Suominen Yhtymä Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2011

Liikevaihto kasvoi, tulos jäi tappiolle

Tampere, 2011-04-29 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                   OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2011 KLO 12.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2011

LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS JÄI TAPPIOLLE

AVAINLUKUJA  
1-3/2011
 
1-3/2010
 
1-12/2010
       
Liikevaihto, milj. e 44,3 40,6 173,4
Liikevoitto, milj. e -0,6 -0,3 -10,8
Katsauskauden voitto/tappio, milj. e -1,7 -1,1 -14,4
Tulos/osake, e -0,04 -0,03 -0,34
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,01 -0,03 -0,06

Suomisen liikevaihto kasvoi, mutta liiketulos oli tappiollinen. Operatiivista tulosta rasitti raaka-ainekustannusten nousu. Käynnissä olevilla rationalisointitoimenpiteillä oli myönteinen vaikutus yhtiön tulokseen. Yhtiön koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2010, mutta olevan tappiollinen.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 44,3 miljoonaa euroa (40,6). Liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,3), tulos ennen veroja -2,2 miljoonaa euroa (-1,5) ja verojen jälkeen -1,7 miljoonaa euroa (-1,1).

Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Myynnin keskihinnat nousivat tehtyjen hintakorotusten ja myyntisopimuksiin sisältyvien raaka-aineiden hintamekanismien johdosta.

Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa tappiolla. Tulosta rasittivat etenkin raaka-aineiden hintojen nousu, joita myyntihintojen korottaminen ei kyennyt ajanjaksolla kompensoimaan. Toiminnan kustannukset alenivat vertailukaudesta. Liiketulokseen sisältyi 0,2 miljoonan euron kertaluonteiset kulut Joustopakkausten rationointitoimenpiteistä.

Pääomahallinta ja rahankäyttö säilyivät tiukkana. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla ja käyttöpääoman määrä laski hieman huolimatta raaka-aineiden kohonneista hinnoista. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen.

Kustannus- ja tehostamisohjelma
Suomisen Portaat huipulle –tehostamisohjelman suurin yksittäinen säästöhanke liittyi Nastolan joustopakkaustehtaan sulkemiseen ja konekannan siirtämiseen toimialan muille tehtaille. Rationalisointi tuo kustannuksia vielä alkuvuoden ajan ja säästöt alkavat vaikuttaa täysimääräisesti vasta toisella vuosipuoliskolla. Codi Wipesin viime vuoden lopulla päätettyjen rationalisointitoimenpiteiden vaikutukset alkoivat näkyä sitä vastoin heti vuoden alusta. Muut tehostamistoimet liittyvät tuotannon saannon ja tehokkuuden parantamiseen yksiköissä. Säästö- ja tehostamisohjelmien positiivinen vaikutus kolmen kuukauden tulokseen oli runsaat miljoona euroa.

Rahoitus
Konsernin korolliset nettovelat olivat 58,0 miljoonaa euroa (62,1), mihin sisältyy yhtiön pääomalaina 4,0 miljoonaa euroa (6,0). Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 2,0 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,1) eli 3,5 prosenttia (2,8) liikevaihdosta. Rahoituskustannusten nousu johtuu lainojen keskikoron noususta.

Käyttöpääomaa vapautui rahavirtalaskelmassa 0,8 miljoonaa euroa (sitoutui 1,5 miljoonaa euroa). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 10,5 miljoonaa euroa (9,7). Omavaraisuusaste oli 25,6 prosenttia (27,5), omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan lukien 28,9 prosenttia (32,1) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon pääomalainat on sisällytetty 153,6 prosenttia (134,4). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 0,01 euroa (-0,03).

Investoinnit
Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa (2,0). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,1 miljoonaa euroa (2,4). Investoinneista Codi Wipesin osuus oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1), Kuitukankaiden 0,5 miljoonaa euroa (0,9) ja Joustopakkausten 0,6 miljoonaa euroa (1,0). Investoinnit olivat tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN TULOS

Pyyhintä-toimialan liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 27,9 miljoonaa euroa (24,5) eli 14 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2010 vastaavalla jaksolla. Toimialan liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,1).

Codi Wipesin liikevaihto, 14,0 miljoonaa euroa, oli edellisvuoden tasolla (13,9). Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti kasvoi, kun sitä vastoin lastenhoitopyyhkeiden myynti aleni hieman. Kosteiden wc-pyyhkeiden myynti aleni selvemmin. Myynnin keskihinnat säilyivät vertailujakson tasolla. Tammikuussa päättyneessä yt-menettelyssä sovitut toimenpiteet alensivat yksikön toimintakuluja.

Kuitukankaiden liikevaihto kasvoi neljänneksellä 15,1 miljoonaan euroon (12,2). Myynnistä valtaosa oli vesineulatun kuitukankaan toimituksia eurooppalaisille jatkojalostajille. Vuoden 2010 syksyllä alkaneet toimitukset USA:n markkinoille jatkuivat, joskin pienemmällä volyymillä. Raaka-aineiden hintojen kohoaminen verotti yksikön tulosta.

Joustopakkausten ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 16,6 miljoonaa euroa (16,4) ja liikevoitto -0,3 miljoonaa euroa (-0,1). Hygieniapakkausten ja kaupan pakkausten myynti kasvoi hieman, mutta vastaavasti elintarvikepakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten myynti oli jonkin verran alempi kuin vuotta aikaisemmin. Toimitukset Venäjälle jatkoivat kasvuaan.

Joustopakkauksen tulokseen muovipohjaisten raaka-aineiden hintojen kohoaminen toi kustannuksia, joita tehdyillä myyntihintojen korotuksilla ei saatu kompensoitua. Konesiirrot Nastolan tehtaalta Puolan ja Tampereen tehtaille sujuivat suunnitellusti. Toimenpiteiden ollessa käynnissä kertaluonteisia kuluja jaksolle kertyi 0,2 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUS

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2011. Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2010 jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan.

Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakepääoma

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 47 395 014 kappaletta eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.

Vaihto ja kurssi
Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 31.3.2011 oli 1 825 924 osaketta eli 3,9 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 0,46 ja 0,64 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,48 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.3.2011 oli 22 668 580 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet
Yhtiöllä oli 1.1.2011 hallussaan 168 805 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,36 prosenttia.

Vuonna 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta sekä enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hankkimis- ja luovutusvaltuudet ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä eli 23.9.2011 asti. Hankintavaltuutusta käytettiin vuoden 2010 aikana 123 595 osakkeen hankintaan, joten hankintavaltuutusta oli 1.1.2011 jäljellä 76 405 osaketta. Luovutusvaltuutusta ei käytetty vuoden 2010 aikana. Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hankkia eikä luovuttaa omia osakkeita.

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.3.2011 yhteensä 168 805 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,36 prosenttia.

Optio-ohjelmat
Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009, joiden puitteissa merkittävien uusien osakkeiden määrä voi nousta 870 000 osakkeeseen. Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 47 395 014 kappaletta, voi se voimassaolevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 48 265 014 kappaleeseen.

Hallituksen muut valtuudet
Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy merkittävästi epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Suominen on pyrkinyt korottamaan tuotteidensa hintoja yleis- ja asiakaskohtaisin korotuksin, missä on olemassa riski, että asiakkaiden tilausmääriä menetetään jatkossa.

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljy- ja sellupohjaisia raaka-aineita vuosittain yli 55 miljoonalla eurolla. Raaka-aineiden nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen.

Suomisella ei ole sellaisia kilpailijoita, joilla olisi täysin yhtenevä tuotetarjonta, mutta sen sijaan yhtiöllä on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useimmissa tuoteryhmissä on tuotannon ylitarjontaa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Toimien lykkääntyminen tai niissä epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen. Joustopakkaukset-toimialalla on meneillään yhden tehtaan sulkeminen ja tuotannon siirto muille tehtaille, mihin liittyy mahdollisuus tuotannon viivästymiseen suunnitellusta aikataulusta.

Suomisen 2010 solmimassa 44 miljoonan euron luottosopimuksessa ensimmäinen 15 miljoonan euron lyhennys ajoittuu kesäkuun 2011 loppuun. Suomisella on meneillään useita hankkeita pääomien vapauttamiseksi, mutta epävarma yleinen taloudellinen tilanne ja kiristyneet rahoitusmarkkinat ovat lisänneet epävarmuutta hankkeiden läpivientiin. Yhtiö pyrkii ensisijaisesti vapauttamaan pääomia ja vahvistamaan tase-asemaansa myös mahdollisesti muilla keinoilla. Luottotarve on tarkoitus rahoittaa uudella neuvoteltavalla rahoituslaitoslainalla, mikäli velkaisuutta ei mainituilla tavoilla voida vähentää. Suomisen luottosopimuksissa on kovenantteja, jotka yhtiön tulee täyttää. Kovenantit edellyttävät konsernilta vähintään 2 miljoonan euron rahoituspuskureita. Konsernin omavaraisuuden tulee olla pääomalainat omaan pääomaan lukien 27 prosenttia. Mikäli Suominen ei täytä luottovelvollisuuksiaan, on pankeilla oikeus luottojen eräännyttämiseen ja ehtojen uudelleenneuvotteluun. Suominen arvioi, että tämä johtaisi ainakin rahoituskustannusten kasvuun pankkien käsittelypalkkioiden ja kohoavien korkomarginaalien takia.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2010 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2010.

NÄKYMÄT

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Suomisen tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän vakaana, eikä vuoden 2011 liikevaihdossa arvioida tapahtuvan merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna.

Suomisen tuotteiden hinnankorotuksia jatketaan tavoitteena parantaa myynnin marginaaleja. Toisaalta raaka-aineiden hinnat ovat edelleen olleet nousussa. Toimenpiteitä toimintakustannusten alentamiseksi jatketaan. Yhtiön koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2010, mutta olevan tappiollinen.


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 31.3.2011

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2010 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2010 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2011, on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


TASE

1 000 e 3/2011 3/2010 12/2010
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 18 498 23 404 18 498
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 773 762 776
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 51 876 57 416 53 873
Myytävissä olevat sijoitukset 212 212 212
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 421 288 354
Laskennalliset verosaamiset 1 753 853 1 339
Pitkäaikaiset varat yhteensä 73 533 82 935 75 052
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 25 218 25 724 24 373
Myyntisaamiset 15 653 12 390 10 817
Muut lyhytaikaiset saamiset 3 617 3 251 5 666
Verosaamiset 252 418 200
Rahavarat 3 379 5 233 3 253
Lyhytaikaiset varat yhteensä 48 119 47 016 44 309
       
Varat yhteensä 121 652 129 951 119 361
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 708   9 708
Arvonmuutos- ja muut rahastot 268 -454 665
Muuntoerot 540 546 515
Muu oma pääoma -15 880 -916 -14 143
Oma pääoma yhteensä 31 177 35 717 33 286
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 2 642 3 063 2 930
Varaukset 280 280 280
Pääomalainat 2 000 4 000 4 000
Korolliset velat 38 034 46 398 35 823
Pitkäaikaiset velat yhteensä 42 956 53 741 43 033
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 19 459 14 950 19 459
Pääomalainat 2 000 2 000 2 000
Verovelat 200 119  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 25 860 23 424 21 583
Lyhytaikaiset velat yhteensä 47 519 40 493 43 042
       
Velat yhteensä 90 475 94 234 86 075
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 121 652 129 951 119 361


TULOSLASKELMA

1 000 e  
1-3/2011
1-3/2010  
1-12/2010
       
Liikevaihto 44 303 40 616 173 438
Hankinnan ja valmistuksen kulut -41 811 -37 917 -165 277
Bruttokate 2 492 2 699 8 161
Liiketoiminnan muut tuotot 255 61 859
Myynnin ja markkinoinnin kulut -843 -915 -3 927
Tutkimus ja kehitys -502 -508 -1 951
Hallinnon kulut -1 838 -1 643 -6 333
Liiketoiminnan muut kulut -176 -19 -2 564
Liikevoitto ennen arvonalentumisia -612 -325 -5 755
Arvonalentumiset     -5 069
Liikevoitto -612 -325 -10 824
Rahoitustuotot ja -kulut -1 547 -1 138 -4 840
Voitto ennen veroja -2 159 -1 463 -15 664
Tuloverot 424 342 1 302
Katsauskauden voitto/tappio -1 735 -1 121 -14 362
       
Osakekohtainen tulos, e -0,04 -0,03 -0,34LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 e  
1-3/2011
1-3/2010  
1-12/2010
       
Katsauskauden voitto/tappio -1 735 -1 121 -14 362
       
Muut laajan tuloksen erät      
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 34 896 854
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -537 14 1 661
Muut siirrot -9 6 -2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 131 -237 -654
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -381 679 1 859
       
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -2 116 -442 -12 503LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 e Osakepääoma Ylikurssirahasto SVOP rahasto Omat osakkeet Muuntoerot Arvonmuutosrahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -1 735 -1 735
Muut laajan tuloksen erät         25 -397 -9 -381
Osakeperusteiset maksut             7 7
Osakeanti                
Osingonjako                
Omien osakkeiden
hankinta
               
Omien osakkeiden
luovutus
               
Oma pääoma 31.3.2011 11 860 24 681 9 708 -163 540 431 -15 880 31 177

 

1 000 e Osakepääoma Ylikurssirahasto SVOP rahasto Omat osakkeet Muuntoerot Arvonmuutosrahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2010 11 860 24 681   -1 -117 -401 667 36 689
                 
Tilikauden tulos             -1 121 -1 121
Muut laajan tuloksen erät         663 11 5 679
Osakeperusteiset maksut             7 7
Osingonjako             -474 -474
Omien osakkeiden hankinta       -63       -63
Oma pääoma 31.3.2010 11 860 24 681  
 
-64 546 -390 -916 35 717

 

1 000 e Osakepääoma Ylikurssirahasto SVOP rahasto Omat osakkeet Muuntoerot Arvonmuutosrahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2010 11 860 24 681   -1 -117 -401 667 36 689
                 
Tilikauden tulos             -14 362 -14 362
Muut laajan tuloksen erät         632 1 229 -2 1 859
Osakeperusteiset maksut             29 29
Osakeanti     9 708         9 708
Osingonjako             -474 -474
Omien osakkeiden hankinta       -213       -213
Omien osakkeiden luovutus       51     -1 50
Oma pääoma 31.12.2010 11 860 24 681  
9 708
-163 515 828 -14 143 33 286RAHAVIRTALASKELMA


1 000 e
1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto -612 -325 -10 824
Oikaisut yhteensä 2 051 2 381 14 076
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 439 2 056 3 252
Käyttöpääoman muutos 820 -1 517 -1 054
Rahoituserät -1 811 -1 548 -4 626
Maksetut verot -1 -55 -31
Liiketoiminnan rahavirta 447 -1 064 -2 459
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -633 -1 542 -5 966
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 102 127 751
Investointien rahavirta -531 -1 415 -5 215
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 246 3 000 8 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -297 -23 731
Yritystodistusten muutos   5 478 988
Pääomalainojen takaisinmaksut -2 000 -2 000 -2 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot     17 000
Maksetut osingot     -474
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus   -63 -163
Osakeanti     9 708
Rahoituksen rahavirta 246 6 118 9 328
       
Rahavarojen muutos 162 3 639 1 654

 

TUNNUSLUVUT 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
       
Liikevaihdon muutos, % * 9,1 -13,5 -3,3
Bruttokate, % ** 5,6 6,6 4,7
Liikevoitto, % ** -1,4 -0,8 -6,2
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -3,5 -2,8 -2,8
Voitto ennen veroja, % ** -4,9 -3,6 -9,0
Katsauskauden voitto, % ** -3,9 -2,8 -8,3
Tulos/osake, e -0,04 -0,03 -0,34
       
Oma pääoma/osake, e 0,66 0,98 0,70
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,01 -0,03 -0,06
Oman pääoman tuotto, % -21,5 -12,4 -37,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,5 -1,2 -10,6
Omavaraisuusaste, % 25,6 27,5 27,9
Gearing, % 186,1 173,8 174,0
       
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e 1 264 2 024 6 190
Poistot, 1 000 e 2 116 2 415 9 322
Arvonalentumiset, 1 000 e     5 069


*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.


SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä

1 000 e 1-3/2011 1-3/2010 Muutos % 1-12/2010
         
Liikevaihto        
- Codi Wipes 13 985 13 884 0,7 56 371
- Kuitukankaat 15 091 12 246 23,2 59 084
- eliminoinnit -1 131 -1 667 -32,2 -7 296
Yhteensä 27 946 24 462 14,2 108 159
         
Liikevoitto ennen arvonalentumisia -298 -142   -3 699
% liikevaihdosta -1,1 -0,6   -3,4
Arvonalentumiset       -4 906
Liikevoitto -298 -142   -8 605
         
Varat 69 644 79 098   67 650
Velat 13 635 12 972   11 620
Nettovarat 56 010 66 126   56 030
Investoinnit 630 1 010   2 278
Poistot 1 324 1 649   6 117
Arvonalentumiset       4 906
Henkilöstö keskimäärin 342 379   369


Joustopakkaukset

1 000 e 1-3/2011 1-3/2010 Muutos % 1-12/2010
         
Liikevaihto 16 561 16 395 1,0 66 140
         
Liikevoitto -257 -135   -1 941
% liikevaihdosta -1,6 -0,8   -2,9
         
Varat 46 741 46 754   45 950
Velat 12 853 11 875   10 048
Nettovarat 33 888 34 879   35 902
Investoinnit 591 1 010   3 788
Poistot 786 760   3 181
Arvonalentumiset       163
Henkilöstö keskimäärin 505 537   521


Kohdistamattomat

1 000 e 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
       
Liikevaihto -203 -241 -861
Liikevoitto -57 -48 -115
       
Varat 5 266 4 099 5 760
Velat 63 987 69 387 64 406
Investoinnit 43 4 124
Poistot 6 6 24
Henkilöstö keskimäärin 11 11 11LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

1 000 e 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
       
Suomi 6 703 6 466 27 053
Skandinavia 4 071 3 921 14 821
Alankomaat 1 965 2 010 9 915
Muu Eurooppa 27 614 25 762 104 651
Muu maailma 3 950 2 457 16 998
Liikevaihto yhteensä 44 303 40 616 173 438TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 
1 000 e
 
II/2010
III/2010 IV/2010 I/2011 II/2010-I/2011
Liikevaihto          
Pyyhintä          
- Codi Wipes 14 844 14 210 13 433 13 985 56 472
- Kuitukankaat 13 722 14 958 18 159 15 091 61 930
- eliminoinnit -1 333 -1 734 -2 562 -1 131 -6 759
Yhteensä 27 234 27 434 29 029 27 946 111 643
Joustopakkaukset 17 107 16 125 16 513 16 561 66 306
Kohdistamattomat -193 -200 -227 -203 -823
Liikevaihto yhteensä 44 148 43 359 45 315 44 303 177 125
           
Liikevoitto          
Pyyhintä -787 -1 136 -623 -298 -2 844
% liikevaihdosta -2,9 -4,1 -2,1 -1,1 -2,5
Joustopakkaukset 873 -720 -1 017 -62 -926
% liikevaihdosta 5,1 -4,5 -6,2 -0,4 -1,4
Kohdistamattomat -103 33 3 -57 -124
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -17 -1 824 -1 637 -417 -3 894
% liikevaihdosta 0,0 -4,2 -3,6 -0,9 -2,2
           
Kertaluonteiset erät     -7 021 -195 -7 216
Liikevoitto yhteensä -17 -1 824 -8 658 -612 -11 110
% liikevaihdosta 0,0 -4,2 -19,1 -1,4 -6,3
           
Nettorahoituskulut -988 -1 028 -1 686 -1 547 -5 249
Voitto ennen veroja -1 005 -2 852 -10 344 -2 159 -16 359KATSAUSVUODEN VEROT

Katsauskauden tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 204 tuhatta euroa, osakeperusteiset maksut 7 tuhatta euroa ja lähipiiriltä saadut lainat, joille ei ole asetettu vakuutta, 440 tuhatta euroa sekä maksetut korot 76 tuhatta euroa.


LAINOJEN MUUTOKSET1 000 e
1-3/2011 1-3/2010
     
Lainat yhteensä 1.1. 61 282 60 861
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 17 000  
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos    
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.3. 17 000  
     
Yritystodistusohjelma 1.1. 988  
Yritystodistusten muutos   5 479
Yritystodistusohjelma 31.3. 988  5 479
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 37 294 52 861
Pitkäaikaisten lainojen muutos 2 211 3 008
Pitkäaikaiset lainat 31.3. 39 505 55 869
     
Pääomalainat 1.1.  6 000 8 000
Pääomalainojen muutos -2 000 -2 000
Pääomalainat 31.3. 4 000 6 000
     
Lainat yhteensä 31.3. 61 493 67 348KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

  1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
             
Kirjanpitoarvo kauden alussa 53 873 776 57 044 795 57 044 795
Investoinnit 1 149 48 1 945 16 5 884 177
Vähennykset -1 040   -65   -466 -1
Poistot ja arvonalentumiset -2 066 -50 -2 367 -48 -9 127 -195
Muuntoero ja muut muutokset -40 -1 859   538  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 51 876 773 57 416 763 53 873 776ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

1 000 e 1-3/2011 1-3/2010 12/2010
       
Omasta velasta      
Kiinteistökiinnitykset 24 045 24 045 24 045
Yrityskiinnitykset 60 069 50 000 60 069
Pantatut tytäryhtiöosakkeet 82 982   82 982
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 9 886 9 460 9 465
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 6 072 7 904 7 577
       
Takausvastuut 1 980 1 738 1 995JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

1 000 e 1-3/2011 1-3/2010 12/2010
       
Valuuttatermiinit      
Nimellisarvo 6 427 4 739 5 172
Käypä arvo -34 -72 -138
       
Koronvaihtosopimukset      
Nimellisarvo 12 500 21 500 13 833
Käypä arvo -60 -377 -143
       
Sähköjohdannaissopimukset      
Nimellisarvo 3 314 2 124 2 638
Käypä arvo 647 -167 1 249Helsingissä 29.4.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

ovk-2011-04-29F.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus