Suomisen tulos tappiolla, kassavirta vahvasti positiivinen

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2009 KLO 13.40   


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2008                      


SUOMISEN TULOS TAPPIOLLA, KASSAVIRTA VAHVASTI POSITIIVINEN           


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA      | 10-12/2008 | 10-12/2007 |  1-12/2008 |  1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e |    49,8 |    54,1 |    214,6 |    215,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen   |    -1,3 |    -0,6 |    -1,6 |     1,7 |
| arvonalentumisia,   |      |       |       |       |
| milj. e        |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e |    -3,8 |    -9,0 |    -4,0 |    -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden     |    -4,4 |    -9,7 |    -7,2 |    -10,1 |
| voitto/tappio, milj. |      |       |       |       |
| e           |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e    |   -0,19 |    -0,41 |    -0,31 |    -0,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan    |    0,29 |    -0,03 |    0,80 |    0,12 |
| rahavirta/osake, e  |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Suomisen vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos jäi edellisvuotisesta ja oli  
tappiollinen. Tilinpäätökseen sisältyy kertaluonteisia kuluja toiminnan     
uudelleenjärjestelyistä ja kassavirtaan vaikuttamattomista liikearvon ja varojen
alaskirjauksista 4,2 miljoonaa euroa. Pyyhintä-toimialan tulos oli selvästi   
tappiollinen ja Joustopakkausten lievästi positiivinen. Liiketoiminnan rahavirta
oli tuloksesta huolimatta vahvasti positiivinen, 18,9 miljoonaa euroa (2,7).  

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto vuonna 2008 oli 214,6 miljoonaa euroa ja se  
oli edellisvuotisella tasolla. Tappio verojen jälkeen oli 7,2 miljoonaa euroa  
(-10,1). Tulos osaketta kohti oli -0,31 euroa (-0,43).             

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.               


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 49,8   
miljoonaa euroa (54,1). Liikevoitto ennen alaskirjauksia ja kertaluonteisia eriä
oli 0,3 (-0,6) ja niiden jälkeen -3,8 miljoonaa euroa (-9,0), voitto ennen   
veroja -5,0 miljoonaa euroa (-10,1) ja verojen jälkeen -4,4 miljoonaa euroa   
(-9,7).                                     

Koko vuoden liikevaihto oli 214,6 miljoonaa euroa (215,2). Liiketappio oli 4,0 
miljoonaa euroa (-6,8), tappio ennen veroja 8,8 miljoonaa euroa (-10,7) ja   
verojen jälkeen 7,2 miljoonaa euroa (-10,1).                  

Liikevaihto oli edellisvuotisella tasolla. Myynnin määrät nousivat Codi     
Wipesissä 6 prosentilla, mutta sekä Kuitukankaissa että Joustopakkauksissa   
volyymit alenivat edellisvuotisesta 5 - 7 prosenttia. Kaikkien yksiköiden    
myyntimäärät putosivat viimeisellä neljänneksellä. Myynnin marginaaleja ei   
onnistuttu parantamaan, vaikka tuotetarjontaa suunnattiin paremman       
jalostusasteen tuotteisiin. Raaka-ainehinnat nousivat alkuvuoden aikana     
voimakkaasti, mutta hinnat kääntyivät vuoden lopussa laskuun. Varaston kierrosta
johtuen hintojen aleneminen ei vielä mainittavasti ehtinyt vaikuttaa yhtiön   
tulokseen, joten koko vuoden jaksolla raaka-ainekustannukset olivat selvästi  
edellisvuotista korkeammat.                           

Kertaluonteisina kustannuksina tilinpäätökseen sisältyy toiminnan        
uudelleenjärjestelyistä ja kassavirtaan vaikuttamattomista liikearvon ja varojen
alaskirjauksista yhteensä 4,2 miljoonaa euroa (8,4). Energian hinnat ja palkat 
nousivat. Kustannusten nousuja vaimennettiin konsernissa jo aikaisempina vuosina
käyttöönotetuilla toiminnan tehostamisen ohjelmilla.              


Kustannus- ja tehostamisohjelma                         

Suomisen useampivuotinen Portaat huipulle -tehostamisohjelma käsittää toiminnan 
kehittämisen ja jatkuvan tehostamisen sekä asiakastarjonnan uudistamisen ja   
myynnin lisäämisen toimenpiteitä.                        

Katsauskaudella tehostamistoimet painottuivat edelleenkin kustannussäästöihin. 
Toiminnan jatkuvan tehostamisen hyötyjä verottivat ohjelmien edellyttämien   
määrien jääminen suunnitellusta ja epäsuotuisa hävikkikehitys. Myynnin ja    
tuotetarjonnan ohjelmat edesauttoivat uusmyyntiä, vaikka tavoitteet olivatkin  
korkeammalla. Katsauskauden aikana säästö- ja tehostamistoimilla on saavutettu 
noin 6 miljoonan euron hyöty. Tehostamisohjelmien osana liikepääoman alentaminen
ja investoinneista pidättäytyminen näkyvät selvästi vahvistuneena kassavirtana. 


Rahoitus                                    

Konserni rahoitti uudelleen suuren osan lainakannastaan joulukuussa solmitulla 
66 miljoonan euron määräisellä syndikoidulla luottojärjestelyllä.        
Tilinpäätöshetkellä konsernin korollinen vieras pääomaa oli 86,4 (99,1)     
miljoonaa euroa, mihin sisältyy keväällä nostettu 10 miljoonan euron      
pääomalaina. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 37,1 
miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten lainojen nettovähennys oli 18,3 miljoonaa   
euroa. Nettorahoituskulut olivat 4,8 miljoonaa euroa (3,9) eli 2,2 prosenttia  
(1,8) liikevaihdosta. Käyttöpääoma väheni rahavirtalaskelmassa 12,3 miljoonaa  
euroa. Käyttöpääoman vähentymiseen sisältyi myyntisaatavien myynti -ohjelman  
mukaisia asiakassaatavien myyntejä pankille 1,8 miljoonaa euroa.        
Omavaraisuusaste oli 24,6 prosenttia (26,9), omavaraisuusaste pääomalainat omaan
pääomaan lukien 31,6 prosenttia (28,0) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon 
pääomalainat on sisällytetty 157,2 prosenttia (197,7). Viimeisen kvartaalin   
aikana tapahtuneet valuutta-, korko- ja sähkönhinnan muutokset pienensivät omaan
pääomaan kuuluvaa arvonmuutosrahastoa noin 4 miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan
rahavirta oli 18,9 miljoonaa euroa ja osaketta kohti 0,80 euroa (0,12).     


Investoinnit                                  

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 3,9 miljoonaa euroa (11,3).   
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 12,6 miljoonaa euroa (13,9).        
Investoinneista Codi Wipesin osuus oli 0,5 miljoonaa euroa (2,5), Kuitukankaiden
1,5 miljoonaa euroa (1,9) ja Joustopakkausten 1,9 miljoonaa euroa (6,9).    
Suurimmat investoinnit olivat Kuitukankaiden vesineulauslinjoihin tehdyt 1,0  
miljoonan euron parannukset sekä Joustopakkausten prepress-toimintoihin     
liittyvät 0,7 miljoonan euron investoinnit. Muut investoinnit olivat      
ylläpitoinvestointeja.                             


SEGMENTTIEN TULOS                                

Pyyhintä-toimialan liikevaihto katsauskaudella oli 138,5 miljoonaa euroa eli  
noin prosentin suurempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2007. Toimialan    
liikevoitto liikearvon alaskirjauksen ja kertaluonteisten erien jälkeen oli -4,8
miljoonaa euroa (-8,8). Ennen viimeksi mainittuja eriä liikevoitto oli -0,7   
miljoonaa euroa (-0,4). Toimialan yksiköiden organisaatiot yhtenäistettiin   
siten, että yksiköiden myynnistä ja tuotannosta vastuulliset henkilöt ja muu  
johto raportoivat suoraan toimialajohtajalle, missä yhteydessä Kuitukankaiden  
yksikönjohtaja erosi yhtiön palveluksesta.                   

Codi Wipesin liikevaihto, 72,4 miljoonaa euroa, kasvoi 3 prosenttia       
edellisvuotisesta. Toimitusmäärät lisääntyivät henkilökohtaisen hygienian    
pyyhkeissä ja kosteissa wc-pyyhkeissä. Lastenhoidon alueella määrät laskivat  
edellisvuotisesta. Keskihintojen lasku jatkui odotetusti, osittain myynnin   
rakenteen muutosten, osittain alenevien sopimushintojen takia. Määrällisestä  
kasvusta huolimatta tavoitteita ei saavutettu myynnin suuntaamisessa uusille  
asiakkaille ja uusiin omiin tuotesovelluksiin.                 

Toiminnan tehokkuus kehittyi myönteisesti ja kustannusten säästötoimia     
jatkettiin. Syksyllä käynnistettiin lisätoimenpiteet yksikön kannattavuuden   
parantamiseksi karsimalla kannattamattomia tuotteita ja tuotantolinjoja.    
Tuotannon supistumisen varalta käynnistettiin paikalliset            
yhteistoimintaneuvottelut ja vuoden vaihteen jälkeen sovittiin         
rationointitoimenpiteistä, joiden seurauksena pysyvät työsuhteet vähenevät noin 
40 henkilöllä ja kaksi vanhaa pakkauslinjaa suljetaan. Väliaikaiset työsuhteet 
lopetettiin jo vuoden vaihteeseen mennessä, joten yksikön henkilöstön      
kokonaisvähennys tulee olemaan lähes 60 henkilöä vuoden 2009 syksyyn mennessä. 
Rationointitoimenpiteiden kertaluonteisina kuluina tilinpäätökseen on kirjattu 
paikallisen lainsäädännön mukaisia irtisanomiskustannuksia 1,6 miljoonaa euroa. 

Kuitukankaiden liikevaihto laski prosentilla 76,3 miljoonaan euroon.      
Toimitusmäärät alentuivat 7 prosenttia. Lämpösidotun hygieniatuotemateriaalin  
toimitusmäärät kasvoivat selvästi. Vesineulatun kuitukankaan toimitukset    
Eurooppaan kasvoivat ja USA:n markkinoille laskivat. Konsernin sisäiset     
toimitukset kasvoivat. Vuoden lopussa kuitukankaan toimitusmäärät laskivat   
selvästi muuta vuotta alemmalle tasolle, syynä oli USA:n toimitusten lakkaaminen
ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Keskimyyntihinnat olivat   
hieman edellisvuotista korkeammat, kun korkeammat raaka-ainehinnat heijastuivat 
myyntihintoihin.                                

Raaka-aineiden hinnat nousivat alkuvuonna, mutta kääntyivät muovien osalta   
laskuun vuoden lopulla. Hintojen siirto myyntihintoihin tapahtui viiveellä,   
minkä vuoksi raaka-ainekustannukset olivat suhteellisesti suuremmat kuin    
edellisvuonna. Kesän lopussa tehty tuotantolinjamuutos lisäsi väliaikaisesti  
hylyn määrää. Huonosti kannattavan sellupohjaisen pyyhintämateriaalin tuotanto 
lopetettiin kolmannella vuosineljänneksellä. Vuoden lopulla toteutettiin koko  
henkilöstöä koskeva kahden viikon lomautus. Tuotantomäärien aleneminen hidasti 
Portaat huipulle -tehostamisohjelman toteutusta ja varsinkin vuoden lopulla   
yksikkökustannukset nousivat ja toiminnallinen tulos oli tappiollinen. Yksikössä
kirjattiin liikearvon alentumisena 2,2 miljoonan euron ja varojen arvostuksen  
muutoksena 0,5 miljoonan euron kulu.                      

Joustopakkausten liikevaihto oli 76,8 miljoonaa euroa (78,3) ja liikevoitto 1,2 
miljoonaa euroa (2,4). Liikevaihto laski hieman edellisvuotisesta, koska    
hygieniapakkausten toimitusmäärät vähenivät. Elintarvikepakkausten toimitukset 
kasvoivat. Kaupan kassien ja turva- ja systeemipakkausten myynnissä ei     
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toimialan myynnin määrällinen lasku oli 5   
prosenttia vuodesta 2007. Portaat huipulle -ohjelmien mukaiset myynnin lisäykset
toteutuivat suunnitellusti, mutta eivät kyenneet korvaamaan hygieniasektorilla 
tapahtuneita menetyksiä.                            

Joustopakkausten käyttämien muovien hinnat nousivat ennätyskorkealle tasolle  
kesän aikana, mutta hintakehitys kääntyi selvään laskuun loppuvuoden aikana.  
Joustopakkauksissa toteutettiin kesällä myyntihintojen tarkistuskierros ja   
keskihinnat nousivat loppuvuotta kohti. Asiakkaiden tilausmäärät vuoden lopulla 
laskivat jonkin verran, joten tuotannon yksikkökustannukset pysyivät korkealla 
tasolla. Puolan tehtaan tuotanto kasvoi edellisvuonna tehdyn          
painokoneinvestoinnin ansiosta 13 prosentilla. Henkilöstövähennys toimialalla  
oli katsauskauden aikana noin 40 henkilöä. Määrään vaikutti keväällä sovitut  
yhteistoimintamenettelyn mukaiset vähennykset Suomessa. Portaat huipulle    
-ohjelman kustannussäästöt toteutuivat, mutta tehostamisohjelmissa jäätiin   
tavoitteista jälkeen.                              


MUUTOKSIA KONSERNIN ORGANISAATIOSSA JA JOHDOSSA                 

Suomisen toimitusjohtajaksi nimitettiin Petri Rolig 1.5.2008 alkaen. Kalle   
Tanhuanpää lopetti toimitusjohtajana 30.4.2008. Paul-Erik Toivo nimitettiin   
Pyyhintä-toimialan johtajaksi 17.3.2008. Joustopakkausten uusi toimialajohtaja 
Mikko Pellinen aloitti työnsä 1.10.2008.                    

Suominen Yhtymä Oyj:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja,         
Pyyhintä-toimialan johtaja, Joustopakkaukset-toimialan johtaja sekä       
talousjohtaja.                                 


YHTIÖKOKOUKSET                                 

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2008. Yhtiökokous 
päätti, ettei vuodelta 2007 makseta osinkoa.                  

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2007 ja  
myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.    

Yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen,   
Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan 
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen  
Pekka Laaksosen.                                

Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy,  
KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.       


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                             

Osakepääoma                                   

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia.                                   


Vaihto ja kurssi                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 31.12.2008
oli 4 251 828 osaketta eli 17,9 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista. 
Kaupantekokurssi vaihteli 0,60 ja 2,25 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi
oli 0,66 euroa. Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 15 618 936 euroa. 


Omat osakkeet                                  

Yhtiöllä oli 1.1.2008 hallussaan 36 343 omaa osaketta, hankinta-arvoltaan 3,19 
euroa osakkeelta.                                

27.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään   
enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on  
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeet hankitaan   
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön  
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai  
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin      
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin    
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla    
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingin    
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Ostovaltuutuksen mukaisesti yhtiö   
hankki ajalla 4. - 7.11.2008 50 000 omaa osaketta, joiden keskihinta oli 0,67  
euroa.                                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 1 222 000 yhtiön   
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on  
katsauskaudella luovuttanut 31 286 omaa osaketta hallituksen palkkioina.    
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 1,63 euroa kappaleelta.           

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.12.2008 yhteensä 55 057 omaa osaketta,  
joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,2 %.        


Optio-ohjelmat 2006 ja 2007                           

Optio-ohjelman 2006 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen Yhtymä Oyj:n  
toimitusjohtajalle hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 300 000  
kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n   
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman mukaisesti on 
2006C -optioita annettu katsauskaudella 100 000 kappaletta. Osakkeiden     
merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX  
Helsingissä toukokuussa 2008 eli 1,66 euroa. Osakkeiden merkintäaika      
optio-oikeudella 2006C on 2.5.2010 - 30.10.2011. Toimitusjohtajan vaihdoksen  
yhteydessä 2006A ja 2006B -optioita palautui yhtiölle 200 000 kappaletta.    

Optio-ohjelman 2007 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan yhtiön johtoryhmän   
jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, 
joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n         
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman mukaisesti on 
katsauskaudella annettu 35 000 kappaletta 2007A-optioita ja 90 000 kappaletta  
2007B-optioita. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2007A on yhtiön    
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä toukokuussa  
2007 eli 3,44 euroa ja optio-oikeudella 2007B yhtiön osakkeen vaihdolla     
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä toukokuussa 2008 eli 1,66 euroa. 
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 - 30.10.2010 ja   
optio-oikeudella 2007B vastaavasti 2.5.2010 - 30.10.2011.            

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta,
voi se optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 24 220 112 kappaleeseen.    


Hallituksen muut valtuudet                           

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä       
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.           


Liputukset                                   

Yhtiö sai 20.11.2008 Etra-Invest Oy:ltä ilmoituksen, että sen osuus Suominen  
Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli noussut 5,73 prosenttiin.    


Pääomalainat                                  

Suominen Yhtymä Oyj emittoi keväällä uuden 10 miljoonan euron suuruisen     
pääomalainan. Laina erääntyy viitenä vuotena tasalyhennyksin ja lainan korko on 
11,5 prosenttia. Pääomalaina on etuoikeudeltaan muiden lainojen jälkeinen, ja  
koron ja pääoman maksamisen edellytykset määräytyvät osakeyhtiölain mukaisesti. 
Edellisestä, vuonna 2003 nostetusta pääomalainasta yhtiö maksoi viimeisen 2   
miljoonan euron suuruisen lyhennyksen 30.6.2008.                


LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                   

Suomisen tuotteiden kysyntää säätelevät eurooppalaisen kulutuskysynnän kehitys 
ja muutokset. Taloussuhdanteiden heikentyminen vaikuttaa osaltaan myös     
kuluttajien käyttäytymiseen ja on olemassa riski, että kuluttajat muuttavat   
ostokäyttäytymistään.                              

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä.
Suomisen liiketoimintaan tämä voi vaikuttaa, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen 
muuttuu varovaisemmaksi kulutuksen yleisen heikkenemisen seurauksena tai jos  
myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin   
liikevaihdosta on 61 (63) prosenttia. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään 
pitkäaikaisiin sopimuksiin. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hoidetaan    
hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan   
luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Saatavat,  
jotka eivät täytä luottokelpoisuusvaatimuksia, vakuutetaan.           

Muovipohjaisilla tuotteilla on joissakin käyttökohteissa imago-ongelmia, mikä  
voi lisätä riskiä joidenkin tuotteiden kysynnän vähenemiseen. Korvaavien    
tuotteiden löytäminen on kuitenkin Suomisen tuotteiston osalta vaikeaa. Uuden  
teknologian tuotteet ja tuonti halvan valmistuskustannusten maista saattaisivat 
vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Näitä riskejä vähentävät tuotteilta 
edellytettävät laatuominaisuudet, joita nykyiset halvemman ratkaisun vaihtoehdot
eivät pysty saavuttamaan, sekä kuljetuksiin ja jakeluun liittyvät haasteet.   

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa   
tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön       
liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä          
raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat     
epätodennäköisiä. Suomisen käyttämien öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat   
määräytyvät suurimmaksi osaksi kansainvälisillä markkinoilla, minkä vuoksi   
niiden hinnat ovat vaikeasti ennustettavissa. Öljypohjaisia raaka-aineita    
ostetaan vuosittain noin 40 miljoonalla eurolla. Näiden hintamuutokset siirtyvät
sopimuspohjaisiin myyntihintoihin 3 - 6 kuukauden viiveellä.          

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä   
laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja      
kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehityksessä ja    
valmistuksessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun. Yhtiön   
johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä
eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.                 

Vahinkoriskin hallinta on osa yksiköiden toimintajärjestelmiä. Konsernin    
vahinkoriskit vakuutetaan niin, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Konsernin 
vakuutustoimintaa säätelee hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka. Konserni  
käyttää ulkopuolista vakuutusmeklaria vakuutusturvan kartoittamisessa ja    
hoitamisessa. Vakuutukset ovat normaaleja omaisuus-, keskeytys- ja       
vastuuvakuutuksia hyvämaineisilta vakuutusyhtiöiltä.              

Konsernin rahoitusriskejä hoidetaan hallituksen vahvistaman politiikan     
mukaisesti. Rahoitusriskeinä käsitellään rahoituksen riittävyyttä, luottoriskiä 
ja rahoitusinstrumenttien markkinariskiä, valuutta-, korko- ja hyödykeriskiin  
eriteltynä. Suomisen luottosopimuksissa on kovenantteja, ja mikäli yhtiö ei   
tältä osin täytä velvollisuuksiaan, on pankeilla oikeus luottojen        
eräännyttämiseen ennenaikaisesti ja ehtojen uudelleenneuvotteluun. Suominen   
arvioi, että parantuvalla toiminnan kannattavuudella ja velkojen vähentämisellä 
kovenantit voidaan pitää, mutta varmuusmarginaalit tältä osin eivät ole kovin  
suuria.                                     

Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Testaukseen
liittyvät laskelmat edellyttävät arvioiden tekemistä. Toteutuneet rahavirrat  
voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön
omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen     
myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron 
muutokset voivat johtaa merkittävien arvonalennuskulujen kirjaamiseen.     
Arvonalentumistestauksen laskelmat perustuvat tilinpäätöshetken arvioihin    
tulevaisuudesta. Vuoden 2008 lopussa Kuitukankaiden liikearvoon tehtiin 2,2   
miljoonan euron alaskirjaus. Codi Wipesin käyttöarvo ylittää yksikön kirja-arvon
1,2 miljoonalla eurolla.                            


NÄKYMÄT                                     

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa  
tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Lähiajan käyttöennusteet 
osoittavat alempia määriä, mutta onko taustalla kulutuskysynnän vaimeneminen vai
asiakkaiden varastotasojen aleneminen lyhyellä tähtäimellä, on vielä vaikea   
arvioida. Suomisen päätuoteryhmien kulutuksen arvioidaan olevan taloustilanteen 
heikentyessä yleistä kulutuskysyntää vakaampaa.                 

Suomisen liikevaihdon arvioidaan laskevan edellisvuotisesta niin yleisen    
taloudellisen tilanteen kuin liiketoimintayksiköiden rationointitoimenpiteiden 
vuoksi.                                     

Toiminnan painopiste on kannattavuuden parantamisessa sekä kassavirtojen ja   
pääomarakenteen vahvistamisessa. Portaat huipulle -tehostamisohjelmaa jatketaan 
koko konsernissa ja sen odotetaan parantavan Suomisen kilpailukykyä.      
Muoviraaka-aineiden hinnat laskivat vuoden 2008 lopulla, minkä arvioidaan    
parantavan lähinnä ensimmäisen neljänneksen tulosta.              

Suominen arvioi, että toiminnallinen tulos ja tulos verojen jälkeen vuonna 2009 
paranevat edellisvuotisesta.                          


TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                         

Suominen Kuitukankaiden Nakkilan tehdasta koskevat yhteistoimintaneuvottelut on 
saatettu päätökseen helmikuussa 2009. Neuvottelujen perusteella päätettiin koko 
yksikön henkilöstöä koskevista lomautuksista. Lomautukset toteutetaan      
porrastetusti vuoden 2009 aikana ja niiden kokonaismäärä on enintään 58 päivää. 
Lomautusten ajoitus ja kesto vaihtelevat toiminnoittain ja ne tarkentuvat    
kysyntätilanteen mukaan.                            


VOITONJAKOEHDOTUS                                

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 11 233 730,47 euroa, josta tilikauden 
tappio 1 549 259,52 euroa on vähennetty.                    

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus 20.3.2009 pidettävälle yhtiökokoukselle:  

--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkoa ei jaeta, EUR                 |        0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätetään tilille edellisten tilikausien voitto, EUR  |    11 233 730,47 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia.                              


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 31.12.2008                   

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten   
mukaisesti. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä   
uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2008, on esitetty vuoden 
2007 tilinpäätöksessä. Vuonna 2008 uudistettuina standardeina otettiin käyttöön 
IAS 39 (muutos) ja IFRS 7 (muutos), Rahoitusvarojen uudelleenluokittelu, joka  
mahdollistaa tiettyjen rahoitusvarojen luokittelun pois             
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista tai myytävissä olevista
rahoitusvaroista tiettyjen ehtojen täyttyessä. Muutoksella ei ole vaikutusta  
Suomisen tilinpäätökseen.                            

Suominen ei ole ennenaikaisesti ottanut käyttöön julkaistujen uusien standardien
ja tulkintojen mahdollistamia muutoksia laatimisperiaatteissaan. Päivitettyjä  
standardimuutoksia lukuun ottamatta käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin
tilinpäätöksessä vuodelta 2007.                         


Tässä tulostiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.     


TULOSLASKELMA                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e           |  10-12/ |  10-12/ |   1-12/ |   1-12/ |
|               |   2008 |   2007 |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         |  49 824 |  54 072 |  214 605 |  215 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen  |  -46 770 |  -51 847 | -203 429 | -202 738 |
| kulut            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE          |   3 054 |   2 225 |  11 176 |  12 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |   1 022 |    384 |   1 547 |   1 438 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin   |   -849 |   -718 |  -3 319 |  -3 643 |
| kulut            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys     |   -668 |   -678 |  -2 233 |  -2 121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut       |  -1 842 |  -1 687 |  -6 667 |  -6 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut  |  -2 001 |   -122 |  -2 060 |   -228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO ENNEN      |  -1 283 |   -596 |  -1 555 |   1 653 |
| ARVONALENTUMISIA       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset       |  -2 490 |  -8 430 |  -2 490 |  -8 430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO         |  -3 773 |  -9 026 |  -4 045 |  -6 777 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut   |  -1 252 |  -1 036 |  -4 796 |  -3 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA     |  -5 025 |  -10 062 |  -8 841 |  -10 695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |    636 |    379 |   1 600 |    564 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO |  -4 389 |  -9 683 |  -7 241 |  -10 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e   |   -0,19 |   -0,41 |   -0,31 |   -0,43 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA                           
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  10-12/ |  10-12/ |   1-12/ |   1-12/ |
|               |   2008 |   2007 |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, % *   |   -7,9 |      |   -0,3 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate, % **       |    6,1 |    4,1 |    5,2 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % **      |   -7,6 |   -16,7 |   -1,9 |   -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut, % |   -2,5 |   -1,9 |   -2,2 |   -1,8 |
| **              |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, % **  |   -10,1 |   -18,6 |   -4,1 |   -5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, % **  |   -8,8 |   -17,9 |   -3,4 |   -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.               
** Osuus liikevaihdosta.                            


TASE                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                   |    12/2008 |    12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  |    23 404 |     25 604 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet    |      855 |      942 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |    62 661 |     74 083 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |      627 |      712 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   |      172 |      100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |     1 562 |      688 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |    89 281 |    102 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |    24 050 |     30 765 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |    21 174 |     28 718 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset         |     4 843 |     8 873 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                |      228 |      841 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |     4 243 |     1 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |    54 538 |     70 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |    143 819 |    172 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |    11 860 |     11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |    24 681 |     24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot        |     -540 |     1 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |     -288 |     1 202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma               |     -323 |     6 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |    35 390 |     46 307 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |     3 684 |     5 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                |     8 000 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |    66 436 |     62 186 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |    78 120 |     68 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |     9 967 |     34 933 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |        |      100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                |     2 000 |     2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                  |      229 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat    |    18 113 |     21 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |    30 309 |     58 079 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    108 429 |    126 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |    143 819 |    172 420 |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   --------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e   | Osak | Yli- | Omat | Muun- | Arvon- | Aktu-a | Kerty- | Yhteen |
|       |  e- | kurs | osak |  to- | muutos | ari-vo | neet |  -sä |
|       |  p | -si- | -kee | erot |   - | itot/ | voitto |    |
|       | ääom | raha |  t |    | rahas- | tappio | -varat |    |
|       |  a | -sto |   |    |  tot |   t |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  11 |  24 | -115 | 1 202 | 1 776 |   0 | 6 903 | 46 307 |
| 1.1.2008  | 860 | 681 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |   |   |  -1 | -2 267 |    |    | -3 757 |
| omaan    |   |   |   |  490 |    |    |    |    |
| pääomaan  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kirjatut  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| nettotuotot |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |   |   |    |    |    |   72 |   72 |
| eiset    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| maksut   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |   |    |    |    |   -8 |   -8 |
| muutokset  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |    |    |    | -7 241 | -7 241 |
| voitto/tapp |   |   |   |    |    |    |    |    |
| io     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudelle  |  0 |  0 |  0 |  -1 | -2 267 |   0 | -7 177 |  -10 |
| kirjatut  |   |   |   |  490 |    |    |    |  934 |
| tuotot ja  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| yhteensä  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet |   |   |   |    |    |    |    |    |
| omistajien |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kanssa   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   | -34 |    |    |    |    |  -34 |
| osakkeiden |   |   |   |    |    |    |    |    |
| hankinta  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   |  99 |    |    |    |  -48 |   51 |
| osakkeiden |   |   |   |    |    |    |    |    |
| luovutus  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  11 |  24 | -50 | -288 |  -491 |   0 |  -322 | 35 390 |
| 31.12.2008 | 860 | 681 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e   | Osak | Yli- | Omat | Muun- | Arvon- | Aktu-a | Kerty- | Yhteen |
|       |  e- | kurs | osak |  to- | muutos | ari-vo | neet |  -sä |
|       |  p | -si- | -kee | erot |   - | itot/ | voitto |    |
|       | ääom | raha |  t |    | rahas- | tappio | -varat |    |
|       |  a | -sto |   |    |  tot |   t |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  11 |  24 | -163 |  738 | 1 348 | 1 372 | 16 907 | 56 743 |
| 1.1.2007  | 860 | 681 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |   |   |  464 |  428 | -1 842 |    | - 950 |
| omaan    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| pääomaan  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kirjatut  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| nettotuotot |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |   |   |    |    |    |   80 |   80 |
| eiset    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| maksut   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |   |    |    |  470 | 1 463 | 1 933 |
| muutokset  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |    |    |    |  -10 |  -10 |
| voitto/tapp |   |   |   |    |    |    |  131 |  131 |
| io     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudelle  |  0 |  0 |  0 |  464 |  428 | -1 372 | -8 588 | -9 068 |
| kirjatut  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| yhteensä  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet |   |   |   |    |    |    |    |    |
| omistajien |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kanssa   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |    |    | -1 419 | -1 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   |  48 |    |    |    |   3 |   51 |
| osakkeiden |   |   |   |    |    |    |    |    |
| luovutus  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  11 |  24 | -115 | 1 202 | 1 776 |   0 | 6 903 | 46 307 |
| 31.12.2007 | 860 | 681 |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                    |  1-12/2008 |  1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta                 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                  |    -4 045 |    -6 777 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä               |    14 763 |    21 379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman  |    10 718 |    14 602 |
| muutosta                    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |    12 255 |    -7 261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät                  |    -4 682 |    -3 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                 |     621 |     -791 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |    18 912 |    2 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointimaksut               |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja          |    -3 578 |   -12 898 |
| aineettomiin hyödykkeisiin           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät     |     274 |    1 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |    -3 304 |   -11 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot         |    33 000 |    18 371 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     |   -35 147 |   -11 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainojen nostot             |    10 000 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainojen takaisinmaksut         |    -2 000 |    -2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                |        |    -1 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta ja luovutus     |      17 |      51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos         |   -18 336 |    4 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta             |   -12 466 |    8 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen                  |     3 142 |     -150 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                 |  1-12/2008 |  |   12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e               |    -0,31 |  |    -0,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e             |    1,49 |  |    1,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, e               |    0,00 | * |    0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, e      |    0,80 |  |    0,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %           |    -16,7 |  |    -18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %        |    -2,9 |  |    -4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %             |    24,6 |  |    26,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %                 |    229,9 |  |    210,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1 000 e         |    3 910 |  |   11 266 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot, 1 000 e              |   12 595 |  |   13 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset, 1 000 e          |    2 490 |  |    8 430 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Hallituksen ehdotus                              


SEGMENTTIRAPORTOINTI                              

PYYHINTÄ                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e              |  1-12/2008 |  1-12/2007 |   Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Codi Wipes           |   72 367 |   70 032 |     3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kuitukankaat          |   76 320 |   76 970 |     -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - eliminoinnit          |   -10 166 |   -9 413 |     8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   138 521 |   137 589 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen         |   -2 266 |    -359 |       |
| arvon-alentumisia         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |    -1,6 |    -0,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset         |   -2 490 |   -8 430 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   -4 756 |   -8 789 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat               |   93 804 |   108 295 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |   12 242 |   12 884 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat            |   81 562 |   95 411 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    2 042 |    4 379 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot              |    7 525 |    8 407 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset         |    2 490 |    8 430 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     445 |     466 |       |
--------------------------------------------------------------------------------


JOUSTOPAKKAUKSET                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e              |  1-12/2008 |  1-12/2007 |   Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |   76 795 |   78 269 |     -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |    1 191 |    2 407 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     1,6 |     3,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat               |   47 183 |   59 744 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |    8 136 |    9 896 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat            |   39 047 |   49 848 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    1 820 |    6 852 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot              |    5 033 |    5 481 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     562 |     593 |       |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIERÄT                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                  |   1-12/2008 |   1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                |      -711 |      -613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                |      -480 |      -395 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                   |     2 832 |     4 381 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                   |     89 244 |    103 333 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                |       48 |       35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |       37 |       46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin           |       12 |       11 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                         
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                  |   1-12/2008 |   1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                   |     34 954 |     34 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia                |     18 375 |     22 032 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti                  |     16 891 |     19 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa                |    119 573 |    104 539 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu maailma                |     24 812 |     35 513 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä            |    214 605 |    215 245 |
--------------------------------------------------------------------------------TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN                        
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e       |  I/2008 | II/2008 | III/2008 | IV/2008 | I/2008-IV |
|           |     |     |     |     |   /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pyyhintä       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Codi Wipes     |  18 507 |  17 379 |  19 481 |  17 000 |  72 367 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kuitukankaat    |  20 559 |  21 109 |  19 152 |  15 500 |  76 320 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - eliminoinnit    |  -3 564 |  -1 966 |  -2 493 |  -2 143 |  -10 166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |  35 502 |  36 522 |  36 140 |  30 357 |  138 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joustopakkaukset   |  19 094 |  18 817 |  19 157 |  19 727 |  76 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernierät ja   |   -134 |   -171 |   -146 |   -260 |   -711 |
| eliminoinnit     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä |  54 462 |  55 168 |  55 151 |  49 824 |  214 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pyyhintä       |   -97 |   295 |   -516 |   -369 |   -687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta   |   -0,3 |   0,8 |   -1,4 |   -1,2 |   -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joustopakkaukset   |   175 |   509 |   -312 |   819 |   1 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta   |   0,9 |   2,7 |   -1,6 |   4,2 |    1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernierät ja   |   -203 |   -186 |    63 |   -154 |   -480 |
| eliminoinnit     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen  |   -125 |   618 |   -765 |   296 |    24 |
| kertaluonteisia eriä |     |     |     |     |      |
| ja arvonalentumisia |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta   |   -0,2 |   1,1 |   -1,4 |   0,6 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät |     |     |     |  -1 579 |  -1 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset   |     |     |     |  -2 490 |  -2 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä |   -125 |   618 |   -765 |  -3 773 |  -4 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta   |   -0,2 |   1,1 |   -1,4 |   -7,6 |   -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTORAHOITUSKULUT  |  -1 084 |  -1 200 |  -1 260 |  -1 252 |  -4 796 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA |  -1 209 |   -582 |  -2 025 |  -5 025 |  -8 841 |
--------------------------------------------------------------------------------LÄHIPIIRITIEDOT                                 

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet. Yhtiöllä ei ole 
osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 815 tuhatta euroa,     
osakeperusteiset maksut 72 tuhatta euroa ja lähipiiriltä saadut lainat, joille 
ei ole asetettu vakuutta, 1 100 tuhatta euroa.                 


LAINOJEN MUUTOKSET                               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                    |  1-12/2008 |  1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat yhteensä 1.1.              |    99 119 |    89 335 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1.    |    3 000 |    8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos  |    -3 000 |    -5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.12.   |      0 |    3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusohjelma 1.1.           |    15 336 |    5 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusten muutos            |   -15 336 |    9 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusohjelma 31.12.          |      0 |    15 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat 1.1.           |    78 783 |    71 933 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen muutos         |    -2 380 |    6 850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat 31.12.          |    76 403 |    78 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat 1.1.               |    2 000 |    4 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainojen muutos             |    8 000 |    -2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat 31.12.              |    10 000 |    2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat yhteensä 31.12.             |    86 403 |    99 119 |
--------------------------------------------------------------------------------


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET                           

--------------------------------------------------------------------------------
|          |  1-12/2008 |       |  1-12/2007 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e      | Aineellinen |   Aineeton | Aineellinen |   Aineeton |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo  |   74 083 |     942 |    77 168 |     944 |
| kauden alussa   |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit   |    3 701 |     137 |    11 087 |     179 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset    |   -2 305 |        |    -1 600 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    |   -12 666 |     -219 |   -13 730 |     -203 |
| arvonalentumiset |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero ja muut |    -152 |      -5 |    1 158 |      22 |
| muutokset     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo  |   62 661 |     855 |    74 083 |     942 |
| kauden lopussa  |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                   |    12/2008 |    12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMASTA VELASTA                |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset            |    24 045 |     5 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset              |    50 000 |     1 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT OMAT VASTUUT              |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvuokrat ja -vastuut          |    12 389 |    10 226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut                |    10 215 |    13 209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takausvastuu myydyn liiketoiminnan      |     1 468 |     1 557 |
| kiinteistöleasingsopimuksesta        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT               

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                 |     12/2008 |     12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VALUUTTATERMIINIT            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |      6 548 |     10 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |       121 |       69 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORONVAIHTOSOPIMUKSET          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |     58 700 |     65 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |      -297 |      1 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SÄHKÖJOHDANNAISSOPIMUKSET        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |      2 973 |      4 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |      -394 |      1 337 |
--------------------------------------------------------------------------------Helsinki, 11.2.2009                               

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    


Lisätietoja antavat:                              
Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi
tulostiedote-2008.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain