Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Liikevoitto parani merkittävästi

Helsinki, Suomi, 2014-04-29 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   29.4.2014 klo 8.30

SUOMINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014: LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI

 

AVAINLUKUJA 1-3/
2014
1-3/
2013
1-12/
2013
Liikevaihto, milj. e 114,2 111,7 433,1
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, milj. e
7,0 5,0 18,1**
Liikevoitto, milj. e 6,8 5,0 17,2**
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, jatkuvat toiminnot
2,9 1,2 2,5
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, lopetetut toiminnot
  -0,1 -18,7
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, konserni
2,9 1,1 -16,1
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,01
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot   0,00 -0,08
Tulos/osake, e, konserni 0,01 0,00 -0,07
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e * 0,00 -0,01 0,09
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % *
0,3 1,2 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), %, jatkuvat toiminnot
10,4 4,6 9,6
Velkaantumisaste (Gearing), % * 79,3 102,0 96,2

 

* Lopetetut toiminnot mukaan lukien.
** Vertailutieto muuttunut sisäisten laskentaperiaatteiden tarkennuksesta johtuen.

Kaikki tämän osavuosikatsauksen luvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Kaikki vertailuluvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät lopetettujen toimintojen erät.

Avainasiat tammi - maaliskuussa 2014:

- Liikevaihto nousi 2,2 % 114,2 (111,7) miljoonaan euroon.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 42 % 7,0 (5,0) miljoonaan euroon.
- Suominen laajensi liiketoimintaansa Etelä-Amerikkaan ostamalla Ahlstromilta Brasiliassa sijaitsevan kuitukangastehtaan.

- Investointihanke Joustopakkausten Tampereen tehtaan automatisointiin käynnistyi. Investoinnin arvo on noin 0,5 milj. euroa.
- Suominen toistaa 10.2.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2013. Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot).

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi vahvistui vuosineljänneksen lopulla. Yhdysvalloissa talouden positiivinen vire jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kuluttajaluottamusindeksissä olikin lievää vaihtelua neljänneksen aikana.

Suomisen vuosi 2014 käynnistyi myönteisissä merkeissä. Liiketoiminnan laajentaminen Etelä-Amerikkaan Ahlstromin kanssa tammikuussa sovitulla ja helmikuussa vahvistetulla yrityskaupalla oli meille tärkeä virstanpylväs. Pauliniassa, Brasiliassa sijaitsevan tehtaan hankinnan myötä saimme jalansijan lupaavia kasvumahdollisuuksia tarjoaville Etelä-Amerikan markkinoille ja vahvistimme edelleen globaalisti johtavaa asemaamme pyyhintätuotteiden kuitukankaiden valmistajana. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa ja rahoitimme sen oman pääomanehtoisella osakkeiksi vaihdettavalla hybridilainalla. Laina laskettiin liikkeelle helmikuussa ja se ylimerkittiin.

Ensimmäinen vuosineljännes oli Suomiselle positiivinen myös taloudellisten tunnuslukujen valossa. Suomisen liikevaihto kasvoi 2 % 114,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 42 % 7,0 miljoonaan euroon, mikä on Suomisen kaikkien aikojen korkein liikevoitto vuosineljänneksellä. Kannattavuuden parantuminen on osoitus valitsemamme strategian voimasta: olemme onnistuneet lisäämään korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme. Lisäksi liikevoiton hyvää kehitystä tukivat Joustopakkaukset-segmentin positiivinen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä koko konsernissa omaksuttu kustannustietoinen tapa toimia.

Kaksi kolmesta Suomisen keskipitkän aikavälin taloudellisesta tavoitteesta saavutti ensimmäisellä neljänneksellä tavoitetasonsa. Velkaantumisasteemme laski edellä mainitun hybridilainan sekä velkojen lyhentämisen ansiosta 79,3 %:iin (tavoitetaso 40–80 %). Jatkuvien liiketoimintojen osalta sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 10,4 % (tavoite yli 10 %).

Kuitukankaat-segmentin liikevaihto oli likimain vertailukauden tasolla 98,4 miljoonassa eurossa (97,2). Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 35 % 6,0 miljoonaan euroon (4,4), joka vastasi 6,1 % liikevaihdosta.

Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 15,8 miljoonaa euroa (14,4). Joustopakkausten liikevoitto nousi positiiviseksi, 0,4 miljoonaan euroon (0,0). Vuodenvaihteessa toteutettujen tehostamistoimien vaikutukset eivät vielä näy täysimääräisesti segmentin tunnusluvuissa.

Jatkoimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä johdonmukaista työtämme In the Lead -strategiamme toteuttamiseksi. Investointi wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa eteni suunnitelman mukaisesti. Uuden laitteiston noin kaksi viikkoa kestävä asennusseisokki päättyy huhtikuun loppuun mennessä ja laajennettu kapasiteetti on täydessä käytössä toukokuun kuluessa. Laajensimme näiden wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tarjontaa myös Euroopassa. Lisäksi vahvistimme edelleen korkeamman lisäarvon tuotteiden asemaa portfoliossamme tuomalla markkinoille uuden kuitukangastuotteen hotelli- ja ravintola-alan asiakkaille.

Suomisen syyskuussa 2013 tiedottamat uudistukset konsernirakenteessa, organisaatiossa, johtamisjärjestelmässä ja toimintamallissa astuivat voimaan 1.1.2014. Osana muutoksia Suomisen Kuitukankaat-segmenttiin kuuluu 1.1.2014 alkaen kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu 2014


Suomisen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 kasvoi vertailukaudesta 2 % ja oli 114,2 miljoonaa euroa (111,7). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä nousi 42 % ja oli 7,0 miljoonaa euroa (5,0). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 6,8 miljoonaa euroa (5,0). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisia eriä -0,2 miljoonaa euroa (0,0). Kertaluonteisista eristä Kuitukankaat-segmentissä raportoitiin 0,2 miljoonaa euroa ja kohdistamattomissa erissä -0,5 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 5,1 miljoonaa euroa (2,7) ja katsauskauden voitto 2,9 miljoonaa euroa (1,2).

Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat pääasiassa Brasilian yksikön hankinta helmikuussa sekä Joustopakkaukset-segmentin myynnin suotuisa kehitys. Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvu portfoliossa sekä kustannustietoinen tapa toimia paransivat liikevoittoa.

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa -0,4 (-2,1) miljoonaa euroa. Vuoden alusta käyttöpääomaa on sitoutunut 8,9 miljoonaa euroa (sitoutunut 8,4).

HANKITUT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Hankitut toiminnot


Suominen osti Ahlstromilta sen aiempaan Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian yhtiön 10.2.2014. Muilta osin Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta hankittiin vuonna 2011, mutta Brasilian yksikön osalta hankinta Suomiselle viivästyi viranomaislupien myöhästymisen ja sitä seuranneiden uudelleenneuvottelujen vuoksi. Kauppa toteutettiin ostamalla paikallisen yhtiön osakkeet. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy käyttöpääoman erien täsmennyttyä.

Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminnalle avautui uusi, kasvava Etelä-Amerikan markkina-alue. Ostettu yksikkö on ainoa modernia vesineulausteknologiaa hyödyntävä pyyhintätuotteiden kuitukankaita valmistava tehdas Brasiliassa. Tehdas työllistää noin 40 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on ollut noin 20 miljoonaa euroa.

Lopetetut toiminnot

Katsauskaudella ei ollut lopetettuja toimintoja.

Suominen myi heinäkuussa 2013 kosteuspyyhkeiden valmistukseen keskittyneen Codi Wipes -liiketoimintayksikkönsä. Yritysmyynnin vuoksi Codi Wipes -liiketoimintayksikkö on raportoitu tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta alkaen lopetettuna toimintona. Aikaisemmissa taloudellisissa raporteissa Codi Wipes käsiteltiin osana Pyyhintä-segmenttiä.

Lopetettujen toimintojen tulokseen kirjattiin koko tilikaudella 2013 yhteensä 18,3 miljoonan euron kertaluonteiset tappiot. Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen oli vuonna 2013 -18,7 miljoonaa euroa (-6,6).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 79,1 miljoonaa euroa (100,6). Suomisen rahoitussopimusten mukaan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa nettovelat eivät saaneet ylittää 3,4 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tuli olla alle 125 %. Katsauskauden lopussa 31.3.2014 nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli 2,2 ja velkaantumisaste 79,3 %.

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 1,8 miljoonaa euroa (2,3) eli 1,5% (2,0 %) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui 8,9 miljoonaa euroa (sitoutui 8,4). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 9,3 miljoonaa euroa (13,6). Omavaraisuusaste oli 37,6 % (34,7 %). Liiketoiminnan rahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa (-2,1) ja osaketta kohti 0,00 euroa (-0,01).

INVESTOINNIT

Yhtiön bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 2,0 miljoonaa euroa (0,7). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,4 miljoonaa euroa (4,1). Investoinneista Kuitukankaat-segmentin osuus oli 0,7 miljoonaa euroa (0,1), Joustopakkausten 0,1 miljoonaa euroa (0,4) ja emoyhtiön 1,2 miljoonaa euroa (0,1). Kuitukankaat investoi korkeamman lisäarvon kuitukangasmateriaalin tuotantokapasiteettin Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa 0,6 miljoonaa euroa. Joustopakkaukset käynnisti katsauskaudella kassitehtaan automatisointi-investoinnin Tampereella. Emoyhtiön investoinnit liittyivät aineettoman omaisuuden hankintaan. Muut investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. Vertailukaudella raportoitiin lopetettujen toimintojen eli Codi Wipes -liiketoimintayksikön ylläpitoinvestointeja 0,1 miljoonaa euroa.

SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kuitukankaat-segmentti

Suomisen Kuitukankaat-segmentissä raportoidaan kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhkimistuotteisiin sekä travel- ja catering-liiketoiminnan tarpeisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Tilikauden 2013 loppuun asti segmentin nimi oli Pyyhintä-segmentti. Tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa ja sitä aiemmissa taloudellisissa raporteissa Pyyhintä-segmentissä käsiteltiin myös heinäkuussa 2013 myyty kosteuspyyhkeitä valmistava Codi Wipes -liiketoimintayksikkö. Segmentin vertailukausia koskevat tunnusluvut on oikaistu kuvaamaan jatkuvia liiketoimintoja.

Tammi-maaliskuu 2014

Kuitukankaat -segmentin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa lähellä vertailukauden tasoa 98,4 miljoonassa eurossa (97,2). Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 90,9 miljoonaa euroa ja Care-liiketoiminta-alueen 7,5 miljoonaa euroa. Kuitukankaat-segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 86 %.

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (39 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (22 %), kotitalouspyyhkeisiin (20 %), teollisuuspyyhkeisiin (11 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat lukeutuvat Convenience-liiketoimintaan. Hygienia- sekä terveydenhuollon tuotteet kuuluvat Care-liiketoimintaan. Korkeamman lisäarvon kuitukankaat kasvattivat osuuttaan portfoliossa. Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus Kuitukankaat-segmentin myynnistä pieneni edelleen, kun taas erityisesti kotitalouksien pyyhintätuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus kasvoi vertailukaudesta.

Segmentin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 6,0 (4,4) ja niiden jälkeen 6,2 miljoonaa euroa (4,4). Kertaluonteisina tuottoina raportoitiin 0,2 miljoonaa euroa Nakkilan tehtaan kuitutuotannon lopettamiseen vuonna 2012 liittyviä korvauksia. Maalis-tammikuun 2013 keskimääräisen USD-kurssin mukaan laskettuna segmentin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä olisi ollut 6,2 (4,4) ja niiden jälkeen 6,4 miljoonaa euroa (4,4).

Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun. Tuoteportfolion strategian mukainen kehitys sekä hyvä kustannusten hallinta paransivat liikevoittoa vertailukaudesta.

Investointi wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa eteni suunnitelman mukaisesti. Uuden laitteiston noin kaksi viikkoa kestävä asennusseisokki päättyy huhtikuun loppuun mennessä ja laajennettu kapasiteetti on täydessä käytössä toukokuun kuluessa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Suominen lisäsi wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tarjontaa myös Euroopassa laajentamalla valmistusyhteistyötä Ahlstromin Ställdalenin tehtaan kanssa. Lisäksi yhtiö toi markkinoille uuden kuitukangastuotteen hotelli- ja ravintola-alan asiakkaille ja vahvisti näin edelleen korkeamman lisäarvon tuotteiden asemaa portfoliossaan.

Joustopakkaukset-segmentti

Suomisen Joustopakkaukset-raportointisegmentti valmistaa muovikalvosta painettuja kuluttajapakkauksia teollisuudelle ja kaupalle sekä turva- ja systeemipakkauksia esimerkiksi turva-alan yrityksille ja paperitukkureille.

Tammi-maaliskuu 2014

Joustopakkausten tammi-maaliskuun 2014 liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa (14,4), ja se kasvoi 10 % vertailukaudesta. Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 14 %. Hygienia- ja elintarvikepakkausten osuus liikevaihdosta nousi 74 %:iin. Kaupan pakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten osuus laski vertailukaudesta. Segmentin liikevoitto nousi positiiviseksi 0,4 miljoonaan euroon (0,0).  Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto parani vertailukaudesta kaikissa tuoteryhmissä. Myynti kehittyi erityisen hyvin Venäjällä. Hyvä kustannusten hallinta paransi liikevoittoa. Vuodenvaihteessa toteutettujen tehostamistoimien vaikutukset eivät vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä näkyneet segmentin tunnusluvuissa.


Tampereen tehtaan automatisointi-investointi, joka on arvoltaan noin 0,5 milj. euroa, aloitettiin katsauskaudella. Hanke eteni suunnitelmien mukaan. 

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 247 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2014 – 31.3.2014 oli 5 262 376 osaketta eli 2,1 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,47 ja 0,54 euron välillä. Katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,50 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.3.2014 oli 123 004 878 euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2014 ja 31.3.2014 yhteensä 1 924 367 omaa osaketta.

Osakepalkkio-ohjelma

Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 31.3.2014 seitsemän henkilöä. Järjestelmästä poistui yksi henkilö katsauskauden aikana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastasivat katsauskauden päättyessä yhteensä enintään noin 2 550 000 Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.  Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Ylimääräinen yhtiökokous ja hybridilaina

Suominen laski 10.2.2014 liikkeelle 17 500 000 euron vaihdettavan oman pääomanehtoisen hybridilainan Brasilian kuitukangasliiketoiminnan hankinnan rahoittamiseksi. Laina ylimerkittiin. Laina muodostuu 175:stä nimellisarvoltaan 100 000 euron velkakirjasta. Lainalla ei ole vakuutta. Lainan pääomalle kertyy 10.2.2018 asti vuotuista korkoa 5,95 %, jonka jälkeen 10.2.2019 asti 6,95 %. Tämän jälkeen vuotuinen korko on 7,95 %. 10.2.2018 asti kertynyt korko pääomitetaan lainaan vuosittain 10.2. ja tämän jälkeen, alkaen 10.5.2018, korko on hallituksen päätöksin maksettavissa neljännesvuosittain jälkikäteen 10.2., 10.5., 10.8. ja 10.11. Pääomitetulle korolle ei makseta korkoa 10.2.2018 saakka. Korko on 10.2.2018 alkaen lainan pääomaa, jolle maksetaan vuotuista korkoa lainan ehtojen mukaisesti.

Suomisella on oikeus lunastaa laina joko osittain tai kokonaan 10.2.2018 alkaen kunakin korkopäivänä lainan nimellisarvoon lisättynä kertyneillä koroilla.

Lainaosuus oikeuttaa lainanhaltijan vaihtamaan lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset korot Suomisen osakkeiksi 11.2.2014 - 10.2.2018 välisenä aikana 0,50 euron vaihtokurssilla. Vaihdettavien osakkeiden määrän tulee olla vähintään 200 000 osaketta. Mikäli lainan koko määrä sekä kertyneet korot vaihdettaisiin osakkeiksi laskien liikkeelle uusia osakkeita koko konvertoitava määrä, Suomisen osakkeiden lukumäärä nousisi 43 330 000 osakkeella.

Vaihdettavien osakkeiden arvo merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hybridilainan liikkeellelaskun ehtona oli 31.1.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätös, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Erityinen oikeus voidaan antaa yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Erityisten oikeuksien nojalla merkittävien yhtiön uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 43 330 000 kappaletta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Suominen Oyj:n hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumonnut aiempia valtuutuksia koskien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista.

Varsinainen yhtiökokous

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2014. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen ja Hannu Kasurinen sekä uutena jäsenenä Jaana Tuominen. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti Suominen Oyj:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuudet

Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Hallituksella on myös varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 25 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Nämä valtuutukset kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2013 päättämät osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, mutta valtuutukset eivät kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2014 päättämää osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suominen Oyj:n 26.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 37 500 euroa sekä hallituksen jäsenen 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 6.6.2014.

Hallituksen valiokunnat


Suomisen 26.3.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan, että aiempi palkitsemisvaliokunta muutetaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnaksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Eloranta ja jäseneksi Risto Anttonen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kasurinen ja jäseniksi Suvi Hintsanen ja Jaana Tuominen.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.pykälän mukaiset ilmoitukset

Suominen vastaanotti katsauskaudella seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaiset ilmoitukset:

Oy Etra Invest Ab, y-tunnus 0672234-6 ilmoitti 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 5 %:n liputusrajan ylittymiseen. Ilmoitus koski Erkki Etolaa, Oy Etra Invest Ab:tä ja Tiiviste-Group Oy:tä (y-tunnus 0115121-4) yhdessä. Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy ovat Erkki Etolan määräysvaltayhteisöjä.

Omistus- ja ääniosuudet liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen olisivat seuraavat:

Oy Etra Invest Ab: 15 823 320 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 5,43 %

Erkki Etola: 4 016 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 0,00 %

Tiiviste-Group Oy: 3 000 000 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 1,03 %

Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola ja Tiiviste-Group Oy yhteensä: 18 827 336 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 6,46 %.

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1) ilmoitti 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus voivat laskea siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %.

Ahlström Capital Oy (y-tunnus 1670034-3) ja AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus 51490943) ilmoittivat 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan omistusosuus ja ääniosuus voivat nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %.

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1) ilmoitti 10.1.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus voivat laskea tai nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %.

Ahlström Capital Oy (y-tunnus 1670034-3) ja AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus 51490943) ilmoittivat 10.1.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan omistusosuus ja ääniosuus voivat nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen tiedotti 22.4.2014 nimittäneensä Lynda A. Kellyn yhtiön Care-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 12.5.2014 alkaen. Lynda A. Kellyllä on pitkä ja monipuolinen kokemus kuitukangasliiketoiminnasta, erityisesti hygienia- ja terveydenhuollon tuotteista sekä pyyhintätuotteista. Lynda A. Kelly on Yhdysvaltojen kansalainen ja hän raportoi tehtävässään Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalle.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 

Brasilian tehtaan hankinnan myötä kehittyville markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys USA:ssa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Suominen ostaa merkittäviä määriä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Vuoden 2014 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 2,4 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen (gearing) tulee olla alle 95 %. Tässä osavuosikatsauksessa tunnusluvut ovat 2,2 ja 79,3 %.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2013 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013.


 


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi vahvistui vuosineljänneksen lopulla. Euroopan yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat kuitenkin edelleen epävakaat. Yhdysvalloissa talouden positiivinen vire jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kuluttajaluottamusindeksissä olikin lievää vaihtelua neljänneksen aikana.
 
Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kasvun jatkuvan vuonna 2014 keskimäärin vuoden 2013 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Suominen toistaa 10.2.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2013. Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot).

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2014

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2013 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2014, on esitetty vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 

TASE    1 000 e 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
       
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 26 715 15 496
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 826 12 101 12 025
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 106 426 115 898 98 640
Myytävissä olevat sijoitukset 938 19 939
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 467 449 451
Muut pitkäaikaiset saamiset 511   511
Laskennalliset verosaamiset 7 313 6 273 5 778
Pitkäaikaiset varat yhteensä 143 976 161 455 133 838
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 36 174 40 333 31 908
Myyntisaamiset 61 894 56 370 46 908
Lainasaamiset 59   131
Muut lyhytaikaiset saamiset 7 396 10 482 6 359
Verosaamiset 326  1 348 1 182
Rahavarat 15 227 13 801 18 585
Lyhytaikaiset varat yhteensä 121 076 122 334 105 073
       
Varat yhteensä 265 052 283 789 238 911
       
Oma pääoma ja velat      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 123 97 054 97 123
Arvonmuutos- ja muut rahastot -1 089 -1 024 -1 042
Muuntoerot  -2 168 852 -3 022
Muu oma pääoma -48 299 -34 826 -51 094
Yhteensä 82 108 98 597 78 506
Hybridilaina 17 640    
Oma pääoma yhteensä 99 748 98 597 78 506
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 7 179 5 706 7 183
Varaukset 126 280 132
Muut pitkäaikaiset velat 1 857 1 304 1 125
Korolliset velat 70 388 90 808 70 399
Pitkäaikaiset velat yhteensä 79 550 98 098 78 839
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 24 060 23 571 24 071
Verovelat 522 1 416 144
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 61 172 62 107 57 351
Lyhytaikaiset velat yhteensä 85 754 87 094 81 567
       
Velat yhteensä 165 304 185 192 160 405
Oma pääoma ja velat yhteensä 265 052 283 789 238 911

TULOSLASKELMA

 

1 000 e 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
       
Liikevaihto 114 170 111 670 433 123
Hankinnan ja valmistuksen kulut -101 531 -100 256 -390 857
Bruttokate 12 639 11 412 42 266
Liiketoiminnan muut tuotot 895 859 2 721
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 818 -1 926 -7 644
Tutkimus ja kehitys -682 -1 006 -3 487
Hallinnon kulut -3 768 -4 243 -14 934
Liiketoiminnan muut kulut -227 -136 -849
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 7 039 4 960 18 073
Kertaluonteiset erät -233   -868
Liikevoitto/tappio 6 806 4 960 17 205
Rahoitustuotot ja -kulut -1 753 -2 281 -7 018
Voitto ennen veroja 5 053 2 679 10 187
Tuloverot -2 161 -1 473 -7 650
Katsauskauden voitto/tappio, jatkuvat toiminnot 2 892 1 205 2 537
       
Lopetetut toiminnot      
Tilikauden voitto/tappio   -103 -342
Arvonalentumiset ja myyntikulut     -18 314
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0 -103 -18 656
       
Katsauskauden voitto/tappio 2 892 1 102 -16 119
       
Osakekohtainen tulos, e      
Jatkuvista toiminnoista 0,01 0,00 0,01
Lopetetuista toiminnoista   0,00 -0,08
Konserni 0,01 0,00 -0,07
Laimennettu, konserni 0,01 0,00 -0,07

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

1 000 e 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
       
Katsauskauden voitto/tappio 2 892 1 102 -16 119
       
Muut laajan tuloksen erät:      
       
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi      
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 848 1 474 -2 664
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -58 303 353
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät erät     355
Muut siirrot 14 -168 325
Yhteensä 804 1 609 -1 631
       
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot
    18
Yhteensä 0 0 18
       
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 18 -147 120
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 822 1 462 -1 493
       
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 3 714 2 564 -17 612
       
Laajan tuloksen jakautuminen      
Jatkuvat toiminnot 3 714 2 654 1 044
Lopetetut toiminnot   -90 -18 656
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 3 714 2 564 -17 612

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a
. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. SVOP rahasto
d. Omat osakkeet
e. Muuntoerot
f. Arvonmuutosrahastot
g. Muu oma pääoma
h. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
i. Hybridilaina
j. Oma pääoma yhteensä

 

1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
                     
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -43 -3 022 -999 -51 094 78 506   78 506
                     
Tilikauden tulos             2 892 2 892   2 892
Muut laajan tuloksen erät         854 -46 -4 804   804
Osake-
perusteiset
maksut
            18 18   18
Omien
osakkeiden luovutus
                   
Hybridilaina             -112 -112 17 640 17 528
Oma pääoma 31.3.2014 11 860 24 681 97 123 -43 -2 168 -1 045 -48 299 82 108 17 640 99 748
                     
1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
                     
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011   96 011
                     
Tilikauden tulos             1 102 1 102   1 102
Muut laajan
tuloksen erät
        1 401 229 -168 1 462   1 462
Osake-
perusteiset
maksut
            22 22   22
Oma pääoma 31.3.2013 11 860 24 681 97 054 -43 852 -980 -34 827 98 597   98 597

 

1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
                     
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011   96 011
                     
Tilikauden tulos             -16 119 -16 119   -16 119
Muut laajan tuloksen erät         -2 472 210 770 -1 493   -1 493
Osakeperusteiset maksut             38 38   38
Omien osakkeiden luovutus     69         69   69
Oma pääoma 31.12.2013 11 860 24 681 97 123 -43 -3 021 -999 -51 094 78 506   78 506


RAHAVIRTALASKELMA
 

1 000 e 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto 6 806 4 899 17 387
Oikaisut yhteensä 4 340 4 667 9 234
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 11 146 9 567 26 620
Käyttöpääoman muutos -8 856 -8 362 6 482
Rahoituserät -1 534 -2 330 -6 216
Maksetut verot -1 176 -966 -5 556
Liiketoiminnan rahavirta -421 -2 091 21 330
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  -1 122 -841 -5 598
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin -19 334    
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista     3 441
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 31 48 785
Investointien rahavirta  -20 424 -793 -1 372
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -14 -3 325 -21 042
Pääomalainojen takaisinmaksut   -920 -920
Hybridilaina 17 500    
Lyhytaikaisten lainojen muutos -6 6 300 6 300
Rahoituksen rahavirta 17 481 2 055 -15 662
       
Rahavarojen muutos* -3 364 -829 4 296
       
Rahavarat tilikauden alussa 18 585 14 301 14 301
Valuuttakurssimuutokset 6 329 -13
Rahavarojen muutos -3 364 -829 4 296
Rahavarat tilikauden lopussa 15 227 13 801 18 585


* Sisältää vertailukausina lopetetut liiketoiminnot

TUNNUSLUVUT 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
       
Liikevaihdon muutos, % * 2,2 12,2 5,5
Bruttokate, % ** 11,1 10,2 9,8
Liikevoitto, % ** 6,0 4,4 4,0
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -1,5 -2,0 -1,6
Voitto ennen veroja, % ** 4,4 2,4 2,4
Katsauskauden voitto, % ** 2,5 1,0 -3,7
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,01
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot   0,00 -0,08
Tulos/osake, e, konserni 0,01 0,00 -0,07
Laimennettu tulos/osake, e, yhteensä 0,01 0,00 -0,07
       
Oma pääoma/osake, e 0,41 0,40 0,32
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,00 -0,01 0,09
Oman pääoman tuotto, % -16,4 -10,1 -18,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,3 1,2 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %, jatkuvat toiminnot 10,4 4,6 9,6
Omavaraisuusaste, % 37,6 34,7 32,9
Velkaantumisaste (Gearing), % 79,3 102,0 96,2
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e 1 972 670 5 580
Poistot, 1 000 e 4 353 4 145 16 548

*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.


 
     
Korollinen vieras pääoma, pitkäaikainen 70 388 90 808 70 399
Korollinen vieras pääoma, lyhytaikainen 24 059 23 571 24 071
Korolliset saamiset, ml. rahavarat -15 370 -14 071 -18 985
Korolliset nettovelat 79 077 100 308 75 485


 

HANKITUT TOIMINNOT

Suominen hankki Ahlstromin Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian yhtiön 10.2.2014. Muu Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta hankittiin vuonna 2011, mutta Brasilian hankinta viivästyi viranomaislupien vuoksi. Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminta kattaa paremmin myös Etelä-Amerikan markkina-alueen.

Brasilian yhtiön tulos ja tase on yhdistelty Suomisen tulokseen ja taseeseen 1.2.2014 alkaen.

Kauppa toteutettiin ostamalla paikallisen yhtiön osakkeet. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa. Luovutettu vastike on alustava arvio kauppahinnasta. Lopullinen kauppahinta määräytyy käyttöpääoman erien täsmennyttyä.

 

Luovutettu vastike Käypä arvo
Käteisvarat 19 643
   

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat alustavien laskelmien mukaan seuraavat:

   
1 000 e Hankittujen nettovarojen
käypä arvo
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 463
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 20
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 349
Vaihto-omaisuus 3 195
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 767
Rahavarat 297
Varat yhteensä 21 092
   
Rahoitusvelat 416
Muut velat 1 033
Velat yhteensä 1 449
   
Nettovarat 19 643


Liiketoiminnan hankintaan liittyvät menot 0,1 miljoonaa euroa sisältyvät kertaluonteisiin eriin.

Konsernin liikevaihto olisi ollut 115,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa, mikäli kauppa olisi toteutunut vuoden 2014 alussa ja hankinnan kulut vuoden 2013 lopussa.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Kuitukankaat
 

1 000 e 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 1-12/2013
         
Liikevaihto 98 356 97 233 1,2 373 760
         
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 5 951 4 402 35,2 17 654
% liikevaihdosta 6,1 4,5   4,7
Liikevoitto 6 171 4 402 40,2 17 411
% liikevaihdosta 6,3 4,5   4,7
         
Varat 190 645 184 162   163 363
Velat 51 375 47 757   44 342
Nettovarat 139 269 136 405   119 020
Investoinnit 662 107   2 493
Poistot 3 287 3 106   12 380
Henkilöstö keskimäärin 566 526   537


Joustopakkaukset
 

1 000 e 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 1-12/2013
         
Liikevaihto 15 817 14 427 9,6 59 438
         
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 430 1 49 716,6 -2 233
% liikevaihdosta 2,7 0,0   -3,8
Liikevoitto 430 1 49 716,6 -2 620
% liikevaihdosta 2,7 0,0   -4,4
         
Varat 34 200 37 058   35 859
Velat 9 321 10 037   9 115
Nettovarat 24 879 27 021   26 744
Investoinnit 103 437   1 167
Poistot 650 672   2 653
Henkilöstö keskimäärin 469 459   487


Kohdistamattomat
 

1 000 e 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
       
Liikevaihto -4 11 -76

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä
658 558 2 651
Liikevoitto 205 558 2 412
       
Varat * 40 208 62 569 39 690
Velat * 104 608 127 398 106 949
Investoinnit * 1 208 221 2 111
Poistot * 416 899 2 608
Henkilöstö keskimäärin * 13 18 13

 

* IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät sekä kohdistamattomat että lopetettujen toimintojen erät.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

1 000 e 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
       
Suomi 6 089 5 652 23 740
Muu Eurooppa 42 515 46 194 175 926
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 62 991 57 445 224 139
Muu maailma 2 575 2 379 9 318
Liikevaihto yhteensä 114 170 111 670 433 123TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

1 000 e 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2013-
1-3 /2014
Liikevaihto          
Kuitukankaat 93 129 93 522 89 877 98 356 374 884
Joustopakkaukset 14 571 15 117 15 323 15 817 60 828
Kohdistamattomat -9 -38 -40 -4 -91
Liikevaihto yhteensä 107 691 108 602 105 159 114 170 435 621
           
Liikevoitto          
Kuitukankaat 5 721 3 657 3 875 5 951 19 203
% liikevaihdosta 6,1 3,9 4,3 6,1 5,1
Joustopakkaukset -603 -897 -734 430 -1 804
% liikevaihdosta -4,1 -5,9 -4,8 2,7 -3,0
Kohdistamattomat -904 2 501 496 658 2 752
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 4 214 5 260 3 637 7 039 20 151
% liikevaihdosta 3,9 4,8 3,5 6,2 4,6
           
Kertaluonteiset erät     -868 -223 -1 101
Liikevoitto yhteensä 4 214 5 260 2 769 6 806 19 050
% liikevaihdosta 3,9 4,8 2,6 6,0 4,4
           
Nettorahoituskulut -1 743 -1 642 -1 350 -1 753 -6 488
Voitto ennen veroja 2 471 3 619 1 419 5 053 12 562


KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.
 

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 445 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 52 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 31 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 40 tuhatta euroa.

Muut lähipiiritapahtumat

1 000 € 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 1 576 4 409 16 439
Tavaroiden ja palveluiden ostot 17 681 12 712 62 342
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 651 1 367 1 396
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 1 965 1 477 2 073


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.


LAINOJEN MUUTOKSET

1 000 e 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
Lainat yhteensä 1.1. 94 471 111 518 111 518 
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 24 071 20 571 20 571
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos -11 3 000 3 500
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.3. 24 060 23 571 24 071
       
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 70 399 90 027 90 027
Pitkäaikaisten lainojen muutos -11 781 -19 628
Pitkäaikaiset lainat 31.3. 70 388 90 808 70 399
       
Pääomalainat 1.1.  0 920 920
Pääomalainojen muutos   -920 -920
Pääomalainat 31.3. 0 0 0
       
Lainat yhteensä 31.3. 94 448 114 379 94 471


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
 

  1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013    
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 98 640 12 025 118 019 12 529 118 019 12 529
Investoinnit 762 1 211 630 134 3 662 1 004
Vähennykset -6   -18   -18  
Lopetetut toiminnot         -5 365 -115
Hankitut liiketoiminnot 10 463 20        
Poistot ja arvonalentumiset -3 928 -425 -4 278 -704 -15 000 -1 545
Muuntoero ja muut muutokset 494 -5 1 544 142 -2 658 152
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 106 426 12 826 115 898 12 101 98 640 12 025
                     

 


 

 

ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET 1 000 e 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 91 354 110 839 91 345
       
Annetut pantit      
Kiinteistökiinnitykset 27 045 27 044 27 042
Yrityskiinnitykset 161 742 198 339 165 761
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 184 901 212 733 189 699
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 22 368 26 527 22 672
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 2 241 3 086 2 373
       
Takausvastuut   1 199  


RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU JA NIIDEN ARVOT
a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat rahoitusvarat
e. Tase-erien kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo

 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti
1 000 e a. b. c. d. e. f.  
Myytävissä olevat rahoitusvarat       938 938 938  
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   467     467 467  
Muut pitkäaikaiset saamiset 511       511 511  
Lainasaamiset     59   59 59  
Myyntisaamiset     61 894   61 894 61 894  
Muut lyhytaikaiset saamiset 37   56   93 93  
Rahavarat     15 227   15 227 15 227  
Yhteensä 31.3.2014 549 467 77 237 938 79 190 79 190  

 

1 000 e a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat rahoitusvarat       939 939 939
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   451     451 451
Muut pitkäaikaiset saamiset 511       511 511
Lainasaamiset     131   131 131
Myyntisaamiset     46 908   46 908 46 908
Muut lyhytaik. saamiset 58   371   429 429
Rahavarat     18 585   18 585 18 585
Yhteensä 31.12.2013 569 451 65 996 939 67 954 67 954


Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

 

RAHOITUSVELAT 31.3.2014 31.12.2013
1 000 e Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset        
   Lainat rahoituslaitoksilta 69 817 69 174 69 828 69 144
   Eläkelainat 571 576 571 577
   muut pitkäaikaiset velat 710 710    
Yhteensä 71 098 70 460 70 399 69 721
         
Lyhytaikaiset *)        
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset        
   Rahoituslaitoslainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
23 488 23 419 23 500 23 412
   Eläkelainojen seuraavan vuoden
   lyhennykset
571 584 571 594
Rahoitusleasingvelat 73 73    
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 14 14 94 94
Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 1 394 1 394 1 354 1 354
Muut lyhytaikaiset velat 354 354    
Ostovelat 49 713 49 713 45 016 45 016
Yhteensä 75 608 75 551 70 535 70 470
         
Yhteensä 146 706 146 011 140 934 140 192


*) Taseessa lyhytaikaisissa.

Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat      
Myytävissä olevat rahoitusvarat     938
Yhteensä      
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit   24  
Koronvaihtosopimukset   -893  
Sähköjohdannaiset   -501  
Yhteensä   -1 370  

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

TIEDOTUSTILAISUUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-maaliskuun 2014 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 29.4.2014 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi - kesäkuulta 2014 perjantaina 18.7.2014.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiöllä on yli 1 000 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2013 oli 433,1 milj. euroa ja raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa (jatkuvat toiminnot). Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2014_FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus