Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2007 (IFRS)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2007 (IFRS)                   


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA         |  10-12/ |  10-12/ |   1-12/ |   1-12/ |
|               |   2007 |   2006 |   2007 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e     |   54,1 |   54,2 |   215,2 |   202,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen      |   -0,6 |    0,8 |    1,7 |    1,2 |
| arvonalennuksia       |      |      |      |      |
| liikearvosta, milj. e    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e     |   -9,0 |    0,8 |   -6,8 |    1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio, |   -9,7 |   -0,1 |   -10,1 |   -1,8 |
| milj. e           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e        |   -0,41 |   0,00 |   -0,43 |   -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan        |   -0,03 |   0,20 |   0,12 |   0,53 |
| rahavirta/          |      |      |      |      |
| osake, e           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuonna 2007 Suominen paransi vertailukelpoista liiketoiminnan tulostaan     
edellisvuotisesta, mutta tulos oli vielä tappiollinen. Kertaluonteisena ja   
kassavirtaan vaikuttamattomana kirjauksena konserni alensi liikearvoa 8,4    
miljoonalla eurolla, jolloin tappio verojen jälkeen oli 10,1 miljoonaa euroa.  
Tulosta rasitti koko vuoden jatkunut raaka-ainehintojen nousu, mikä heikensi  
tulosta noin 3 miljoonalla eurolla. Myös muut, etenkin öljystä riippuvat    
kustannukset nousivat. Vaikka myyntihintoja nostettiin, niin kaikkia      
kustannusnousuja ei saatu siirrettyä myyntihintoihin. Yhtiössä käynnissä    
olleilla toiminnan parantamisen ohjelmilla oli tulokseen noin 4 miljoonan euron 
positiivinen vaikutus, mutta kaikkia ohjelmille asetettuja tavoitteita ei    
saavutettu.                                   

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto vuonna 2007 oli 215,2 miljoonaa euroa ja se  
nousi 6 prosenttia edellisvuodesta. Tappio ennen veroja ja liikearvopoiston   
jälkeen oli 10,7 miljoonaa euroa (-2,7). Tulos osaketta kohti ilman       
kertaluonteisia alaskirjauksia oli -0,07 euroa (-0,08).             

Suominen jatkaa kustannusten säästämistä ja toimintansa tehostamista.      

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.               


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 54,1   
miljoonaa euroa (54,2). Liikevaihto oli edellisvuoden viimeisen neljänneksen  
tasolla. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (0,8), 
voitto ennen veroja oli -10,1 miljoonaa euroa (-0,3) ja verojen jälkeen -9,7  
miljoonaa euroa (-0,1).                             

Koko vuoden liikevaihto oli 215,2 miljoonaa euroa (202,6), kasvua 6 prosenttia 
edellisvuotisesta. Liikevoitto ilman alaskirjausta oli 1,7 miljoonaa euroa (1,2)
ja liikearvoon tehdyn alaskirjauksen jälkeen -6,8 miljoona euroa. Voitto ennen 
veroja oli -10,7 miljoonaa euroa (-2,7) ja verojen jälkeen -10,1 miljoonaa euroa
(-1,8).                                     

Myynnin määrät kasvoivat kaikissa yksiköissä, suurinta kasvu oli Kuitukankaissa.
Koko vuoden jatkunut raaka-ainehintojen nousu kiihtyi katsauskauden lopulla ja 
raaka-ainehintojen nousu heikensi tulosta noin 3 miljoonaa euroa.        
Raaka-ainehintaklausuuleihin perustuvat hinnankorotukset vaikuttivat      
myyntihintoihin viiveellä. Kun raaka-ainehinnat nousivat kuitenkin koko vuoden 
ajan, vain osa kustannusnoususta saatiin korvattua. Myynnin miksin muutos ja  
pitkäaikaissopimuksiin sisältyneet hinnanlaskut alensivat osaltaan       
keskimyyntihintoja. Energian, rahtien ja käytetyn työvoiman yksikkökustannukset 
nousivat. Yhtiössä toteutettujen kustannus- ja tehostamisohjelmien ansiosta   
toimintakustannusten taso säilyi edellisvuoden tasolla. Pyyhkeet ja kuitukankaat
-toimialalla tehokkuuden parantamisohjelma eteni suunniteltua hitaammin eikä  
tuotannon tehokkuus saavuttanut asetettuja tavoitteita.             


Kustannus- ja tehostamisohjelma                         

Kilpailukyvyn lisäämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi yhtiössä on     
meneillään useampivuotinen Portaat huipulle -tehostamisohjelma. Se käsittää   
toisaalta toiminnan kehittämisen ja jatkuvan tehostamisen sekä toisaalta    
asiakastarjonnan uudistamisen. Kustannus- ja säästöohjelman positiivinen    
vaikutus tulokseen vuonna 2007 oli noin 4 miljoonaa euroa ja kahden viimeisen  
vuoden aikana se on ollut noin 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 ohjelma toteutui 
kustannussäästöjen osalta suunnitellusti, mutta tehokkuuden parantaminen on   
vienyt suunniteltua enemmän aikaa.                       

Viime vuonna toteutettujen investointien ensisijainen vaikutus on toiminnan   
tehostus ja mahdollisuus kehittää uusia tuotteita. Näiden investointien     
käyttöönotto tapahtui vuoden loppupuolella. Kahden viime vuoden aikana on    
panostettu erityisesti organisaation osaamisen vahvistamiseen myös rekrytoiden 
avainresursseja yhtiön ulkopuolelta. Sekä toteutetut investoinnit että panostus 
osaamiseen luovat edellytykset tavoitella säästö- ja tehostusohjelmien avulla  
entistä suurempaa, 7 miljoonan euron summaa. Säästötoimet ovat tästä noin puolet
ja ne kohdistuvat kaikkiin kustannustekijöihin. Toiminnan tehostamiseen pyritään
saantoa lisäämällä, konenopeuksia parantamalla, vaihtoaikoja lyhentämällä ja  
pääomakiertoa nopeuttamalla.                          

Rahoitus                                    

Korollista vierasta pääomaa oli 99,1 miljoonaa euroa eli 9,8 miljoonaa euroa  
enemmän kuin vuoden alussa. Vieraaseen pääomaan sisältyy 2 miljoonan euron   
pääomalainat. Nettorahoituskulut olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,9) eli 1,8    
prosenttia (1,9) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui rahavirtalaskelmassa 7,3
miljoonaa euroa liikevaihdon ja varaston kasvun takia. Omavaraisuusaste oli 26,9
prosenttia (32,3) ja korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing)  
210,5 prosenttia (154,4). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 0,12 euroa
(0,53).                                     


Investoinnit                                  

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 11,3 miljoonaa euroa (4,3).   
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 13,9 miljoonaa euroa (14,6) ja       
arvonalentumiset liikearvosta 8,4 miljoonaa euroa. Investoinneista       
Kosteuspyyhkeiden osuus oli 2,5 miljoonaa euroa (1,0), Kuitukankaiden 1,9    
miljoonaa euroa (1,2) ja Joustopakkausten 6,9 miljoonaa euroa (2,1). Suurimmat 
investointikohteet olivat Joustopakkausten Puolan toiminnan laajentaminen,   
Kosteuspyyhkeiden varastotoimintojen automatisointi sekä Kuitukankaiden     
vedenpuhdistusjärjestelmän modernisointi.                    


SEGMENTTIEN TULOS                                

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan liikevaihto katsauskaudella oli 137,6    
miljoonaa euroa eli 8 prosenttia korkeampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna   
2006. Kuitukankaiden myynti kasvoi selvästi vahvan kysynnän ansiosta. Sisäiset 
toimitukset kasvoivat merkittävästi viimeisen neljänneksen aikana ja olivat koko
vuoden osalta vuoden 2006 tasolla. Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan
vertailukelpoinen toiminnallinen liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,1).
Liikearvoa kirjattiin kertaluonteisesti alas 8,4 miljoonalla eurolla, 
kirjauksesta kohdistui 4,1 miljoonaa euroa Kosteuspyyhkeisiin ja 4,3 miljoonaa 
euroa Kuitukankaisiin.                             

Kosteuspyyhkeiden liikevaihto oli 70,0 miljoonaa euroa (69,3). Myyntimäärät   
kasvoivat varsinkin viimeisellä neljänneksellä ja lisäys painottui myyntiin   
merkkituoteyrityksille. Asiakkaiden kesän tuoteuudistukset hidastivat myynnin  
kehitystä toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana, mutta sen jälkeen    
toimitusten määrät kääntyivät kasvuun. Myynti kaupan ketjuille väheni      
edellisvuotisesta eikä suunnitelman mukainen myynti toteutunut. Konelinjojen  
tuotantotehokkuus parani edellisvuotisesta, mutta henkilöstön määrä oli     
suunniteltu suuremmalle tuotannolle. Varastokäsittelyn
automatisointi-investointi valmistui suunnitellusti. Yksikön toiminnan
uudistaminen entistä asiakas- ja kuluttajalähtöisemmäksi käynnistyi.
Palvelutarjontaa selkeyttämällä ja omien innovatiivisten tuotekonseptien avulla
haetaan myynnin kasvua ja kannattavuuden paranemista. Uuden liiketoiminnan ja
innovaatioiden kehittämiseen kohdennettiin 
lisää resursseja. Samalla myynti keskitettiin yhdelle myynnistä vastaavalle
johtajalle. 

Kuitukankaiden liikevaihto nousi 14 prosentilla 77,0 miljoonaan euroon. Kasvu  
tuli vesineulatun materiaalin myynnin lisääntymisestä. Toimitukset USA:n    
markkinoille olivat korkealla tasolla alkuvuoden aikana, vastaavasti toimitukset
Eurooppaan olivat alemmat. Vuoden loppua kohti toimitukset kääntyivät jälleen  
Eurooppa-painotteisiksi. Lämpösidotun kuitukankaan myynti oli edellisvuoden   
tasolla. Keskimyyntihinnat nousivat hieman, mutta nousu ei kompensoinut     
raaka-aineiden hinnannousua. Sekä öljypohjaisten raaka-aineiden että viskoosin 
hinnat nousivat selvästi vuoden aikana. Toiminnan tehokkuus on kärsinyt     
tuotantoon liittyvistä ongelmista eivätkä tuotannon tehostustoimenpiteet    
ehtineet vaikuttaa vielä katsauskaudella. Tuotannon johtotiimin uudistus saatiin
toteutettua vuoden loppuun mennessä. Uusi prosessilämmön voimala on alentanut  
energiakustannuksia. Toiminnan tehostamiseen ja prosessiveden käsittelyn    
parantamiseen liittyvä investointi käynnistyi vuoden lopulla.          

Joustopakkausten liikevaihto, 78,3 miljoonaa euroa, oli 3 prosenttia      
edellisvuotista suurempi. Joustopakkausten liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa 
(2,0). Liikevaihdon kasvu tuli myynnin määrien kasvusta. Volyymikasvu oli    
selvintä kaupan kassien sekä turva- ja systeemipakkausten kohdalla. Myös    
elintarvikepakkauksissa oli kasvua, kun taas hygieniatuotepakkausten määrä oli 
edellisvuotisella tasolla. Elintarvikepakkauksissa pulloetikettien myynti    
kasvoi. Joustopakkausten myynti itäisessä Euroopassa ja Venäjällä jatkoi    
kasvuaan. Muoviraaka-aineen hinta on vuoden jaksolla noussut 16 prosenttia.   
Hinnankorotusviiveestä johtuen raaka-aineiden kohonneet kustannukset saatiin  
vain osittain siirrettyä myyntihintoihin. Puolan tehtaan uusi painokone     
käynnistyi suunnitellussa aikataulussa ja tehdastilojen laajennus on otettu   
käyttöön. Tuotannon tehostamistoimenpiteissä on keskitytty painatuksen ja    
jatkojalostuksen tehostamiseen. Ruotsin tehtaan henkilöstömäärän vähennys    
toteutui vuoden lopussa. Tuotannon johtoa uudistettiin vuoden vaihteessa.    


MUUTOKSIA KONSERNIN ORGANISAATIOSSA JA JOHDOSSA                 

Kosteuspyyhkeet-liiketoimintayksikön johtaja Pekka Rautala erosi yhtiön     
palveluksesta 15.10.2007. Yksikön johto raportoi väliaikaisesti suoraan     
konsernin toimitusjohtajalle.                          

Marko Laaksonen nimitettiin 15.6.2007 alkaen konsernin henkilöstöpäälliköksi.  

Suominen Yhtymä Oyj:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja,         
Joustopakkaukset-toimialan johtaja, Kuitukankaat-liiketoimintayksikön johtaja  
sekä talousjohtaja.                               


YHTIÖKOKOUS                                   

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2007 yhtiön hallitukseen valittiin Heikki  
Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki 
Mairinoja. Mikko Maijala on toiminut hallituksen puheenjohtajana ja Pekka    
Laaksonen varapuheenjohtajana.                         

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhousCoopers Oy, KHT-yhteisö,       
vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.              

Varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,06 euroa 
osakkeelta.                                   


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                             

Vaihto ja kurssi                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä 1.1. -  
31.12.2007 oli 8 765 455 osaketta eli 37,0 prosenttia osakepääoman mukaisista  
osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 2,01 ja 3,79 euron välillä. Viimeinen   
kaupantekokurssi oli 2,07 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2007 oli
49,0 miljoonaa euroa.                              


Osakepääoma                                   

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia.                                   


Omat osakkeet                                  

Yhtiöllä oli 1.1.2007 hallussaan 51 121 omaa osaketta, hankinta-arvoltaan 3,19 
euroa osakkeelta.                                

29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään   
enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on  
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeet hankitaan   
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön  
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai  
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin      
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin    
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla    
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin      
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 1 237 000 yhtiön   
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on  
kaudella 1.1. - 31.12.2007 luovuttanut 14 778 omaa osaketta hallituksen     
palkkioina. Luovutettujen osakkeiden hinta oli 3,45 euroa kappaleelta.     

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hankkia yhtiön omia    
osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.12.2007 yhteensä 36 343 omaa  
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.   


Optio-ohjelmat 2006 ja 2007                           

Optio-ohjelman 2006 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen Yhtymä Oyj:n  
toimitusjohtajalle hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 300 000  
kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n   
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Vuonna 2007 on 2006B  
optioita annettu ohjelman mukaisesti 100 000 kappaletta. Osakkeiden       
merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin   
Pörssissä toukokuussa 2007 eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkintäaika       
optio-oikeudella 2006B on 2.5.2009 - 30.10.2010.                

Optio-ohjelman 2007 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan yhtiön johtoryhmän   
jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, 
joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n         
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman mukaisesti   
2007A optioita on annettu 65 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä toukokuussa 2007 
eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 -  
30.10.2010.                                   

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta,
voi se optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 24 220 112 kappaleeseen.    


Hallituksen muut valtuudet                           

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä       
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.           


Liputukset                                   

2.5.2007 yhtiö sai Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolta ilmoituksen, että sen osuus
Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli laskenut 3,04     
prosenttiin.                                  


NÄKYMÄT                                     

Suomisen maantieteellisillä alueilla päätuoteryhmien kulutuksen ennustetaan   
kasvavan yleistä kulutuskysyntää nopeammin.                   

Suomisen toiminnan painopiste vuonna 2008 on kannattavuuden selvä parantaminen 
sekä kassavirtojen ja pääomarakenteen vahvistaminen. Tehdyt investoinnit ja   
panostukset osaamiseen parantavat toiminnan tehokkuutta. Edelleen jatkuvan   
kustannussäästö- ja tehostamisohjelman odotetaan parantavan Suomisen      
kilpailukykyä. Pääraaka-aineiden hinnat ovat edelleen nousseet vuoden alussa ja 
niiden oletetaan pysyvän korkealla tasolla ainakin alkuvuoden ajan. Myös    
energian hinnan arvioidaan pysyvän korkeana.                  

Suomisen toiminnallisen liikevoiton ennustetaan paranevan, vaikka liikevaihdossa
ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Vuoden alku on kuitenkin edelleen 
haasteellinen.                                 


LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaltaan asiakkaiden yhtiölle 
antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien  
muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta 
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta.                    

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljypohjaisia   
raaka-aineita vuosittain noin 45 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi hankitaan  
merkittäviä määriä viskoosia sekä painovärejä ja liuottimia. Raaka-aineiden   
nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut voivat vaikuttaa Suomisen
marginaaleihin.                                 

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden    
parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja      
vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun      
tuotantomäärät säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Toimien lykkääntyminen tai
niissä epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.        

Suomisen liiketoiminnan riskeistä on lähempi kuvaus vuodelta 2007 julkaistavassa
vuosikertomuksessa.                               


VOITONJAKOEHDOTUS                                

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 12 765 715,67 euroa, josta tilikauden 
tappio 8 726 969,70 euroa on vähennetty.                    

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus 27.3.2008 pidettävälle yhtiökokoukselle:  

--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkoa ei jaeta, e                   |        0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätetään tilille edellisten tilikausien voitto, e    |   12 765 715,67 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia.                              


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 31.12.2007 (IFRS)               

Suominen on ottanut käyttöön IFRS 7 Rahoitusinstrumentit -standardin ja IAS 1  
muutoksen tilinpäätöksen esittämisestä, joka edellyttää tietojen esittämistä  
yhtiön pääoman tasosta ja sen hallinnasta. Käyttöön otetut standardi ja muutos 
lisäävät rahoitusinstrumentteihin liittyviä liitetietoja. Yhtiö noudattaa myös 
IFRIC 10:n Välitilinpäätös ja arvonalentuminen -tulkintaa, joka kieltää     
aiemmilta osavuosijaksoilta mm. liikearvosta tehdyn arvonalennuksen       
peruuttamisen. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 
uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2007, on esitetty vuoden 
2006 tilinpäätöksessä. Päivitettyjä standardimuutoksia lukuun ottamatta käytetyt
laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2006.       

Tässä tulostiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.     


TULOSLASKELMA                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e              | 10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
|                  |  2007 |   2006 |   2007 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO            | 54 072 |  54 228 | 215 245 | 202 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen kulut  | -51 847 | -50 199 | -202 738 | -189 522 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE            |  2 225 |  4 029 |  12 507 |  13 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot    |   384 |   296 |  1 438 |   724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut  |  -718 |   -893 |  -3 643 |  -3 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys        |  -678 |   -537 |  -2 121 |  -2 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut          | -1 687 |  -1 583 |  -6 300 |  -6 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut     |  -122 |   -531 |   -228 |   -771 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO ENNEN ARVONALENNUKSIA |  -596 |   781 |  1 653 |  1 190 |
| LIIKEARVOSTA           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalennukset liikearvosta   | -8 430 |     |  -8 430 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO            | -9 026 |   781 |  -6 777 |  1 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja muut rahoitustuotot ja | -1 031 |  -1 081 |  -3 922 |  -4 024 |
| -kulut              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvoitot ja -tappiot   |   -5 |    16 |    4 |    97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA        | -10 062 |   -284 | -10 695 |  -2 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot             |   379 |   232 |   564 |   954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO    | -9 683 |   -52 | -10 131 |  -1 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e      |  -0,41 |   0,00 |  -0,43 |  -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA                           
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
|                  |  2007 |   2006 |   2007 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, % *     |  -0,3 |     |   6,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate, % **         |   4,1 |   7,4 |   5,8 |   6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % **         |  -16,7 |   1,4 |   -3,1 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut, % **  |  -1,9 |   -2,0 |   -1,8 |   -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, % **     |  -18,6 |   -0,5 |   -5,0 |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, % **    |  -17,9 |   -0,1 |   -4,7 |   -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.               
** Osuus liikevaihdosta.                            


TASE                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                  |    12/2007 |    12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                 |     25 604 |     34 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet    |      942 |      944 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |     74 083 |     77 168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset       |      712 |      766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   |      100 |      100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |      688 |      882 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |    102 129 |    114 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |     30 765 |     27 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |     28 718 |     25 583 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset        |     8 873 |     6 240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                |      841 |      918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |     1 094 |     1 220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |     70 291 |     61 801 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |    172 420 |    175 856 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                |     11 860 |     11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |     24 681 |     24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot       |     1 661 |     1 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |     1 202 |      738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma               |     6 903 |     18 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä            |     46 307 |     56 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |     5 848 |     6 768 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet              |        |      314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |        |       85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                |        |     2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |     62 186 |     63 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma      |        |       13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |     68 034 |     72 313 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |     34 933 |     22 202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |      100 |      115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                |     2 000 |     2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                 |        |       67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   |     21 046 |     22 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |     58 079 |     46 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    126 113 |    119 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |    172 420 |    175 856 |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                  |   1-12/2007 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta               |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                |     -6 777 |     1 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä             |     21 430 |     14 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   |     14 653 |     16 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |     -7 256 |     1 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut             |     -3 852 |     -4 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |      -791 |      -605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen korollisia ennakkomaksuja |     2 754 |     12 583 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten ennakkomaksujen muutos     |       -5 |      -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |     2 749 |     12 483 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja        |    -12 898 |     -3 135 |
| aineettomiin hyödykkeisiin         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät   |     1 634 |      666 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |    -11 264 |     -2 469 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta         |        |      -157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot       |     18 371 |     5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   |    -12 042 |    -10 792 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                |     -2 000 |     -2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen kurssierot            |      522 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot              |     -1 420 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos       |     4 934 |     -2 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |     8 365 |     -9 964 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |      -150 |       51 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                 |  12/2007 |   |   12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e                |   -0,43 |   |    -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e             |   1,96 |   |    2,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, e               |   0,00 | *  |    0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, e      |   0,12 |   |    0,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %            |   -18,8 |   |    -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %         |   -4,5 |   |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %             |   26,9 |   |    32,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %                  |   210,5 |   |    154,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1 000 e         |  11 266 |   |    4 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja muut arvonalentumiset, 1 000 e  |  13 934 |   |   14 694 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalennukset liikearvosta, 1 000 e    |   8 430 |   |       |
--------------------------------------------------------------------------------

* Hallituksen ehdotus                              SEGMENTTIRAPORTOINTI                              

PYYHKEET JA KUITUKANKAAT                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e             |  1-12/2007 |  1-12/2006 |  Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kosteuspyyhkeet        |    70 032 |    69 299 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kuitukankaat          |    76 970 |    67 296 |    14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - eliminoinnit          |    -9 413 |    -9 687 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   137 589 |   126 908 |     8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen        |     -359 |     -149 |       |
| arvonalennuksia liikearvosta   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     -0,3 |     -0,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalennukset liikearvosta   |    -8 430 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |    -8 789 |     -149 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat              |   108 295 |   116 435 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat              |    12 884 |    13 943 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat            |    95 411 |   102 492 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    4 379 |    2 150 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja muut arvonalentumiset |    8 407 |    8 768 |       |
|                 |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalennukset liikearvosta   |    8 430 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     466 |     455 |       |
--------------------------------------------------------------------------------


JOUSTOPAKKAUKSET                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e             |  1-12/2007 |  1-12/2006 |  Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |    78 269 |    75 987 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |    2 407 |    1 958 |    22,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     3,1 |     2,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat              |    59 744 |    55 127 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat              |    9 896 |    8 313 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat            |    49 848 |    46 814 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    6 852 |    2 122 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja muut arvonalentumiset |    5 481 |    5 873 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     593 |     593 |       |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIERÄT                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                 |    1-12/2007 |    1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |      -613 |      -268 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto               |      -395 |      -619 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                  |      4 381 |      4 294 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                  |     103 333 |     96 857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit               |       35 |       65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja muut arvonalentumiset     |       46 |       53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin          |       11 |       10 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                         
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                 |    1-12/2007 |    1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  |     34 139 |     33 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia               |     22 032 |     21 539 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti                 |     19 022 |     40 348 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa               |     104 539 |     82 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu maailma               |     35 513 |     25 111 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä           |     215 245 |    202 627 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN                        
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e        | I/2007 | II/2007 | III/2007 | IV/2007 | I-IV/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pyyhkeet ja      |     |     |     |     |      |
| kuitukankaat      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kosteuspyyhkeet   | 17 997 | 15 485 |  17 774 |  18 776 |  70 032 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kuitukankaat     | 17 901 | 19 119 |  21 370 |  18 580 |  76 970 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - eliminoinnit     | -1 354 | -2 137 |  -2 643 |  -3 280 |  -9 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 34 544 | 32 467 |  36 501 |  34 076 |  137 589 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joustopakkaukset    | 19 865 | 18 833 |  19 408 |  20 163 |  78 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernierät ja    |  -110 |  -127 |   -208 |   -168 |   -613 |
| eliminoinnit      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä  | 54 299 | 51 173 |  55 701 |  54 071 |  215 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pyyhkeet ja      |   587 |  -721 |   559 |   -784 |   -359 |
| kuitukankaat      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta    |   1,7 |  -2,2 |   1,5 |   -2,3 |   -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joustopakkaukset    |   952 |  1 169 |    52 |   234 |   2 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta    |   4,8 |   6,2 |   0,3 |   1,2 |    3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernierät ja    |  -289 |    6 |   -66 |   -46 |   -395 |
| eliminoinnit      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen   |  1 250 |   454 |   545 |   -596 |   1 653 |
| arvonalennuksia    |     |     |     |     |      |
| liikearvosta      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta  |   2,3 |   0,9 |   1,0 |   -1,1 |    0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalennukset    |     |     |     |  -8 430 |  -8 430 |
| liikearvosta      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä  |  1 250 |   454 |   545 |  -9 026 |  -6 777 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta    |   2,3 |   0,9 |   1,0 |  -16,7 |   -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTORAHOITUSKULUT   |  -939 |  -897 |  -1 046 |  -1 036 |  -3 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA  |   311 |  -443 |   -501 | -10 062 |  -10 695 |
--------------------------------------------------------------------------------LÄHIPIIRITIEDOT                                 

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja emoyhtiön toimitusjohtaja ja     
johtoryhmän jäsenet. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat      
lähipiirille olivat 1 279 tuhatta euroa (1 206).                


LAINOJEN MUUTOKSET                               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                    |  1-12/2007 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat yhteensä 1.1.              |    89 335 |    99 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1.    |    8 000 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos  |    -5 000 |    8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.12.   |    3 000 |    8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusohjelma 1.1.           |    5 402 |    15 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusten muutos            |    9 934 |   -10 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusohjelma 31.12.          |    15 336 |    5 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat 1.1.           |    71 933 |    77 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen muutos         |    6 850 |    -5 792 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat 31.12.          |    78 783 |    71 933 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat 1.1.               |    4 000 |    6 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainojen muutos             |    -2 000 |    -2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat 31.12.              |    2 000 |    4 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat yhteensä 31.12.             |    99 119 |    89 335 |
--------------------------------------------------------------------------------


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET                           
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e         |       | 1-12/2007 |       | 1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Aineellinen | Aineeton | Aineellinen | Aineeton |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden  |   77 168 |    944 |   88 129 |   1 022 |
| alussa          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit       |   11 087 |    179 |    4 108 |    129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset       |   -1 600 |      |    -672 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |   -13 730 |   -203 |   -14 505 |   -189 |
| arvonalentumiset     |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero ja muut    |    1 158 |    22 |     108 |    -18 |
| muutokset        |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden  |   74 083 |    942 |   77 168 |    944 |
| lopussa         |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------


ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                    |   12/2007 |   12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMASTA VELASTA                 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset             |    5 045 |    5 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset               |    1 177 |    1 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT OMAT VASTUUT               |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvuokrat ja -vastuut           |    10 226 |    8 555 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut                 |    13 209 |    15 767 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takausvastuu myydyn liiketoiminnan       |    1 557 |       |
| kiinteistöleasingsopimuksesta         |       |    1 642 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e             |    12/2007    |    12/2006    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | Nimellis-|  Käypä | Nimellis-|   Käypä |
|                 |   arvo |   arvo |   arvo |   arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäyntitarkoituksessa   |  10 724 |    69 |  9 750 |    -5 |
| tehdyt sopimukset        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaustarkoituksessa tehdyt  |  65 667 |  1 123 |  55 633 |   1 098 |
| sopimukset           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäyntitarkoituksessa   |     |     |  5 000 |    -10 |
| tehdyt sopimukset        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaissopimukset    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaustarkoituksessa tehdyt  |  4 683 |  1 337 |  5 353 |    781 |
| sopimukset           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäyntitarkoituksessa   |     |     |   285 |    -2 |
| tehdyt sopimukset        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Helsinki, 11.2.2008                               

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    


Lisätietoja: toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, puh. 010 214 300         

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Rahoitustarkastus                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi
tulostiedote-2007.pdf

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset