Yritysvastuuagenda

Suomisen Muutoksentekijä-liiketoimintastrategia lanseerattiin keväällä 2017, ja Suominen määritteli vuoden mittaan uuden yritysvastuuagendan vuosille 2018–2021 tukeakseen liiketoimintastrategiansa tavoitteita.

Yritysvastuuagenda 2018–2021 jatkaa siitä, mihin edellinen yritysvastuustrategia jäi. Tiedostamme, että yhteiskunta ja luonto muuttuvat esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena ja että ihmisten tietoisuus ympäristö- ja sosiaalisista asioista lisääntyy. Nämä muutokset edellyttävät myös Suomiselta yhtiönä kehittymistä ja riman nostamista yritysvastuuasioissa.

Yritysvastuuagendassa on kolme painopistealuetta

1. Yhtiö, joka välittää

Suominen tähtää työntekijöidensä elämänlaadun parantamiseen ja sosiaalisesti riskittömään liiketoimintaan. Tämän painopistealueen strategiset tavoitteet liittyvät terveyteen ja turvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin sekä raaka-aineiden vastuulliseen hankintaan.

Tavoite 2021

Terveys & turvallisuus: Meillä ei tapahdu lainkaan poissaoloon johtavia työtapaturmia.

Henkilöstön hyvinvointi: Tavoite määritellään, kun hyvinvoinnin mittaamisen pilottiprojekti on saatu päätökseen vuonna 2018.

Hankinnat: Toimittajaohjeen noudattamista valvova auditointi kattaa kaikki kuitutoimittajat vuoteen 2021 mennessä.

2. Ympäristövaikutukset minimiin

Suominen haluaa valmistaa kuitukankaita kuluttamalla niin vähän resursseja ja niin vähäisin ympäristövaikutuksin kuin mahdollista. Strategiset tavoitteet liittyvät vesi- ja energiatehokkuuden parantamiseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kaatopaikkajätteen määrän pienentämiseen.

Tavoite 2021

Vesitehokkuus: Käytämme 8 % vähemmän vettä tuotetonnia kohti verrattuna vuoden 2016 tasoon.

Energiatehokkuus: Käytämme 8,5 % vähemmän energiaa tuotetonnia kohti verrattuna vuoden 2016 tasoon.

CO2-päästöt: Hiilidioksidipäästömme ovat 7 % pienemmät tuotetonnia kohti verrattuna vuoden 2016 tasoon.

Kaatopaikkajäte: Emme tuota lainkaan kaatopaikkajätettä tehtaillamme.

3. Vastuullisimmat kuitukankaat

Suomisen tavoitteena on tarjota asiakkailleen markkinoiden vastuullisimmat kuitukankaat. Koska kuitukangasmateriaalien vastuullisuuden mittaamiseen ei ole teollisuusstandardia tai muuta menetelmää, Suominen on päättänyt kehittää oman menetelmänsä, niin sanotun tuotevastuullisuusindeksin. Strategiset tavoitteet asetetaan, kun indeksi on luotu vuonna 2018.

Tavoite 2021

Vastuulliset tuotteet: Tavoite määritellään, kun tuotevastuullisuusindeksi on luotu vuonna 2018.

Suominen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

 

Suomisen yritysvastuuagenda vuosille 2018–2021 nivoutuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yritysvastuuagendansa kautta Suominen edistää erityisesti kymmentä 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta. Ne antavat työllemme laajemman kontekstin.

  • Tavoite 3. Terveyttä ja hyvinvointia
  • Tavoite 5. Sukupuolten tasa-arvo
  • Tavoite 6. Puhdas vesi ja sanitaatio
  • Tavoite 7. Edullista ja puhdasta energiaa
  • Tavoite 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • Tavoite 10. Eriarvoisuuden vähentäminen
  • Tavoite 12. Vastuullista kuluttamista
  • Tavoite 13. Ilmastotekoja
  • Tavoite 14. Vedenalainen elämä
  • Tavoite 15. Maanpäällinen elämä

Yritysvastuuraportointi

 

Suomisen vuosikertomuksessa 2018 yritysvastuuta tarkastellaan sosiaalisesta, hallinnollisesta, taloudellisesta sekä ympäristövastuun näkökulmasta. Direktiivin 2014/95/EU ja kirjanpitolain edellyttämät muut kuin taloudelliset tiedot esitetään vuosikertomuksen Yritysvastuu-osiossa. Raportoimme yritysvastuutyömme edistymisestä vuosikertomuksessa.

Ympäristöä ja työturvallisuutta koskevat tiedot on kerätty niistä yksiköistä, joilla on tuotannollista toimintaa. Olennaisuusperiaatteen mukaisesti raportoinnin ulkopuolelle on jätetty ne toimipisteet, joiden yhteydessä ei ole tuotannollista toimintaa.

Yritysvastuuosion grafiikassa esitetään Suomisen jatkuvia toimintoja koskevia historiallisia tietoja vuodesta 2013 alkaen.

Tuotantolaitos Windsor Locksissa Yhdysvalloissa on sekä Suomisen että Ahlstrom-Munksjö Oyj:n käytössä. Windsor Locksin tehtaan osalta ympäristötunnusluvuissa on otettu huomioon vain Suomisen käyttämät resurssit. Työturvallisuutta mittaavissa tunnusluvuissa ei ole mukana henkilöstöä, joka on työskennellyt Suomiselle kuuluvilla tuotantolinjoilla, mutta ei ole työsuhteessa Suomiseen.

Kehitämme jatkuvasti yritysvastuuraportointiamme ja pyrimme mahdollisimman avoimeen, tarkoituksenmukaiseen ja tasapuoliseen viestintään kaikille sidosryhmille.