokous päätti perustaa pysyväluonteisen nimitystoimikunnan. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.


Yhtiökokous valtuutti Suominen Oyj:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien perustaminen

Suominen Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2013 perustaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunnan ensisijaiset tehtävät liittyvät yhtiön hyvän hallinnoinnin varmistamiseen sekä kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin, sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toiminnan valvonnan varmistamiseen. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päätä. Suominen Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Kasurisen ja jäseniksi Suvi Hintsasen ja Heikki Mairinojan. Jatkossa valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Suominen Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt. Palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä. Suominen Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja jäseneksi Risto Anttosen. Jatkossa valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokunnan jäsenten vähimmäismäärä on kaksi, mikä poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 22, jonka mukaan hallituksen valiokunnissa on vähintään kolme jäsentä. Suominen Oyj:n hallitus toteaa, että ottaen huomioon hallituksen jäsenmäärä sekä yhtiön toiminnan laajuus ja luonne, kykenee palkitsemisvaliokunta kaksijäsenisenäkin käsittelemään asioita tehokkaasti. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön tai konsernin muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen. Palkitsemisvaliokunnan molemmat jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia eikä kumpikaan jäsen ole konsernin johtoon kuuluva.

Nimitystoimikunnan kokoonpano


Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen Oyj:n pysyvään nimitystoimikuntaan valittiin yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2013 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikuntaan nimitettiin 4.9.2013 Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jan Lång, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jan Långin.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2013 – 31.12.2013 oli 11 332 737 osaketta eli 4,6 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,34 ja 0,61 euron välillä. Katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,48 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2013 oli 118 084 682 euroa.


Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2013 60 298 osaketta. Yhtiö toteutti elokuussa 2 000 000 uuden osakkeen maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen, minkä jälkeen Suominen Oyj:n hallussa oli 2 060 298 omaa osaketta. Suominen Oyj luovutti hallituksen jäsenien vuosipalkkion osakkeina maksettavan osuuden, yhteensä 135 931 osaketta, 11.9.2013. Suominen Oyj:n hallussa oli 31.12.2013 yhteensä 1 924 367 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,8 %.

Optio-ohjelmat

Vuoden 2009 optio-ohjelman 2009B-optioiden merkintäaika päättyi lokakuussa 2013 ja optiot raukesivat arvottomina.

Osakepalkkio-ohjelma

Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 31.12.2013 kahdeksan henkilöä.
Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastasivat tilikauden päättyessä yhteensä enintään noin 3 050 000 Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.  Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Hallituksen valtuudet

Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Hallituksella on myös valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10 miljoonaa kappaletta, joka määrä sisältyy aiemmin mainittuun enimmäismäärään (50 miljoonaa). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Suominen Oyj:n hallitus toteutti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeyhtiölain 9. luvun 20 §:n mukaisen 2 000 000 uuden osakkeen maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 15.8.2013, ja ne otettiin 16.8.2013 julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla. Yhtiö toteutti osakeannin itselleen, jotta sillä on hallussaan omia osakkeita käytettäväksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi sekä yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa mahdollisesti annettavien osakepalkkioiden suorittamiseksi. Yhtiön nykyisen, vuodet 2012 – 2014 kattavan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa mahdollisesti annettavat osakepalkkiot suoritetaan vuonna 2015.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suominen Oyj:n 26.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuodelta 2013 seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtaja 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 37 500 euroa sekä hallituksen jäsen 28 000 euroa; ja että 40 % vuosipalkkiosta suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Yllä mainituista palkkioista osakkeina maksettava osuus luovutettiin 11.9.2013 antamalla vastikkeetta Suominen Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Luovutettavat osakkeet olivat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet. Palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: Osakkeen arvona on käytetty osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia yllä mainittua luovutuspäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Hallituksen jäsenille vuodelta 2013 osakkeina suoritettavan palkkio-osuuden määrä oli yllä mainitun perusteella yhteensä 135 931 osaketta.

MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA


Suominen tiedotti 9.12.2013 nimittäneensä Reima Kerttulan (DI) Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2014 alkaen. Reima Kerttulalla on pitkä ja monipuolinen työura Metso-konsernissa ja sen edeltäjäyhtiöissä. Viimeksi hän toimi Metso Fabrics Inc:n (aiemmin Tamfelt) toimitusjohtajana.

1.1.2014 alkaen Suomisen johtoryhmään kuuluvat:


Nina Kopola, toimitusjohtaja; johtaja, Care (vt.); johtoryhmän puheenjohtaja
Tapio Engström, talousjohtaja
Timo Hiekkaranta, johtaja, Convenience
Reima Kerttula, johtaja, Joustopakkaukset
Larry Kinn*, johtaja, Tuotantolaitokset, Pohjois- ja Etelä-Amerikka
Mimoun Saim*, johtaja, Tuotantolaitokset, EMEA ja Hankinnat (vt.)
Hannu Sivula, henkilöstöjohtaja.

Katsauskaudella Suomiseen päätettin perustaa lisäksi ns. laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat 1.1.2014 alkaen edellä mainittujen konsernin johtoryhmän jäsenten lisäksi: Anu Heinonen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja; Margareta Huldén*, tutkimus- ja kehitysjohtaja; Roberto Pedoja*, teknologiajohtaja; Timo Rautakorpi, tietohallintojohtaja sekä Saara Söderberg*, markkinointi- ja tuotehallintajohtaja.

Asteriskilla (*) merkittyjen henkilöiden tehtävät keskittyvät Convenience- ja Care-liiketoiminta-alueisiin.


Kuitukankaat-yksikön johtajana toiminut Jean-Marie Becker jätti Suomisen johtoryhmän 31.12.2013. Joustopakkaukset-yksikön johtajana toiminut Olli E. Juvonen jätti Suomisen johtoryhmän 31.12.2013. Codi Wipes -yksikön johtajana toiminut Erik van Deursen jätti Suomisen johtoryhmän 15.7.2013.
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen tiedotti 10.1.2014, että yhtiö ja Ahlstrom ovat sopineet Ahlstromin aiempaan Home and Personal -liiketoiminta-alueeseen kuuluneen Brasilian yksikön (Ahlstrom Fabricação de Não-Tecidos Ltda) koko osakekannan myynnistä Suomiselle. Velaton kauppahinta on 17,5 miljoonaa euroa. Suominen aikoo rahoittaa kaupan laskemalla liikkeelle oman pääoman ehtoisen osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan.

Suominen osti Ahlstromin Home and Personal -liiketoiminta-alueen marraskuussa 2011.  Paulíniassa sijaitseva Brasilian yksikkö oli alun perin osa tätä kauppaa. Brasilian yksikön siirtyminen osaksi Suomista viivästyi, sillä tarvittavia viranomaislupia ei saatu ajoissa ja kaupan ehdoista jouduttiin neuvottelemaan uudelleen. Paulínian tehtaan osto avaa Suomiselle jalansijan lupaavia kasvumahdollisuuksia tarjoaville Etelä-Amerikan markkinoille. Kaupan toteuduttua Suominen on ainoa pyyhintäkuitukankaita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Etelä-Amerikassa valmistava toimija.

Sovitun kaupan toteutumisen edellytyksenä on kauppahinnan rahoituksen järjestyminen yhtiön 17,5 miljoonan euron määräisellä hybridilainajärjestelyllä. Ahlstrom Oyj on sitoutunut merkitsemään lainaosuudet siltä osin kuin lainaosuudet eivät tule kokonaisuudessaan merkityiksi muiden sijoittajien toimesta. Lainaan liittyy oikeus vaihtaa pääoma ja sille mahdollisesti kertyneet pääomitetut korot yhtiön uusiin tai sen hallussa oleviin osakkeisiin. Edellä kuvattuun hybridilainajärjestelyyn liittyen Suominen Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen ja ehdottaa 31.1.2014 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen.

Ylläkuvattuun järjestelyyn liittyen Suominen Oyj kutsui 10.1.2014 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään valtuutuksesta yhtiön hallitukselle. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 31.1.2014 Helsingissä.

Ahlstrom Oyj ja Ahlstrom Capital Group ovat Paulínian tehtaan kauppaan liittyen sopineet Suominen Oyj:n osakeomistukseen liittyvistä sitoumuksista. Suominen julkaisi näihin sitoumuksiin liittyvät Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset ilmoitukset 10.1.2014.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

Mikäli Brasilian tehtaan hankinta Ahlstromilta toteutuu, sen myötä kehittyville markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys USA:ssa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Suominen ostaa merkittäviä määriä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Vuoden 2014 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 2,4 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen (gearing) tulee olla alle 95 %. Tässä tilinpäätöstiedotteessa tunnusluvut ovat 2,2 ja 96,2 %.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2012 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Euroopassa lähes koko vuoden 2013 jatkunut kuluttajaluottamusindeksin vahvistuminen tasaantui vuoden lopulla. Euroopan yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat edelleen epävarmat.

Yhdysvalloissa kolmannella vuosineljänneksellä lievään laskuun taittunut kuluttajaluottamusindeksi piristyi vuoden loppua kohden ja oli joulukuussa korkeimmalla tasollaan yli viiteen vuoteen.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kasvun jatkuvan vuonna 2014 keskimäärin vuoden 2013 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Suominen odottaa konsernin nykyrakenteella koko vuoden 2014 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2013. Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot).

VAROJENJAKOEHDOTUS

Emon jakokelpoiset varat olivat 79 250 626,06 euroa, joista tilikauden tappio 5 510 970,60 euroa on vähennetty.

Yhtiön hallituksen varojenjakoehdotus keväällä 2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Osinkoa ei jaeta.
Jätetään vapaaseen omaan pääomaan 79 250 626,06 euroa.

Suominen Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys konsernin hallinto-ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.suominen.fi viimeistään 5.3.2014.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2013

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu samoin periaattein kuin IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännöstössä määritellään. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2013, on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

1.1.2013 voimaan tulleen IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin muutosten mukaisesti vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden rajamäärää ei sovelleta ja muutokset vakuutusmatemaattisissa voitoissa ja tappioissa kirjataan muun laajan tuloksen eriin. Nettokorkomeno määritetään kertomalla nettovelka (tai saaminen) diskonttauskorolla ja omaisuuden todellisen tuoton ja diskonttauskorolla lasketun tuoton erotus kirjataan muun laajan tuloksen eriin. Aiemmin kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin. Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet käsitellään samankaltaisesti, vaikka muutokset kirjatuissa erissä otetaan huomioon tulosvaikutteisesti. Irtisanomisen yhteydessä suoritettavien etuuksien käsittely, erityisesti ajankohta, jolloin yhteisö kirjaa vastuun irtisanomisen yhteydessä suoritettavista etuuksista on myös tarkemmin määritelty.

IAS 19 standardilla ei konsernin arvion mukaan ole merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tulevaisuudessa. Standardi edellyttää kuitenkin takautuvaa soveltamista esitettävien vertailuvuosien tilinpäätöksien luvuissa. Tältä osin konsernin etuuspohjaisten eläkkeiden nettovelka sekä laaja tuloslaskelma vertailuvuodelta 2012 on vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden rajamäärään poistamisen myötä muutettu vastaamaan takautuvaa soveltamista. Konsernin eläkevastuut kasvoivat IAS 19 standardimuutoksen johdosta tilinpäätöksestä 31.12.2012 845 tuhannesta eurosta 1 092 tuhanteen euroon ja vertailutiedon 2012 muiden laajan tuloslaskelman erissä on esitetty vertailukaudelle kohdistuvat vakuutusmatemaattiset tappiot 247 tuhatta euroa.

Tämän tilinpäätöstiedotteen luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen.


 

 

TASE    1 000 e 31.12.2013 31.12.2012  
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 26 715  
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 025 12 529  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 98 640 118 019  
Myytävissä olevat sijoitukset 939 19  
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 451 466  
Muut pitkäaikaiset saamiset 511    
Laskennalliset verosaamiset 5 778 6 067  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 133 838 163 816  
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 31 908 42 431  
Myyntisaamiset 46 908 45 328  
Lainasaamiset 131    
Muut lyhytaikaiset saamiset 6 359 11 772  
Verosaamiset 1 182 1 293  
Rahavarat 18 585 14 301  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 105 073 115 125  
       
Varat yhteensä 238 911 278 940  
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860  
Ylikurssirahasto 24 681 24 681  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 123 97 054  
Arvonmuutos- ja muut rahastot -1 042 -1 253  
Muuntoerot -3 022 -549  
Muu oma pääoma * -51 094 -35 782  
Oma pääoma yhteensä 78 506 96 011  
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 7 183 5 653  
Varaukset 132 280  
Muut pitkäaikaiset velat * 1 125 1 282  
Korolliset velat 70 399 90 027  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 78 839 97 242  
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 24 071 20 571  
Pääomalainat   920  
Verovelat 144 737  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 57 351 63 460  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 81 567 85 688  
       
Velat yhteensä 160 405 182 930  
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 238 911 278 940  
       
         

 

* Vertailutietoja muutettu

TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012
         
Liikevaihto 105 159 98 121 433 123 410 358
Hankinnan ja valmistuksen kulut -95 257 -91 236 -390 314 -376 269
Bruttokate 9 902 6 885 42 809 34 088
Liiketoiminnan muut tuotot 674 694 2 048 6 838
Myynnin ja markkinoinnin kulut -2 130 -1 899 -7 478 -6 878
Tutkimus ja kehitys -770 -1 725 -3 256 -3 593
Hallinnon kulut -3 853 -1 994 -15 020 -16 945
Liiketoiminnan muut kulut -148 -309 -849 -568
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 3 675 1 652 18 255 12 942
Kertaluonteiset erät -868 -2 838 -868 -5 499
Liikevoitto/tappio 2 807 -1 186 17 387 7 443
Rahoitustuotot ja -kulut -1 388 -2 368 -7 200  -10 474
Voitto ennen veroja 1 419 -3 554 10 187 -3 031
Tuloverot -2 234 -686 -7 650 -2 200
Katsauskauden voitto/tappio, jatkuvat toiminnot -815 -4 240 2 537 -5 231
         
Lopetetut toiminnot        
Tilikauden voitto/tappio   328 -342 637
Arvonalentumiset ja myyntikulut -118 -7 278 -18 314 -7 278
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -118 -6 950 -18 656 -6 641
         
Katsauskauden voitto/tappio -933 -11 190 -16 119 -11 872
         
Osakekohtainen tulos, e        
Jatkuvista toiminnoista 0,00 -0,02 0,01 -0,02
Lopetetuista toiminnoista 0,00 -0,03 -0,08 -0,03
Konserni 0,00 -0,05 -0,07 -0,05


 

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012  
           
Katsauskauden voitto/tappio -933 -11 190 -16 119 -11 872  
           
Muut laajan tuloksen erät:

 
         
   
           
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 1 592 -474 -2 664 -438  
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -551 -247 353 -1 007  
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät erät     355    
Muut siirrot 138 -54 325 -6  
Yhteensä 1 179 -775 -1 631 -1 451  
           
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:  
Vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot *
-61 -247 18 -247  
Yhteensä -61 -247 18 -247  
           
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -107 -21 120 765  
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 011 -1 001 -1 493 -933  
           
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 78 -12 191 -17 612 -12 805  
           
Laajan tuloksen jakautuminen          
Jatkuvat toiminnot 196 -5 241 1 044 -6 164  
Lopetetut toiminnot -118 -6 950 -18 656 -6 641  
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 78 -12 191 -17 612 -12 805  

 

 

* Vertailutietoja muutettu

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a
. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. SVOP rahasto
d. Omat osakkeet
e. Muuntoerot
f. Arvonmuutosrahastot
g. Muu oma pääoma
h. Yhteensä

 

 


1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011
                 
Tilikauden tulos             -16 119 -16 119
Muut laajan tuloksen erät         -2 472 210 770 -1 493
Osakeperusteiset maksut             38 38
Omien osakkeiden luovutus     69         69
Oma pääoma 31.12.2013 11 860 24 681 97 123 -43 -3 021 -999 -51 094 78 506

1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737
                 
Tilikauden tulos             -11 872 -11 872
Muut laajan tuloksen erät *         88 -769 -253 -934
Osakeperusteiset maksut             79 79
Oma pääoma 31.12.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011
                       

 


* Vertailutietoja muutettu

RAHAVIRTALASKELMA

 

 

1 000 e 1-12/2013 1-12/2012  
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto 17 387 7 443  
Oikaisut yhteensä 9 234 25 279  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 26 620 32 722  
Käyttöpääoman muutos 6 482 4 961  
Rahoituserät -6 216 -9 705  
Maksetut verot -5 556 -3 040  
Liiketoiminnan rahavirta 21 330 24 938  
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -5 598 -3 619  
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 3 441    
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 785 2 115  
Investointien rahavirta -1 372 -1 504  
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -21 042 -38 713  
Pääomalainojen takaisinmaksut -920 -920  
Lyhytaikaisten lainojen muutos 6 300 -10 550  
Rahoituksen rahavirta -15 662 -50 183  
       
Rahavarojen muutos* 4 296 -26 749  
       
Rahavarat tilikauden alussa 14 301 40 887  
Valuuttakurssimuutokset -13 164  
Rahavarojen muutos 4 296 -26 749  
Rahavarat tilikauden lopussa 18 585 14 301  
       
* Sisältää lopetetut  liiketoiminnot


 

 

 

TUNNUSLUVUT 10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012  
           
Liikevaihdon muutos, % * 7,2 33,4 5,5 150,1  
Bruttokate, % ** 9,4 7,0 9,9 8,3  
Liikevoitto, % ** 2,7 1,2 4,0 1,8  
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -1,3 -2,4 -1,7 -2,6  
Voitto ennen veroja, % ** 1,3 -3,6 2,4 -0,7  
Katsauskauden voitto, % ** -0,9 -11,4 -3,7 -2,9  
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,00 -0,02 0,01 -0,02  
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot 0,00 -0,03 -0,08 -0,03  
Tulos/osake, e, yhteensä 0,00 -0,05 -0,07 -0,05  
           
Oma pääoma/osake, e 0,32 0,39 0,32 0,39  
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,07 0,05 0,09 0,10  
Oman pääoman tuotto, % *** -18,6 -11,2 -18,6 -11,2  
Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,6 0,4 -0,6 0,4  
Omavaraisuusaste, % *** 32,9 34,4 32,9 34,4  
Velkaantumisaste (Gearing), % *** 96,2 101,0 96,2 101,0  
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e,
jatkuvat toiminnot
3 134 1 664 5 580 3 298  
Poistot, 1 000 e,
jatkuvat toiminnot
4 094 4 273 16 548 17 518  
Arvonalentumiset, 1 000 e, jatkuvat toiminnot   2 838   5 538  

*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.
*** Vertailutietoja muutettu.


 
         
Korollinen vieras pääoma, pitkäaikainen 70 399 90 027 70 399 90 027  
Korollinen vieras pääoma, lyhytaikainen 24 071 21 491 24 071 21 491  
Korolliset saamiset, ml. rahavarat -18 985  -15 480 -18 985 - 15 480  
Korolliset nettovelat 75 485 96 038 75 485 96 038  

 


 

LOPETETUT TOIMINNOT

 

 

1 000 e 1-12/2013 1-12/2012  
       
Liikevaihto 24 278 49 436  
Kulut -24 736 -55 868  
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja -457 -6 432  
Verot 119 -209  
Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen -339 -6 641  
Arvonalentumiset ja myyntikulut -18 314    
Katsauskauden voitto/tappio
lopetetuista toiminnoista
-18 656 -6 641  
       
Lopetettujen toimintojen rahavirta      
Liiketoiminnan rahavirta -1 697 2 584  
Investointien rahavirta -297 -758  
Rahavarojen muutos -1 994 1 826  
       
Codi Wipes -yksikön myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan
       
Vaihto-omaisuus 4 493    
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 2 968    
Rahavarat 2 782    
Muut velat 358    
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 3 162    
Nettovarat 6 723    
       
Kokonaiskauppahinta 6 723    
       
Rahana saatu vastike 6 223    
Myytyjen liiketoimintojen rahavarat -2 872    
Rahavirtavaikutus 3 441    
       

 

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä (jatkuvat toiminnot)
 

 

1 000 e 1-12/2013 1-12/2012 Muutos %
       
Liikevaihto 373 760 357 873 4,4
       
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 17 836 18 014 -1,0
% liikevaihdosta 4,8 5,0  
Liikevoitto 17 593 12 031 46,2
% liikevaihdosta 4,7 3,4  
       
Varat 163 363 180 256  
Velat 44 342 47 176  
Nettovarat 119 020 133 082  
Investoinnit 2 493 1 899  
Poistot 12 380 13 270  
Arvonalentumiset   5 538  
Henkilöstö keskimäärin 537 594  


 

 

Joustopakkaukset
 

 

1 000 e 1-12/2013 1-12/2012 Muutos %
       
Liikevaihto 59 438 52 698 12,8
       
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -2 232 -2 786 19,9
% liikevaihdosta -3,8 -5,3  
Liikevoitto -2 618 -2 302 -13,7
% liikevaihdosta -4,4 -4,4  
       
Varat 35 859 35 668  
Velat 9 115 8 634  
Nettovarat 26 744 27 034  
Investoinnit 1 167 554  
Poistot 2 653 2 868  
Henkilöstö keskimäärin 487 453  

 


Kohdistamattomat
 

 

1 000 e 1-12/2013 1-12/2012
     
Liikevaihto -76 -213

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä
2 651 -2 286
Liikevoitto 2 412 -2 286
     
Varat * 39 690 63 015
Velat * 106 949 127 121
Investoinnit * 1 920 1 555
Poistot * 1 512 3 468
Arvonalentumiset   7 278
Henkilöstö keskimäärin * 13 173

 

 

* IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät sekä kohdistamattomat että lopetettujen toimintojen erät.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

 

1 000 e 1-12/2013 1-12/2012
     
Suomi 23 740 23 677
Muu Eurooppa 175 926 166 275
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 224 139 210 249
Muu maailma 9 318 10 156
Jatkuvien toimintojen liikevaihto yhteensä 433 123 410 358


 

 

TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

 

1 000 e Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1-
Q4 /2013
Liikevaihto          
Pyyhintä 97 233 93 129 93 522 89 877 373 760
Joustopakkaukset 14 427 14 571 15 117 15 323 59 438
Kohdistamattomat 11 -9 -38 -40 -76
Jatkuvien toimintojen liikevaihto yhteensä 111 670 107 691 108 603 105 159 433 123
           
Liikevoitto          
Pyyhintä 4 458 5 762 3 703 3 913 17 836
% liikevaihdosta 4,6 6,2 4,0 4,4 4,8
Joustopakkaukset 1 -602 -897 -734 -2 232
% liikevaihdosta 0,0 -4,1 -5,9 -4,8 -3,8
Kohdistamattomat 544 -890 2 501 496 2 651
Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 5 003 4 270 5 308 3 675 18 255
% liikevaihdosta 4,5 4,0 4,9 3,5 4,2
           
Kertaluonteiset erät       -868 -868
Jatkuvien toimintojen liikevoitto yhteensä 5 003 4 270 5 308 2 807 17 387
% liikevaihdosta 4,5 4,0 4,9 2,7 4,0
           
Nettorahoituskulut -2 338 -1 785 -1 689 -1 388 -7 199
Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 2 665 2 485 3 618 1 419 10 187

 


KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 2 408 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 172 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 52 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 82 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat

 

1 000 € 1-12/2013 1-12/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 16 439 19 653
Tavaroiden ja palveluiden ostot 62 342 54 191
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 1 396 1 049
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 2 073 2 165

 


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.

 


LAINOJEN MUUTOKSET
 

 

1 000 e 1-12/2013 1-12/2012
Lainat yhteensä 1.1. 111 518  161 730
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 20 571 19 929
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 3 500 642
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.12. 24 071 20 571
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 90 027 139 961
Pitkäaikaisten lainojen muutos -19 628 -49 934
Pitkäaikaiset lainat 31.12. 70 399 90 027
     
Pääomalainat 1.1.  920 1 840
Pääomalainojen muutos -920 -920
Pääomalainat 31.12. 0 920
     
Lainat yhteensä 31.12. 94 471 111 518

 


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
 

 

  1-12/2013 1-12/2012
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 118 019 12 529 139 886 13 333
Investoinnit 3 662 1 004 3 261 747
Vähennykset -18   -1 385  
Lopetetut toiminnot -5 365 -115    
Poistot ja arvonalentumiset -15 000 -1 545 -23 603 -1 542
Muuntoero ja muut muutokset -2 658 152 -140 -8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 98 640 12 025 118 019 12 529

 


ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
 

 

1 000 e 1-12/2013 1-12/2012
Omasta velasta    
Vakuudellisten lainojen määrä 91 345 107 861
     
Annetut pantit    
Kiinteistökiinnitykset 27 042 27 045
Yrityskiinnitykset 165 761 193 988
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 189 699 209 160
     
Muut omat vastuut    
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 22 672 27 177
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 2 373 2 705
     
Takausvastuut   1 199

 

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU JA NIIDEN ARVOT

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat rahoitusvarat
e. Tase-erien kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo

 

 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti
1 000 e a. b. c. d. e. f.  
Myytävissä olevat rahoitusvarat       939 939 939  
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   451     451 451  
Muut pitkäaikaiset saamiset 511       511 511  
Lainasaamiset     131   131 131  
Myyntisaamiset     46 908   46 908 46 908  
Muut lyhytaikaiset saamiset 58   381   439 439  
Rahavarat     18 585   18 585 18 585  
Yhteensä 31.12.2013 569 451 66 005 939 67 834 67 834  

 

 

 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti 
1 000 e a. b. c. d. e. f.  
Myytävissä olevat rahoitusvarat       19 19 19  
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   466     466 466  
Myyntisaamiset     45 328   45 328 45 328  
Muut saamiset 62   590   652 652  
Rahavarat     14 301   14 301 14 301  
Yhteensä 31.12.2012 62 466 60 220 19 60 765 60 765  

 


Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2012.
 

 

RAHOITUSVELAT

 
31.12.2013 31.12.2012
1 000 e Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset        
   Lainat rahoituslaitoksilta 69 828 69 144 88 884 88 901
   Eläkelainat 571 577 1 143 1 185
Yhteensä 70 399 69 721 90 027 90 085
         
Lyhytaikaiset *)        
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset        
   Rahoituslaitoslainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
23 500 23 412 20 000 20 054
   Eläkelainojen seuraavan vuoden
   lyhennykset
571 594 571 611
   Pääomalainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
    920 924
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 94 94 62 62
Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 1 354 1 354 1 822 1 822
Ostovelat 45 016 45 016 46 381 46 381
Yhteensä 70 535 70 470 69 756 69 854
         
Yhteensä 140 934 140 192 159 783 159 939

 


*) Taseessa lyhytaikaisissa.
Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2012.

 

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat      
Myytävissä olevat rahoitusvarat     939
Yhteensä     939
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit   -35  
Koronvaihtosopimukset   -990  
Sähköjohdannaiset   -364  
Yhteensä   -1 389  

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käypien arvojen luokitteluperusteista kuin tilinpäätöksessään 2012.

TIEDOTUSTILAISUUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tuloksen tilikaudelta 2013 analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 30.1.2014 klo 14.00. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi - maaliskuulta 2014 torstaina 29.4.2014.SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1 000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2013 oli 433,1 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa (jatkuvat toiminnot). Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.

Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 2013 FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain