Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytyminen

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja    
konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön    
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti vuoden 2006 osingoksi  
0,06 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä osittain   
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 
optio-oikeuksien antamiseksi ja valtuutti hallituksen päättämään omien     
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.                  

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.3.2007.    
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen      
puheenjohtajana toimi asianajaja, laamanni Pekka Merilampi.           


TILINPÄÄTÖS                                   

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1. - 31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle.                              


OSINKO                                     

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,06 euroa enintään 
23 668 991 osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 
täsmäytyspäivänä 3.4.2007 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään   
yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille    
osakkeille ei makseta osinkoa. Osingon maksupäivä on 12.4.2007         


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT                          

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja seuraavaksi      
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki    
Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki 
Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja   
valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Pekka    
Laaksosen.                                   

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti   
valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.                


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti voimassa olevaa  
yhtiöjärjestystä muutetaan osittain. Muutosten pääasiallinen sisältö on     
seuraava:                                    

1) Vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva 3 §      
poistetaan.                                   

2)Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin 
maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään,     
poistetaan.                                   

3) Yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että toiminimen          
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä   
”edustamisoikeus”.                               

4) Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on   
julkaistava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta.             

5) Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1. kohtaa muutetaan siten, että varsinaisessa    
yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomus ja 3. ja 4. kohtia siten, että yhtiökokouksessa päätetään   
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman 
voiton käyttämisestä.                              


OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN                           

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi.    
Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:                      

Optio-oikeuksia annetaan enintään 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat     
merkitsemään yhteensä enintään 200 000 Suominen Yhtymä Oyj:n uutta osaketta.  

Optio-oikeuksista 100 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2007A ja 100 000   
kappaletta tunnuksella 2007B. Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen       
arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää tähän liittyvästä menettelystä ja 
aikataulusta.                                  

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla yhtiön   
johtoryhmän jäsenille. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska 
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää ja siihen 
on näin ollen katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.   

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden osakkeen.   
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 
200 000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon.                         

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2007A 2.5.2009 - 30.10.2010, ja   
optio-oikeudella 2007B 2.5.2010 - 30.10.2011. Yhtiön hallitus voi päättää    
aikaistaa optioilla tapahtuvan osakemerkinnän alkamisaikaa.           

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2007A yhtiön osakkeen vaihdolla   
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2007 pyöristettynä    
lähimpään senttiin ja optio-oikeudella 2007B yhtiön osakkeen vaihdolla     
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2008 pyöristettynä    
lähimpään senttiin. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa    
alennetaan, jos yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta  
tai jos yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa          
osakkeenomistajille. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01  
euroa.                                     


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.        
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa  
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien   
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä       
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet     
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön
vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin  
Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA     

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 1 237 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen       
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen 
päättymisestä.                                 

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai 
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava    
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa    
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.      


KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA                              

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön     
pääkonttorissa 12.4.2007 alkaen.                        


Helsingissä 29. maaliskuuta 2007                        


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Kalle Tanhuanpää                                
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja: toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, puh. 010 214 300         


Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi                                 


Liite: Suominen Yhtymä Oyj:n optio-ohjelma 2007
suominen_optio-ehdot_2007.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus