Yritysvastuuagenda

Yritysvastuu tarkoittaa, että otamme toiminnassamme huomioon ympäristöön, ihmisiin ja talouteen liittyvät tekijät. Nämä kolme ulottuvuutta ovat olennaisia koko arvoketjussamme aina raaka-aineiden hankinnasta lopputuotteisiin asti. Me haluamme edistää kestävää kehitystä luomalla vastuullisia tuotteita ja parantamalla jatkuvasti toimintatapojamme. Haluamme näin osallistua entistä kestävämmän tulevaisuuden luomiseen.

Olennaisuus

Olennaisimpien vastuullisuusnäkökohtien määrittäminen auttaa meitä priorisoimaan vastuullisuustyötämme ja -toimiamme. Suomisella olennaisimmat yritysvastuun aihealueet määritellään sen mukaan, kuinka merkittäviä ne ovat Suomisen liiketoiminnan ja sidosryhmien odotusten kannalta. Jotta voimme olla varmoja, että yritysvastuutyö keskittyy Suomisen liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta kaikkein tärkeimpiin asioihin, toteutimme kesällä 2019 yritysvastuun olennaisuusarvioinnin yhteistyössä riippumattoman tahon kanssa.

Arviointi käsitti kaksi vaihetta: verkkokyselyn ja syvähaastatteluja valittujen sidosryhmien edustajien kanssa. Kyselyyn vastanneet edustivat monia erilaisia sidosryhmiä, kuten asiakkaita, henkilöstöä, osakkeenomistajia, sijoittajia, tavarantoimittajia ja toimialajärjestöjä. Tulokset analysoitiin sisäisessä työpajassa. Analyysin perusteella valittiin kuusi Suomiselle olennaisinta yritysvastuun aihealuetta. Arvioinnin tuloksia käytettiin yritysvastuuohjelmamme 2020–2025 perustana.

Olennaiset asiat:

  • ympäristöystävälliset tuotteet
  • terveys ja turvallisuus
  • energiatehokkuus
  • jätteen syntymisen ehkäiseminen
  • taloudellinen vakaus
  • työntekijöiden sitoutuneisuus

Uudistettu yritysvastuuohjelma 2020–2025

Suominen uudisti yritysvastuuohjelmansa osana liiketoimintastrategian uudistusta. Tammikuussa 2020 julkistettu uudistettu ohjelma määrittää yritysvastuun teemat ja tavoitteet Suomisen seuraavalle strategiakaudelle 2020–2025. Ohjelma on johtoryhmän hyväksymä, ja sen toteutusta seurataan säännöllisesti.

Yritysvastuuohjelmassa on neljä teemaa: ihmiset ja turvallisuus, vastuulliset kuitukankaat, ympäristövaikutukset minimiin ja yrityskansalaisuus. Teemat määriteltiin olennaisuusanalyysin perusteella. Toimintasuunnitelmien tekeminen ja tunnuslukujen määrittäminen kullekin teemalle jatkuu vuonna 2020. Jatkamme tietoisuuden kasvattamista yritysvastuuseen liittyvistä asioista yhtiön sisällä ja pyrimme määrätietoisesti sisällyttämään vastuullisuusajattelun kaikkiin prosesseihimme.

Yritysvastuuagenda 2020–2025

Lataa PDF

 

 

Suominen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

 

Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2015 hyväksymissä kestävän kehityksen tavoitteissa määritellään kestävää kehitystä ohjaavat painopisteet ja tavoitteet. Haluamme tehdä osamme tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi omassa arvoketjussamme lisäämällä myönteisiä vaikutuksiamme ja vähentämällä negatiivisia vaikutuksiamme. Olemme määritelleet kolme tavoitetta, jotka kattavat alueet joihin voimme eniten vaikuttaa ja yritysvastuuohjelmamme ohjaa työtämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

 

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 8 keskittyy kestäväntalouskasvun edistämiseenja säällisen työn takaamiseen kaikille.Tämä käsittää myös työelämän oikeuksiensuojaamisen ja turvallisen työympäristöntakaamisen, saman palkan samanarvoisestatyöstä sekä kaikenlaisen pakko- jalapsityön poistamisen.

Suominen edistää vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä koko arvoketjussa. Suominen ei suvaitse orjuutta, ihmiskauppaa eikä pakko- tai lapsityövoiman käyttöä missään muodossa omassa toiminnassaan tai toimittajiensa toiminnassa. Suominen edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia. Periaatteenamme on ”sama palkka samanarvoisesta työstä”. Turvallinen työpaikka on yksi tärkeimpiä painopistealueitamme. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan turvallisuuskulttuuriamme, jotta työpaikoillamme ei tapahtuisi lainkaan tapaturmia.

 

 

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista

Tavoite 12 painottaa luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja vastuullista kuluttamista. Päätavoitteita ovat luonnonvarojen tehokas hallinta ja jätteiden syntymisen vähentäminen sekä se, että yhtiöt ottavat käyttöön kestävät liiketoimintakäytännöt ja raportoivat vastuullisuutta koskevat tietonsa.

Tavoitteemme on käyttää luonnonvaroja mahdollisimman tehokkaasti ja minimoida toiminnassamme syntyvän jätteen määrä kierrättämällä ja etsimällä uusia ratkaisuja jätteen hyödyntämiseksi. Edistämme tämän tavoitteen saavuttamista ottamalla huomioon koko arvoketjun tuotesuunnittelussamme, jotta voimme vähentää mahdollisia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Raportoimme julkisesti toiminnastamme ja edistymisestämme kohti tavoitteidemme saavuttamista.

 

 

 

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Tavoite 13 keskittyy ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten hillintään. Suominen on sitoutunut vähentämään toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä parantamalla energiatehokkuuttaan ja etsimällä vaihtoehtoisia vähähiilisiä energialähteitä. Edistämme tämän tavoitteen saavuttamista laskemalla tuotteiden hiilijalanjäljen huomioiden koko arvoketjun ja kehittämällä ratkaisuja, joiden ilmastovaikutus on entistä pienempi.

Yritysvastuuraportointi

 

Suominen julkaisee vuosittain Yritysvastuuraportin osana yhtiön vuosiraportointia. Tavoitteena on jakaa tietoa sidosryhmille Suomisen yritysvastuutyöstä ja –tavoitteista. Yritysvastuuraportti täyttää diretiivin 2014/95/EU ja kirjanpitolain asettamat vaatimukset muun kuin taloudellisen tiedon raportoimiselle.

Kehitämme jatkuvasti yritysvastuuraportointiamme ja pyrimme mahdollisimman avoimeen, tarkoituksenmukaiseen ja tasapuoliseen viestintään kaikille sidosryhmille. Suominen siirtyi GRI (Global Reporting Initiative)-standardin mukaiseen vastuullisuusraportointiin vuonna 2019.