SUOMINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012

Tampere, Suomi, 2012-07-17 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  Suominen Oyj                                                      Pörssitiedote 17.7.2012 klo 9.30


SUOMINEN OYJ
 

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012


SUOMISEN TULOSKEHITYS JATKUI VAKAANA TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ; LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI

 

 

AVAINLUKUJA 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
           
Liikevaihto, milj. e 113,1 42,6 224,2 86,2 213,4
Liikevoitto ennen kertaeriä, milj. e 2,4 0,3 5,1 -0,1 -1,1
Liikevoitto, milj. e -0,3 0,0 2,9 -0,6 -4,8
Katsauskauden voitto/tappio, milj. e -2,6 -1,1 -2,9 -2,9 -9,5
Tulos/osake, e -0,01 -0,02 -0,01 -0,06 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,05 0,05 0,02 0,06 -0,03


Toimitusjohtaja Nina Kopola:

Toisen vuosineljänneksen aikana jatkoimme kehitystämme samansuuntaisesti kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevoitto ennen kertaeriä, 2,4 miljooonaa euroa oli lähellä ensimmäisen kvartaalin 2,7 miljoonaa euroa. Tuloksemme koko jaksolla ennen kertaluonteisia eriä parani selkeästi myös pro forma tarkastelussa edellisvuoteen verrattuna.


Toukokuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut Suominen Kuitukankaat Oy:ssä saatiin kesäkuussa päätökseen. Ne tulevat johtamaan enimmillään 76 henkilön vähentymiseen. Tulemme Nakkilan kuitukangasvalmistuksessa jatkossa keskittymään vesineulausteknologiaan, mikä tarkoittaa että lämpösidotun kuitukankaan valmistus loppuu. Suljemme kuitenkin yhden vesineulauslinjan, mikä antaa meille mahdollisuuden saavuttaa olemassa olevilla linjoilla entistä suurempaa tehokkuutta, ja siten varmistamme myös tulevaisuuden kilpailukyvyn.

Olemme edistyneet hyvin säästöohjelmamme toteutuksessa ja olemme vakuuttuneita siitä, että voimme saavuttaa tavoitteemme, joka on liikevaihtoon suhteutettuna parin prosentin kustannussäästö
.

Uudistunut yhtiömme on vähitellen hahmottumassa ja uusi Suominen on muotoutumassa paitsi taloudellisesti myös yhtenäisten toimintatapojen sekä kulttuurin luomiseksi tekemämme työn kautta. Tulemme jatkossa kohdistamaan enemmän resursseja Kuitukankaisiin ja vahvistamaan sitä sen vastatessa jo tänä päivänä enemmän kuin 75 % koko liiketoiminnastamme.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suomisen liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 113,1 miljoonaa euroa (42,6). Liikevoitto oli ennen kertaeriä 2,4 miljoonaa euroa (0,3) ja niiden jälkeen -0,3 miljoonaa euroa (0,0), tulos ennen veroja-2,8 miljoonaa euroa (-1,4) ja verojen jälkeen -2,6 miljoonaa euroa (-1,1).

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 224,2 miljoonaa euroa (86,2). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 5,1 miljoonaa euroa (-0,6) ja niiden jälkeen 2,9 miljoonaa euroa (-0,6), tulos ennen veroja oli -2,3 miljoonaa euroa (-3,6) ja verojen jälkeen -2,9 miljoonaa euroa (-2,9).

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 10 % edellisvuoden 249,6 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikutti määrien pienentyminen ja Euroopassa myyntihintojen aleneminen. Merkittävin tekijä Euroopan määrien pienentymiseen oli viime vuoden syksyllä palanut vesineulauslinja Italiassa, joka käynnistyi vasta toukokuussa. Alueellisesti kysyntä oli vahvempaa USA:n markkinoilla kuin Euroopassa. Dollarin vahvistuminen euroon nähden kasvatti USA:n liikevaihto-osuutta pro forma -vertailussa.

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä, 5,1 miljoonaa euroa (-0,6), parani Pyyhintä-toimialan liiketuloksen  kääntyessä voitolliseksi. Kertaluonteiset kulut olivat 2,2 miljoonaa euroa. Pro forma -liikevoitto
edellisvuonna oli 2,1 miljoonaa euroa, joten siihenkin nähden tulos parani selvästi. Raaka-ainekustannuksiin vaikuttavat muovipohjaisten raaka-aineiden hinnat saavuttivat huippunsa toisen
vuosineljänneksen alussa ja kääntyivät sen jälkeen hienoiseen laskuun. Toimintakulut olivat vertailukelpoisia edellisvuotisia kuluja alemmat.

Nakkilan kuitukangastehtaan tuotantokapasiteettia päätettiin leikata, mikä johtaa enimmillään 76 henkilön irtisanomiseen. Päätöksen takia Suominen kirjasi alas käyttöomaisuuden arvoa 2,7 miljoonalla eurolla. Kululla ei ole vaikutusta kassavirtaan.

Liiketoiminnan rahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 11,9 miljoonaa euroa positiivinen, kun se ensimmäisellä neljänneksellä oli 6,4 miljoonaa negatiivinen. Koko jaksolla liiketoiminnan rahavirta oli siten +5,4 miljoonaa euroa (2,8). Käyttöpääoma, 46,6 miljoonaa euroa, laski hieman maaliskuun lopun tilanteesta, mutta vuoden alusta käyttöpääoma on sitonut rahaa 3,4 miljoonaa euroa, kun Home and Personal liiketoimintakaupan myyntisaatavat ja ostovelat ovat kertyneet Suomisen taseeseen. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla.

Yrityskaupan integrointi ja tehostustoimet
Hankitun Home and Personal liiketoiminnan integrointiin liittyvät toiminnot on määritelty ns. Summit-projektiin liittyen, joka kattaa synergioiden hyödyntämisen myynnissä, hankinnoissa, tuotantolinjojen optimoinnissa ja logistisissa ratkaisuissa. Tehostustoimilla tavoitellaan liikevaihtoon suhteutettuna parin prosentin kustannussäästöä.

Home and Personal liiketoimintaan kuuluva Brasilian yksikön kauppaa ei ole voitu toteuttaa, koska yksikköön ei ole saatu kaikkia tarvittavia toimintalupia. Brasilian tehtaan toiminta sinänsä on kehittynyt suunnitellusti ja sen liikevaihto kasvaa. Yksikön hankinta osaksi Suomista ja hankinnan rahoitus pyritään toteuttamaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Rahoitus
Konsernin korolliset nettovelat olivat 117,7 miljoonaa euroa (57,5). Rahoitusvaroihin sisältyi sulkutilillä oleva 25 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,7). Nettorahoituskulut olivat 5,2 miljoonaa euroa (3,0) eli 2,3 % (3,5) liikevaihdosta. Rahoituskustannukset nousivat lainamäärän kasvun ja lainojen keskikoron nousun takia. Rahoituslaskelmassa käyttöpääomaa sitoutui 3,4 miljoonaa euroa (vapautui 2,8 miljoonaa euroa). Home and Personal -liiketoiminnan kaupan yhteydessä kaikki käyttöpääoman erät eivät siirtyneet Suomiselle, ja siitä syystä ne ovat kasvaneet katsauskaudella. Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 12,4 miljoonaa euroa (13,2). Omavaraisuusaste oli 31,5 % (24,8) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan 109,8 % (192,9). Liiketoiminnan rahavirta oli 5,4 miljoonaa euroa (2,8) ja osaketta kohti 0,02 euroa (0,06).

Investoinnit
Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 1,2 miljoonaa euroa (2,4). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 9,8 miljoonaa euroa (4,0). Investoinneista Kuitukankaiden osuus oli 0,6 miljoonaa euroa (0,7), Codi Wipesin 0,3 miljoonaa euroa (0,1) ja Joustopakkausten 0,2 miljoonaa euroa (1,4). Investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN TULOS

Pyyhintä-toimialan kuuden kuukauden liikevaihto oli 198,0 miljoonaa euroa (53,1) eli lähes nelinkertainen vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Toimialan liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (-0,2).

Kuitukankaiden liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 175,1 miljoonaa euroa (28,6). Kuitukankaiden vertailukelpoinen (pro forma) kuuden kuukauden liikevaihto oli 192,0 miljoonaa euroa vuonna 2011, joten siihen nähden liikevaihto laski 10 %. Myös toimitusmäärät laskivat hieman. Kuitukangasmateriaalin käyttökohteet pyyhinnässä jakautuivat siten, että lasten pyyhintä vastasi 47 % myynnistä, kotitalouspyyhkeet noin 19 %, henkilökohtaisen hygienian pyyhkeet vajaata 16 % sekä teollisuuspyyhkeet 10 % myynnistä. Käyttökohteista henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouspyyhintään käytettävän kuitukankaan myynti kasvoi, muissa käyttökohteissa myynti laski.

Pohjois-Amerikan tehtaiden dollarimääräinen myynti oli edellisvuoden pro forma –lukujen tasolla. Kulutuskysyntä kosteuspyyhkeiden käyttöalueissa Amerikan markkinoilla on selvästi voimakkaampaa kuin Euroopalle tyypillisissä tuotealueissa. Euroopan liikevaihtoon vaikutti myös lisääntyneen tuotantokapasiteetin tuoma kiristynyt kilpailu sekä Italian yhden tuotantolinjan keskeytyksen jatkuminen palovahingon takia. Tuotantolinja saatiin takaisin tuotantoon toukokuussa.

Toimintakustannuksissa säästettiin pro forma -lukuihin verrattuna johtuen jo toteutuneista synergiasäästöistä. Öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat kääntyivät hienoiseen laskuun toisella vuosineljänneksellä. Muiden raaka-aineiden hinnoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Kuitukankaiden Nakkilan tehtaan yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut saatettiin loppuun kesäkuun aikana. Tehtaan toimintaa uudistetaan tavoitteena tappiollisen tuloksen kääntäminen voitolliseksi. Tehtaan lämpösidottu kuitukangas- ja yhden vesineulauslinjan tuotanto päätettiin lopettaa. Toiminnan tehostamisen takia yksikön henkilöstövahvuus pienenee enimmillään 76 henkilöllä. Tuotannon lopettamisen takia käyttöomaisuuteen tehtiin 2,7 miljoonan euron alaskirjaus, jolla ei ole vaikutusta kassavirtaan.

Yksikön muut toiminnan tehostamistoimenpiteet perustuvat koko konsernin Summit-ohjelmaan.

Codi Wipesin liikevaihto, 25,4 miljoonaa euroa (27,6), laski 8 % edellisvuotisesta. Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti kasvoi, kosteiden wc-pyyhkeiden myynti säilyi edellisvuoden tasolla ja lastenhoitopyyhkeiden myynti laski. Myynnin keskihinnat olivat samalla tasolla kuin vertailukaudella. Yksikön toimintakustannuksissa ei tapahtunut muutosta vuoden 2011 kuuden kuukauden jaksoon verrattuna.

Koko Pyyhintä-toimialan liiketulos ennen yllä mainittua alaskirjausta oli 7,6 miljoonaa euroa. Tulos parani toteutetun liiketoimintakaupan ansiosta. Liikevoitto parani myös verrattuna edellisvuotiseen 2,4 miljoonan euron pro forma -lukuun toimintakulujen alenemisen ansiosta.

Joustopakkaukset -toimialan kuuden kuukauden liikevaihto oli 26,7 miljoonaa euroa (33,6) ja se aleni 21 % edellisvuotisesta. Hygieniapakkausten myynti aleni kolmanneksella vuoden 2011 lopun asiakasmenetysten takia. Elintarvikepakkausten ja kaupan kassien myynti väheni niin ikään, sen sijaan turva- ja systeemipakkausten myynti nousi. Joustopakkaukset on onnistunut saamaan aikaisempien menetysten vastapainoksi uutta kauppaa, mutta myynti kertyy täyteen määrään ajan myötä.

Toimialan liikevoitto oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,0). Joustopakkauksiin käytettävien muovipohjaisten raaka-aineiden hinnat kääntyivät toisella vuosineljänneksellä hienoiseen laskuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä tapahtuneen voimakkaan nousun jälkeen. Raaka-ainekustannusten siirto myyntihintoihin tapahtuu viiveellä, mikä merkitsi hienoista myynnin katteen paranemista vuoden toisella kvartaalilla. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon kate oli kuitenkin vertailulukuun nähden heikommalla tasolla. Toiminnan kulut olivat edellisvuotista alemmat 2011 tehdyn tuotannon rationalisoinnin ansiosta.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 245 934 122 kpl eli 11 860 056 euroa.

Vaihto ja kurssi
Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2012.-30.6.2012 oli 1 172 774 osaketta eli 0,5 % osakepääoman mukaisista osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 0,33 ja 0,47 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,36 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.6.2012 oli 88 514 577 euroa.

Omat osakkeet
Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2012 ja 30.6.2012 yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.

Optio-ohjelmat
Suomisen 2009A-optioita on optio-oikeuksien haltijoilla 250 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 - 30.10.2012. 2009B-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 2.5.2012 - 30.10.2013.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 245 934 122 kappaletta, voi se voimassa olevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 246 484 122 kappaleeseen.


Hallituksen valtuudet
Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallituksella on myös valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10 miljoonaa kappaletta, joka määrä sisältyy aiemmin mainittuun enimmäismäärään (50 miljoonaa). Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 saakka.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suominen on solminut Ahlstromin kanssa vuoden 2011 lopulla sopimuksen Home and Personal -liiketoimintaan kuuluvan Brasilian liiketoiminnan ostamisesta. Viranomaiskäsittelyssä ei vieläkään ole saatu kaikkia toimintalupia, mikä on edellytys kaupan toteutumiselle. Yksikön hankintaan ja rahoitukseen liittyviä kysymyksiä selvitetään yhdessä Ahlstromin kanssa tavoitteena, että hankinta voitaisiin toteuttaa kolmannen vuosineljänneksen aikana, mutta asiaan liittyy epävarmuutta.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä.  Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suominen ostaa merkittävällä määrällä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä.  Raaka-aineiden nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden parantamiseksi, ostotoimintojen ja logististen ratkaisujen parantamiseksi, yleiskulujen karsimiseksi ja kustannusten aikaisempaa tehokkaammaksi siirtämiseksi hintoihin. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Home and Personal -yrityskaupassa on arvioitu saavutettavan merkittäviä synergiahyötyjä. Tehostamistoimien ja synergioiden hyödyntämisen lykkääntyminen tai niissä epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Italian Mozzaten tehtaalla oli syksyllä 2011 tulipalo, jonka seurauksena yksi tehtaan tuotantolinjoista vahingoittui. Linja käynnistyi uudelleen toukokuussa. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa. Vahinkotapahtuman korvauskäsittely on vielä kesken ja korvauksen kattavuuteen saattaa liittyä riskiä.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Lokakuussa 2011 solmitussa 150 miljoonan euron luottosopimuksessa taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen ja käyttökatteen suhdeluku ja velkaantumisaste. Vuoden 2012 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 3,2 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tulee olla alle 100 %. Tässä osavuosikatsauksessa tunnusluvut ovat olemassa olevien sopimusten mukaisesti 5,2 ja 109,8 %. Suominen käynnisti rahoittajiensa kanssa neuvottelut, jossa tarkastellaan kovenanttiehtoja sekä rahoituksen riittävyyttä nykyisen tilanteen perusteella ottaen myös huomioon se, että Brasilian yrityskauppa ja sen rahoitus lykkääntyy. Neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä, mutta osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä ei vielä ole sovittu yksityiskohtaisia ehtoja.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2011 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvasta hintaa, jota ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2011.

NÄKYMÄT

Suomisen tuotteita käytetään kuluttajien päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Kuluttajien varovaisen ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan talouden vaimean kehityksen myötä. Monissa Suomisen tuotteissa tarjonta ylittää kysynnän varsinkin Euroopassa ja joissakin tuoteryhmissä rakennetaan vielä lisää tuotantokapasiteettia.

Yhtiö arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä paitsi yleisen markkinatilanteen myös ennen kaikkea asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän pysyvän vuoden 2011 tasolla.  Pohjois- ja Etelä-Amerikan sekä Itä-Euroopan myynnin arvioidaan kasvavan, mutta läntisen Euroopan myynnin alenevan.

Suomisen käyttämien raaka-aineiden hintojen nousu kuluvana vuonna saavutti huippunsa toisen vuosineljänneksen aikana ja ne kääntyivät sen jälkeen laskuun. Lähikuukausina hintojen kehityksen arvioidaan olevan vain hieman laskeva. Suominen jatkaa toimintakulujensa karsintaa ja Home and Personal -liiketoimintakaupan synergioiden hyödyntäminen jatkuu. Tavoitteena on liikevaihtoon suhteutettuna saavuttaa parin prosentin kustannushyötyjä. Suominen keskittyy ydinliiketoimintansa kehittämiseen.

Home and Personal -liiketoimintaan kuuluneen Brasilian yksikön hankinta pyritään toteuttamaan viranomaislupien saannin jälkeen vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä.

Suomisen liikevaihto kasvaa merkittävästi Home and Personal –liiketoiminnan lukujen sisältyessä konsernin liikevaihtoon. Koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2011.


SUOMINEN -KONSERNI 1.1.–30.6.2012

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2011 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2011 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2012, on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

TASE

 

1 000 e 6/2012 6/2011 12/2011
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 35 222 18 498 34 298
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 636 747 13 146
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 130 345 51 186 139 886
Myytävissä olevat sijoitukset 19 212 212
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 453 421 445
Laskennalliset verosaamiset 3 399 1 894 2 756
Pitkäaikaiset varat yhteensä 182 074 72 958 190 743
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 43 981 27 211 45 972
Myyntisaamiset 54 541 14 884 41 798
Muut lyhytaikaiset saamiset 14 009 3 106 17 480
Verosaamiset 2 413 371 1 205
Sidotut rahoitusvarat 25 000   25 000
Rahavarat 18 352 3 807 15 887
Lyhytaikaiset varat yhteensä 158 296 49 379 147 342
       
Varat yhteensä 340 370 122 337 338 085
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 9 708 97 054
Arvonmuutos- ja muut rahastot -449 72 -484
Muuntoerot 681 555 -637
Muu oma pääoma -26 597 -17 073 -23 737
Oma pääoma yhteensä 107 230 29 803 108 737
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 1 913 2 524 3 661
Varaukset 280 280 280
Pääomalainat   2 000 920
Muut pitkäaikaiset velat 1 362   1 234
Korolliset velat 138 854 39 870 139 961
Pitkäaikaiset velat yhteensä 142 409 44 674 146 056
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 21 271 17 424 19 929
Pääomalainat 920 2 000 920
Verovelat 2 566 231 724
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 65 974 28 205 61 719
Lyhytaikaiset velat yhteensä 90 731 47 860 83 292
       
Velat yhteensä 233 140 92 534 229 348
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 340 370 122 337 338 085


TULOSLASKELMA
 

1 000 e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
           
Liikevaihto 113 082 42 616 224 169 86 173 213 350
Hankinnan ja valmistuksen kulut -107 788 -40 650 -209 871 -82 423 -205 507
Bruttokate 5 294 1 966 14 298 3 750 7 843
Liiketoiminnan muut tuotot 2 524 851 4 980 1 814 4 905
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 806 -934 -3 665 -1 777 -4 050
Tutkimus ja kehitys -633 -422 -1 344 -924 -1 866
Hallinnon kulut -5 630 -1 441 -11 145 -3 279 -8 492
Liiketoiminnan muut kulut -55 20 -240 -156 -3 168
Liikevoitto -306 40 2 884 -572 -4 829
Rahoitustuotot ja -kulut -2 494 -1 457 -5 225 -3 004 -5 197
Voitto ennen veroja -2 800 -1 417 -2 341 -3 576 -10 026
Tuloverot 155 289 -595 713 494
Katsauskauden voitto/tappio -2 645 -1 128 -2 936 -2 863 -9 531
           
Osakekohtainen tulos, e -0,01 -0,02 -0,01 -0,06 -0,11


LAAJA TULOSLASKELMA
 

1 000 e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
           
Katsauskauden voitto/tappio -2 645 -1 128 -2 936 -2 863 -9 531
           
Muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -685 20 410 54 -1 594
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -16  
-425
 
47
-962 -1 731
Muut siirrot 72 -3 69 -12 -20
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 616 105 896 236 906
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -13 -303 1 422 -684 -2 440
           
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -2 658 -1 431 -1 514 -3 547 -11 972


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a.
Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. SVOP rahasto

d. Omat osakkeet

e. Muuntoerot

f. Arvonmuutosrahastot

g. Kertyneet voittovarat

h. Yhteensä
 


1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737
                 
Tilikauden tulos             -2 936 -2 936
Muut laajan tuloksen erät         1 318 35 69 1 422
Osakeperusteiset maksut             7 7
Oma pääoma 30.6.2012 11 860 24 681 97 054 -43 681 -405 -26 597 107 2301 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -2 863 -2 863
Muut laajan tuloksen erät         40 -712 -12 -684
Osakeperusteiset maksut             13 13
Omien osakkeiden luovutus       120     -69 51
Oma pääoma 30.6.2011 11 860 24 681 9 708 -43 555 116 -17 074 29 803
 

1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -9 531 -9 531
Muut laajan tuloksen erät         -1 152 -1 268 -20 -2 440
Osakeperusteiset maksut             26 26
Osakeanti     87 346         87 346
Omien osakkeiden luovutus       120     -69 51
Oma pääoma 31.12.2011 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737


RAHAVIRTALASKELMA
 

1 000 e 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011  
         
Liiketoiminta        
Liikevoitto 2 884 -572 -4 829  
Oikaisut yhteensä 12 066 3 868 9 459  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 14 951 3 296 4 630  
Käyttöpääoman muutos -3 399 2 764 1 907  
Rahoituserät -4 679 -3 240 -9 833  
Maksetut verot -1 432 -1 397  
Liiketoiminnan rahavirta 5 441 2 819 -2 898  
         
Investointimaksut        
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -1 426 -2 501 -4 231  
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin     -139 810  
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 1 868 190 1 628  
Investointien rahavirta 441 -2 311 -142 414  
         
Rahoitus        
Pitkäaikaisten lainojen nostot   2 765 148 250  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 467 -737 -48 563  
Pääomalainojen takaisinmaksut -920 -2 000 -4 160  
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus   51 51  
Osakeanti     87 346  
Rahoituksen rahavirta -3 387 79 182 924  
         
Rahavarojen muutos 2 495 587 37 613  
         
* Sisältää myös sidottujen rahavarojen muutoksen        
 
TUNNUSLUVUT
 
4-6/2012
 
4-6/2011
 
1-6/2012
 
1-6/2011
 
1-12/2011
           
Liikevaihdon muutos, % * 165,4 -3,5 160,1 1,7 23,0
Bruttokate, % ** 4,7 4,6 6,4 4,4 3,7
Liikevoitto, % ** -0,3 0,1 1,3 -0,7 -2,3
Rahoitustuotot ja –kulut, % ** -2,2 -3,4 -2,3 -3,5 -2,4
Voitto ennen veroja, % ** -2,5 -3,3 -1,0 -4,1 -4,7
Katsauskauden voitto, % ** -2,3 -2,6 -1,3 -3,3 -4,5
Tulos/osake, e -0,01 -0,02 -0,01 -0,06 -0,11
           
Oma pääoma/osake, e     0,44 0,63 0,44
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e     0,02 0,06 -0,03
Oman pääoman tuotto, %     -5,4 -18,2 -20,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %     2,1 -1,3 -3,7
Omavaraisuusaste, %     31,5 24,8 32,2
Gearing, %     109,8 192,9 111,0
           
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e     1 206 2 377 3 964
Poistot, 1 000 e     9 844 4 013 9 835
Arvonalentumiset, 1 000 e     2 700    
                   


*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä

 

1 000 e 1-6/2012 1-6/2011 Muutos % 1-12/2011
         
Liikevaihto        
- Codi Wipes 25 396 27 571 -7,9 55 623
- Kuitukankaat 175 067 28 560 513,0 99 182
- eliminoinnit -2 508 -3 042 -17,6 -5 431
Yhteensä 197 955 53 090 272,9 149 374
         
Liikevoitto ennen arvonalentumisia 7 625 -238   -3 072
% liikevaihdosta 3,9 -0,4   -2,1
Liikevoitto 4 925 -238   -3 072
% liikevaihdosta 2,5 -0,4   -2,1
         
Varat 259 761 73 898   242 028
Velat 57 610 17 809   49 616
Nettovarat 202 152 56 089   192 412
Investoinnit 916 886   1 910
Poistot 7 701 2 440   6 524
Henkilöstö keskimäärin 751 341   418
Arvonalentumiset 2 700      


Joustopakkaukset
 

1 000 e 1-6/2012 1-6/2011 Muutos % 1-12/2011
         
Liikevaihto 26 671 33 580 -20,6 64 848
         
Liikevoitto -908 -47   -69
% liikevaihdosta -3,4 -0,1   -0,1
         
Varat 39 496 46 496   44 372
Velat 9 718 11 429   11 175
Nettovarat 29 778 35 067   33 197
Investoinnit 193 1 417   1 851
Poistot 1 462 1 556   3 049
Henkilöstö keskimäärin 456 494   479


Kohdistamattomat
 

1 000 e 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
       
Liikevaihto -457 -496 -873
Liikevoitto -1 132 -287 -1 688
       
Varat 41 113 1 943 51 685
Velat 165 812 63 296 168 557
Investoinnit 97 73 203
Poistot 681 18 262
Henkilöstö keskimäärin 9 11 10


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

1 000 e 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
       
Suomi 11 922 13 660 27 547
Muu Eurooppa 102 255 65 550 141 622
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 103 631 5 948 41 665
Muu maailma 6 361 1 015 2 515
Liikevaihto yhteensä 224 169 86 173 213 350


TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

1 000 e III/2011 IV/2011 I/2012 II/2012 III/2011-II/2012
Liikevaihto          
Pyyhintä          
- Codi Wipes 14 936 13 116 13 118 12 278 53 447
- Kuitukankaat 12 189 58 433 85 673 89 394 245 689
- eliminoinnit -778 -1 611 -1 333 -1 175 -4 897
Yhteensä 26 347 69 937 97 458 100 496 294 239
Joustopakkaukset 16 210 15 059 13 906 12 766 57 940
Kohdistamattomat -227 -149 -278 -180 -834
Liikevaihto yhteensä 42 330 84 847 111 087 113 082 351 346
           
Liikevoitto          
Pyyhintä -1 674 -260 3 751 3 874 5 691
% liikevaihdosta -6,4 -0,4 3,8 3,9 1,9
Joustopakkaukset 340 -69 -576 -816 -1 121
% liikevaihdosta 2,1 -0,5 -4,1 -6,4 -1,9
Kohdistamattomat -72 672 -468 -664 -532
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -1 406 344 2 707 2 394 4 038
% liikevaihdosta -3,3 -0,4 2,4 2,1 1,1
           
Kertaluonteiset erät -492 -2 702 484 -2 700 -5 410
Liikevoitto yhteensä -1 899 -2 359 3 190 -306 -1 373
% liikevaihdosta -4,4 -2,8 2,9 -0,3 -0,4
           
Nettorahoituskulut -1 255 -938 -2 731 -2 494 -7 418
Voitto ennen veroja -3 153 -3 297 459 -2 800 -8 791


KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 772 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 55 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 7 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat

 

1 000 € 1-6/2012 1-6/2011  
1-12/2011
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 10 280   1 402
Tavaroiden ja palveluiden ostot 23 968   1 517
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 1 680   5 337
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 2 831   2 370


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstromin kanssa.

LAINOJEN MUUTOKSET
 1 000 e
1-6/2012 1-6/2011
     
Lainat yhteensä 1.1. 161 730 61 282
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 19 929 17 000
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 1 342 -564
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 30.6. 21 271 16 436
     
Yritystodistusohjelma 1.1.   988
Yritystodistusten muutos    
Yritystodistusohjelma 30.6.   988
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 139 961 37 294
Pitkäaikaisten lainojen muutos -1 107 2 576
Pitkäaikaiset lainat 30.6. 138 854 39 870
     
Pääomalainat 1.1.  1 840 6 000
Pääomalainojen muutos 920 -2 000
Pääomalainat 30.6. 920 4 000
     
Lainat yhteensä 30.6. 161 045 61 294


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
 

  1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 139 886 13 146 53 873 776 53 873 776  
Liiketoiminnan hankinta         89 124 12 584  
Investoinnit 1 143 64 2 232 78 3 678 220  
Vähennykset -1 401   -967   -1 226    
Poistot ja arvonalentumiset -11 779 -767 -3 907 -106 -9 399 -436  
Muuntoero ja muut muutokset 2 496 194 -45   3 836 1  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 130 345 12 636 51 186 747 139 886 13 146  


ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
 

1 000 e 1-6/2012 1-6/2011 12/2011
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 157 409 56 435 158 264
       
Annettujen panttien nimellisarvo      
Kiinteistökiinnitykset 23 019 26 045 22 914
Yrityskiinnitykset 215 299 50 000 211 515
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 216 274 82 982 213 554
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 28 743 11 902 29 532
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 2 523 5 462 3 482
       
Takausvastuut 1 231 1 894 1 432


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
 

1 000 e 1-6/2012 1-6/2011 12/2011
Valuuttatermiinit      
Nimellisarvo 14 053 6 464 8 501
Käypä arvo 67 -17 11
       
Koronvaihtosopimukset      
Nimellisarvo 77 706 9 333 76 492
Käypä arvo -288 -14 -216
       
Sähköjohdannaissopimukset      
Nimellisarvo 2 525 3 596 32 860
Käypä arvo -470 127 -458Helsingissä 17.7.2012

SUOMINEN OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä, ja jousto-pakkauksia, jotka menevät edelleen kuluttajien päivittäiseen käyttöön. Yhtiöllä on kaksi toimialaa: Pyyhintä ja Joustopakkaukset.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi
 

 

Osavuosikatsaus 20120717 Finnish pdf.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus