KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 KLO 14.30     KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN            

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 23.3.2010 klo 13.00 alkaen Ravintola Palacen      
Konferenssisalissa, Eteläranta 10, Helsinki.                  

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo                   

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                   

Toimitusjohtajan katsaus                            

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                         

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle. 
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2010 ja osinko maksetaan 9.4.2010.      

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat   
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot  
pidetään ennallaan, jolloin ne olisivat seuraavat: puheenjohtaja 30 000 euroa, 
varapuheenjohtaja 22 250 euroa ja jäsenet 18 750 euroa. Palkkioista 40 %:a   
käytettäisiin yhtiön omien osakkeiden hankintaan.                

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat   
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten   
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).                      

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                      

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat   
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin    
uudelleen kaikki nykyiset jäsenet eli Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani    
Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Lisäksi he ovat ilmoittaneet    
esittävänsä, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin KTM Suvi Hintsanen,
s. 1967. Hintsanen toimii Pohjola-konsernin asiakkuus- ja markkinointijohtajana 
ja on konsernin johtoryhmän asiantuntijajäsen sekä Pohjola Pankki Oyj:n     
Pankkitoiminnan ja Pohjola Vakuutus Oy:n johtoryhmien jäsen. Hintsanen on    
toiminut Pohjola Pankki Oyj:ssä asiakkuus- ja markkinointijohtajana vuosina   
2004-2007 ja asiakkuuksien johtamiseen liittyvissä kehitystehtävissä vuosina  
2001-2004. Tätä ennen Hintsanen on toiminut liiketoiminnan kehitys-,      
konsultointi- ja johtotehtävissä Research International Sweden AB:ssä vuosina  
1998-2001. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.      

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat   
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio    
maksetaan laskun mukaan                             

14. Tilintarkastajan valitseminen                        

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat   
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastusyhteisö 
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT   
Heikki Lassila, valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi       
toimikaudeksi.                                 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi         

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n
muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme 
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen     
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                         

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että       
hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen   
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,   
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön      
osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen.   
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien  
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken 
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa        
kaupankäynnissä.                                

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus ehdottaa,
että luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä   
lukien.                                     

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai 
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava    
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa    
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.      

18. Kokouksen päättäminen                            

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                            

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä 
kokouskutsu ja Suominen Yhtymä Oyj:n vuosikertomus sekä tilinpäätös sisältäen  
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla yhtiön    
internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi viimeistään 2.3.2010. Hallituksen 
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja  
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset      
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla 
internetsivuilla viimeistään 6.4.2010 alkaen.                  

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.3.2010   
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 16.3.2010 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:  

a) sähköpostilla osoitteeseen ir@suominen.fi                  
b) puhelimitse numeroon 010 214 3535 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00       
c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere      
d) faksilla numeroon 010 214 3536                        

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,   
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty  
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa    
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu   
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä   
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa         
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen    
Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluettelon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti  
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 18.3.2010 kello 10.00.    

4. Muut tiedot                                 

Suominen Yhtymä Oyj:llä on 12.2.2010 yhteensä 23 720 112 osaketta ja ääntä.   

Helsingissä 12.2.2010                              


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Hallitus                                    Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus