Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012: Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani merkittävästi

Tampere, Suomi, 2013-02-15 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Tilinpäätöstiedote   15.2.2013 klo 9.30

SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012:
LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI


 

 

AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
Liikevaihto, milj. e 109,0 84,8 454,9 213,4
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, milj. e
1,9 0,3 13,7 -1,1
Liikevoitto, milj. e -8,2 -2,4 0,9 -4,8
Katsauskauden voitto/tappio, milj. e -11,2 -3,8 -11,9 -9,5
Tulos/osake, e -0,05 -0,02 -0,05 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,05 -0,02 0,10 -0,03
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %     0,4 -3,7
Velkaantumisaste (Gearing), %     100,7 111,0Toimitusjohtaja Nina Kopola:

”OIen tyytyväinen Suomisen kehitykseen vuonna 2012. Loppuvuodesta 2011 Ahlstromin kanssa toteutetun yrityskaupan vaikutukset näkyvät nyt ensi kertaa koko vuoden tuloksessamme, josta Kuitukankaat-yksikkö muodostaa merkittävän osuuden.

Kuluttajien luottamus oli vuoden 2012 aikana vakaampaa Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassa, mikä näkyi myös tuotteidemme erilaisessa kysynnässä näillä markkina-alueilla. Koko vuoden liikevaihtomme jäi vertailukelpoisessa pro forma -tarkastelussa viime vuoden tasosta. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna merkittävästi.

Kehitimme vuoden mittaan uuden Suomisen toimintaa suunnitelmien mukaan ja toteutimme useita kannattavuutta parantavia hankkeita osana laajamittaista Summit-ohjelmaa. Viimeisellä vuosineljänneksellä yksi ohjelman merkittävimmistä toimenpiteistä oli polypropeeni-katkokuidun valmistuksen lopettaminen Nakkilan tehtaalla.

Onnistuimme Summit-ohjelman läpiviennissä saavuttamalla vuoden aikana noin 10 miljoonan euron rakenteelliset kustannussäästöt. Tämä jopa hieman ylittää alkuperäisen tavoitteemme, joka oli noin kaksi prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden 2012 aikana tehdyt arvonalentumiskirjaukset ja muut kertaluonteiset erät rasittivat kuitenkin liikevoittoa, joka jäi 0,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 13,7 miljoonaa euroa.

Terävöitimme vuoden 2012 lopulla Suomisen strategiaa, ja hallitus asetti yhtiölle uudet taloudelliset tavoitteet. Uudistettu strategia painottaa yhteistä toimintakulttuuria, parantuvaa kannattavuutta, korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvua sekä edelläkävijyyttä markkinoilla. Tavoittelemme suhteellisen kannattavuuden selvää parantumista ja yli 10 % sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), vakaata pääomarakennetta ja 40–80 prosentin välille asettuvaa velkaantumisastetta sekä toimialan keskiarvon ylittävää liikevaihdon orgaanista kasvua.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suomisen liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 109,0 miljoonaa euroa (84,8). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 1,9 miljoonaa euroa (0,3) ja niiden jälkeen -8,2 miljoonaa euroa (-2,4), tulos ennen veroja -10,4 miljoonaa euroa (-3,3) ja verojen jälkeen -11,2 miljoonaa euroa (-3,8).

Koko vuoden 2012 liikevaihto oli 454,9 miljoonaa euroa (213,4). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 13,7 miljoonaa euroa (-1,1) ja niiden jälkeen 0,9 miljoonaa euroa (-4,8). Tulos ennen veroja oli -9,5 miljoonaa euroa (-10,0) ja verojen jälkeen -11,9 miljoonaa euroa (-9,5).

Liikevaihto laski 5 % edellisvuoden 479 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikutti myyntimäärien pienentyminen ja myyntihintojen aleneminen Euroopassa. Merkittävimmin Euroopan myyntimäärien pienentymiseen vaikutti vuoden 2011 syksyllä Italian tehtaalla sattunut palovahinko. Palaneen vesineulauslinjan tuotanto keskeytyi vuoden 2012 ensimmäisen viiden kuukauden ajaksi. Alueellisesti kysyntä oli vahvempaa USA:n markkinoilla kuin Euroopassa.

Kertaluonteiset erät, nettomääräisesti yhteensä 12,8 miljoonaa euroa, muodostuivat omaisuuserien arvonalentumisista ja uudelleenjärjestelykuluista Kuitukankaat- ja Codi Wipes -liiketoimintayksiköissä sekä omaisuuserien myyntivoitoista Joustopakkaukset-liiketoimintayksikössä.

Osana Kuitukankaat-liiketoimintayksikön Nakkilan tehtaan uudelleenjärjestelyjä tuotantokapasiteettia leikattiin, ja 69 vakinaista ja 4 määräaikaista työsuhdetta päätettiin. Uudelleenjärjestelyistä aiheutui 5,9 miljoonan euron kulukirjaus. Tästä 0,4 miljoonaa euroa johtui irtisanomiskustannuksista ja 5,5 miljoonaa euroa arvonalentumiskirjauksesta, jolla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Codi Wipes -liiketoimintayksikköön kohdistettu liikearvo testattiin viimeisen vuosineljänneksen aikana ja yksikön liikearvoon tehtiin 7,3 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Joustopakkaukset-liiketoimintayksikössä lomautettiin henkilöstöä kustannusten säästämiseksi. Katsauskaudella myytiin Joustopakkausten Nastolassa sijainnut tuotantolaitos, mistä kirjattiin 0,5 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto.

Vaikka arvonalentumiskirjaukset rasittivat liikevoittoa, operatiivisen kannattavuuden parantumisessa näkyi selvästi Suomisen ja Ahlstromin Home and Personal -liiketoimintojen yhdistämisen hyödyt. Konsernin kulujen karsiminen eteni suunnitellusti Summit-ohjelman mukaisesti. Projekti käsittää hankitun liiketoiminnan integroinnin osaksi Suomista ja kattaa synergioiden hyödyntämisen myynnissä, hankinnoissa, tuotantolinjojen optimoinnissa ja logistisissa ratkaisuissa. Tehostamistoimilla tavoiteltiin liikevaihtoon suhteutettuna noin 2 % kustannussäästöä. Tilinpäätöshetkellä vuoden mittaan saavutettujen säästöjen määrä oli noin 10 miljoonaa euroa (hieman yli 2 % liikevaihdosta). Ohjelma päättyy vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Suomisen merkittävimmän kustannustekijän, raaka-aineiden, hinnat vaihtelivat vuoden mittaan, mutta koko vuoden tulokseen hintojen muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta.

Liiketoiminnan rahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 11,7 miljoonaa euroa (-4,7) ja kumulatiivisesti 24,9 miljoonaa euroa (-2,9). Käyttöpääomaa on vapautunut 5,0 miljoonaa euroa vuonna 2012, eli 1,1 % liikevaihdosta. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla.

Yrityskaupan loppuun saattaminen

Ahlstromilta hankittuun Home and Personal -liiketoimintaan kuuluvan Brasilian yksikön kaupan toteuttaminen on viivästynyt. Suominen ja Ahlstrom selvittävät edelleen yhdessä edellytyksiä ja vaihtoehtoja kaupan toteuttamiselle.

Rahoitus

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 97,2 miljoonaa euroa (120,8). Rahoitusvaroihin sisältyneet sidotut rahoitusvarat, 25 miljoonaa euroa, käytettiin lainojen lyhennyksiin. Suominen päivitti viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitussopimuksensa pankkien kanssa. Nettovelkojen ja käyttökatteen suhdeluku vuoden lopussa sai olla enintään 4,9 ja velkaantumisaste enintään 145 %. Tilikauden lopussa nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli 2,9 ja velkaantumisaste 101 %. Rahoitussopimuksella helpotettiin myös lainojen takaisinmaksuprofiilia.

Nettorahoituskulut olivat 10,4 miljoonaa euroa (5,2) eli 2,3 % (2,4 %) liikevaihdosta. Rahoituskustannukset nousivat lainamäärän kasvun ja lainojen keskikoron nousun takia. Käyttöpääomaa vapautui 5,0 miljoonaa euroa (1,9). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 13,1 miljoonaa euroa (10,9). Omavaraisuusaste oli 34,5 % (32,2 %) ja velkaantumisaste (gearing) 100,7 % (111,0 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 24,9 miljoonaa euroa (-2,9) ja osaketta kohti 0,10 euroa (-0,03).

Investoinnit

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 4,0 miljoonaa euroa tilikaudella 2012 (4,0). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 19,6 miljoonaa euroa (9,8). Investoinneista Kuitukankaiden osuus oli 1,9 miljoonaa euroa (1,5), Codi Wipesin 0,7 miljoonaa euroa (0,4) ja Joustopakkausten 0,6 miljoonaa euroa (1,9). Investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja.


SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Pyyhintä

Suomisen Pyyhintä-segmenttiin kuuluu kaksi liiketoimintayksikköä, Kuitukankaat ja Codi Wipes. Pyyhintä-toimialan liikevaihto vuonna 2012 oli 403,2 miljoonaa euroa (149,4).

Pyyhintä-segmentin liikevoitto ennen arvonalentumiskirjauksia ja kertaluonteisia kustannuksia oli 18,8 miljoonaa euroa (-2,2). Kertaluonteisten erien jälkeen segmentin liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (-3,1). Tulos parani toteutetun liiketoimintakaupan ansiosta. Myynnin katekehitys oli kokonaisuutena tyydyttävää suotuisasti kehittyneen tuotevalikoiman ansiosta.

Kuitukankaat-liiketoimintayksikön liikevaihto vuonna 2012 oli 357,9 miljoonaa euroa (99,2). Kuitukankaiden vertailukelpoinen (pro forma) liikevaihto oli 365 miljoonaa euroa vuonna 2011, josta liikevaihto laski 2 %. Toimitusmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla, kun niitä tarkastellaan vertailukelpoiseen toimintaan. Kuitukangasmateriaalin tärkeimmät käyttökohteet pyyhinnässä jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (47 % myynnistä), kotitalouspyyhkeisiin (19 %), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (18 %) sekä teollisuuspyyhkeisiin (10 %). Käyttökohteista henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouspyyhintään käytettävän kuitukankaan myynti kasvoi, muissa käyttökohteissa myynti laski.

Kulutuskysyntä kosteuspyyhkeiden käyttöalueissa Amerikan markkinoilla oli vahvempaa kuin Euroopalle tyypillisissä tuotealueissa. Euroopan liikevaihtoon vaikutti lisääntyneen tuotantokapasiteetin tuoma kiristynyt kilpailu. Suomisen Italian tehtaiden yhden tehokkaan vesineulauslinjan tuotanto saatiin vasta kesän alussa täyteen käyntiin edellisvuonna tapahtuneen palovahingon jälkeen.

Raaka-ainehintojen muutosten kokonaisvaikutus vuositasolla ei ollut merkittävä.

Kuitukankaiden Nakkilan tehtaan yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut saatettiin päätökseen. Tehtaan toimintaa uudistetaan tavoitteena tappiollisen tuloksen kääntäminen voitolliseksi. Tehtaan lämpösidotun kuitukankaan ja yhden vesineulauslinjan tuotanto sekä katkokuidun valmistus päätettiin lopettaa. Toiminnan tehostamisen takia yksikön henkilöstövahvuus on pienentynyt yli 70 henkilöllä, ja irtisanomisajalta maksettiin kertaluonteisia korvauksia 0,4 miljoonaa euroa. Tuotantokapasiteetin vähentämisen takia käyttöomaisuuteen tehtiin 5,5 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus.

Kuitukankaat-liiketoimintayksikön kulut laskivat Summit-ohjelman ansiosta. Ohjelmassa tunnistettiin useita säästökohteita, ja sen aikaansaama kustannusrakenteen pysyvä parannus näkyy Suomisen tuloksessa täysimääräisesti vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen jälkeen, jolloin Summit-ohjelma päättyy. Ohjelman sisältämät toimenpiteet ja käytännöt otetaan osaksi päivittäistä toimintaa konsernin kannattavuuden merkittävään parantamiseen tähtäävän strategian mukaisesti.

Codi Wipes -liiketoimintayksikön koko tilikauden liikevaihto laski 11 % ja oli 49,4 miljoonaa euroa (55,6). Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti säilyi edellisen vuoden tasolla ja niiden osuus myynnistä oli 50 %, kosteiden wc-pyyhkeiden myynti kasvoi hieman ja osuus myynnistä oli 10 %, ja lastenhoitopyyhkeiden myynti laski, ja niiden osuus myynnistä oli 40 %. Myynnin keskihinnat laskivat vertailukaudesta. Alentuneen volyymin aiheuttamaa katemenetystä saatiin kompensoitua osin säästöillä toimintakustannuksissa.

Codi Wipes -liiketoimintayksikköön kohdistettu liikearvo testattiin viimeisen vuosineljänneksen aikana, ja markkinaepävarmuuden takia laskelmissa otettiin huomioon riskejä aikaisempaa suurempina. Testien perusteella Suominen kirjasi Codi Wipes -liiketoimintayksikön liikearvoon kohdistuvan 7,3 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Liikearvon arvonalentumiskirjauksen jälkeen yksikköön jää 11,2 miljoonaa euroa liikearvoa.

Joustopakkaukset

Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto vuonna 2012 oli 52,7 miljoonaa euroa (64,8) ja se aleni 19 % edellisvuotisesta. Hygieniapakkausten myynti aleni vuoden 2011 lopun asiakasmenetysten takia. Elintarvikepakkausten ja kaupan kassien myynti väheni, mutta turva- ja systeemipakkausten myynti nousi. Joustopakkaukset onnistui korvaamaan asiakasmenetyksiä uusilla tilauksilla, mutta kulutuskysynnän heikkous Joustopakkausten markkinoilla hidastaa aikaisempien menetysten kompensointia. Kun asiakkailta saatujen arvioiden perusteella ei voitu odottaa tilanteeseen nopeaa käännettä, henkilöstöä lomautettiin kustannusten säästämiseksi.

Segmentin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -2,8 miljoonaa euroa (0,7) ja niiden jälkeen -2,3 miljoonaa euroa (-0,1). Raaka-ainehintojen muutosten kokonaisvaikutus vuositasolla painoi hieman kannattavuutta. Toiminnan kulut olivat edellisvuotista alemmat vuonna 2011 toteutetun tuotannon rationalisoinnin ansiosta.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 245 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa.

Yhtiökokous

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2012. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2011 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) ja seuraavaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.


Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää siten, että yhtiön toiminimi on Suominen Yhtymä Oyj:n sijasta Suominen Oyj.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2012 - 31.12.2012 oli 3 660 581 osaketta eli 1,5 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,33 ja 0,47 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,35 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2012 oli 86 055 838 euroa.


Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2012 ja 31.12.2012 yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.

Optio-ohjelmat

Suomisen 2009B-optioita on optio-oikeuksien haltijoilla 200 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 2.5.2012 - 30.10.2013 merkintähinnan ollessa 0,96 euroa.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 245 934 122 kappaletta, voi se voimassa olevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 246 134 122 kappaleeseen.

Osakepalkkio-ohjelma

Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 14 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 5 050 000 Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.


Hallituksen valtuudet

Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallituksella on myös valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10 miljoonaa kappaletta, joka määrä sisältyy aiemmin mainittuun enimmäismäärään (50 miljoonaa). Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 saakka.

MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA


Olli E. Juvonen aloitti 10.12.2012 Suomisen Joustopakkaukset-liiketoiminnan johtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Tapio Engström aloitti 22.10.2012 talousjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Varatoimitusjohtaja Petri Rolig jäi pois yhtiön palveluksesta toukokuun 2012 lopussa.

Hannu Sivula aloitti 17.2.2012 Suomisen henkilöstöjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.


HENKILÖSTÖ

Vuonna 2012 Suominen-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1220 (907) henkilöä ja vuoden lopussa 1232 (1229).

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suominen ja Ahlstrom selvittävät edelleen yhdessä edellytyksiä ja vaihtoehtoja Ahlstromin Home and Personal -liiketoimintakaupan toteuttamiselle myös Brasilian yksikön osalta. Ratkaisu edellyttää, että sopijapuolet pääsevät siirron ehdoista sopimukseen ja että rahoittajat hyväksyvät hankinnan ja sen rahoitusratkaisut. Hankinnan viivästyminen tai peruuntuminen ei aiheuta Suomiselle tappiota.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suominen ostaa merkittävällä määrällä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Osavuosikatsauksen 30.9.2012 jälkeen Suominen ja rahoittajat ovat sopineet muutetuista taloudellisista kovenanteista. Vuoden 2012 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 4,9 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tulee olla alle 145 %. Tässä tilinpäätöstiedotteessa tunnusluvut ovat 2,9 ja 101 %. Vuoden 2013 lopussa raja-arvot ovat 3,6 ja 125 %.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2011 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2011.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Suomisen tuotteita käytetään kuluttajien päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Kuluttajien varovaisen ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan talouden vaimean kehityksen myötä. Monissa Suomisen tuotteissa tarjonta ylittää kysynnän varsinkin Euroopassa ja joissakin tuoteryhmissä rakennetaan vielä lisää tuotantokapasiteettia.

Yhtiö arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä paitsi yleisen markkinatilanteen myös ennen kaikkea asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän pysyvän vuoden 2012 tasolla.

Suominen jatkaa kulujensa sopeuttamista ja Ahlstromilta hankitun Home and Personal -liiketoiminnan yhdistämisestä saatavien synergioiden hyödyntämistä.

Yhtiö arvioi koko vuoden 2013 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 liikevaihto oli 454,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 miljoonaa euroa.

VAROJENJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 84 692 995,95 euroa, josta tilikauden tappio 3 057 661,86 euroa on vähennetty.

Yhtiön hallituksen varojenjakoehdotus 26.3.2013 pidettävälle yhtiökokoukselle:

Osinkoa ei jaeta EUR 0,00
Jätetään vapaaseen omaan pääomaan EUR 84 692 995,95

 

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2012

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2012, on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Suominen ei ole ennenaikaisesti ottanut käyttöön julkaistujen uusien standardien ja tulkintojen mahdollistamia muutoksia laatimisperiaatteissaan. Päivitettyjä standardimuutoksia lukuun ottamatta käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2011.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastettuja.TASE

 

 

1 000 e 31.12.2012 31.12.2011
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 26 715 34 298
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 529 13 333
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 118 019 139 886
Myytävissä olevat sijoitukset 19 25
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 466 445
Laskennalliset verosaamiset  6 067 3 351
Pitkäaikaiset varat yhteensä 163 816 191 338
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 42 431 45 972
Myyntisaamiset 45 328 41 798
Muut lyhytaikaiset saamiset 11 772 17 480
Verosaamiset 1 293 610
Sidotut rahoitusvarat   25 000
Rahavarat 14 301 15 887
Lyhytaikaiset varat yhteensä 115 125 146 747
     
Varat yhteensä 278 940 338 085
     
Oma pääoma ja velat    
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 97 054
Arvonmuutos- ja muut rahastot -1 253 -484
Muuntoerot -549 -637
Muu oma pääoma -35 535 -23 737
Oma pääoma yhteensä 96 258 108 737
     
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 5 653 3 661
Varaukset 280 280
Pääomalainat   920
Muut pitkäaikaiset velat 1 035 1 234
Korolliset velat 90 027 139 961
Pitkäaikaiset velat yhteensä 96 995 146 056
     
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 20 571 19 929
Pääomalainat 920 920
Verovelat 737 724
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 63 460 61 719
Lyhytaikaiset velat yhteensä 85 688 83 292
     
Velat yhteensä 182 683 229 348
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 278 940 338 085

TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
         
Liikevaihto 108 971 84 847 454 909 213 350
Hankinnan ja valmistuksen kulut -100 983 -80 963 -417 262 -205 507
Bruttokate 7 988 3 884 37 647 7 842
Liiketoiminnan muut tuotot 694 2 214 6 838 4 905
Myynnin ja markkinoinnin kulut -2 090 -1 402 -7 574 -4 050
Tutkimus ja kehitys -1 803 -577 -3 903 -1 866
Hallinnon kulut  -2 535 -733 -18 716 -4 801
Liiketoiminnan muut kulut -309 -3 043 -568 -3 168
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1 945 344 13 724 -1 138
Kertaluonteiset erät -10 116 -2 702 -12 777 -3 691
Liikevoitto/tappio  -8 171 -2 359 947 -4 829
Rahoitustuotot ja -kulut -2 231 -938  -10 410 -5 197
Voitto ennen veroja -10 402 -3 297 -9 463 -10 026
Tuloverot -788 -535 -2 409 494
Katsauskauden voitto/tappio -11 190 -3 832 -11 872 -9 531
         
Osakekohtainen tulos, e -0,05 -0,02 -0,05 -0,11


LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
         
Katsauskauden voitto/tappio -11 190 -3 832 -11 872 -9 531
         
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -474 1 -438 -1 594
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -247 -491 -1 007 -1 714
Muut siirrot -54 -2 -6 -20
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 21 156 765 889
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -754  -336 -686 -2 440
         
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -11 944 -4 167 -12 558 -11 972


 

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a.
Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. SVOP rahasto

d. Omat osakkeet

e. Muuntoerot

f. Arvonmuutosrahastot

g. Kertyneet voittovarat

h. Yhteensä
 

 


1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737
                 
Tilikauden tulos             -11 872 -11 872
Muut laajan tuloksen erät         88 -769 -6 -686
Osakeperusteiset maksut             79 79
Oma pääoma 31.12.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 210 -35 536 96 2581 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -9 531 -9 531
Muut laajan tuloksen erät         -1 152 -1 268 -20 -2 440
Osakeperusteiset maksut             26 26
Osakeanti     87 346         87 346
Omien osakkeiden luovutus       120     -69 51
Oma pääoma 31.12.2011 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737

 


 

RAHAVIRTALASKELMA

 

 

1 000 e   1-12/2012 1-12/2011
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto   947 -4 829
Oikaisut yhteensä   31 775 9 459
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   32 722 4 630
Käyttöpääoman muutos   4 961 1 907
Rahoituserät   -9 705 -9 833
Maksetut verot   -3 040 397
Liiketoiminnan rahavirta   24 938 -2 898
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä   -3 619 -4 231
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin     -139 810
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät   2 115 1 628
Investointien rahavirta   -1 504 -142 414
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen nostot     148 250
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -38 713 -48 563
Pääomalainojen takaisinmaksut   -920 -4 160
Lyhytaikaisten lainojen muutos   -10 550  
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus     51
Osakeanti     87 346
Rahoituksen rahavirta   -50 183 182 924
       
Rahavarojen muutos*   -26 749 37 613
       
Rahavarat tilikauden alussa   40 887 3 253
Valuuttakurssimuutokset   164 21
Rahavarojen muutos   -26 749 37 613
Rahavarat tilikauden lopussa   14 301 40 887
       
* Sisältää myös sidottujen rahavarojen muutoksen      


TUNNUSLUVUT
10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
         
Liikevaihdon muutos, % * 28,4 87,2 113,2 23,0
Bruttokate, % ** 7,3 4,6 8,3 3,7
Liikevoitto, % ** -7,5 -2,8 0,2 -2,3
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -2,0 -1,1 -2,3 -2,4
Voitto ennen veroja, % ** -9,5 -3,9 -2,1 -4,7
Katsauskauden voitto, % ** -10,3 -4,5 -2,6 -4,5
Tulos/osake, e -0,05 -0,02 -0,05 -0,11
         
Oma pääoma/osake, e     0,39 0,44
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e     0,10 -0,03
Oman pääoman tuotto, %     -11,2 -20,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %     0,4 -3,7
Omavaraisuusaste, %     34,5 32,2
Velkaantumisaste (Gearing), %     100,7 111,0
         
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e     4 008 3 964
Poistot, 1 000 e     19 606 9 835
Arvonalentumiset, 1 000 e     12 816  
               


*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.


SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä

 

 

1 000 e 1-12/2012 1-12/2011 Muutos %
       
Liikevaihto      
- Codi Wipes 49 436 55 623 -11,1
- Kuitukankaat 357 873 99 182 260,8
- eliminoinnit -4 108 -5 431 -24,4
Yhteensä 403 201 149 374 169,9
       
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18 803 -2 172  
% liikevaihdosta 4,7 -1,5  
Liikevoitto 5 542 -3 072  
% liikevaihdosta 1,4 -2,1  
       
Varat 237 084 242 028  
Velat 53 446 49 616  
Nettovarat 183 638 192 412  
Investoinnit 2 608 1 910  
Poistot 15 358 6 524  
Arvonalentumiset 12 816    
Henkilöstö keskimäärin 758 418  


Joustopakkaukset
 

 

1 000 e 1-12/2012 1-12/2011 Muutos %
       
Liikevaihto 52 698 64 848 -18,7
       
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -2 786 721  
% liikevaihdosta -5,3 1,1  
Liikevoitto -2 302 -69  
% liikevaihdosta -4,4 -0,1  
       
Varat 37 087 44 372  
Velat 8 634 11 175  
Nettovarat 28 453 33 197  
Investoinnit 554 1 851  
Poistot 2 868 3 049  
Henkilöstö keskimäärin 453 479  


Kohdistamattomat
 

 

1 000 e 1-12/2012 1-12/2011
     
Liikevaihto -991 -873
Liikevoitto -2 293 -1 688
     
Varat 4 770 51 685
Velat 120 604 168 557
Investoinnit 845 203
Poistot 1 380 262
Henkilöstö keskimäärin 9 10


 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

 

1 000 e 1-12/2012 1-12/2011
     
Suomi 23 917 27 547
Muu Eurooppa 205 570 141 622
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 213 776 41 665
Muu maailma 11 645 2 515
Liikevaihto yhteensä 454 909 213 350TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

 

1 000 e Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1-Q4/2012
Liikevaihto          
Pyyhintä          
- Codi Wipes 13 118 12 278 12 161 11 880 49 436
- Kuitukankaat 85 673 89 394 97 917 84 890 357 873
- eliminoinnit -1 333 -1 175 -711 -889 -4 108
Yhteensä 97 458 100 496 109 366 95 880 403 201
Joustopakkaukset 13 906 12 766 12 658 13 369 52 698
Kohdistamattomat -278 -180 -255 -278 -991
Liikevaihto yhteensä 111 087 113 082 121 769 108 971 454 909
           
Liikevoitto          
Pyyhintä 3 751 3 874 8 146 3 032 18 803
% liikevaihdosta 3,8 3,9 7,4 3,2 4,7
Joustopakkaukset -576 -816 -576 -818 -2 786
% liikevaihdosta -4,1 -6,4 -4,5 -6,1 -5,3
Kohdistamattomat -468 -664 -891 -270 -2 293
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 2 707 2 394 6 679 1 944 13 724
% liikevaihdosta 2,4 2,1 5,5 1,8 3,0
           
Kertaluonteiset erät 484 -2 700 -445 -10 116 -12 777
Liikevoitto yhteensä 3 190 -306 6 234 -8 171 947
% liikevaihdosta 2,9 -0,3 5,1 -7,5 0,2
           
Nettorahoituskulut -2 731 -2 494 -2 954 -2 230 -10 409
Voitto ennen veroja 459 -2 800 3 280 -10 402 -9 463KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 1 386 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 101 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 38 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 79 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat

 

1 000 € 1-12/2012 1-12/2011
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 19 653 1 402
Tavaroiden ja palveluiden ostot 54 191 1 517
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 1 049 5 337
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 2 165 2 370


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.


LAINOJEN MUUTOKSET
 

 

1 000 e 1-12/2012 1-12/2011
Lainat yhteensä 1.1. 161 730 61 282
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 19 929 17 000
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 642 2 929
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.12.  20 571 19 929
     
Yritystodistusohjelma 1.1.   988
Yritystodistusten muutos   -988
Yritystodistusohjelma 31.12.   0
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 139 961 37 284
Pitkäaikaisten lainojen muutos -49 934 102 667
Pitkäaikaiset lainat 31.12. 90 027 139 961
     
Pääomalainat 1.1.  1 840 6 000
Pääomalainojen muutos -920 -4 160
Pääomalainat 31.12. 920 1 840
     
Lainat yhteensä 31.12. 111 518 161 730KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

 

 

  1-12/2012 1-12/2011
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 139 886 13 333 53 873 776
Liiketoiminnan hankinta     89 124 12 584
Investoinnit 3 261 747 3 678 223
Vähennykset -1 385   -1 271  
Poistot ja arvonalentumiset -23 603 -1 542 -9 399 -436
Muuntoero ja muut muutokset -140 -8 3 881 187
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 118 019 12 529 139 886 13 333ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
 

 

1 000 e 1-12/2012 12/2011
Omasta velasta    
Vakuudellisten lainojen määrä 107 861 158 264
     
Annetut pantit    
Kiinteistökiinnitykset 27 045 27 045
Yrityskiinnitykset 193 988 194 414
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 209 160 217 812
     
Muut omat vastuut    
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 27 177 29 532
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 2 705 3 482
     
Takausvastuut 1 199 1 432


 

 


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
 

 

1 000 e 1-12/2012 12/2011
Valuuttatermiinit    
Nimellisarvo 15 370 8 501
Käypä arvo -1 11
     
Koronvaihtosopimukset    
Nimellisarvo 64 648 76 492
Käypä arvo -1 538 -216
     
Sähköjohdannaissopimukset    
Nimellisarvo 3 746 2 860
Käypä arvo -282 -458Suominen julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2013 seuraavasti.

* Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 19.4.2013
* Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 17.7.2013
* Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 23.10.2013

Suominen Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 5.3.2013.

Helsingissä 15.2.2013

SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Suominen lyhyesti


Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää noin 1200 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen liikevaihto vuonna 2012 oli 454,9 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi

 

Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 2012 .pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus