Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014: Kuitukankaisiin keskittyvän Suomisen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 27 %

Helsinki, Suomi, 2014-07-18 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   18.7.2014 klo 8.30

SUOMINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014: KUITUKANKAISIIN KESKITTYVÄN SUOMISEN LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI 27 %

 

 

AVAINLUKUJA 4-6/
2014
4-6/
2013
1-6/
2014
1-6/
2013
1-12/
2013
Liikevaihto, milj. e 95,3 93,1 193,7 190,4 373,7
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, milj. e
5,5 4,6 11,9 9,4 19,4
Liikevoitto, milj. e 5,2 4,6 11,4 9,4 18,9
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, jatkuvat toiminnot
2,2 1,0 4,8 2,5 5,7
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, lopetetut toiminnot
-4,0 -17,6 -3,7 -17,9 -21,8
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, konserni
-1,8 -16,6 1,1 -15,5 -16,1
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot -0,02 -0,07 -0,02 -0,07 -0,09
Tulos/osake, e, konserni -0,01 -0,07 0,00 -0,06 -0,07
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e * 0,05 0,01 0,04 0,00 0,09
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % *
8,4 -4,4 8,4 -4,4 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), %, jatkuvat toiminnot
13,2 9,3 13,2 9,3 12,4
Velkaantumisaste (Gearing), % * 71,4 121,4 71,4 121,4 96,2

 

 

* Lopetetut toiminnot mukaan lukien.

Kaikki tämän osavuosikatsauksen luvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Kaikki vertailuluvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät lopetettujen toimintojen erät.

Avainasiat huhti - kesäkuussa 2014:

- Liikevaihto nousi 2,4 % 95,3 (93,1) miljoonaan euroon.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 19,1 % 5,5 (4,6) miljoonaan euroon.
- Investointi wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi valmistui suunnitelmien mukaan Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa.
- Katsauskauden jälkeen Suominen myi Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueensa. Kauppa toteutui 14.7.2014. Velaton kauppahinta oli 20 miljoonaa euroa ja Suominen kirjasi kaupasta lopetettujen liiketoimintojen tulokseen noin 4,5 miljoonan euron kertaluonteisen tappion.
- Suominen toistaa 11.7.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2014 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2013. Suomisen jatkuvien toimintojen (Kuitukankaat-segmentti ja kohdistamattomat erät) liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 miljoonaa euroa (luku tarkentunut aiemmin julkaistusta). Aiemmin tulevaisuuden näkymiä arvioitaessa vertailulukuina käytettiin vuoden 2013 tilinpäätöksessä raportoitua liikevaihtoa, 433,1 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä, 18,3 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi vahvistui toisella vuosineljänneksellä. Myös Yhdysvalloissa talouden positiivinen vire jatkui, mikä heijastui kuluttajaluottamusindeksin nousuna. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.

Suomisen hyvä taloudellinen kehitys jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä. Jatkuvien liiketoimintojen (ilman myytyä Joustopakkaukset-liiketoimintaa) liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi lähes viidenneksellä 5,5 miljoonaan euroon, mikä vastaa 5,8 % liikevaihdosta. Myös liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi vertailukaudesta ja oli 11,3 miljoonaa euroa.

Tällä strategiakaudella – vuoden 2012 alusta alkaen – Suomisen raportoitu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta parantunut jokaisella neljänneksellä vertailukaudesta. Tämä osoittaa selvästi strategiamme toimivuuden. Strategian onnistuneesta toteuttamisesta kertoo myös keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen: kahta kolmesta Suomisen keskipitkän aikavälin taloudellisesta tavoitteesta tarkastellaan vuosineljänneksittäin ja vuoden ensimmäisen neljänneksen tapaan nämä olivat myös huhti-kesäkuussa tavoitetasolla. Velkaantumisasteemme laski edelleen ja oli kesäkuun lopussa 71,4 % (tavoitetaso 40–80 %). Jatkuvien liiketoimintojen osalta sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 13,2 % (tavoite yli 10 %).

Myimme katsauskauden päättymisen jälkeen Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen brittiläiselle pääomasijoittajalle ja liiketoiminnan johdolle. Kauppa on jatkumoa konsernirakenteemme selkeyttämiselle, jonka ensimmäinen askel oli Codi Wipes -liiketoimintayksikön divestointi heinäkuussa 2013. Brasilian-yksikön osto helmikuussa 2014 laajensi toimintaamme ydinliiketoiminnassamme kehittyville markkinoille. Joustopakkausten myynti viimeisteli Suomisen muuntautumisen täysiveriseksi kolmella mantereella toimivaksi kuitukangasyhtiöksi. Konsernirakenteemme on nyt selkeä: keskitymme yksinomaan kuitukankaisiin. Siten voimme suunnata entistä tehokkaammin kaikki voimavaramme tämän liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen globaalisti.

Joustopakkausliiketoiminnasta luopumisen myötä myös Suomisen taloudellinen raportointi yksinkertaistuu. Tästä osavuosikatsauksesta alkaen Suominen ei enää raportoi segmenttejä.

Tarkistimme joustopakkausliiketoiminnan myynnin yhteydessä 11.7.2014 myös näkymiämme vuodelle 2014. Käytännössä oikaisimme käyttämämme vertailuluvut vastaamaan Suomisen jatkuvaa, yksinomaan kuitukankaiden kehittämiseen ja valmistamiseen keskittyvää liiketoimintaa. Arviomme jatkuvan liiketoimintamme näkymistä säilyi ennallaan: odotamme, että sekä liikevaihtomme että liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä ovat vuonna 2014 viime vuotta paremmat, kun niitä verrataan jatkuviin toimintoihin.

Vuoden 2014 alusta voimaan astunut organisaatiouudistusvietiin loppuun. Care-liiketoiminta-alueen johdossa aloitti toukokuussa Lynda A. Kelly, joka tuo vahvaa kuitukangasalan kokemusta Suomisen johtoryhmään. Hankintatoimi on Suomiselle tärkeä funktio ja sen johdossa aloitti heinäkuussa Dan Dunbar.

Näiden tärkeiden päätösten jälkeen valmistelemme parhaillaan Suomisen toimintasuunnitelmaa strategiakaudelle 2015 – 2017. Lähivuosien strategiassa korostuu fokusoituneen yhtiön aktiivinen kehittäminen kuitukangastoimialan edelläkävijäksi. Painotamme jatkossa entistä voimakkaammin kasvua.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS (JATKUVAT TOIMINNOT)

Huhti-kesäkuu 2014


Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhkimistuotteisiin sekä travel- ja catering-liiketoiminnan tarpeisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Tilikauden 2013 loppuun asti Convenience ja Care raportoitiin Pyyhintä-segmentissä ja tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksessa Kuitukankaat-segmentissä. Tästä osavuosikatsauksesta alkaen Suominen ei raportoi segmenttejä.

Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 2014 vertailukaudesta 2,4 % ja oli 95,3 miljoonaa euroa (93,1). Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 87,6 miljoonaa euroa ja Care-liiketoiminta-alueen 7,7 miljoonaa euroa.  

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä nousi 19 % ja oli 5,5 miljoonaa euroa (4,6). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 5,2 miljoonaa euroa (4,6). Katsauskaudella raportoitiin uudelleenjärjestelykuluja ja Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja kertaluonteisina erinä -0,3 miljoonaa euroa (0,0). Tulos ennen veroja oli 4,0 miljoonaa euroa (3,1). Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 2,2 miljoonaa euroa (1,0), lopetetuista toiminnoista -4,0 miljoonaa euroa (-17,6) ja koko konsernin tulos -1,8 miljoonaa euroa (-16,6).

Huhti-kesäkuun 2013 keskimääräisen USD-kurssin mukaan laskettuna liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä olisi ollut 5,8 (5,7) ja niiden jälkeen 5,5 miljoonaa euroa (5,7).

Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun. Liikevaihdon kasvuun vaikutti pääasiassa Brasilian yksikön hankinta helmikuussa. Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvu myynnistä heijastui bruttokatteeseen ja edelleen parantuneeseen liikevoittoon.

Investointihanke wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa saatiin päätökseen aikataulussa ja suunnitellun budjetin mukaisesti. Uuden laitteiston asennusseisokki päättyi huhtikuun lopussa ja laajennettu kapasiteetti oli käytössä toukokuun lopussa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 11,3 (2,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudella käyttöpääomaa on vapautunut 4,0 miljoonaa euroa (vapautunut 2,7).

Tammi-kesäkuu 2014

Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 kasvoi vertailukaudesta 2 % ja oli 193,7 miljoonaa euroa (190,4).

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 178,5 miljoonaa euroa ja Care-liiketoiminta-alueen 15,2 miljoonaa euroa. Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (40 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (22 %), kotitalouspyyhkeisiin (17 %), teollisuuspyyhkeisiin (12 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat lukeutuvat Convenience-liiketoimintaan. Hygienia- sekä terveydenhuollon tuotteet kuuluvat Care-liiketoimintaan. Korkeamman lisäarvon kuitukankaat kasvattivat osuuttaan portfoliossa. Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus myynnistä pieneni edelleen vertailukaudesta.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä nousi 27 % ja oli 11,9 miljoonaa euroa (9,4).
Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 11,4 miljoonaa euroa (9,4). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisina erinä uudelleenjärjestelykuluja ja Brasilian-yksikön hankintaan liittyneitä kuluja -0,7 miljoonaa euroa ja Nakkilan kuiduntuotannon lopettamiseen vuonna 2012 liittyviä eriä 0,2 miljoonaa euroa, yhteensä -0,5 miljoonaa euroa (0,0). Tulos ennen veroja oli 8,7 miljoonaa euroa (6,0). Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 4,8 miljoonaa euroa (2,5), lopetetuista toiminnoista -3,7 miljoonaa euroa (-17,9) ja koko konsernin tulos 1,1 miljoonaa euroa (-15,5).

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 10,8 (0,8) miljoonaa euroa. Vuoden alusta käyttöpääomaa on sitoutunut 4,8 miljoonaa euroa (sitoutunut 5,7).

HANKITUT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Hankitut toiminnot


Suominen osti Ahlstromilta sen aiempaan Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian yhtiön 10.2.2014. Muilta osin Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta hankittiin vuonna 2011, mutta Brasilian yksikön osalta hankinta Suomiselle viivästyi viranomaislupien myöhästymisen ja sitä seuranneiden uudelleenneuvottelujen vuoksi. Kauppa toteutettiin ostamalla paikallisen yhtiön osakkeet. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa ja lopullinen kauppahinta 19,6 miljoonaa euroa.  

Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminnalle avautui uusi, kasvava Etelä-Amerikan markkina-alue. Ostettu yksikkö on ainoa modernia vesineulausteknologiaa hyödyntävä pyyhintätuotteiden kuitukankaita valmistava tehdas Brasiliassa. Tehdas työllistää noin 40 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on ollut noin 20 miljoonaa euroa.

Lopetetut toiminnot
 

Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan kesällä 2013 myyty Codi Wipes -liiketoimintayksikkö sekä heinäkuussa 2014 myyty Joustopakkaukset-liiketoiminta. Ennen kesäkuuta 2013 Codi Wipes käsiteltiin osana Pyyhintä-segmenttiä ja ennen kesäkuuta 2014 Joustopakkaukset omana segmenttinään.
 

Lopetettujen toimintojen tulokseen kirjattiin katsauskaudella 2014 yhteensä 4,0 miljoonan euron kertaluonteiset tappiot.

Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen oli koko tilikaudella 2013 -21,8 miljoonaa euroa.

KONSERNIN TULOS (ML. LOPETETUT TOIMINNOT)

Konsernin huhti-kesäkuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -1,8 miljoonaa euroa (-16,6).

Konsernin tammi-kesäkuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 1,1 miljoonaa euroa (-15,5).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 67,6 miljoonaa euroa (102,0). Suomisen rahoitussopimusten mukaan vuoden 2014 toisen neljänneksen lopussa nettovelat eivät saaneet ylittää 3,1 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tuli olla alle 115 %. Katsauskauden lopussa 30.6.2014 nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli 2,1 ja velkaantumisaste 71,4 %.

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 2,7 miljoonaa euroa (3,4) eli 1,4 % (1,8 %) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui 4,8 miljoonaa euroa (sitoutui 5,7). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 7,4 miljoonaa euroa (13,9). Omavaraisuusaste oli 38,7 % (31,0 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 10,8 miljoonaa euroa (0,8) ja osaketta kohti 0,04 euroa (0,00).

INVESTOINNIT

Yhtiön jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 3,5 miljoonaa euroa (0,7). Jatkuvien toimintojen suunnitelman mukaiset poistot olivat 7,5 miljoonaa euroa (7,0). Suominen investoi korkeamman lisäarvon kuitukangasmateriaalin tuotantokapasiteetin laajentamiseen Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa 1,5 miljoonaa euroa ja aineettomaan omaisuuteen 1,0 miljoonaa euroa. Muut investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. Lopetettujen toimintojen investoinnit olivat 0,6 (0,9) miljoonaa euroa.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 247 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2014 – 30.6.2014 oli 18 329 390 osaketta eli 7,5 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,47 ja 0,62 euron välillä. Katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,55 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.6.2014 oli 135 371 832 euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2014 yhteensä 1 924 367 omaa osaketta. Yhtiö luovutti yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 5.6.2014 hallituksen jäsenien vuosipalkkion osakkeina maksettavan osuuden, yhteensä 120 848 osaketta. 30.6.2014 yhtiön hallussa oli 1 803 519 osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,7 %.  

Osakepalkkio-ohjelma

Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 30.6.2014 seitsemän henkilöä. Järjestelmästä on poistunut yksi henkilö vuoden 2014 aikana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastasivat katsauskauden päättyessä yhteensä enintään noin 2 383 333 Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Ylimääräinen yhtiökokous ja hybridilaina

Suominen laski 10.2.2014 liikkeelle 17 500 000 euron vaihdettavan oman pääomanehtoisen hybridilainan Brasilian kuitukangasliiketoiminnan hankinnan rahoittamiseksi. Laina ylimerkittiin. Laina muodostuu 175:stä nimellisarvoltaan 100 000 euron velkakirjasta. Lainalla ei ole vakuutta. Lainan pääomalle kertyy 10.2.2018 asti vuotuista korkoa 5,95 %, jonka jälkeen 10.2.2019 asti 6,95 %. Tämän jälkeen vuotuinen korko on 7,95 %. 10.2.2018 asti kertynyt korko pääomitetaan lainaan vuosittain 10.2. ja tämän jälkeen, alkaen 10.5.2018, korko on hallituksen päätöksin maksettavissa neljännesvuosittain jälkikäteen 10.2., 10.5., 10.8. ja 10.11. Pääomitetulle korolle ei makseta korkoa 10.2.2018 saakka. Korko on 10.2.2018 alkaen lainan pääomaa, jolle maksetaan vuotuista korkoa lainan ehtojen mukaisesti.

Suomisella on oikeus lunastaa laina joko osittain tai kokonaan 10.2.2018 alkaen kunakin korkopäivänä lainan nimellisarvoon lisättynä kertyneillä koroilla.

Lainaosuus oikeuttaa lainanhaltijan vaihtamaan lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset korot Suomisen osakkeiksi 11.2.2014 - 10.2.2018 välisenä aikana 0,50 euron vaihtokurssilla. Vaihdettavien osakkeiden määrän tulee olla vähintään 200 000 osaketta. Mikäli lainan koko määrä sekä kertyneet korot vaihdettaisiin osakkeiksi laskien liikkeelle uusia osakkeita koko konvertoitava määrä, Suomisen osakkeiden lukumäärä nousisi 43 330 000 osakkeella.

Vaihdettavien osakkeiden arvo merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hybridilainan liikkeellelaskun ehtona oli 31.1.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätös, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Erityinen oikeus voidaan antaa yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Erityisten oikeuksien nojalla merkittävien yhtiön uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 43 330 000 kappaletta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Suominen Oyj:n hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumonnut aiempia valtuutuksia koskien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista.

Varsinainen yhtiökokous


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2014. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen ja Hannu Kasurinen sekä uutena jäsenenä Jaana Tuominen. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.


Yhtiökokous valtuutti Suominen Oyj:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuudet

Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Hallituksella on myös varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 25 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Nämä valtuutukset kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2013 päättämät osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, mutta valtuutukset eivät kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2014 päättämää osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka.


Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suominen Oyj:n 26.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 37 500 euroa sekä hallituksen jäsenen 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina maksettava osuus luovutettiin 5.6.2014 antamalla vastikkeetta Suominen Oyj:n hallussa olevia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Luovutetut osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet. Palkkiosta osakkeina luovutettu osakemäärä määritettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona on käytetty osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 5.6.2014, yhteensä 120 848 osaketta. Koska kyseessä oli yhtiökokouksen yksityiskohtaisen päätöksen toimeenpano, hallitus ei käyttänyt päätöksen tekemisessä itsenäistä harkintavaltaa.

Hallituksen valiokunnat


Suomisen 26.3.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan, että aiempi palkitsemisvaliokunta muutetaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnaksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Eloranta ja jäseneksi Risto Anttonen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kasurinen ja jäseniksi Suvi Hintsanen ja Jaana Tuominen.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.pykälän mukaiset ilmoitukset

Suominen vastaanotti katsauskaudella 1.1.- 30.6.2014 seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaiset ilmoitukset:

Oy Etra Invest Ab, y-tunnus 0672234-6 ilmoitti 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 5 %:n liputusrajan ylittymiseen. Ilmoitus koski Erkki Etolaa, Oy Etra Invest Ab:tä ja Tiiviste-Group Oy:tä (y-tunnus 0115121-4) yhdessä. Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy ovat Erkki Etolan määräysvaltayhteisöjä.

Omistus- ja ääniosuudet liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen olisivat seuraavat:

Oy Etra Invest Ab: 15 823 320 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 5,43 %

Erkki Etola: 4 016 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 0,00 %

Tiiviste-Group Oy: 3 000 000 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 1,03 %

Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola ja Tiiviste-Group Oy yhteensä: 18 827 336 kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 6,46 %.

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1) ilmoitti 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus voivat laskea siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %.

Ahlström Capital Oy (y-tunnus 1670034-3) ja AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus 51490943) ilmoittivat 5.2.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan omistusosuus ja ääniosuus voivat nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %.

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1) ilmoitti 10.1.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus voivat laskea tai nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %.

Ahlström Capital Oy (y-tunnus 1670034-3) ja AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus 51490943) ilmoittivat 10.1.2014 sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan omistusosuus ja ääniosuus voivat nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA

Lynda A. Kelly aloitti Suomisen Care-liiketoiminta-alueen johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 12.5.2014. Lynda A. Kellyllä on pitkä ja monipuolinen kokemus kuitukangasliiketoiminnasta, erityisesti hygienia- ja terveydenhuollon tuotteista sekä pyyhintätuotteista. Lynda A. Kelly on Yhdysvaltojen kansalainen ja hän raportoi tehtävässään Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalle.

Dan Dunbar aloitti Suomisen hankintajohtajana ja konsernin laajennetun johtoryhmän jäsenenä 14.7.2014 Dunbar on kokenut hankintatoimen ammattilainen ja hänellä on monipuolinen tausta globaaleissa yrityksissä. Dan Dunbar on Yhdysvaltojen kansalainen ja hän raportoi tehtävässään Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalle.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen Oyj tiedotti 11.7.2014 päässeensä sopimukseen joustopakkausliiketoimintansa (Suominen Joustopakkaukset Oy tytäryhtiöineen sekä Suominen Polska Sp. z.o.o.) myynnistä Isossa-Britanniassa toimivalle pääomasijoitusyhtiö Lonsdale Capital Partners LLP:lle sekä liiketoiminnan johdolle. Kauppa vahvistui 14.7.2014. Kaupan myötä Suominen on strategisen linjauksensa mukaisesti kuitukankaisiin keskittynyt yhtiö.

Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen velaton kauppahinta oli 20 miljoonaa euroa. Sen lisäksi on sovittu tavanomaisesta noin 1 miljoonan euron suuruisesta lisäkauppahinnasta tiettyjen ehtojen täyttyessä. Suominen Oyj jää vähemmistöomistajaksi 19,9 prosentin osuudella. Omistusjärjestelyssä osa Suominen-konsernin sisäisistä lainoista konvertoitiin omaksi pääomaksi ja osa jäi Suominen Oyj:lle korollisiksi saamisiksi (ns. vendor loan). Käteisenä maksettava osuus kauppahinnasta oli 5,7 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan vuoksi Suominen kirjasi IFRS 5 -standardin mukaisesti vuoden 2014 toisella neljänneksellä lopetettujen liiketoimintojensa tulokseen noin 4,5 miljoonan euron kertaluonteisen tappion.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Brasilian tehtaan hankinnan myötä kehittyville markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys USA:ssa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Vuoden 2014 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 2,4 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen (gearing) tulee olla alle 95 %. Tässä osavuosikatsauksessa tunnusluvut ovat 2,1 ja 71,4 %.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2013 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon kuitukangastuotteissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi vahvistui toisella vuosineljänneksellä. Euroopan yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat ja kireä kilpailutilanne jatkuu Euroopan kuitukangasmarkkinoilla. Yhdysvalloissa talouden positiivinen vire jatkui edelleen, mikä heijastui kuluttajaluottamusindeksin nousuna.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kasvun jatkuvan vuonna 2014 keskimäärin vuoden 2013 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Suominen toistaa 11.7.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2014 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2013. Suomisen jatkuvien toimintojen (Kuitukankaat-segmentti ja kohdistamattomat erät) liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 miljoonaa euroa.

Aiemmin tulevaisuuden näkymiä arvioitaessa vertailulukuina käytettiin vuoden 2013 tilinpäätöksessä raportoitua liikevaihtoa, 433,1 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä, 18,3 miljoonaa euroa.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2014

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2013 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2014, on esitetty vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

TASE    1 000 e 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 508 11 647 12 025
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 87 467 106 009 98 640
Myytävissä olevat sijoitukset 922 19 939
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 455 441 451
Muut pitkäaikaiset saamiset     511
Laskennalliset verosaamiset 5 634 6 241 5 778
Pitkäaikaiset varat yhteensä 122 482 139 853 133 838
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 28 878 36 494 31 908
Myyntisaamiset 48 657 52 428 46 908
Lainasaamiset 59   131
Muut lyhytaikaiset saamiset 6 480 9 708 6 359
Verosaamiset 695 730 1 182
Rahavarat 17 331 7 318 18 585
Lyhytaikaiset varat yhteensä 102 100 106 678 105 073
       
Myytävänä olevat omaisuuserät 32 243 13 525  
Varat yhteensä 256 825 260 056 238 911
       
Oma pääoma ja velat      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 192 97 054 97 123
Arvonmuutos- ja muut rahastot -928 -731 -1 042
Muuntoerot -821 -613 -3 022
Muu oma pääoma -50 410 -51 555 -51 094
Yhteensä 81 574 80 696 78 506
Hybridilaina 17 899    
Oma pääoma yhteensä 99 473 80 696 78 506
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 6 841 5 165 7 183
Varaukset   605 132
Muut pitkäaikaiset velat 1 872 1 325 1 125
Korolliset velat 62 104 85 742 70 399
Pitkäaikaiset velat yhteensä 70 817 92 837 78 839
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 22 940 23 570 24 071
Verovelat 376 1 611 144
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 49 666 55 892 57 351
Lyhytaikaiset velat yhteensä 72 982 81 073 81 567
Velat yhteensä 143 799 173 910 160 405
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 13 553 5 450  
Oma pääoma ja velat yhteensä 256 825 260 056 238 911

 

TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
           
Liikevaihto 95 340 93 120 193 693 190 363 373 684
Hankinnan ja valmistuksen kulut -84 399 -82 857 -171 438 -169 782 -333 580
Bruttokate 10 941 10 263 22 255 20 581 40 104
Liiketoiminnan muut tuotot 539 503 1 307 1 234 2 485
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 712 -1 255 -3 157 -2 672 -5 583
Tutkimus ja kehitys -784 -774 -1 397 -1 687 -3 139
Hallinnon kulut -3 440 -3 616 -6 899 -7 518 -13 659
Liiketoiminnan muut kulut -20 -481 -201 -544 -810
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 5 524 4 640 11 908 9 394 19 398
Kertaluonteiset erät -278   -511   -482
Liikevoitto/tappio 5 246 4 640 11 397 9 394 18 916
Rahoitustuotot ja –kulut -1 276 -1 526 -2 743 -3 366 -5 781
Voitto ennen veroja 3 970 3 114 8 654 6 028 13 135
Tuloverot -1 786 -2 091 -3 886 -3 573 -7 419
Katsauskauden voitto/tappio, jatkuvat toiminnot 2 184 1 024 4 768 2 455 5 716
           
Lopetetut toiminnot          
Tilikauden voitto/tappio 484 -832 793 -1 161 -3 518
Arvonalentumiset ja myyntikulut -4 449 -16 760 -4 499 -16 760 -18 314
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -4 015 -17 592 -3 706 -17 921 -21 832
           
Katsauskauden voitto/tappio -1 831 -16 568 1 062 -15 466 -16 119
           
Osakekohtainen tulos, e          
Jatkuvista toiminnoista 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02
Lopetetuista toiminnoista -0,02 -0,07 -0,02 -0,07 -0,09
Konserni -0,01 -0,07 0,00 -0,06 -0,07
Laimennettu, konserni -0,01 -0,07 0,00 -0,06 -0,07


 

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
           
Katsauskauden voitto/tappio -1 831 -16 568 1 062 -15 466 -16 119
           
Muut laajan tuloksen erät:          
           
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 1 385 -1 643 2 233 -169 -2 664
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset 200 388 142 691 353
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät erät         355
Muut siirrot -72 -160 -58 -328 325
Yhteensä 1 513 -1 415 2 317 194 -1 631
           
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
Vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot
        18
Yhteensä 0 0 0 0 18
           
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -78 83 -60 -64 120
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 435 -1 332 2 257 130 -1 493
           
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -396 -17 900 3 319 -15 336 -17 612
           
Laajan tuloksen jakautuminen          
Jatkuvat toiminnot 3 311 -308 7 025 2 585 4 220
Lopetetut toiminnot -3 706 -17 592 -3 706 -17 921 -21 832
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -396 -17 900 3 319 -15 336 -17 612


 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a
. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. SVOP-rahasto
d. Omat osakkeet
e. Muuntoerot
f. Arvonmuutosrahastot
g. Muu oma pääoma
h. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
i. Hybridilaina
j. Oma pääoma yhteensä

 

 

1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
                     
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -43 -3 022 -999 -51 094 78 506   78 506
                     
Tilikauden tulos             1 062 1 062   1 062
Muut laajan tuloksen erät         2 201 114 -74 2 241   2 241
Osake-
perusteiset
maksut
            16 16   16
Omien
osakkeiden luovutus
    69         69   69
Hybridilaina             -320 -320 17 899 17 579
Oma pääoma 30.6.2014 11 860 24 681 97 192 -43 -821 -885 -50 410 81 574 17 899 99 473
                     

 

 


 

 

 

 

1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011   96 011
                     
Tilikauden tulos             -15 466 -15 466   -15 466
Muut laajan
tuloksen erät
        -64 522 -328 130   130
Osake-
perusteiset
maksut
            21 21   21
Oma pääoma 30.6.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -613 -687 -51 556 80 696   80 696

 

 

 

1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
                     
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011   96 011
                     
Tilikauden tulos             -16 119 -16 119   -16 119
Muut laajan tuloksen erät         -2 472 210 770 -1 493   -1 493
Osakeperusteiset maksut             38 38   38
Omien osakkeiden luovutus     69         69   69
Oma pääoma 31.12.2013 11 860 24 681 97 123 -43 -3 021 -999 -51 094 78 506   78 506

 

 


 

 


RAHAVIRTALASKELMA
 

 

1 000 e 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto 11 397 9 394 18 916
Oikaisut yhteensä 10 150 3 606 7 704
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 21 547 13 000 26 620
Käyttöpääoman muutos -4 845 -5 658 6 482
Rahoituserät -2 792 -3 884 -6 216
Maksetut verot -3 065 -2 693 -5 556
Liiketoiminnan rahavirta 10 845 764 21 330
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -4 016 -1 823 -5 598
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin -19 261    
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista     3 441
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 31 48 785
Investointien rahavirta -23 246 -1 775 -1 372
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 304 -7 625 -21 042
Pääomalainojen takaisinmaksut   -920 -920
Hybridilaina 17 500    
Lyhytaikaisten lainojen muutos -632 6 300 6 300
Rahoituksen rahavirta 12 564 -2 245 -15 662
       
Rahavarojen muutos 163 -3 255 4 296
       
Rahavarat tilikauden alussa 18 585 14 301 14 301
Valuuttakurssimuutokset -103 312 -13
Rahavarojen muutos 163 -3 255 4 296
Rahavarat tilikauden lopussa 18 646 11 358 18 585
Myytävänä olevat omaisuuserät, rahavarat -1 315 -4 040  
Rahavarat tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot 17 331 7 318 18 585

 


Rahavirtalaskelma sisältää myös lopetetut liiketoiminnot

 

TUNNUSLUVUT 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
           
Liikevaihdon muutos, % * 2,4 4,4 1,7 8,8 4,7
Bruttokate, % ** 11,5 11,0 11,5 10,8 10,7
Liikevoitto, % ** 5,5 5,0 5,9 4,9 5,1
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -1,3 -1,6 -1,4 -1,8 -1,5
Voitto ennen veroja, % ** 4,2 3,3 4,5 3,2 3,5
Katsauskauden voitto, %, jatkuvat toiminnot ** 2,3 1,1 2,5 1,3 1,5
Katsauskauden voitto, %, lopetetut toiminnot ** -4,2 -18,9 -1,9 -9,4 -5,8
Katsauskauden voitto, % ** -1,9 -17,8 0,5 -8,1 -4,3
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot -0,02 -0,07 -0,02 -0,07 -0,09
Tulos/osake, e, konserni -0,01 -0,07 0,00 -0,06 -0,07
Laimennettu tulos/osake, e, yhteensä -0,01 -0,07 0,00 -0,07 -0,07
           
Oma pääoma/osake, e 0,40 0,33 0,40 0,33 0,32
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,05 0,01 0,04 0,00 0,09
Oman pääoman tuotto, % 0,5 -24,9 0,5 -24,9 -18,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,4 -4,4 8,4 -4,4 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %, jatkuvat toiminnot 13,2 9,3 13,2 9,3 12,4
Omavaraisuusaste, % 38,7 31,0 38,7 31,0 32,9
Velkaantumisaste (Gearing), % 71,4 121,4 71,4 121,4 96,2
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e, jatkuvat toiminnot 1 621 486 3 490 720 4 413
Poistot, 1 000 e, jatkuvat toiminnot 3 778 3 492 7 481 6 965 13 892
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot     588 546 550
 
*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.


 
         
Korollinen vieras pääoma, pitkäaikainen 62 104 85 742 62 104 85 742 70 399
Korollinen vieras pääoma, lyhytaikainen 22 940 23 570 22 940 23 570 24 071
Korolliset saamiset -17 491 -7 318 -17 491 -7 318 -18 985
Korolliset nettovelat 67 553 101 994 67 553 101 994 75 485

 


 

HANKITUT TOIMINNOT

Suominen hankki Ahlstromin Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian yhtiön 10.2.2014. Muu Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta hankittiin vuonna 2011, mutta Brasilian hankinta viivästyi viranomaislupien vuoksi. Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminta kattaa paremmin myös Etelä-Amerikan markkina-alueen.

Brasilian yhtiön tulos ja tase on yhdistelty Suomisen tulokseen ja taseeseen 1.2.2014 alkaen.

Kauppa toteutettiin ostamalla paikallisen yhtiön osakkeet. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa.
Lopullinen kauppahinta oli 19,6 miljoonaa euroa.
 

 

Luovutettu vastike Käypä arvo
Käteisvarat 19 558
   

 

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat alustavien laskelmien mukaan seuraavat:

 

   
1 000 e Hankittujen nettovarojen
käypä arvo
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 463
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 20
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 392
Vaihto-omaisuus 3 195
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 084
Rahavarat 297
Varat yhteensä 20 452
   
Rahoitusvelat 416
Muut velat 478
Velat yhteensä 894
   
Nettovarat 19 558

 


Liiketoiminnan hankintaan liittyvät menot 0,2 miljoonaa euroa sisältyvät kertaluonteisiin eriin.

Konsernin liikevaihto olisi ollut 195,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 11,6 miljoonaa euroa, mikäli kauppa olisi toteutunut vuoden 2014 alussa ja hankinnan kulut vuoden 2013 lopussa.

 


 

 


LOPETETUT TOIMINNOT
 

 

1 000 e 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
       
Liikevaihto 30 881 28 998 59 438
Kulut -29 890 -29 832 -62 601
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja 991 -834 -3 163
Verot -198 28 -231
Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen 793 -806 -3 394
Arvonalentumiset ja myyntikulut -4 499    
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -3 706 -806 -3 394
       
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät      
       
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 13 457    
Pitkäaikaiset saamiset 1 509    
Vaihto-omaisuus 7 209    
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 8 753    
Rahavarat 1 315    
Yhteensä 32 243    
       
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin varoihin liittyvät velat    
       
Pitkäaikaiset velat 4 692    
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 8 862    
Yhteensä 13 554    
       
Lopetettujen toimintojen rahavirta      
Liiketoiminnan rahavirta 375    
Investointien rahavirta -341    
Rahoituksen rahavirta -989    
Rahavarojen muutos -955    

 

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

 

1 000 e 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
       
Suomi 1 326 1 141 2 292
Muu Eurooppa 65 110 72 090 138 020
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 122 326 112 428 224 132
Muu maailma 4 931 4 704 9 240
Liikevaihto yhteensä 193 693 190 363 373 684

 

 


 

 

TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

 

1 000 e 7-9/2013 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2013-
4-6/2014
Liikevaihto 93 484 89 837 98 353 95 340 377 014
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 5 828 4 176 6 384 5 524 21 912
% liikevaihdosta 6,2 4,6 6,5 5,8 5,8
           
Kertaluonteiset erät   -482 -233 -278 -993
Liikevoitto yhteensä 5 828 3 694 6 151 5 246 20 919
% liikevaihdosta 6,2 4,1 6,3 5,5 5,5
           
Nettorahoituskulut -1 319 -1 096 -1 467 -1 276 -5 158
Voitto ennen veroja 4 509 2 598 4 684 3 970 15 761

 


KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 954 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 97 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 56 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 64 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat
 

 

1 000 € 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 3 021 9 140 16 439
Tavaroiden ja palveluiden ostot 38 817 31 134 62 342
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 979 1 551 1 396
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 9 035 1 416 2 073

 


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.
 


 

 


LAINOJEN MUUTOKSET

 

1 000 e 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
Lainat yhteensä 1.1. 94 471 111 518 111 518 
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 24 071 20 571 20 571
Lopetetut toiminnot -500    
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos -631 2 999 3 500
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 30.6. 22 940 23 570 24 071
       
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 70 399 90 027 90 027
Lopetetut toiminnot -4 268    
Pitkäaikaisten lainojen muutos -4 027 -4 284 -19 628
Pitkäaikaiset lainat 30.6. 62 104 85 742 70 399
       
Pääomalainat 1.1.    920 920
Pääomalainojen muutos   -920 -920
Pääomalainat 30.6. 0 0 0
       
Lainat yhteensä 30.6. 85 044 109 313 94 471

 


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
 

 

  1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013    
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 98 640 12 025 118 019 12 529 118 019 12 529
Investoinnit 1 959 1 532 1 091 326 3 662 1 004
Vähennykset -6   -18   -18  
Lopetetut toiminnot -18 484 -179 -5 365 -115 -5 365 -115
Hankitut liiketoiminnot 10 463 20        
Poistot ja arvonalentumiset -6 592 -888 -7 556 -756 -15 000 -1 545
Muuntoero ja muut muutokset 1 487 -2 -163 -337 -2 658 152
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 87 467 12 508 106 009 11 647 98 640 12 025
                     

 

 

 

 

ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET 1 000 e 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 86 992 106 154 91 345
       
Annetut pantit      
Kiinteistökiinnitykset 27 047 27 042 27 042
Yrityskiinnitykset 161 829 190 624 165 761
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 185 122 209 172 189 699
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 21 864 24 700 22 672
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 2 247 2 798 2 373
       
Takausvastuut   1 433  

 


RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU JA NIIDEN ARVOT
a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat rahoitusvarat
e. Tase-erien kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo

 

 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti
1 000 e a. b. c. d. e. f.  
Myytävissä olevat rahoitusvarat       922 922 922  
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   455     455 455  
Muut pitkäaikaiset saamiset              
Lainasaamiset     59   59 59  
Myyntisaamiset     48 657   48 657 48 657  
Muut lyhytaikaiset saamiset     111   111 111  
Rahavarat     17 331   17 331 17 331  
Yhteensä 30.6.2014   455 66 158 922 67 535 67 535  

 

 

 

1 000 e a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat rahoitusvarat       939 939 939
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   451     451 451
Muut pitkäaikaiset saamiset 511       511 511
Lainasaamiset     131   131 131
Myyntisaamiset     46 908   46 908 46 908
Muut lyhytaik. saamiset 58   371   429 429
Rahavarat     18 585   18 585 18 585
Yhteensä 31.12.2013 569 451 65 996 939 67 954 67 954

 


Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2013.


 

 

 

 

RAHOITUSVELAT 30.6.2014 31.12.2013
1 000 e Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset        
   Lainat rahoituslaitoksilta 61 818 61 297 69 828 69 144
   Eläkelainat 286 285 571 577
   Muut pitkäaikaiset velat 710 710    
Yhteensä 62 814 62 292 70 399 69 721
         
Lyhytaikaiset *)        
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset        
   Rahoituslaitoslainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
22 315 22 342 23 414 23 412
   Eläkelainojen seuraavan vuoden
   lyhennykset
571 585 571 594
Rahoitusleasingvelat 54 54 86 86
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa     94 94
Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 1 199 1 199 1 354 1 354
Muut lyhytaikaiset velat 354      
Ostovelat 40 401 40 401 45 016 45 016
Yhteensä 64 894 64 580 70 535 70 556
         
Yhteensä 127 708 126 872 140 934 140 277

 


*) Taseessa lyhytaikaisissa.

Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

 

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat      
Myytävissä olevat rahoitusvarat     922
Yhteensä      
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
       
Koronvaihtosopimukset   -957  
Sähköjohdannaiset   -242  
Yhteensä   -1 199  

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

TIEDOTUSTILAISUUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-kesäkuun 2014 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 18.7.2014 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Hotelli Havenissa, osoitteessa Unioninkatu 17, Helsinki. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi - syyskuulta 2014 perjantaina 24.10.2014.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.
 

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q2 2014 FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu