Kutsu Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tampere, 2011-02-15 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SUOMINEN YHTYMÄ OYJ              PÖRSSITIEDOTE 15.2.2011 KLO 13.00


KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 13.00 alkaen Ravintola Palacen Konferenssisalissa, Eteläranta 10, Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus esittää, ettei tilikaudelta 2010 jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan, jolloin ne olisivat seuraavat: puheenjohtaja 30 000 euroa, varapuheenjohtaja 22 250 euroa ja jäsenet 18 750 euroa. Palkkioista 40 %:a käytettäisiin yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen kaikki nykyiset jäsenet eli Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila, valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

15. Kokouksen päättäminen 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu ja Suominen Yhtymä Oyj:n vuosikertomus sekä tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi viimeistään 9.3.2011. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.4.2011 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.3.2011 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostilla osoitteeseen ir@suominen.fi
b) puhelimitse numeroon 010 214 3535 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00
c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere
d) faksilla numeroon 010 214 3530

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.

Osakkeenomistajien Suominen Yhtymä Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 18.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2011 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Suominen Yhtymä Oyj:llä on 15.2.2011 yhteensä 47 395 014 osaketta ja ääntä.  

 

Helsingissä 15.2.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus
 

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen