Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014: liikevaihto, liikevoitto ja tase paranivat; liikevoittoennustetta korotettu

Helsinki, Suomi, 2014-10-24 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   24.10.2014 klo 8.30

SUOMINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014: LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TASE PARANIVAT; LIIKEVOITTOENNUSTETTA KOROTETTU


 

AVAINLUKUJA 7-9/
2014
7-9/
2013
1-9/
2014
1-9/
2013
1-12/
2013
Liikevaihto, milj. e 103,3 93,5 297,0 283,8 373,7
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, milj. e
8,7 5,8 20,6 15,2 19,4
Liikevoitto, milj. e 8,4 5,8 19,8 15,2 18,9
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, jatkuvat toiminnot
0,6 2,6 5,4 5,1 5,7
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, lopetetut toiminnot
-1,5 -2,4 -5,2 -20,3 -21,8
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, konserni
-0,9 0,3 0,2 -15,2 -16,1
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot -0,01 -0,01 -0,02 -0,08 -0,09
Tulos/osake, e, konserni 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,07
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e * 0,07 0,02 0,11 0,02 0,09
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % *
10,2 -5,9 10,2 -5,9 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), %, jatkuvat toiminnot
13,5 9,5 13,5 9,5 12,4
Velkaantumisaste (Gearing), % * 43,3 112,5 43,3 112,5 96,2

 

* Lopetetut toiminnot mukaan lukien.

Kaikki tämän osavuosikatsauksen luvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Kaikki vertailuluvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät lopetettujen toimintojen erät.

Avainasiat heinä - syyskuussa 2014:

- Liikevaihto nousi 10,5 % 103,3 (93,5) miljoonaan euroon.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 49,4 % 8,7 (5,8) miljoonaan euroon.
- Suominen myi Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueensa pääomasijoitusyhtiölle ja liiketoiminta-alueen johdolle 14.7.2014.
- Suominen laajensi ja monipuolisti rahoituspohjaansa laskemalla liikkeelle 75 milj. euron joukkovelkakirjalainan sekä uudistamalla pankkilainansa.
- Suominen päivittää näkymiään liikevoiton osalta. Yhtiö odottaa jatkuvien toimintojen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä nousevan vuonna 2014 suuruusluokaltaan 25 miljoonaan euroon. Aiemmin Suominen arvioi, että sen jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2013 (19,4 miljoonaa euroa; Kuitukankaat-segmentti ja kohdistamattomat erät).
- Liikevaihdon osalta Suominen toistaa 18.7.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2014 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan parempi kuin vuonna 2013 (373,7 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Suomisen päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä. Sekä Yhdysvalloissa että euroalueella kuluttajaluottamusindeksit kääntyivät laskuun.

Kuluttajaluottamuksen heikkeneminen ei kuitenkaan heijastunut Suomisen taloudelliseen kehitykseen kolmannella vuosineljänneksellä. Suomisen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta yli 10 % ja oli 103,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat Brasilian tehtaan hankinta helmikuussa 2014, Pohjois-Amerikan markkinan hyvänä jatkunut tilanne sekä Suomisen tuotteiden kysyntää vahvistanut, luonteeltaan tilapäinen muutos kilpailutilanteessa Euroopan markkinoilla.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi uudelle tasolle, 8,7 miljoonaan euroon, mikä vastaa 8,4 % liikevaihdosta. Olen iloinen erityisesti suhteellisen kannattavuutemme paranemisesta. Se heijastaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvua myynnistämme ja osoittaa, että kuljemme strategisesti oikeaan suuntaan. Liiketoiminnan rahavirta miltei nelinkertaistui vertailukaudesta ja oli 16,9 miljoonaa euroa. Rahoituskulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä korkeat uudelleenrahoituksesta koituneiden kulujen vuoksi.

Strategian onnistuneesta toteuttamisesta kertoo myös keskipitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttaminen: kahta kolmesta tavoitteesta tarkastellaan vuosineljänneksittäin ja vuoden ensimmäisen ja toisen neljänneksen tapaan nämä olivat myös kolmannella vuosineljänneksellä tavoitetasolla. Velkaantumisasteemme laski edelleen ja oli syyskuun lopussa 43,3 % (tavoitetaso 40–80 %). Jatkuvien liiketoimintojen osalta sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 13,5 % (tavoitetaso yli 10 %).

Myimme katsauskaudella Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen pääomasijoittajalle ja liiketoiminnan johdolle. Kauppa selkeytti edelleen Suomisen konsernirakennetta ja viimeisteli Suomisen muuntautumisen kolmella mantereella toimivaksi kuitukangasyhtiöksi.

Yksinomaan kuitukankaisiin keskittyvä, taloudellisesti vakaassa asemassa oleva Suominen on valmiina uuteen strategiakauteen 2015 – 2017. Lähivuosien strategiassa korostuu fokusoituneen yhtiön aktiivinen kehittäminen kuitukangastoimialan edelläkävijäksi. Taloudellisista tavoitteistamme painotamme jatkossa entistä voimakkaammin toimialan keskiarvoa nopeampaa liikevaihdon orgaanista kasvua. Mikäli onnistumme tässä tavoitteessa, Suomisen liikevaihto on vuonna 2017 noin 500 miljoonaa euroa. Syyskuussa uudistettu rahoituspohjamme joukkovelkakirjalainoineen mahdollistaa osaltaan kasvustrategian toteuttamisen.

Kasvutavoitteen rinnalla pidämme kuitenkin edelleen kiinni myös suhteellisesta kannattavuudesta sekä vakaasta taloudellisesta asemasta. Tavoitteemme on jatkossa saavuttaa yli 12 % tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) sekä säilyttää yhtiön velkaantumisaste terveellä tasolla, 40 – 80 %:ssa. Olemme julkaisseet tänään 24.10.2014 myös erillisen pörssitiedotteen strategiamme seuraavasta vaiheesta.

Strategian päivittämisen yhteydessä Suomisen hallitus on hyväksynyt yhtiölle osinkopolitiikan. Suomisen politiikkana on jakaa noin 30 % tilikauden voitosta vuotuisena osinkona. Kun yhtiön hallitus arvioi ehdotustaan osingonmaksusta, se ottaa huomioon myös Suomisen tulevaisuuden investointitarpeet sekä yhtiön taloudellisen aseman vakauden.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS (JATKUVAT TOIMINNOT)

Heinä-syyskuu 2014


Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Tilikauden 2013 loppuun asti Convenience ja Care raportoitiin Pyyhintä-segmentissä ja tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksessa Kuitukankaat-segmentissä. Kesäkuun osavuosikatsauksesta alkaen Suominen ei raportoi segmenttejä.

Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 2014 vertailukaudesta 10,5 % ja oli 103,3 miljoonaa euroa (93,5). Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 94,4 miljoonaa euroa ja Care-liiketoiminta-alueen 8,9 miljoonaa euroa.

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä nousi 49 % ja oli 8,7 miljoonaa euroa (5,8). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 8,4 miljoonaa euroa (5,8). Katsauskaudella raportoitiin uudelleenjärjestelykuluja ja Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja kertaluonteisina erinä -0,3 miljoonaa euroa (0,0). Tulos ennen veroja oli 4,0 miljoonaa euroa (4,5). Rahoituksen uudelleenjärjestelyssä syyskuussa korkojohdannaisten ja niiden suojauslaskennan purkamisesta kirjattiin 0,9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Samoin kirjattiin rahoituskuluihin aiemman syndikaattilainan jäljellä olevat kulut 2,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,6 miljoonaa euroa (2,6), lopetetuista toiminnoista -1,5 miljoonaa euroa (-2,4) ja koko konsernin tulos -0,9 miljoonaa euroa (0,3).

Heinä-syyskuun 2013 keskimääräisen USD-kurssin mukaan laskettuna liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä olisi ollut 8,8 (5,8) ja niiden jälkeen 8,4 miljoonaa euroa (5,8).

Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa Suomisen tuotteiden kysyntä vahvistui, mikä johtui osittain tilapäisistä muutoksista kilpailutilanteessa.  Tuotteiden hyvän kysynnän lisäksi liikevaihdon kasvuun vaikuttivat korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvu sekä Brasilian yksikön hankinta helmikuussa.

Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvu myynnistä heijastui bruttokatteeseen ja edelleen parantuneeseen liikevoittoon.

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 16,9 (4,3) miljoonaa euroa. Katsauskaudella käyttöpääomaa on vapautunut 8,8 miljoonaa euroa (sitoutunut 1,5).

Tammi-syyskuu 2014

Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 kasvoi vertailukaudesta 4,6 % ja oli 297,0 miljoonaa euroa (283,8).

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 272,9 miljoonaa euroa ja Care-liiketoiminta-alueen 24,1 miljoonaa euroa. Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (40 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (22 %), kotitalouspyyhkeisiin (17 %), teollisuuspyyhkeisiin (12 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat lukeutuvat Convenience-liiketoimintaan. Hygienia- sekä terveydenhuollon tuotteet kuuluvat Care-liiketoimintaan. Korkeamman lisäarvon kuitukankaat kasvattivat osuuttaan portfoliossa.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä nousi 35 % ja oli 20,6 miljoonaa euroa (15,2).
Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 19,8 miljoonaa euroa (15,2). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisina erinä uudelleenjärjestelykuluja ja Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja -1,1 miljoonaa euroa ja Nakkilan kuiduntuotannon lopettamiseen vuonna 2012 liittyviä eriä 0,2 miljoonaa euroa, yhteensä -0,9 miljoonaa euroa (0,0). Tulos ennen veroja oli 12,7 miljoonaa euroa (10,5). Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 5,4 miljoonaa euroa (5,1), lopetetuista toiminnoista -5,2 miljoonaa euroa (-20,3) ja koko konsernin tulos 0,2 miljoonaa euroa (-15,2).

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 27,8 (5,0) miljoonaa euroa. Vuoden alusta käyttöpääomaa on vapautunut 4,0 miljoonaa euroa (sitoutunut 7,1).

HANKITUT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Hankitut toiminnot


Suominen osti Ahlstromilta sen aiempaan Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian yhtiön 10.2.2014. Muilta osin Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta hankittiin vuonna 2011, mutta Brasilian yksikön osalta hankinta Suomiselle viivästyi viranomaislupien myöhästymisen ja sitä seuranneiden uudelleenneuvottelujen vuoksi. Kauppa toteutettiin ostamalla paikallisen yhtiön osakkeet. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa ja lopullinen kauppahinta 19,6 miljoonaa euroa. 

Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminnalle avautui uusi, kasvava Etelä-Amerikan markkina-alue. Ostettu yksikkö on ainoa modernia vesineulausteknologiaa hyödyntävä pyyhintätuotteiden kuitukankaita valmistava tehdas Brasiliassa. Tehdas työllistää noin 40 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on ollut noin 20 miljoonaa euroa.

Lopetetut toiminnot

Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan heinäkuussa 2014 myyty Joustopakkaukset-liiketoiminta sekä kesällä 2013 myyty Codi Wipes -liiketoimintayksikkö. Ennen kesäkuuta 2014 käsiteltiin Joustopakkaukset omana segmenttinään ja ennen kesäkuuta 2013 Codi Wipes osana Pyyhintä-segmenttiä.

Joustopakkaukset-liiketoiminnan myynnin kokonaiskauppahinta oli 20,3 miljoonaa euroa. Kauppahintaan sisältyy 1,0 miljoonan euron ehdollinen kauppahintasaaminen. Suomisella on myydystä liiketoiminnasta 8,5 miljoonan euron lainasaaminen sekä 19,9 %:n omistusosuus. Rahana saatu osuus kauppahinnasta oli 5,7 miljoonaa euroa. Arvonalentumisista ja myyntikuluista kirjattava tappio tarkentui 5,9 miljoonaan euroon.

Lopetettujen toimintojen tulokseen kirjattiin tammi-syyskuussa 2014 yhteensä 5,2 miljoonan euron kertaluonteiset tappiot.

Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen oli koko tilikaudella 2013 -21,8 miljoonaa euroa.

KONSERNIN TULOS (ML. LOPETETUT TOIMINNOT)

Konsernin heinä-syyskuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -0,9 miljoonaa euroa (0,3).

Konsernin tammi-syyskuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 0,2 miljoonaa euroa (-15,2).

RAHOITUS

Syyskuussa 2014 Suominen järjesteli rahoituksensa uudelleen. Vuonna 2011 nostettu syndikaattilaina maksettiin kokonaan pois ja sen vakuutena olleet kiinnitykset vapautuivat. Sen tilalle yhtiö laski liikkeelle joukkovelkakirjalainan sekä sopi 55 miljoonan lainajärjestelystä pankkien kanssa.

23.9.2014 Suominen laski liikkeelle 75 miljoonan euron Helsingin pörssissä listattavan joukkovelkakirjalainan. Senior-statuksisen vakuudettoman velkakirjalainan kunkin osuuden yksikkökoko on 1 000 euroa ja niiden ISIN-tunnus on FI40000108576. Kukin velkakirja on vapaasti luovutettavissa sen jälkeen, kun se on kirjattu asianomaiselle arvo-osuustilille.

Velkakirjat ovat Suomisen suoria ja vakuudettomia sitoumuksia, joilla on takaajina toimivien tytäryhtiöiden omavelkainen takaus.

Velkakirjoille maksetaan korkoa 4,375 prosenttia vuodessa 23.9.2014 alkaen 23.9.2019 asti, jolloin laina maksetaan kokonaan takaisin täysmääräisesti nimellisarvostaan.

Joukkovelkakirjalainan lisäksi Suominen sopi syyskuussa 55 miljoonan euron syndikaattilainajärjestelystä, jossa on 10 miljoonan euron kolmen vuoden laina, 30 miljoonan euron eri valuutoissa nostettava lainalimiitti kolmeksi vuodeksi sekä neljän vuoden 15 miljoonan investointilaina. Takaajina toimivat tytäryhtiöt ovat taanneet lainajärjestelyn omavelkaisin takauksin.

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 44,6 miljoonaa euroa (89,7).

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 7,1 miljoonaa euroa (4,7) eli 2,4 % (1,7 %) liikevaihdosta.  Rahoituksen uudelleenjärjestelyssä syyskuussa korkojohdannaisten ja niiden suojauslaskennan purkamisesta kirjattiin 0,9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Samoin kirjattiin rahoituskuluihin aiemman syndikaattilainan jäljellä olevat kulut 2,0 miljoonaa euroa.

Käyttöpääomaa vapautui 4,0 miljoonaa euroa (sitoutui 7,1). Katsauskauden lopussa Suomisella oli 6,0 miljoonaa euroa pankille myytyjä myyntisaatavia. Omavaraisuusaste oli 41,0 % (33,1 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 27,8 miljoonaa euroa (5,0) ja osaketta kohti 0,11 euroa (0,02).

INVESTOINNIT

Yhtiön jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 4,4 miljoonaa euroa (1,4). Jatkuvien toimintojen suunnitelman mukaiset poistot olivat 11,4 miljoonaa euroa (10,4). Suominen investoi korkeamman lisäarvon kuitukangasmateriaalin tuotantokapasiteetin laajentamiseen Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa 1,7 miljoonaa euroa ja aineettomaan omaisuuteen 1,0 miljoonaa euroa. Muut investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. Lopetettujen toimintojen investoinnit olivat 0,6 (1,2) miljoonaa euroa.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 247 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2014 – 30.9.2014 oli 24 422 736 osaketta eli 9,9 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,47 ja 0,62 euron välillä. Katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,58 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.9.2014 oli 142 755 750 euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2014 yhteensä 1 924 367 omaa osaketta. Yhtiö luovutti yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 5.6.2014 hallituksen jäsenien vuosipalkkion osakkeina maksettavan osuuden, yhteensä 120 848 osaketta. 30.9.2014 yhtiön hallussa oli 1 803 519 osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,7 %. 

Osakepalkkio-ohjelma

Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 30.9.2014 seitsemän henkilöä. Järjestelmästä on poistunut yksi henkilö vuoden 2014 aikana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastasivat katsauskauden päättyessä yhteensä enintään noin 2 383 333 Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Ylimääräinen yhtiökokous ja hybridilaina

Suominen laski 10.2.2014 liikkeelle 17 500 000 euron vaihdettavan oman pääomanehtoisen hybridilainan Brasilian kuitukangasliiketoiminnan hankinnan rahoittamiseksi. Laina ylimerkittiin. Laina muodostuu 175:stä nimellisarvoltaan 100 000 euron velkakirjasta. Lainalla ei ole vakuutta. Lainan pääomalle kertyy 10.2.2018 asti vuotuista korkoa 5,95 %, jonka jälkeen 10.2.2019 asti 6,95 %. Tämän jälkeen vuotuinen korko on 7,95 %. 10.2.2018 asti kertynyt korko pääomitetaan lainaan vuosittain 10.2. ja tämän jälkeen, alkaen 10.5.2018, korko on hallituksen päätöksin maksettavissa neljännesvuosittain jälkikäteen 10.2, 10.5, 10.8. ja 10.11. Pääomitetulle korolle ei makseta korkoa 10.2.2018 saakka. Korko on 10.2.2018 alkaen lainan pääomaa, jolle maksetaan vuotuista korkoa lainan ehtojen mukaisesti.

Suomisella on oikeus lunastaa laina joko osittain tai kokonaan 10.2.2018 alkaen kunakin korkopäivänä lainan nimellisarvoon lisättynä kertyneillä koroilla.

Lainaosuus oikeuttaa lainanhaltijan vaihtamaan lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset korot Suomisen osakkeiksi 11.2.2014 - 10.2.2018 välisenä aikana 0,50 euron vaihtokurssilla. Vaihdettavien osakkeiden määrän tulee olla vähintään 200 000 osaketta. Mikäli lainan koko määrä sekä kertyneet korot vaihdettaisiin osakkeiksi laskien liikkeelle uusia osakkeita koko konvertoitava määrä, Suomisen osakkeiden lukumäärä nousisi 43 330 000 osakkeella.

Vaihdettavien osakkeiden arvo merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hybridilainan liikkeellelaskun ehtona oli 31.1.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätös, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Erityinen oikeus voidaan antaa yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Erityisten oikeuksien nojalla merkittävien yhtiön uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 43 330 000 kappaletta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Suominen Oyj:n hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumonnut aiempia valtuutuksia koskien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista.

Varsinainen yhtiökokous

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2014. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen ja Hannu Kasurinen sekä uutena jäsenenä Jaana Tuominen. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti Suominen Oyj:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Nimitystoimikunta

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen Oyj:n nimitystoimikuntaan valittiin 2.9.2014 yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2014 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikuntaan nimettiin Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Marco Levi, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnoista vastaava johtaja Reima Rytsölä. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimitystoimikunta valitsi keskuudestaan 23.9.2014 puheenjohtajakseen Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajan Marco Levin.

Katsauskauden päättymisen jälkeen nimitystoimikunnan kokoonpano muuttui Suominen Oyj:n suurimman omistajan vaihtuessa 7.10.2014 tiedotetun osakekaupan seurauksena. Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Marco Levi erosi tehtävästään nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Thomas Ahlström, Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja ja Ahlström Capital Oy:n hallituksen jäsen, nimitettiin AC Invest Two B.V:n edustajaksi nimitystoimikuntaan 13.10.2014. Nimitystoimikunta valitsi hänet myös puheenjohtajakseen.

Hallituksen valtuudet

Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Hallituksella on myös varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 25 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Nämä valtuutukset kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2013 päättämät osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, mutta valtuutukset eivät kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2014 päättämää osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suominen Oyj:n 26.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 37 500 euroa sekä hallituksen jäsenen 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina maksettava osuus luovutettiin 5.6.2014 antamalla vastikkeetta Suominen Oyj:n hallussa olevia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Luovutetut osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet. Palkkiosta osakkeina luovutettu osakemäärä määritettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona on käytetty osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 5.6.2014, yhteensä 120 848 osaketta. Koska kyseessä oli yhtiökokouksen yksityiskohtaisen päätöksen toimeenpano, hallitus ei käyttänyt päätöksen tekemisessä itsenäistä harkintavaltaa.

Hallituksen valiokunnat


Suomisen 26.3.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan, että aiempi palkitsemisvaliokunta muutetaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnaksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Eloranta ja jäseneksi Risto Anttonen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kasurinen ja jäseniksi Suvi Hintsanen ja Jaana Tuominen.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.pykälän mukaiset ilmoitukset 1.1.-30.9.2014

Suominen vastaanotti katsauskaudella 1.1.- 30.9.2014 seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaiset ilmoitukset:

Oy Etra Invest Ab, y-tunnus 0672234-6 ilmoitti 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 5 %:n liputusrajan ylittymiseen. Ilmoitus koski Erkki Etolaa, Oy Etra Invest Ab:tä ja Tiiviste-Group Oy:tä (y-tunnus 0115121-4) yhdessä. Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy ovat Erkki Etolan määräysvaltayhteisöjä.

Omistus- ja ääniosuudet liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen olisivat seuraavat:

Oy Etra Invest Ab: 15 823 320 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 5,43 %

Erkki Etola: 4 016 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 0,00 %

Tiiviste-Group Oy: 3 000 000 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 1,03 %

Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola ja Tiiviste-Group Oy yhteensä: 18 827 336 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 6,46 %.

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1) ilmoitti 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus voivat laskea siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 25 %, 20 %, 15 %, 10 % tai 5 %.

Ahlström Capital Oy (y-tunnus 1670034-3) ja AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus 51490943) ilmoittivat 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan omistusosuus ja ääniosuus voivat nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %.

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1) ilmoitti 10.1.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus voivat laskea tai nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %.

Ahlström Capital Oy (y-tunnus 1670034-3) ja AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus 51490943) ilmoittivat 10.1.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan omistusosuus ja ääniosuus voivat nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA 1.1. - 30.9.2014

Lynda A. Kelly aloitti Suomisen Care-liiketoiminta-alueen johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 12.5.2014. Lynda A. Kellyllä on pitkä ja monipuolinen kokemus kuitukangasliiketoiminnasta, erityisesti hygienia- ja terveydenhuollon tuotteista sekä pyyhintätuotteista. Lynda A. Kelly on Yhdysvaltojen kansalainen ja hän raportoi tehtävässään Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalle.

Dan Dunbar aloitti Suomisen hankintajohtajana ja konsernin laajennetun johtoryhmän jäsenenä 14.7.2014 Dunbar on kokenut hankintatoimen ammattilainen ja hänellä on monipuolinen tausta globaaleissa yrityksissä. Dan Dunbar on Yhdysvaltojen kansalainen ja hän raportoi tehtävässään Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalle.

 

Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen johtajana toiminut Reima Kerttula jäi pois konsernin johtoryhmästä 14.7.2014 liiketoiminta-alueen myynnin vuoksi.
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Omistusosuuden muutos

Suominen Oyj vastaanotti 7.10.2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiset ilmoitukset Ahlstrom Oyj:ltä (y-tunnus 1670043-1) sekä Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö AC Invest Two B.V:ltä (rekisteritunnus 51490943). Ilmoitusten mukaan AC Invest Two B.V. ostaa Ahlstrom Oyj:ltä 10.1.2014 tiedotetun optiosopimuksen perusteella 66 666 666 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 26,89 % Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä. AC Invest Two B.V:n omistusosuus Suominen Oyj:ssä ylittää siten 25 %:n liputusrajan ja nousee 67 724 176 osakkeeseen, mikä vastaa 27,32 % Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä. AC Invest Two B.V:n ilmoituksen mukaan AC Invest Two B.V:n omistusosuus Suomisessa oli aiemmin alle 5 % osakkeista ja äänistä.

Ahlstrom Oyj:n ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus Suominen Oyj:ssä laskee osakemyynnin vuoksi nollaan. Ahlstrom Oyj:n omistusosuus Suomisessa oli aiemmin 26,89 % osakkeista ja äänistä.

Muutos nimitystoimikunnassa

AC Invest Two B.V:lle muodostui edellä kuvatun osakekaupan myötä oikeus nimittää edustaja Suomisen nimitystoimikuntaan. Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Marco Levi erosi tehtävästään nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Thomas Ahlström, Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja ja Ahlström Capital Oy:n hallituksen jäsen, nimitettiin AC Invest Two B.V:n edustajaksi nimitystoimikuntaan 13.10.2014. Nimitystoimikunta valitsi hänet myös puheenjohtajakseen.

Muut Suominen Oyj:n nimitystoimikunnan jäsenet ovat 2.9.2014 tiedotetun mukaisesti Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnoista vastaava johtaja Reima Rytsölä sekä Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys USA:ssa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Brasilian tehtaan hankinnan myötä kehittyville markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.


Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2013 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon kuitukangastuotteissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä. Sekä Yhdysvalloissa että euroalueella kuluttajaluottamusindeksit kääntyivät laskuun. Euroopan yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat edelleen epävarmat ja kireä kilpailutilanne jatkuu Euroopan kuitukangasmarkkinoilla.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kasvun jatkuvan vuonna 2014 keskimäärin vuoden 2013 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Suominen päivittää näkymiään liikevoiton osalta. Yhtiö odottaa jatkuvien toimintojen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä nousevan vuonna 2014 suuruusluokaltaan 25 miljoonaan euroon. Aiemmin Suominen arvioi, että sen jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2013 (19,4 miljoonaa euroa; Kuitukankaat-segmentti ja kohdistamattomat erät).

 

Liikevaihdon osalta Suominen toistaa 18.7.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2014 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan parempi kuin vuonna 2013 (373,7 miljoonaa euroa).

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2014

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2013 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2014, on esitetty vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

TASE    1 000 e 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 434 11 486 12 025
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 88 553 101 355 98 640
Lainasaamiset 8 531    
Myytävissä olevat sijoitukset 942 25 939
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 449 450 451
Muut pitkäaikaiset saamiset 980 511 511
Laskennalliset verosaamiset 5 004 6 105 5 778
Pitkäaikaiset varat yhteensä 132 389 135 428 133 838
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 29 623 34 691 31 908
Myyntisaamiset 50 639 52 973 46 908
Lainasaamiset 59   131
Muut lyhytaikaiset saamiset 5 971 7 373 6 359
Verosaamiset 697 1 260 1 182
Rahavarat 31 778 9 504 18 585
Lyhytaikaiset varat yhteensä 118 767 105 801 105 073
Varat yhteensä 251 156 241 229 238 911
       
Oma pääoma ja velat      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 192 97 054 97 123
Arvonmuutos- ja muut rahastot -96 -837 -1 042
Muuntoerot 2 650 -1 958 -3 022
Muu oma pääoma -51 386 -51 048 -51 094
Yhteensä 84 901 79 752 78 506
Hybridilaina 18 162    
Oma pääoma yhteensä 103 063 79 752 78 506
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 7 413 5 471 7 183
Varaukset   605 132
Joukkovelkakirjalainat 75 000    
Muut pitkäaikaiset velat 1 866 1 197 1 125
Korolliset velat 6 667 75 264 70 399
Pitkäaikaiset velat yhteensä 90 946 82 537 78 839
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 3 367 24 071 24 071
Verovelat 1 688 1 500 144
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 52 092 53 369 57 351
Lyhytaikaiset velat yhteensä 57 147 78 940 81 567
Velat yhteensä 148 093 161 477 160 405
Oma pääoma ja velat yhteensä 251 156 241 229 238 911


TULOSLASKELMA

 

1 000 e 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
           
Liikevaihto 103 291 93 484 296 984 283 847 373 684
Hankinnan ja valmistuksen kulut -88 071 -83 326 -259 509 -253 107 -333 580
Bruttokate 15 220 10 158 37 475 30 739 40 104
Liiketoiminnan muut tuotot 659 419 1 966 1 653 2 485
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 428 -1 280 -4 585 -3 952 -5 583
Tutkimus ja kehitys -665 -721 -2 062 -2 408 -3 139
Hallinnon kulut -3 428 -2 616 -10 327 -10 134 -13 659
Liiketoiminnan muut kulut -1 648 -130 -1 849 -674 -810
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 8 710 5 830 20 618 15 224 19 398
Kertaluonteiset erät -349   -860   -482
Liikevoitto/tappio 8 361 5 830 19 758 15 224 18 916
Rahoitustuotot ja –kulut -4 334 -1 319 -7 077 -4 685 -5 781
Voitto ennen veroja 4 027 4 511 12 681 10 539 13 135
Tuloverot -3 378 -1 877 -7 264 -5 450 -7 419
Katsauskauden voitto/tappio, jatkuvat toiminnot 649 2 634 5 417 5 089 5 716
           
Lopetetut toiminnot          
Tilikauden voitto/tappio -77 -915 716 -2 076 -3 518
Arvonalentumiset ja myyntikulut -1 422 -1 436 -5 921 -18 196 -18 314
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -1 499 -2 351 -5 205 -20 272 -21 832
           
Katsauskauden voitto/tappio -850 283 212 -15 183 -16 119
           
Osakekohtainen tulos, e          
Jatkuvista toiminnoista 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02
Lopetetuista toiminnoista -0,01 -0,01 -0,02 -0,08 -0,09
Konserni 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,07
Laimennettu, konserni 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,07

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

1 000 e 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
           
Katsauskauden voitto/tappio -850 283 212 -15 183 -16 119
           
Muut laajan tuloksen erät:          
           
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 3 764 -1 423 5 997 -1 592 -2 664
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset 1 040 -140 1 182 551 353
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät erät         355
Muut siirrot 83 191 25 -137 325
Yhteensä 4 887 -1 372 7 204 -1 178 -1 631
           
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
Vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot
  61   61 18
Yhteensä 0 61 0 61 18
           
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -501 171 -561 107 120
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 4 386 -1  141 6 643 -1 010 -1 493
           
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 3 536 -857 6 855 -16 193 -17 612
           
Laajan tuloksen jakautuminen          
Jatkuvat toiminnot 3 144 1 493 12 060 4 078 4 220
Lopetetut toiminnot -5 514 -2 351 -5 205 -20 272 -21 832
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 3 536 -857 6 855 -16 193 -17 612

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a
. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. SVOP-rahasto
d. Omat osakkeet
e. Muuntoerot
f. Arvonmuutosrahastot
g. Muu oma pääoma
h. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
i. Hybridilaina
j. Oma pääoma yhteensä

  •  
1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
                     
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -43 -3 022 -999 -51 094 78 506   78 506
                     
Tilikauden tulos             212 212   212
Muut laajan tuloksen erät         5 672 946 14 6 632   6 632
Osake-
perusteiset
maksut
            11 11   11
Omien
osakkeiden luovutus
    69         69   69
Hybridilaina             -529 -529 18 162 17 633
Oma pääoma 30.9.2014 11 860 24 681 97 192 -43 2 650 -53 -51 386 84 901 18 162 103 063
                     

 


 

 

1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011   96 011
                     
Tilikauden tulos             -15 183 -15 183   -15 183
Muut laajan
tuloksen erät
        -1 409 416 -18 -1 011   -1 011
Osake-
perusteiset
maksut
            3 3   3
Omien osakkeiden luovutus             -69 -69   -69
Oma pääoma 30.9.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -1 958 -793 -51 048 79 752   79 752

 

1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
                     
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011   96 011
                     
Tilikauden tulos             -16 119 -16 119   -16 119
Muut laajan tuloksen erät         -2 472 210 770 -1 493   -1 493
Osakeperusteiset maksut             38 38   38
Omien osakkeiden luovutus     69         69   69
Oma pääoma 31.12.2013 11 860 24 681 97 123 -43 -3 021 -999 -51 094 78 506   78 506

 


 


RAHAVIRTALASKELMA
 

1 000 e 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto 19 758 15 224 18 916
Oikaisut yhteensä 14 860 6 048 7 704
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 34 618 21 272 26 620
Käyttöpääoman muutos 3 985 -7 130 6 482
Rahoituserät -5 982 -4 965 -6 216
Maksetut verot -4 839 -4 143 -5 556
Liiketoiminnan rahavirta 27 783 5 035 21 330
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -5 291 -2 693 -5 598
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin -19 261    
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 4 736 3 441 3 441
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 31 60 785
Investointien rahavirta -19 785 807 -1 372
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 000 113  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -78 213 -16 848 -21 042
Pääomalainojen takaisinmaksut   -920 -920
Hybridilaina 17 500    
Joukkovelkakirjalaina 75 000    
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 318 6 300 6 300
Rahoituksen rahavirta 5 969 -11 355 -15 662
       
Rahavarojen muutos 13 967 -5 513 4 296
       
Rahavarat tilikauden alussa 18 585 14 301 14 301
Valuuttakurssimuutokset -775 715 -13
Rahavarojen muutos 13 967 -5 513 4 296
Rahavarat tilikauden lopussa 31 778 9 504 18 585
Myytävänä olevat omaisuuserät, rahavarat      
Rahavarat tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot 31 778 9 504 18 585


Rahavirtalaskelma sisältää myös lopetetut liiketoiminnot

TUNNUSLUVUT 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
           
Liikevaihdon muutos, % * 10,5 -4,3 4,6 4,3 4,7
Bruttokate, % ** 14,7 10,9 12,6 10,8 10,7
Liikevoitto, % ** 8,1 6,2 6,7 5,4 5,1
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -4,2 -1,4 -2,4 -1,7 -1,5
Voitto ennen veroja, % ** 3,9 4,8 4,3 3,7 3,5
Katsauskauden voitto, %, jatkuvat toiminnot ** 0,6 2,8 1,8 1,8 1,5
Katsauskauden voitto, %, lopetetut toiminnot ** -1,5 -2,5 -1,8 -7,1 -5,8
Katsauskauden voitto, % ** -0,8 0,3 0,1 -5,3 -4,3
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot -0,01 -0,01 -0,02 -0,08 -0,09
Tulos/osake, e, konserni 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,07
Laimennettu tulos/osake, e, yhteensä 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,07
           
Oma pääoma/osake, e 0,42 0,32 0,42 0,32 0,32
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,07 0,02 0,11 0,02 0,09
Oman pääoman tuotto, % -0,8 -28,5 -0,8 -28,5 -18,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,2 -5,9 10,2 -5,9 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %, jatkuvat toiminnot 13,5 9,5 13,5 9,5 12,4
Omavaraisuusaste, % 41,0 33,1 41,0 33,1 32,9
Velkaantumisaste (Gearing), % 43,3 112,5 43,3 112,5 96,2
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e, jatkuvat toiminnot 951 700 4 441 1 420 4 413
Poistot, 1 000 e, jatkuvat toiminnot 3 953 3 480 11 434 10 445 13 892
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot     592 544 550
 
*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.


 
         
Korollinen vieras pääoma, pitkäaikainen 81 667 75 264 81 667 75 264 70 399
Korollinen vieras pääoma, lyhytaikainen 3 367 24 071 3 367 24 071 24 071
Korolliset saamiset * -40 443 -9 606 -40 443 -9 606 -18 985
Korolliset nettovelat 44 591 89 729 44 591 89 729 75 485


* Korolliset saamiset sisältävät myydylle Joustopakkaus-liiketoiminnalle annetut korolliset lainat (8,5 miljoonaa euroa)

HANKITUT TOIMINNOT

Suominen hankki Ahlstromin Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian yhtiön 10.2.2014. Muu Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta hankittiin vuonna 2011, mutta Brasilian hankinta viivästyi viranomaislupien vuoksi. Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminta kattaa paremmin myös Etelä-Amerikan markkina-alueen.

Brasilian yhtiön tulos ja tase on yhdistelty Suomisen tulokseen ja taseeseen 1.2.2014 alkaen.

Kauppa toteutettiin ostamalla paikallisen yhtiön osakkeet. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta oli 19,6 miljoonaa euroa.

 

Luovutettu vastike Käypä arvo
Käteisvarat 19 558
   

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat alustavien laskelmien mukaan seuraavat:

   
1 000 e Hankittujen nettovarojen
käypä arvo
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 463
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 20
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 392
Vaihto-omaisuus 3 195
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 084
Rahavarat 297
Varat yhteensä 20 452
   
Rahoitusvelat 416
Muut velat 478
Velat yhteensä 894
   
Nettovarat 19 558


Liiketoiminnan hankintaan liittyvät menot 0,2 miljoonaa euroa sisältyvät kertaluonteisiin eriin.

Konsernin liikevaihto olisi ollut 298,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 20,2 miljoonaa euroa, mikäli kauppa olisi toteutunut vuoden 2014 alussa ja hankinnan kulut vuoden 2013 lopussa.

 


 


LOPETETUT TOIMINNOT
 

1 000 e 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
       
Liikevaihto 32 521 44 115 59 438
Kulut -31 608 -45 836 -62 601
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja 913 -1 721 -3 163
Verot -197 34 -231
Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen 716 -1 687 -3 394
Arvonalentumiset ja myyntikulut -5 921    
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -5 205 -1 687 -3 394
       
Myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan      
       
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 17 942    
Pitkäaikaiset saamiset 1 511    
Vaihto-omaisuus 7 340    
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 9 004    
Rahavarat 997    
Yhteensä 36 794    
       
       
Pitkäaikaiset velat 4 642    
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 10 157    
Yhteensä 14 799    
       
Myydyt nettovarat yhteensä 21 995    
       
Rahana saatu vastike 5 733    
Myydyt rahavarat -997    
Myynnin rahavirtavaikutus 4 736    
       
Lopetettujen toimintojen rahavirta      
Liiketoiminnan rahavirta 774    
Investointien rahavirta -376    
Rahoituksen rahavirta -1 800    
Rahavarojen muutos -1 402    

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

1 000 e 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
       
Suomi 1 942 1 734 2 292
Muu Eurooppa 101 678 106 960 138 020
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 185 447 168 964 224 132
Muu maailma 7 917 6 189 9 240
Liikevaihto yhteensä 296 984 283 847 373 684

 


 

TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

1 000 e 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2013-
7-9/2014
Liikevaihto 89 837 98 353 95 340 103 291 386 821
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 4 176 6 384 5 524 8 710 24 792
% liikevaihdosta 4,6 6,5 5,8 8,4 6,4
           
Kertaluonteiset erät -482 -233 -278 -349 -1 342
Liikevoitto yhteensä 3 694 6 151 5 246 8 361 23 450
% liikevaihdosta 4,1 6,3 5,5 8,1 6,1
           
Nettorahoituskulut -1 096 -1 467 -1 276 -4 334 -8 173
Voitto ennen veroja 2 598 4 684 3 970 4 027 15 277


KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 1 470 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 113 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 59 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 53 tuhatta euroa.

Muut lähipiiritapahtumat

 

1 000 € 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 4 657 13 583 16 439
Tavaroiden ja palveluiden ostot 56 142 52 388 62 342
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 865 1 587 1 396
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 8 552 1 383 2 073


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.
 


 


LAINOJEN MUUTOKSET

1 000 e 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Lainat yhteensä 1.1. 94 471 111 518 111 518 
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 24 071 20 571 20 571
Lopetetut toiminnot -502    
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos -20 202 3 499 3 500
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 30.9. 3 367 24 071 24 071
       
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 70 399 90 027 90 027
Lopetetut toiminnot -4 283    
Pitkäaikaisten lainojen muutos -59 449 -14 763 -19 628
Pitkäaikaiset lainat 30.9. 6 667 75 264 70 399
       
Joukkovelkakirjalainat 1.1.       
Joukkovelkakirjalainojen muutos 75 000    
Joukkovelkakirjalainat 30.9. 75 000 0 0
       
Pääomalainat 1.1.    920 920
Pääomalainojen muutos   -920 -920
Pääomalainat 30.9. 0 0 0
       
Lainat yhteensä 30.9. 85 034 99 335 94 471


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
 

  1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013    
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 98 640 12 025 118 019 12 529 118 019 12 529
Investoinnit 2 567 1 856 1 773 673 3 662 1 004
Vähennykset     -18   -18  
Lopetetut toiminnot -18 484 -179 -5 365 -115 -5 365 -115
Hankitut liiketoiminnot 10 463 20        
Poistot ja arvonalentumiset -10 071 -1 363 -11 298 -1 153 -15 000 -1 545
Muuntoero ja muut muutokset 5 438 75 -1 757 -448 -2 658 152
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 88 553 12 434 101 355 11 486 98 640 12 025
                     

 

ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
1 000 e
1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 85 000 95 982 91 345
       
Takausvastuut      
Omavelkaiset takaukset 85 000    
Takaukset muista omista sitoumuksista 1 593    
Takaukset muiden puolesta 4 669 1 433  
       
       
       
       
Annetut pantit      
Kiinteistökiinnitykset   27 039 27 042
Yrityskiinnitykset   173 201 165 761
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat   192 287 189 699
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 21 918 21 768 22 672
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 1 386 2 495 2 373
       

Annetut pantit vapautuivat syyskuussa 2014 uusien rahoitusjärjestelyjen myötä.

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU JA NIIDEN ARVOT
a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat rahoitusvarat
e. Tase-erien kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo

 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti
1 000 e a. b. c. d. e. f.  
Myytävissä olevat rahoitusvarat       942 942 942  
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   449     449 449  
Muut pitkäaikaiset saamiset 980       980 980  
Lainasaamiset     8 591   8 591 8 591  
Myyntisaamiset     50 639   50 639 50 639  
Muut lyhytaikaiset saamiset     300   300 300  
Rahavarat     31 778   31 778 31 778  
Yhteensä 30.9.2014 980 449 91 307 942 93 678 93 678  

 

1 000 e a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat rahoitusvarat       939 939 939
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   451     451 451
Muut pitkäaikaiset saamiset 511       511 511
Lainasaamiset     131   131 131
Myyntisaamiset     46 908   46 908 46 908
Muut lyhytaik. saamiset 58   371   429 429
Rahavarat     18 585   18 585 18 585
Yhteensä 31.12.2013 569 451 65 996 939 67 954 67 954


Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

 

RAHOITUSVELAT 30.9.2014 31.12.2013
1 000 e Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset        
   Lainat rahoituslaitoksilta 6 667 6 667 69 828 69 144
   Eläkelainat     571 577
   Joukkovelkakirjalaina 75 000 74 993    
   Muut pitkäaikaiset velat 710 710    
Yhteensä 82 377 82 369 70 399 69 721
         
Lyhytaikaiset *)        
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset        
   Rahoituslaitoslainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
3 333 3 333 23 414 23 412
   Eläkelainojen seuraavan vuoden
   lyhennykset
    571 594
Rahoitusleasingvelat 34 34 86 86
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa     94 94
Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 83 83 1 354 1 354
Muut lyhytaikaiset velat 386 386    
Ostovelat 43 465 43 465 45 016 45 016
Yhteensä 47 301 47 301 70 535 70 556
         
Yhteensä 129 678 129 670 140 934 140 277


*) Taseessa lyhytaikaisissa.

Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat      
Myytävissä olevat rahoitusvarat     942
Yhteensä     942
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
       
Valuuttatermiinit   -717  
Sähköjohdannaiset   -83  
Yhteensä   -800  

 

Koronvaihtosopimukset purkautuivat rahoitusjärjestelyjen muutoksissa.

Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

TIEDOTUSTILAISUUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-syyskuun 2014 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 24.10.2014 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta 2014 perjantaina 30.1.2015.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi.


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

 

 

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2014 FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus