KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tampere, Suomi, 2011-08-19 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                               Pörssitiedote 19.8.2011 klo 13.00

KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 12.9.2011 klo 10.00 alkaen Finlandia-talon Elissa-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 280.000.000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa. Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden merkintähinta on 0,45 euroa. Osakkeiden merkintähinta tulee merkitä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallituksella on oikeus päättää annin suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallitus tulee käyttämään osakeantivaltuutusta yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n välisen 4.8.2011 julkistetun yritysjärjestelyn edellyttämään osakeantiin. Osana yritysjärjestelyä on sovittu, että yhtiö järjestää osakeannin, jossa annetaan vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 uutta osaketta.

Hallitus on saanut kirjalliset sitoumukset uusien osakkeiden merkitsemisestä yritysjärjestelyyn liittyvässä osakeannissa seuraavilta yhtiön osakkeenomistajilta ja sijoittajilta: Ahlstrom Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Oy Etra Invest Ab, Evald ja Hilda Nissin säätiö, Heikki Bergholm ja Mikko Maijala määräysvaltayhtiöineen. Merkintäsitoumukset ovat määrältään yhteensä 80.265.000 euroa ja niiden ehtona on, että edellä mainitun yritysjärjestelyn toteuttamiselle asetetut kilpailuviranomaisten lupia koskevat ehdot täyttyvät tai niistä luovutaan. Mikäli osakeannissa merkittävien kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta ylittää 95.000.000 euroa, Ahlstrom Oyj:n 30.000.000 euron määräinen merkintäsitoumus alenee 95.000.000 euroa ylittävällä määrällä. Ahlstrom Oyj on kuitenkin sitoutunut merkitsemään osakkeita vähintään sellaisen määrän, että Ahlstrom Oyj:n omistusosuus yhtiössä on osakeannin jälkeen vähintään 20 %.

Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Ylimerkintätilanteessa 50.000.000 uutta osaketta pyritään allokoimaan omistusten suhteessa niille yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakeannin myöhemmin ilmoitettavana täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän jälkeen uusia osakkeita allokoidaan merkintäsitoumuksen antaneille osakkeenomistajille ja sijoittajille kunkin merkintäsitoumuksen määrään saakka.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- Yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan seuraavansisältöiseksi:

11 §
Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen yhdessä sanomalehdessä.

- Niin sanottua äänileikkuria koskeva 12 §:n 2 momentti poistetaan. Muutoksen jälkeen 12 § on seuraavansisältöinen:

12 §
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

- Lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § poistetaan kokonaisuudessaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätös koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista on ehdollinen ja se tulee voimaan vain yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n välisen 4.8.2011 julkistetun yritysjärjestelyn tullessa voimaan.

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kestävältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 31.500 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 23.650 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 17.650 euroa sekä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle 500 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Ehdotuksen mukaan palkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeina.

Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaan yhtiökokouksen päätös hallituksen jäsenten palkkioista on ehdollinen ja se tulee voimaan vain yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n välisen 4.8.2011 julkistetun yritysjärjestelyn tullessa voimaan.

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin viisi ja että hallitukseen valittaisiin Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Mikko Maijala, Heikki Mairinoja ja Suvi Hintsanen. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön internet-sivuilla www.suominen.fi.

Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaan yhtiökokouksen päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valinnasta ovat ehdollisia ja ne tulevat voimaan vain yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n välisen 4.8.2011 julkistetun yritysjärjestelyn tullessa voimaan.

10. Nimitystoimikunnan perustaminen
Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan. Asiaa koskevana ehdotuksena hallitus esittää, että

1. Ylimääräinen yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

2. Nimitystoimikunnan tehtävänä on

a. valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä;

b. valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta;

c. hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä

d. esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset.

3. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity 15.11.2011 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää viimeistään 14.11.2011 yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

4. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana, ja tässä kokouksessa toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

6. Hallituksen ehdotuksen mukaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätös koskien nimitystoimikunnan perustamista on ehdollinen ja se tulee voimaan vain yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n välisen 4.8.2011 julkistetun yritysjärjestelyn tullessa voimaan.

11. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, viimeisen varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset sekä hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi viimeistään 22.8.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.9.2011 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.8.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.9.2011 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostilla osoitteeseen ir@suominen.fi
b) puhelimitse numeroon 010 214 2276 maanantaista torstaihin klo 8.00 - 16.00
c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere
d) faksilla numeroon 010 214 3530

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 31.8.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.9.2011 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Suominen Yhtymä Oyj:llä on 19.8.2011 yhteensä 47 395 014 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 19.8.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi 

Yhtiokokouskutsu 082011.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus