Yritysvastuustrategia

Suomiselle yritysvastuu tarkoittaa myös ympäristöja sosiaalisten näkökohtien huomioimista päätöksenteossa. Suomisen ensimmäinen yritysvastuustrategia laadittiin vuoden 2014 lopulla liiketoiminnan tavoitteiden tueksi. Siinä määritellään tarkasti, mihin huomio ja resurssit tulee kohdistaa. Yritysvastuu ei ole meille uusi asia, mutta vuonna 2014 määrittelimme ensi kertaa sen strategisen merkityksen ja täsmensimme meille ja sidosryhmillemme oleellisimmat teemat.

Käytännössä yritysvastuustrategia kiteyttää Suomisen yritysvastuun painopistealueet sekä strategiakauden 2015–2017 avainhankkeet.

Suomisen yritysvastuun painopistealueet ovat olennaisuusanalyysin perusteella seuraavat:

  • Tuotejohtajuuden saavuttaminen
  • Vastuullinen toimintatapa koko organisaatiossa
  • Vastuullinen arvoketju

Koska Suomisen tarkoitus on tehdä kuitukankaista yhä parempia ihmisille, on hyvä muistaa, että yritysvastuumme ei rajoitu yksittäisiin hankkeisiin tai ohjelmiin. Oikeastaan asia on päinvastoin: yritysvastuu on jokapäiväinen asia, joka konkretisoituu esimerkiksi vastuullisempien tuotteiden kehittämisessä ja kaikessa vuorovaikutuksessamme asiakkaiden kanssa.

Tuotejohtajuuden saavuttaminen

Tuotejohtajuuden saavuttaminen on myös Suomisen liiketoimintastrategian keskeinen tavoite. Se on Suomisen kasvutavoitteiden täyttymisen edellytys. Tuotejohtajan aseman saavuttaminen on mahdollista, mikäli Suominen onnistuu

  • luomaan markkinoiden parhaan korkean lisäarvon tuotteiden valikoiman tarkoin valituilla markkinoilla. Tämä edellyttää tehokasta tuotekehitystä ja tuotevalikoiman hyvää hallintaa.
  • rakentamaan yrityskulttuuria, joka mahdollistaa tuotejohtajuuden saavuttamisen.
  • varmistamaan, että yhtiöllä on oikeat kyvykkyydet.

Tuotteiden turvallisuus on Suomisen tuotannon lähtökohta. Suomisen tehtailla varmistetaan, että Suomisen tuotteet vastaavat asiakkaan asettamia korkeita teknisiä ja hygieenisiä vaatimuksia. Kuitukangasalan tuotejohtajan tarjoama tuotevalikoima on kaikilta osin paitsi turvallinen, myös koostettu niin, että se ottaa huomioon kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien vaatimukset vastuullisuudesta. Esimerkiksi kuitukankaissa valitut raaka-aineet vaikuttavat merkittävästi lopputuotteen, esimerkiksi kosteuspyyhkeen koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Suominen pyrkii jatkossakin koostamaan tuotevalikoimansa niin, että yhä useammat tuotteet valmistetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevista raaka-aineista, jolloin lopputuotteen voi useimmissa tapauksissa hävittää esimerkiksi kompostoimalla.

Vastuullinen tapa toimia koko organisaatiossa

Vastuullinen tapa toimia koko organisaatiossa kattaa muun muassa työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasiat (HSE-toiminnon), hyvän henkilöstöhallinnon sekä Suomisen eettisen ohjeen määrittämät yleiset toimintatavat. Suomisen asiakkaat sisällyttävät tyypillisesti vastuulliseen toimintatapaan liittyviä asioita kriteereihin, joiden perusteella ne valitsevat kuitukangastoimittajansa, ja siksikin näiden kysymysten hyvä hallinta on yhtiölle erittäin tärkeää.

Suominen on sitoutunut tarjoamaan henkilöstölleen turvallisen työympäristön ja hyvinvoivan työyhteisön. Työtapaturmille on asetettu tavoitteeksi nollataso. Vuonna 2014 Suominen käynnisti henkilöstön asenteisiin, käyttäytymiseen ja työtapoihin keskittyvän Behavior-Based Safety -ohjelman ja nousi työturvallisuutta mittaavien tunnuslukujen valossa toimialansa parhaimmistoon.

Varmistaakseen työyhteisön hyvinvoinnin ja tasapuoliset uramahdollisuudet koko konsernissa Suominen käynnisti työsyrjintää ehkäisevän ja tasapuolisia uramahdollisuuksia edistävän kehityshankkeen vuonna 2015.

Omasta toiminnasta aiheutuvan ympäristökuormituksen vähentämisen keskeinen keino on resurssien (muun muassa raaka-aineet, energia ja vesi) tehokas käyttö. Suominen seuraa resurssitehokkuuttaan ja raportoi siitä vuosittain.

Vastuullinen arvoketju

Suominen pyrkii vaalimaan vastuullisuutta koko arvoketjussa ja keskittyy erityisesti täyttämään omaan rooliinsa kohdistuvat vaatimukset. Kun Suomisen toimittama kuitukangas vastaa kaikilta osin asiakkaan asettamia vaatimuksia, ja jopa ylittää ne, kuitukankaan jatkojalostaminen pyyhintä- ja hygieniatuotteiksi tai terveydenhuollon tuotteiksi on tehokasta ja myös lopputuote on tarkoituksenmukainen ja turvallinen käyttää.

Suomista lähinnä arvoketjussa ovat asiakkaat sekä tavaroiden ja palveluiden toimittajat. Suominen vaalii pitkiä, luottamuksellisia ja molemmin puolin lisäarvoa luovia suhteita asiakkaiden, toimittajien ja kaikkien muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Asiakkaidensa kanssa Suominen on käynyt dialogia vastuullisuudesta jo pidempään. Kuluttajien tarpeista kumpuavien ja asiakasyritysten edelleen Suomiselle asettamien vastuullisuuskriteerien täyttäminen on edellytys useimmille kuitukangastoimituksille.

Tavarantoimittajista euromääräisesti keskeisimpiä ovat raaka-ainetoimittajat, ja vastuullisuus on ollut jo aiemminkin osa hankintapäätöksiä. Vuonna 2015 Suominen aloitti yhteistyökumppanien eettisen ohjeen (Supplier Code of Conduct) laatimisen. Sen tavoitteena on luoda ja vahvistaa eettisiä toimintatapoja arvoketjussa.

 

Yritysvastuuraportointi

 

Suomisen vuosikertomuksessa 2016 yritysvastuuta tarkastellaan sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Raportoimme yritysvastuutyöstämme vuosittain vuosikertomuksessa.

Ympäristösuorituskykyä ja työturvallisuutta koskevat tiedot on kerätty niistä yksiköistä, joilla on tuotannollista toimintaa. Olennaisuusperiaatteen mukaisesti raportoinnin ulkopuolelle on jätetty ne toimipisteet, joiden yhteydessä ei ole tuotannollista toimintaa.

Yritysvastuuosion grafiikassa esitetään Suomisen jatkuvia toimintoja koskevia historiallisia tietoja vuodesta 2012 alkaen.

Tuotantolaitos Windsor Locksissa Yhdysvalloissa on sekä Suomisen että Ahlstrom Oyj:n käytössä. Windsor Locksin tehtaan osalta ympäristötunnusluvuissa on otettu huomioon vain Suomisen käyttämät resurssit. Työturvallisuutta mittaavissa tunnusluvuissa ei ole mukana henkilöstöä, joka on työskennellyt Suomiselle kuuluvilla tuotantolinjoilla, mutta ei kuulu Suomisen työvoimaan.

Kehitämme jatkuvasti yritysvastuuraportointiamme tavoitteena mahdollisimman avoin, tarkoituksenmukainen ja tasapuolinen viestintä kaikille sidosryhmille.