Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                  


Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 11.2.2008 kutsua koolle   
varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi torstaina 27. päivänä maaliskuuta 2008. 


YHTIÖKOKOUSKUTSU                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 27. päivänä maaliskuuta 2008 klo 14.00 alkaen
Finlandia-talon Elissa-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  


1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 3 §:N JA        
YHTIÖJÄRJESTYKSEN 13 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT                 


2. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
HANKKIMISESTA                                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1
186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18  
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                  

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankin­noissa 
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien   
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä       
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet     
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa   
yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX 
Pohjoismaisen Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.         


3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
LUOVUTTAMISESTA                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1
222 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus 
on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä.           

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai 
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava    
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa    
yritys-hankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.      


HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA                    

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 28 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat   
ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen      
jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi, ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin
kaikki nykyiset jäsenet eli Heikki Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani
Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja, ja että nykyinen          
tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena   
tilintarkastajana KHT Heikki Lassila, valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen 
mukaiseksi toimikaudeksi.                            


NÄHTÄVILLÄPITO                                 

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien     
nähtävinä 10.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite: Vestonkatu 24, 33580 
Tampere, ja niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä    
pyytää.                                     


OSALLISTUMISOIKEUS                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina  
17.3.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvo-paperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallinta-rekisteröidyn osakkaan on otettava yhteyttä  
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään 17.3.2008  
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.   


ILMOITTAUTUMINEN                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään keskiviikkona 19.3.2008 kello 16.00 mennessä joko     
kirjallisesti osoitteella Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere,      
puhelimitse numeroon 010 214 3535/Minna Lehtonen, faksilla numeroon 010 214 3536
tai sähköpostilla osoitteeseen minna.lehtonen@suominen.fi. Ilmoittautumisen on 
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat  
pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun   
postiosoitteeseen.                               


OSINGONMAKSU                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 vahvistetun taseen    
perusteella ei makseta osinkoa.                         


Helsinki, 11.2.2008                               


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Hallitus                                    Lisätietoja: toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, puh. 010 214 300         


Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Rahoitustarkastus                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus