Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ          PÖRSSITIEDOTE 20.3.2009 KLO 15.15    


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET           


Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin   
tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle 
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2008 ei jaeta osinkoa. 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi ja   
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja       
luovuttamisesta.                                

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 20.3.2009.    
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen      
puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo.         


TILINPÄÄTÖS                                   

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. -   
31.12.2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja       
toimitusjohtajalle.                               


OSINKO                                     

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2008 ei makseta osinkoa.           


HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT                       

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi ja seuraavaksi      
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki    
Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja.    
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi     
puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan. 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajan   
vuosipalkkio on 30 000 euroa, varapuheenjohtajan 22 500 euroa ja jäsenten 18 750
euroa. Palkkioista 40 % käytetään yhtiön omien osakkeiden hankintaan.      


TILINTARKASTAJA                                 

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti   
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio    
päätettiin maksaa laskun mukaan.                        


OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN                           

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi.    
Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:                      

Optio-oikeuksia annetaan enintään 450 000 kappaletta ja ne oikeuttavat     
merkitsemään yhteensä enintään 450 000 Suominen Yhtymä Oyj:n uutta osaketta.  

Optio-oikeuksista 150 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2009A, 150 000    
kappaletta tunnuksella 2009B ja 150 000 kappaletta tunnuksella 2009C.      
Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää 
tähän liittyvästä menettelystä ja aikataulusta.                 

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla yhtiön   
toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Osakkeenomistajan         
merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi   
konsernin kannustusjärjestelmää ja siihen on näin ollen katsottava olevan yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.                       

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen.   
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 450
000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun   
vapaan oman pääoman rahastoon.                         

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2009A 2.5.2011 - 30.10.2012,    
optio-oikeudella 2009B 2.5.2012 - 30.10.2013 ja optio-oikeudella 2009C 2.5.2013 
- 30.10.2014. Yhtiön hallitus voi päättää aikaistaa optioilla tapahtuvan    
osakemerkinnän alkamisaikaa.                          

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2009A yhtiön osakkeen vaihdolla   
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2009 pyöristettynä
lähimpään senttiin, optio-oikeudella 2009B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu 
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2010 pyöristettynä lähimpään 
senttiin ja optio-oikeudella 2009C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu     
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2011 pyöristettynä lähimpään 
senttiin. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan, jos 
yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jos yhtiö   
alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille. Osakkeen  
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.              


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.         
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen   
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,   
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön      
osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen.   
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien  
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken 
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa        
kaupankäynnissä.                                


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA     

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 255 057 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen        
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen 
päättymisestä.                                 

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai 
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava    
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa    
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.      


KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA                              

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on 3.4.2009 alkaen saatavilla yhtiön      
Internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi.                 


Tampereella 20. maaliskuuta 2009                        


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Petri Rolig                                   
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi                                 


Liite: Optio-ohjelma 2009 ehdot
optio-ehdot_2009.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen