SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ          PÖRSSITIEDOTE 23.3.2010 KLO 17.30    


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET           

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin   
tilinpäätöksen tilivuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle 
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan    
osinkoa 0,02 euroa osakkeelle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen   
yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi sekä valtuutti hallituksen päättämään  
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.               

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2010.    
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen      
puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo.         


TILINPÄÄTÖS                                   

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. -   
31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja       
toimitusjohtajalle.                               


OSINKO                                     

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,02 euroa      
osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä   
26.3.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  
Täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. 
Osingon maksupäivä on 9.4.2010.                         


HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT                       

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) ja seuraavaksi    
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki    
Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki  
Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja   
valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki   
Mairinojan.                                   

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajan   
vuosipalkkio on 30 000 euroa, varapuheenjohtajan 22 500 euroa ja jäsenten 18 750
euroa. Palkkioista 40 % käytetään yhtiön omien osakkeiden hankintaan.      


TILINTARKASTAJA                                 

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti   
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio    
päätettiin maksaa laskun mukaan.                        


YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 §:N MUUTTAMINEN                      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n   
muuttamisesta siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään   
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen  
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                         


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.         
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen   
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,   
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön      
osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen.   
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien  
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken 
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa        
kaupankäynnissä.                                


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA     

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen        
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen 
päättymisestä.                                 

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai 
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava    
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa    
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.      


KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA                              

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on viimeistään 6.4.2010 saatavilla yhtiön    
internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi.                  


Tampereella 23.3.2010                              


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Petri Rolig                                   
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen