Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013: Suominen kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan

Helsinki, Suomi, 2013-04-19 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus  19.4.2013 klo 8.30

SUOMINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013:
SUOMINEN KASVATTI LIIKEVAIHTOAAN SEKÄ PARANSI TULOSTAAN


 

AVAINLUKUJA 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Liikevaihto, milj. e 122,0 111,1 454,9
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, milj. e
4,9 2,7 13,7
Liikevoitto, milj. e 4,9 3,2 0,9
Katsauskauden voitto/tappio, milj. e 1,1 -0,3 -11,9
Tulos/osake, e 0,00 0,00 -0,05
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e -0,01 -0,03 0,10
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,2 -0,6 0,4
Velkaantumisaste (Gearing), % * 102,0 112,4 101,0


* Vertailutietoja muutettu.

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2013:

- Liikevaihto nousi 10 % 122,0 (111,1) miljoonaan euroon.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 81 % 4,9 (2,7) miljoonaan euroon.
- Suominen toistaa arvionsa, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2013 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2012.

Toimitusjohtaja Nina Kopola:

”Euroopan markkinoilla kuluttajien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseensa parani hieman vuodenvaihteen tasolta, mutta ostokäyttäytyminen jatkui edelleen suhteellisen varovaisena. Sen sijaan Suomisen toisella päämarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa toimintaympäristö oli myös tammi-maaliskuussa 2013 Eurooppaa positiivisempi.

Suomisen vuosi 2013 käynnistyi myönteisissä merkeissä. Liikevaihtomme kasvoi 122,0 miljoonaan euroon (111,1). Myös kannattavuutemme parani liikevoiton noustessa 4,9 miljoonaan euroon (3,2). Liikevaihdon kasvua vauhditti kuitukankaiden hyvä kysyntä erityisesti Pohjois-Amerikassa, mutta myös Euroopassa oli positiivista kehitystä. Maaliskuussa päättyneen Summit-ohjelmamme aikaansaama kustannusrakenteen keveneminen heijastui tammi-maaliskuun tulokseemme kannattavuutemme parantumisena.


Lisäksi olen erityisen ilahtunut Joustopakkaukset-segmentin kehityksestä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuodenvaihteessa käynnistetyn tervehdyttämisohjelman toimenpiteet näkyvät jo nyt segmentin tunnusluvuissa. Joustopakkausten liikevaihto kasvoi ja liiketulos kääntyi voitolliseksi.

Noin 80 % liikevaihdostamme muodostava, Pyyhintä-segmenttiin kuuluva Kuitukankaat-liiketoimintayksikkö kehittyi vakaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Jatkamme määrätietoisesti viime vuoden loppupuolella uusitun strategiamme toteuttamista ja käynnistämme sen puitteissa kaksi uutta, Kuitukankaat-liiketoimintayksikköä koskevaa kehitysohjelmaa. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa prosesseja sekä edelleen parantaa tuotekehitystä, jotta voimme strategiamme mukaisesti vauhdittaa asiakkaidemme liiketoimintaa ja kasvattaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suomisen liikevaihto vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 122,0 miljoonaa euroa (111,1). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 4,9 miljoonaa euroa (2,7) ja niiden jälkeen 4,9 miljoonaa euroa (3,2). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä. Tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (0,5) ja verojen jälkeen 1,1 miljoonaa euroa (-0,3).

Suominen-konsernin liikevaihto kasvoi 10 % vertailukaudesta. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti kuitukankaiden hyvä kysyntä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Vertailukauden liikevaihtoa pienensi palovahingosta johtunut ja toukokuuhun 2012 asti jatkunut tuotannonkeskeytys yhdellä kuitukangaslinjalla Italiassa.

Pyyhintä-segmentissä raportoitavan Kuitukankaat-liiketoimintayksikön myyntivolyymit kasvoivat vertailukaudesta. Tammi-maaliskuussa myydyn tuotevalikoiman koostumuksen vuoksi myynnin keskihinnat alenivat vertailukaudesta. Suomisen ja Ahlstromilta loppuvuodesta 2011 hankittujen liiketoimintojen yhdistämisessä vuoden 2012 aikana kertyneet hyödyt näkyivät selvästi Kuitukankaat-liiketoimintayksikön kehityksessä. Liiketoimintojen integrointiin ja synergioiden hyödyntämiseen tähdännyt Summit-projekti saavutti kustannussäästöihin liittyneet tavoitteensa. Projekti päätettiin suunnitellusti maaliskuussa 2013. Ohjelman sisältämät toimenpiteet ja käytännöt otetaan osaksi päivittäistä toimintaa konsernin kannattavuuden merkittävään parantamiseen tähtäävän strategian mukaisesti. Codi Wipes -liiketoimintayksikön tuotteiden markkina-alueella näkyi Euroopan talousalueen kasvun hidastuminen. Yksikön myynti jäi vertailukauden tasosta.

Joustopakkaukset-segmentissä vuodenvaihteessa aloitettu tervehdyttämisohjelma eteni suunnitelman mukaisesti. Yksikön liikevaihto kasvoi ja liikevoitto kääntyi lievästi positiiviseksi.

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa -2,1 miljoonaa euroa (-6,4). Käyttöpääomaa on sitoutunut 8,4 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana (12,9), eli 6,9 % liikevaihdosta. Käyttöpääoman kehitys vastasi Suomisen liiketoiminnalle tyypillistä kausittaista vaihtelua. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla.

YRITYSKAUPAN LOPPUUN SAATTAMINEN

Ahlstromilta loppuvuodesta 2011 hankittuun Home and Personal -liiketoimintaan kuuluvan Brasilian yksikön kaupan toteuttaminen on viivästynyt. Suominen ja Ahlstrom selvittävät edelleen yhdessä edellytyksiä ja vaihtoehtoja kaupan toteuttamiselle.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 100,6 miljoonaa euroa (123,5). Suomisen rahoitussopimusten mukaan vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa nettovelat eivät saaneet ylittää 4,7 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tuli olla alle 145 %. Katsauskauden lopussa 31.3.2013 nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli 2,9 ja velkaantumisaste 102 %.

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 2,4 miljoonaa euroa (2,7) eli 1,9 % (2,5 %) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui 8,4 miljoonaa euroa (sitoutui 12,9). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 13,6 miljoonaa euroa (12,1). Omavaraisuusaste oli 34,7 % (32,8 %) ja velkaantumisaste (gearing) 102,0 % (112,4 %). Liiketoiminnan rahavirta oli -2,1 miljoonaa euroa (-6,4) ja osaketta kohti -0,01 euroa (-0,03).

INVESTOINNIT

Yhtiön bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 0,8 miljoonaa euroa (0,5). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,7 miljoonaa euroa (4,9). Investoinneista Kuitukankaiden osuus oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3), Codi Wipesin 0,1 miljoonaa euroa (0,1), Joustopakkausten 0,4 miljoonaa euroa (0,1) ja emoyhtiön 0,1 miljoonaa euroa (0,1). Kuitukankaat- ja Codi Wipes -liiketoimintayksiköissä investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. Joustopakkaukset-segmentissä investoitiin uuteen laserperforointilaitteistoon.

SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Pyyhintä

Suomisen Pyyhintä-segmenttiin kuuluu kaksi liiketoimintayksikköä, Kuitukankaat ja Codi Wipes. Kuitukankaat-yksikkö valmistaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhkimistuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Codi Wipes -yksikkö valmistaa kuitukankaista käyttövalmiita kosteuspyyhkeitä ja toimittaa ne kuluttajapakkauksissa asiakkailleen. 


Segmentin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 107,8 miljoonaa euroa (97,5). Katsauskauden liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja niiden jälkeen oli 4,3 miljoonaa euroa (3,8). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Kuitukankaat-liiketoimintayksikön liikevaihto tammi-maaliskussa 2013 oli 97,2 miljoonaa euroa (85,7). Kulutuskysyntä kosteuspyyhkeiden käyttöalueissa Amerikan markkinoilla oli edelleen vahvempaa kuin Euroopalle tyypillisissä tuotealueissa. Euroopan markkinoilla kilpailutilanne jatkui kireänä. Suomisen toimitusmäärät kasvoivat kuitenkin sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa. Kuitukangasmateriaalin tärkeimmät käyttökohteet pyyhinnässä jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (43 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (22 %), kotitalouspyyhkeisiin (17 %) sekä teollisuuspyyhkeisiin (12 %). Henkilökohtaisen hygienian sekä teollisuuden pyyhkeiden osuudet Kuitukankaiden liikevaihdosta kasvoivat vertailukaudesta, ja lasten pyyhintätuotteiden sekä kotitalouksien pyyhintätuotteiden osuudet pienenivät.

Kuitukankaat-liiketoimintayksikön kulut laskivat vuoden 2012 alussa käynnistetyn ja maaliskuussa 2013 päättyneen Summit-ohjelman ansiosta.

Codi Wipes -liiketoimintayksikön tammi-maaliskuun liikevaihto laski 12 % ja oli 11,6 miljoonaa euroa (13,1). Hintakilpailu Codi Wipesin päämarkkina-alueella Euroopassa jatkui kireänä. Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden osuus myynnistä nousi vertailukaudesta ja oli 52 %. Kosteiden wc-pyyhkeiden osuus kasvoi 10 %:iin, mutta lastenhoitopyyhkeiden osuus laski 37 %:iin myynnistä.  

Joustopakkaukset

Suomisen Joustopakkaukset-raportointisegmentti valmistaa muovikalvosta painettuja kuluttajapakkausten materiaaleja teollisuudelle ja kaupalle sekä turva- ja systeemipakkauksia esimerkiksi turva-alan yrityksille ja paperitukkureille.

Joustopakkausten tammi-maaliskuun 2013 liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa (13,9), ja se kasvoi 4 % vertailukaudesta. Joustopakkaukset solmi katsauskaudella merkittäviä uusia asiakassopimuksia. Hygienia- ja elintarvikepakkausten osuus liikevaihdosta oli yli 70 %. Hygienia- ja elintarvikepakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten myynti kasvoi vertailukaudesta, mutta kaupan kassien myynti laski.

Segmentin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,6) ja niiden jälkeen 0,0 miljoonaa euroa (-0,1). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä. Joustopakkaukset-segmentin kannattavuus kääntyi positiiviseksi vuodenvaihteessa käynnistetyn laajamittaisen tervehdyttämisohjelman ansiosta.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 245 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa.

Yhtiökokous

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2012 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) ja seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.


Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki. Lisäksi yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 10 §:stä yhtiökokouksen pitopaikkaa koskevan 2. virkkeen.

Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän nimitystoimikunnan. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.


Yhtiökokous valtuutti Suominen Oyj:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2013 - 31.3.2013 oli 1 661 928 osaketta eli 0,7 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,35 ja 0,44 euron välillä. Katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,36 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.3.2013 oli 88 514 577 euroa.


Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2013 ja 31.3.2013 yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.

Optio-ohjelmat

Suomisen 2009B-optioita on optio-oikeuksien haltijoilla 100 000 kappaletta. Katsauskaudella 2009B-optioita palautui yhtiölle 100 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 2.5.2012 - 30.10.2013 merkintähinnan ollessa 0,96 euroa.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 245 934 122 kappaletta, voi se voimassa olevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 246 034 122 kappaleeseen.

Osakepalkkio-ohjelma

Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 14 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 5 050 000 Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Hallituksen valtuudet

Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Hallituksella on myös valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10 miljoonaa kappaletta, joka määrä sisältyy aiemmin mainittuun enimmäismäärään (50 miljoonaa). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suominen ja Ahlstrom selvittävät edelleen yhdessä edellytyksiä ja vaihtoehtoja Ahlstromin Home and Personal -liiketoimintakaupan toteuttamiselle myös Brasilian yksikön osalta. Ratkaisu edellyttää, että sopijapuolet pääsevät siirron ehdoista sopimukseen ja että rahoittajat hyväksyvät hankinnan ja sen rahoitusratkaisut. Hankinnan viivästyminen tai peruuntuminen ei aiheuta Suomiselle tappiota.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suominen ostaa merkittäviä määriä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Suominen ja rahoittajat sopivat lokakuussa 2012 muutetuista taloudellisista kovenanteista. Vuoden 2013 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 3,6 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen (gearing) tulee olla alle 125 %. Tässä osavuosikatsauksessa tunnusluvut ovat 2,9 ja 102 %.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2012 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ TAMMI-MAALISKUUSSA 2013

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Euroopan markkinoilla kuluttajien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseensa parani hieman vuodenvaihteen tasolta, mutta ostokäyttäytyminen jatkui edelleen suhteellisen varovaisena. Sen sijaan Suomisen toisella päämarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa toimintaympäristö oli myös tammi-maaliskuussa 2013 Eurooppaa positiivisempi. Kuluttajien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseensa on Pohjois-Amerikassa vakaampi ja myös liike-elämän näkemys yleisestä taloudellisesta tilanteesta on ostopäällikköindeksien mukaan Eurooppaa positiivisempi.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän pysyvän vuonna 2013 vuoden 2012 tasolla.

Suominen jatkaa strategiansa toteuttamista ja käynnistää sen puitteissa kaksi uutta kehitysohjelmaa. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa prosesseja sekä edelleen parantaa tuotekehitystä, jotta yhtiö voi strategiansa mukaisesti vauhdittaa asiakkaidensa liiketoimintaa ja kasvattaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossaan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Suominen arvioi koko vuoden 2013 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 liikevaihto oli 454,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 miljoonaa euroa.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.03.2013

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2012 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2012 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2013, on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

1.1.2013 voimaan tulleen IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin muutosten mukaisesti vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden rajamäärää ei sovelleta ja muutokset vakuutusmatemaattisissa voitoissa ja tappioissa kirjataan muun laajan tuloksen eriin. Nettokorkomeno määritetään kertomalla nettovelka (tai saaminen) diskonttauskorolla ja omaisuuden todellisen tuoton ja diskonttauskorolla lasketun tuoton erotus kirjataan muun laajan tuloksen eriin. Aiemmin kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin. Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet käsitellään samankaltaisesti, vaikka muutokset kirjatuissa erissä otetaan huomioon tulosvaikutteisesti. Irtisanomisen yhteydessä suoritettavien etuuksien käsittely, erityisesti ajankohta, jolloin yhteisö kirjaa vastuun irtisanomisen yhteydessä suoritettavista etuuksista on myös tarkemmin määritelty.


IAS 19 standardilla ei konsernin arvion mukaan ole merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tulevaisuudessa. Standardi edellyttää kuitenkin takautuvaa soveltamista esitettävien vertailuvuosien tilinpäätöksien luvuissa. Tältä osin konsernin etuuspohjaisten eläkkeiden nettovelka sekä laaja tuloslaskelma vertailuvuodelta 2012 on vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden rajamäärään poistamisen myötä muutettu vastaamaan takautuvaa soveltamista. Konsernin eläkevastuut kasvoivat IAS 19 standardimuutoksen johdosta tilinpäätöksestä 31.12.2012 845 tuhannesta eurosta 1 092 tuhanteen euroon ja vertailutiedon 2012 muiden laajan tuloslaskelman erissä on esitetty vertailukaudelle kohdistuvat vakuutusmatemaattiset tappiot 247 tuhatta euroa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.TASE

 

1 000 e 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 26 715 34 298 26 715
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 101 12 995 12 529
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 115 898 133 171 118 019
Myytävissä olevat sijoitukset 19 19 19
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 449 438 466
Laskennalliset verosaamiset 6 273 2 766 6067
Pitkäaikaiset varat yhteensä 161 455 183 687 163 816
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 40 333 44 241 42 431
Myyntisaamiset 56 370 54 778 45 328
Muut lyhytaikaiset saamiset 10 482 18 061 11 772
Verosaamiset 1 348 1 470 1 293
Sidotut rahoitusvarat   25 000  
Rahavarat 13 801 8 039 14 301
Lyhytaikaiset varat yhteensä 122 334 151 589 115 125
       
Varat yhteensä 283 789 335 276 278 940
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 97 054 97 054
Arvonmuutos- ja muut rahastot -1 024 -423 -1 253
Muuntoerot 852 740 -549
Muu oma pääoma * -34 826 -24 025 -35 782
Oma pääoma yhteensä 98 597 109 887 96 011
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 5 706 2 686 5 653
Varaukset 280 280 280
Muut pitkäaikaiset velat * 1 304 1 218 1 282
Korolliset velat 90 808 134 142 90 027
Pitkäaikaiset velat yhteensä 98 098 138 326 97 242
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 23 571 21 471 20 571
Pääomalainat   920 920
Verovelat 1 416 2 081 737
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 62 107 62 587 63 460
Lyhytaikaiset velat yhteensä 87 094 87 063 85 688
       
Velat yhteensä 184 945 225 389 182 683
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 283 789 335 276 278 940

 

* Vertailutietoja muutettuTULOSLASKELMA


 

1 000 e 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
       
Liikevaihto 122 013 111 087 454 909
Hankinnan ja valmistuksen kulut -109 924 -102 083 -417 262
Bruttokate 12 089 9 004 37 647
Liiketoiminnan muut tuotot 742 1 972 6 838
Myynnin ja markkinoinnin kulut -2 053 -1 859 -7 574
Tutkimus ja kehitys -1 027 -711 -3 903
Hallinnon kulut -4 716 -5 515 -18 716
Liiketoiminnan muut kulut -136 -185 -568
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 4 899 2 706 13 724
Kertaluonteiset erät   484 -12 777
Liikevoitto/tappio 4 899 3 190 947
Rahoitustuotot ja –kulut -2 359 -2 731  -10 410
Voitto ennen veroja 2 540 459 -9 463
Tuloverot -1 438 -750 -2 409
Katsauskauden voitto/tappio 1 102 -291 -11 872
       
Osakekohtainen tulos, e 0,00 0,00 -0,05


LAAJA TULOSLASKELMA

 

1 000 e 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
       
Katsauskauden voitto/tappio 1 102 -291 -11 872
       
Muut laajan tuloksen erät:

 
     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:      
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 1 474 1 095 -438
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset 303 63 -1 007
Muut siirrot -168 -3 -6
Yhteensä 1 609 1 155 -1 451
       
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:      
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot *     -247
Yhteensä 0 0 -247
       
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -147 280 765
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 462  1 435 -933
       
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 2 564 1 144 -12 805
         

 

* Vertailutietoja muutettu
 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a.
Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. SVOP rahasto

d. Omat osakkeet

e. Muuntoerot

f. Arvonmuutosrahastot

g. Kertyneet voittovarat

h. Yhteensä
 


1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 210 -35 783 96 011
                 
Tilikauden tulos             1 102 1 102
Muut laajan tuloksen erät         1 401 229 -168 1 462
Osakeperusteiset maksut             22 22
Oma pääoma 31.3.2013 11 860 24 681 97 054 -43 852 -981 -34 827 98 597

1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -440 -23 738 108 737
                 
Tilikauden tulos             -291 -291
Muut laajan tuloksen erät         1 377 61 -3 1 435
Osakeperusteiset maksut             6 6
Oma pääoma 31.3.2012 11 860 24 681 97 054 -43 740 -379 -24 025 109 887

 


1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737
                 
Tilikauden tulos             -11 872 -11 872
Muut laajan tuloksen erät *         88 -769 -253 -934
Osakeperusteiset maksut             79 79
Oma pääoma 31.12.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 210 -35 783 96 011

 

* Vertailutietoja muutettu

RAHAVIRTALASKELMA


 

1 000 e 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto 4 899 3 190 947
Oikaisut yhteensä 4 667 4 430 31 775
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 9 567 7 621 32 722
Käyttöpääoman muutos -8 362 -12 872 4 961
Rahoituserät -2 330 -1 085 -9 705
Maksetut verot -966 -108 -3 040
Liiketoiminnan rahavirta -2 091 -6 444 24 938
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -841 -714 -3 619
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 48 1 867 2 115
Investointien rahavirta -793 1 153 -1 504
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 325   -38 713
Pääomalainojen takaisinmaksut -920 -1 731 -920
Lyhytaikaisten lainojen muutos 6 300 -920 -10 550
Rahoituksen rahavirta 2 055 -2 651 -50 183
       
Rahavarojen muutos* -829 -7 942 -26 749
       
Rahavarat tilikauden alussa 14 301 40 887 40 887
Valuuttakurssimuutokset 329 92 164
Rahavarojen muutos -829 -7 942 -26 749
Rahavarat tilikauden lopussa 13 801 33 038 14 301
       
* Sisältää myös sidottujen rahavarojen muutoksen


 

TUNNUSLUVUT 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
       
Liikevaihdon muutos, % * 9,8 155,0 113,2
Bruttokate, % ** 9,9 8,1 8,3
Liikevoitto, % ** 4,0 2,9 0,2
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -1,9 -2,5 -2,3
Voitto ennen veroja, % ** 2,1 0,4 -2,1
Katsauskauden voitto, % ** 0,9 -0,3 -2,6
Tulos/osake, e 0,00 0,00 -0,05
       
Oma pääoma/osake, e 0,40 0,45 0,39
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e -0,01 -0,03 0,10
Oman pääoman tuotto, % *** -10,1 -13,3 -11,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,2 -0,6 0,4
Omavaraisuusaste, % *** 34,7 32,8 34,4
Velkaantumisaste (Gearing), % *** 102,0 112,4 101,0
       
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e 764 524 4 008
Poistot, 1 000 e 4 676 4 909 19 606
Arvonalentumiset, 1 000 e     12 816


*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.
*** Vertailutietoja muutettu.


SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä

 

1 000 e 1-3/2013 1-3/2012 Muutos % 1-12/2012
         
Liikevaihto        
- Codi Wipes 11 578 13 118 -11,7 49 436
- Kuitukankaat 97 233 85 673 13,5 357 873
- eliminoinnit -1 039 -1 333 -22,0 -4 108
Yhteensä 107 772 97 458 10,6 403 201
         
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 4 348 3 751 15,9 18 803
% liikevaihdosta 4,0 3,8   4,7
Liikevoitto 4 348 3 751 15,9 5 542
% liikevaihdosta 4,0 3,8   1,4
         
Varat 239 457 247 341   237 084
Velat 52 716 50 676   53 446
Nettovarat 186 741 196 665   183 638
Investoinnit 200 372   2 608
Poistot 3 637 3 818   15 358
Arvonalentumiset       12 816
Henkilöstö keskimäärin 686 761   758


Joustopakkaukset
 

1 000 e 1-3/2013 1-3/2012 Muutos % 1-12/2012
         
Liikevaihto 14 427 13 906 3,7 52 698
         
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1 -576 100,2 -2 786
% liikevaihdosta 0,0 -4,1   -5,3
Liikevoitto 1 -92 101,3 -2 302
% liikevaihdosta 0,0 -0,7   -4,4
         
Varat 37 703 42 804   37 087
Velat 10 037 10 239   8 634
Nettovarat 27 666 32 565   28 453
Investoinnit 437 79   554
Poistot 672 751   2 868
Henkilöstö keskimäärin 459 446   453


Kohdistamattomat
 

1 000 e 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
       
Liikevaihto -186 -278 -991
Liikevoitto 550 -468 -2 293
       
Varat 6 628 45 132 4 770
Velat * 122 439 164 475 120 851
Investoinnit 127 73 845
Poistot 367 339 1 380
Henkilöstö keskimäärin 18 9 9

 

* Vertailutietoja muutettu
 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

1 000 e 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
       
Suomi 5 681 6 053 23 917
Muu Eurooppa 55 132 48 889 205 570
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 58 411 52 902 213 776
Muu maailma 2 789 3 243 11 645
Liikevaihto yhteensä 122 013 111 087 454 909


TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

1 000 e Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2012-
Q1/2013
Liikevaihto          
Pyyhintä          
- Codi Wipes 12 278 12 161 11 880 11 578 47 896
- Kuitukankaat 89 394 97 917 84 890 97 233 369 433
- eliminoinnit -1 175 -711 -889 -1 039 -3 814
Yhteensä 100 496 109 366 95 880 107 772 413 515
Joustopakkaukset 12 766 12 658 13 369 14 427 53 219
Kohdistamattomat -180 -255 -278 -186 -899
Liikevaihto yhteensä 113 082 121 769 108 971 122 013 465 835
           
Liikevoitto          
Pyyhintä 3 874 8 146 3 032 4 348 19 400
% liikevaihdosta 3,9 7,4 3,2 4,0 4,7
Joustopakkaukset -816 -576 -818 1 -2 209
% liikevaihdosta -6,4 -4,5 -6,1 0,0 -4,2
Kohdistamattomat -664 -891 -270 550 -1 274
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 2 394 6 679 1 944 4 899 15 916
% liikevaihdosta 2,1 5,5 1,8 4,0 3,4
           
Kertaluonteiset erät -2 700 -445 -10 116   -13 261
Liikevoitto yhteensä -306 6 234 -8 171 4 899 2 656
% liikevaihdosta -0,3 5,1 -7,5 4,0 0,6
           
Nettorahoituskulut -2 494 -2 954 -2 230 -2 359 -10 038
Voitto ennen veroja -2 800 3 280 -10 402 2 540 -7 382


KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 676 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 30 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 52 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 40 tuhatta euroa.  


Muut lähipiiritapahtumat

1 000 € 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 4 409 2 780 19 653
Tavaroiden ja palveluiden ostot 12 712 6 950 54 191
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 1 367 2 003 1 049
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 1 477 4 898 2 165


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.


LAINOJEN MUUTOKSET
 

1 000 e 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Lainat yhteensä 1.1. 111 518 161 730 161 730
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 20 571 19 929 19 929
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 3 000 1 542 642
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.3. 23 571 21 471 20 571
       
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 90 027 139 961 139 961
Pitkäaikaisten lainojen muutos 781 -5 819 -49 934
Pitkäaikaiset lainat 31.3. 90 808 134 142 90 027
       
Pääomalainat 1.1.  920 1 840 1 840
Pääomalainojen muutos -920 -920 -920
Pääomalainat 31.3. 0 920 920
       
Lainat yhteensä 31.3. 114 379 156 533 111 518KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

 

  1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 118 019 12 529 139 886 13 333 139 886 13 333
Investoinnit 630 134 485 39 3 261 747
Vähennykset -18   -1 377   -1 385  
Poistot ja arvonalentumiset -4 278 -399 -4 522 -387 -23 603 -1 542
Muuntoero ja muut muutokset 1 544 -163 -1 301 11 -140 -8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 115 898 12 101 133 171 12 995 118 019 12 529ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
 

1 000 e 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 110 839 152 808 107 861
       
Annetut pantit      
Kiinteistökiinnitykset 27 044 23 158 27 045
Yrityskiinnitykset 198 339 208 254 193 988
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 212 733 211 559 209 160
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 26 527 28 454 27 177
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 3 086 3 244 2 705
       
Takausvastuut 1 199 1 246 1 199

 


 

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU JA NIIDEN ARVOT

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat rahoitusvarat
e. Johdannaiset suojauslaskennassa
f. Tase-erien kirjanpitoarvo
g. Käypä arvo

 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti
1 000 e a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat rahoitusvarat       19   19 19
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   427       427 427
Myyntisaamiset     56 370     56 370 56 370
Muut saamiset 137   6   55 198 198
Rahavarat     13 801     13 801 13 801
Yhteensä 31.3.2013 137 427 70 177 19 55 70 815 70 815


 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti 
1 000 e a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat rahoitusvarat       19   19 19
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   466       466 466
Myyntisaamiset     45 328     45 328 45 328
Muut saamiset 60   590     650 650
Rahavarat     14 301     14 301 14 301
Yhteensä 31.12.2012 60 466 60 220 19   60 763 60 763


Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2012.

 

RAHOITUSVELAT 31.3.2013 31.12.2012
1 000 e Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset        
   Lainat rahoituslaitoksilta 89 665 89 678 88 884 88 901
   Eläkelainat 1 143 1 178 1 143 1 185
Yhteensä 90 808  90 856 90 027 90 085
         
Lyhytaikaiset *)        
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset        
   Rahoituslaitoslainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
23 000 23 034 20 000 20 054
   Eläkelainojen seuraavan vuoden
   lyhennykset
571 595 571 611
   Pääomalainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
    920 924
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 19 19 62 62
Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 1 409 1 409 1 822 1 822
Ostovelat 47 937 47 937 46 381 46 381
Yhteensä 72 936  72 993 69 756 69 854
         
Yhteensä 163 744  163 850 159 783 159 939


*) Taseessa lyhytaikaisissa

Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2012.


 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat      
Myytävissä olevat rahoitusvarat     19
Yhteensä     19
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit   118  
Koronvaihtosopimukset   -1 231  
Sähköjohdannaiset   -123  
Yhteensä   -1 236  


 

Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käypien arvojen luokitteluperusteista kuin tilinpäätöksessään 2012.


TIEDOTUSTILAISUUS

Suomisen toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 19.4.2013 klo 12.00. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen suomenkielisenä osoitteessa www.suominen.fi/sijoittajat_tulosesitykset ja englanninkielisenä osoitteessa www.suominen.fi/financial_presentations.

Suominen julkaisee tammi-kesäkuun osavuosikatsauksensa keskiviikkona 17.7.2013.


Helsingissä 19.4.2013

SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää noin 1200 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen liikevaihto vuonna 2012 oli 454,9 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi

 

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2013 FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen